logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTText

CountValue
3, en arransten i förgrunden. Bild 17: Vall 7, härd i fuktigt videland. 11 8. Vallartat område samt röse ca 700 m öster om vallen 7. Ett större antal stenar med en upprest sten (7407425/0624381) på. Från rösets närhet sträcker sig ett flera hundra meter långt vallartat område österut fram till (7407207/0625292) Bild 18: röse 8 Bild 19: vallartat område öster om röse 8 9. Röse (7407089/0625584) av enklare typ. 10. Vallvegetation med härd (7407011/0626806) 110x70 cm, 60 m väster om bäcken, med uksa mot sso. Kruståteldominerat. Bild 20: röse 9 Bild 21: vallvegetation 10 med kruståtel 12 11. Stenläggning (7406996/0626904), uppenbarligen lagt i något system, men jag förstår inte vad det är. 12. Härd (7406893/0626895) 50 m öster om bäcken, 95x80 cm, något oklar men innehållande sot och kol. Beväxt med lingon, blåbär och styvstarr men inte med någon påtaglig vallvegetation, endast lite kruståtel i slutningen ovanför. Bild 22: stenläggning 11 mot s Bild 23: härd 12 mot so 13. Vall med härd mittför Lullegiesjtjåhkkå, ca 50x50m med kruståtel, blåbär och en. Härden (7406491/0627171) är 95x70 cm, med uksa mot söder. Ovanför finns ett stenskravel, men inga bengömmor hittades. 14. Träföremål, av gran, troligen kåtastång. (7405635/0628179) I den lilla sänkan knappt ½ km sv om höjden 877. Bild 24: härd 13 Bild 25: kåtastång 13 15. Vall med härd, samma som påträffades som nummer 7 vid recognoceringen 2009, 200x20m och beväxt med kruståtel och fårsvingel. Österut är vallen mer utarmad och har stort inslag av lavar och glest björkuppslag. Där finns härden (7403095/0628836) som visar sotförekomst vid sondning. 16. Härdar på skarp fjällhed med lav, kråkris, blåbär, lappljung och mossa, utan vallvegetation. Nr 1 (7404456/0614352) 120x85 cm. Nr 2 15 m söder om den första, 150x80 cm. 10 m söder om denna finns ett stort stenblock. Inga förvaringsanordningar eller liknande kunde jag dock hitta där. Bild 27: Härd nr 16:1 och stenblock. Bild 28: Härd nr 16:2 17. Härd (7403386/0618106), på blåbärshed utan vallvegetation, 95x70 cm. 18. Vall (7403210/0622166), liten, beväxt med kruståtel och blåbär. Den ligger mittför, men några hundra meter högre upp än de härdar som finns registrerade i fmis. Vid denna vall kunde jag inte upptäcka någon härd. Bild 26: Vall 15 med härd 14 19. Märgkluvet ben, (7402854/0623073) lösfynd på skarp fjällhed. 20. Härd (7402231/0626066) på skarp fjällhed med lav, bärris och en, utan vallvegetation. Uksa är mot öster. Bild 29: Härd 17 Bild 30: Härd 20 mot söder 21. Vall, på västra sidan om Suoŋerbäcken, ca 30x30m med kruståtel, vårbrodd, gullris och andra örter samt mossa. En härd (7413273/0612385), 100x90 cm, med uksa mot oso. Troligen är det ytterligare en härd 10 m norr om föregående. Bild 31: Vall 21mot öster med Suoŋerbäcken bakom. 15 Slutsatser Skielldavárre visar som väntat upp många lämningar och stor kulturpåverkan. Det är tydligt att det har varit ett viktigt område. Jag har dock misslyckats med flera av mina eftersökningar: 1. Flyttvägen från Sjpietjamválle över Parkabäcken och upp på Skielldavárresidan var en gång tydlig enligt Gerda Omma, men jag hittade ingenting av den. Förmodligen sökte jag för
1, myrlandskap med Dundret bakom 20s :19:05:05 ”31”, 2min Liten bäck med midsommarblomster 2s Midsommarblomster 1 min 20s Videkissar under frösprickning 40s :19:05:06 ”32”, 4min Hängflygare över Gällivare 18s Hängflygare i luften1 min 10s Skärmflygare i luften1 min 10s Hängflygare och skärmflygare över Dundret, utsikt 30s :19:05:07 ”33”, 4min Midnattsljus över Dundret 1s Videområde på fjällheden 1s Skärmflygare över Dundret, utsikt 30s :19:05:08 ”34”, två personer med hundar på Dundret 3s 3 :19:05:09 ”35”, fjällpiparen med små ungar, sekvens med stövlar 5min 20s :19:05:10 ”36”, renskit på sten 10s :19:05:11 ”37”, 2min Lav på sten 30s Lav på sten på fjällheden 1min 30s :19:05:12 ”38”, 2min Två vandrare på Dundret, stenig fjällhed, lift i bakgrunden 1min Två vandrare på Dundret, utsikt mot Gällivare-Malmberget 15s Vandrare passerar sten med lavar på fjällheden 40s :19:05:13 ”39”, regn på tjärn på Dundret 40s :19:05:14 ”40”, 2min Utsikt från Dundret mot hotellanläggning 1min Lift på Dundret 20s Vägskylt på Dundret 9s Småstugor med Dundret bakom 40s :19:05:15 ”41”, 1min 20s Liten bäck 30s Tolta 50s :19:05:16 ”42”, 50s Cyklister på vägen på Dundret 4s + 10s Smörblommor och vide vid vägen på Dundret 20s Bil på vägen på Dundret 15s :19:05:17 ”43”, 7min 40s Kallkälla 15s Kråkklöver 15s Dunört, troligen smal 15s Kallkälla, mossa och fräken 1min Vattenklöver 20s Växtlokal nära vägen med smörblommor, dunört m.m. 8s + 10s Smal dunört 40s Norsknoppa 30s Skogsstjärna 10s Ormbunke, vårbrodd m.fl. gräs 20s Klotpyrola 20s + 1min Daggkåpa 40s Växtmiljö med kallkälla, kabbeleka, daggkåpa m.m. 40s Kabbeleka m.m. 10s Gräs, troligen fjällven 10s :19:05:18 ”44”, 40s Bäck med rik vegetation vid trädgränsen 3s Kung Karls spira, midsommarblommor, gräs och vide vid bäcken 8s + 15s Kung Karls spira 15s :19:05:19 ”45. Blommor med insekter.”, 2min 10s Fjällskära med insekt 10s Gullris med humlor och andra insekter 50s + 40s Gullris med egendomlig stjälk, är det insekter? 12s Klotpyrola med insekt 20s :19:05:20 ”46”, 3min Lappljung 15s + 1min 30s + 40s Tjärn på Dundret 2s Lappspira 30s :19:05:21 ”47”, stenskvätta på fjällheden 1min 40s :19:05:22 ”48”, 3min 20s Ljungpipare på fjällheden 30s Ljungpipare på Dundret, Malmberget i bakgrunden 2min 50s 4 :19:05:23 ”49”, 2min 10s Dun på Dundret 15s Växtlokal nära vägen med gullris och vide 2min 50s Tjärn på Dundret 30s Toppstugan på Dundret 6s Bäck vid trädgränsen sedd uppifrån 1min :19:05:24 ”50”, spindel bland cladonia, vitmossa och lummer 40s :19:05:25 ”51”, flygplan i luften 7s NilssonE:19:06 Filmklipp, ljudsynkade klipp, negativ (Rund plåtask) :19:06:01 ”52”, 5min Fjällpiparen med ungar på fjällheden 2min 20s Fjällpiparen på Dundret, Gällivare och Vassaraträsk i bakgrunden 2min 40s :19:06:02 ”53”, 1min 20s Höstfärger på fjällheden 6s + 20s + 10s Höstfärger på vägen upp till Dundret 8s Gullris, utblommat, med frön 30s Ripbär på hösten 10s :19:06:03 ”54”, boet i kråkriset övergivet 2s :19:06:04 ”55”, höstfärger på fjällheden, fåglar (troligen trastar) 50s :19:06:05 ”56”, höstfärger på vägen upp till Dundret 15s :19:06:06 ”57”, myrland med höstfärger och Dundret i bakgrunden 1min 30s :19:06:07 ”58”, 3min Ripbär på hösten 2min Dvärgbjörk på hösten 15s Utblommat vide med frön 50s :19:06:08 ”59”, 4min 20s Karta över Dundret och Sijdasjávrre 3min 50s Karta över europeiska fjällpipares flyttstråk, häcknings- och övervintringsplatser 30s Karta över fjällpiparnas häckningsplatser i Europa, Ryssland och Sibirien 1s :19:06:09 ”60”, fjällpiparens öga med Edvin Nilssons spegelbild 1min :19:06:10 ”Sluttext
1:17:10 ”Helikopterlyft söder Dundret början”, 33s (samma som NilssonE23:09:02) Tallskog, snö 33s 7 NilssonE:23:18 Negativklipp (diverse) :23:18:01 ”Sprängning”, 10min 30s Dokumentet senast uppdaterat den 27 april 2012 /Jh
111 Norr om Tsielekjåhkå, mellan Lástak och Vuogájávre finns ett stort område med vallmarker. Där är björkuppslaget från senare år betydande, till skillnad från alla vallar jag har besökt på södra sidan. Dessa senare är ju också högre belägna. Emellertid är igenväxningen inte något nytt, vissa vallar i Lástakområdet är igenvuxna med stora björkar sen länge. Konstigt nog är inga härdar registrerade kring de största vallarna, trots att det finns registreringar kring både Lástak- och Vuogásjöarna. Bild 29: Vallområde vid Kungsleden väster om Bild 30: Vallmark med björkar och ungt uppslag Lástak. Björkuppslag. Foto mot väster. Några slutkommentarer Jag hade avsett att följa flyttstråket längre västerut till Gurá, men avbröt nu vid Gårssåjåhkå. Det blir allt kargare längre västerut, men landskapspåverkan finns det säkert, och en del härdar är redan registrerade där. Kanske kan man hitta saker ännu längre västerut, mot Goallumgurra och Råvejávrre. Iakttagelser som jag gjorde denna sommar uppefter Tarradalen, kring Såmmárláhpa och Gárddevárre hör också till bilden. Kanske syns också lämningar från gruvtiden uppe i de trakterna. Det var dåligt att jag inte hittade det gamla vistet vid Njallasj, jag förstår nu att det ligger vid årddå, högre upp än vad jag letade. Detta ställe borde absolut dokumenteras. Även Tsielekjåhkdalens östra del ned mot Skájdde borde rekognoseras och de delar av Skielldavárre som jag inte gick över 2009. I de östra delarna av Gájssásj bör det också finnas mycket spår av kulturpåverkan på landskapet. Jag hoppas att jag ska få tillfälle att undersöka en del av ovannämnda områden kommande sommar. __________________________________________________________________________________ Tillägg till rekognoceringsturen från Tsielekjåhkdalen till Gårsså. Med de uppgifter som jag fick av Gerda Omma våren 2012 har jag förstått att Njallasj är den vall och det viste som jag hittade 2010, som jag har som nummer 11 i rapporten. På kartan från Lilian Ryd var det fel utmärkt. Precis som jag antog så var det lågt inplacerat på Lilians karta. Detta faktum gör det ännu mer intressant att rekognocera flyttleden därifrån och österut över Skielldavárre, ty detta torde ha varit huvudstråket före nya vistets i Parka tillkomst.
3145 cm lång (7416326/1578245). Bild 2: Njallasjvallen mot sydost, augusti 2010 Bild 3: Brädrester vid vallen, augusti 2010 Bild 4: Vallen vid Njallasj syns mycket långt när man kommer från öster. 7 2. Område med vall och härd(ar) - väster om bäcken från tjärnen 804. Det finns sex härdar samt ytterligare en härd en bit söderut registrerade i fmis. Hittade en härd på ett ca 150 m brett vallområde (7406969/0619773 vilket är 50 m rakt öster om den i fmis angivna). Vallen har otydlig utbredning och håller på att försvinna. Den är beväxt med kruståtel och vårbrodd; i kanterna kommer blåbär, kråkbär och lummer in. Knappt 100 m västerut finns en stenklippa, men inga bengömmor påträffades. Bild 5: Härd och vallvegetation på område 2 Bild 6: Vallområdet 2 sett mot öster Bild 7: Från vall-området 2 syns de vallar som jag besökte i september 2009 som en ljus fläck på höjden mellan Silesjávrre (tv) och Bäjvvájávrre (th). (nr 4 i rapporten 2009 8 3. Område med härdar - öster om bäcken från tjärnen 804. Det finns två härdar registrerade i fmis, men det är osäkert om de sammanfaller med någon av de jag hittade, positionen i fmis verkar vara 30- 50 m längre norrut. En härd (nr 1; 7407106/0619771) är rund med diametern 60 cm. 15 meter väster om den finns en oval härd 100x70 cm (nr2). Bägge ligger på torr rished, den senare är mycket övervuxen med en, dvärgbjörk och kråkris. 100 meter nno om dessa ligger ytterligare två härdar. Den ena (nr 3; 7407176/0619823) är 110x80 cm och ligger på en liten vallrest med vårbrodd och kruståtel, den andra (nr 4), 20 meter söderut, är 100x70 cm, ligger inte i vallvegetation och är övervuxen med dvärgbjörk m.m. I alla förekommer sot. Det finns ytterligare vallrester något hundratal meter längre ned i sluttningen mot söder från de här först nämnda. Bild 8: Härd nr 3:1 Bild 9: Härd nr 3:2 Bild 10: Härd nr 3:3 Bild 11: Härd nr 3:4 9 4. Vall en halv km öster om tjärnen 804, på östra sidan av en liten höjd (7407209/0620231) Den är långsmal, ca 150 m i nv-so-lig riktning och domineras av kruståtel och en. Ingen härd hittad. Långt till vatten. Bild 12: Vall 4 mot so, Silesjávrre nere i dalen, Gájsásj på andra sidan sjön. 5. Vall belägen 300 m öster om och något lägre än föregående, precis söder om högsta fjällryggen. Dominerad av kruståtel. En liten rund härd funnen (7407275/0620581), 60 cm i diameter och övervuxen med dvärgbjörk. Något osäker sotförekomst. Bild 13: Vall 5 mot norr, högsta fjällryggen. Bild 14: Härd på vall 5. 10 6. Vallområde på Muorrabårktjåhkkås norra sida. Stort område dominerat av kruståtel, men med svagare växtlighet på många fläckar, och sluttande ned mot nordost, där det övergår i myr och videland. Från översta södra hörnet (7407735/0621348) är det minst 300 meter till nästa övre hörn åt nordväst. Inga härdar påträffades. Bild 15: Vallområde 6 på Muorrabårktjåhkkås norra sida mot öster. 7. Vall vid årddå, längs västra sidan av bäcken från som kommer från Tjátsvákktjåhkkå och passerar renvaktarstugan 100 meter nedanför. Vallen är ca 30 m bred och 100 m lång, men blir oklar i nedreändan. Den domineras av kruståtel och enbuskar. En härd, (7407423/0624154) 95x70 cm, med mycket sot och ingång mot sv, övervuxen med en. Ytterligare en härd med kol och sot, 100x90 cm, vid bäcken mittför norra änden av vallen på en ganska fuktig plats och övervuxen med vide. Bild 16: Vall 7
11 Bild 1: Det gamla vistet vid Njalásj ligger på ett svagt backkrön just ovanför trädgränsen. Vuogá och Darregájsse i väster. Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap mellan Njalásj och Parkabäcken 150822-150824 Jalle Henriksson 2 Sökning av kulturlämningar Detta är fortsättningen av den rekognosering av landskapet längs Nuortvállegruppens flyttväg som jag påbörjade hösten 2009. Jag har sammantaget gjort sex resor: 1. Västerut från Buollemoajvve till Skielldajåhkå och längs Skielldadalen till Parka. (2009) 2. Västerut från Njalásj i Tsielekdalen till Gårsså ovanför Tarradalen. (2010) 3. Västerut från Gårsså till Etnavallda i sommarlandet. (2012) 4. Österut från Njalásj, över Skielldavárre och Sadjemnjuonnje och västerut mot Parka. (2013) 5. Västerut från Átjek, över Skielldavárre och vidare mot Njalásj. (2014) 6. Söderut från Njalásj och över Parkabäcken. Karta 1: Nuortvállegruppens flyttväg mellan Njalásj och Jámekvallda. Flyttleden på sträckan mellan Njalásj och Skielldavárre framstår för mig som ett problem. Den måste en gång ha varit tydlig. Gerda Omma har berättat att det var en stor stig, och även om den har växt igen, så borde det synas bläckor i träd eller rösen. Dessutom borde det finnas härdar och kanske till och med valliknande områden, för ibland kan man ha varit tvungen att stanna någonstans på denna ganska långa sträcka. Den stäckning som jag tidigare antog löpa på Spietjamválles östsida bedömer jag nu som något mindre sannolik. Spietjamválle är brant mot Parkadalen, och det är dessutom stenigt och oländigt land där. Därför gjorde jag denna sommar en rekognosering via vallen vid Suoŋergårsså, över fjället och ned till Parkabäcken genom svackan som bjuder en lämplig väg längs den lilla bäcken som syns på kartan. Inga spår av någon gammal flyttväg kunde jag dock se där. Nere i Parkadalen går en gammal textad stig längs med Parkabäcken, men som knappast har att göra med flyttleden. 3 Nere vid Parkabäcken, på södra sidan, finns ett vallartat område, 150 m i öst-västlig riktning, längs med bäcken. (Väständen 364/1579949). Det är i stort sett helt björkbevuxet. Inga härdar kunde påträffas där. För mig förefaller den lättaste passagen över Parkadalen gå där. På södra sidan är det fint land att snedda upp mot den lilla bäcken som kommer ner vid Parkajávrre- luspen. Överallt annars verkar det vara brantare och oländigare. Här måste dock tilläggas att även Jonny Nilsson, i likhet med tidigare Evert-Allan Pavval, har iakttagit en gammal röjning längs den just nämnda lilla bäcken. 1 Vid samtalet med Jonny och Elle-Karin fick jag också uppgifter om en grupp som ska ha haft en flyttled förbi nuvarande Parka även innan tvärstängslet kom till. När de kom västerifrån Tsielekjåk-dalen sneddade de över Sjpietjam mot Bárrovierra. De passerade inte Njalásj. De härdar och små vallar som jag beskrivit i en tidigare rapport om mjölkningsrenskötseln mellan Pite Älv och Lilla Lule Älv 2 hör säkert ihop med den flyttleden. Det gäller säkert också den vall och härd som finns strax söder om Parkavistet. 3 Därifrån och upp mot fjället ska flyttleden ha varit röjd och på något ställe även utgrävd i den brantaste sluttningen. Även lämningar längre österut längs Gájsásj-fjället, som jag iakttagit tidigare, kan härröra från denna grupp. 4 På vägen hittade jag en härd intill vandringsleden ovanför Tsielekjåhkå-stugan. Den är närmast rund med 1m diameter och har haft ingång från nno. Koordinater 7416375/1577563. Det är ju konstigt att man har stannat där, när det bara var en kilometer till Njalásj! Men avståndet till Njalásj är inte heller mer än två kilometer från vallen i
21 Bild 1: Detta landskap måste man ha passerat på flyttningen från Njalásj mot Härráláhko och Skielldavárre. Myrstråket i centrum av bilden har inslag av staggmarker, och på höjden bortom ligger vallar och härdar. Strax nedanför fotograferingsplatsen ligger härd 2. Från Skielldavárres västligaste ände mot nordväst med Goabddátjåhkkå i bakgrunden. Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap vid Skielldavárre och Härráláhko 160826-160830 Jalle Henriksson 2 Sökning av kulturlämningar Detta är fortsättningen av den rekognosering av landskapet längs Nuortvállegruppens flyttväg som jag påbörjade hösten 2009. Jag har sammantaget gjort sju resor som redovisas i rapporter. 1 1. Västerut från Buollemoajvve till Skielldajåhkå och längs Skielldadalen till Parka. (2009) 2. Västerut från Njalásj i Tsielekdalen till Gårsså ovanför Tarradalen. (2010) 3. Västerut från Gårsså till Etnavallda i sommarlandet. (2012) 4. Österut från Njalásj, över Skielldavárre och Sadjemnjuonnje och västerut mot Parka. (2013) 5. Västerut från Átjek, över Skielldavárre och vidare mot Njalásj. (2014) 6. Söderut från Njalásj och över Parkabäcken. (2015) 7. Rundtur kring Härráláhko och västra änden av Skielldavárre. (2016) Karta 1: Nuortvállegruppens flyttväg mellan Njalásj och Skielldavárre. Avsikten med årets rekognosering var att hitta mer belägg för den gamla flyttleden mellan Njalásj och Skielldavárre och för den kulturpåverkan på landskapet, främst i form av mjölkvallar, som sammanhänger med denna. Jag har tidigare funnit att den med ganska stor säkerhet går att följa österut från vallområdet vid den lilla tjärnen (804) vid Välok . Efter fjolårets (2015) rekognosering gjorde jag en del osäkra antaganden om var leden kunde ha gått via vallen vid Suoŋergårsså, över fjället och ned till Parkabäcken. Där finns det ett vallartat område och en bra passage över bäcken och vidare upp mot den lilla bäcken som kommer ner vid Parkajávrre-luspen. Vid årets undersökning hittade jag många vallar och härdar som passar in på en fortsättning av detta spår. Karta 1 är en uppdatering av fjolårets karta, där jag har lagt in årets observationer med numrering och förlängt den inprickade flyttleden. GPS-positionerna är angivna enligt SWEREF 99 TM. 3 Observationer (Områdesbeteckningar enl karta 1) 1. Område med vall och härd(ar). Flera hundra meter brett område på ganska svag höjdrygg som utgör Goabreks fortsättning från björkskogskanten mot sydväst. Det är mestadels vall eller vallartat med mycket stagg och en, och avgränsningen kan vara något otydlig. Det finns få härdar. Den jag fann (7407336/616674) är mycket långsmal, 140X65 cm, stenlagd i botten, och innehåller lite sot. De 9 synliga flata stenarna är mycket överväxta av fjällummer, kruståtel, lingon och kråkbär. Ingången har troligen varit åt öster. Bild 2: Stora vallartade ytor vid område 1 Bild 3: Överväxt härd (7407336/0616674) Bild 4: Från område 1 mot sydost. Samma myrstråk som på bild 1, men nu med Skielldavárre i bakgrunden. Härden syns ungefär mitt i bilden. 4 2. Härd vid myrkanten mittemot område 1. 110X65 cm med tre synliga stenar och påträffat sotlager. Ingången har varit mot sydost och vatten har funnits på bekvämt avstånd. Rished utan spår av vallvegetation. (7406953/617241) 3. Vall ca 80 m lång och knappt hälften så bred på Skielldavárres nordsluttning strax ovanför årddå. Mager med fjällummer, lingon, dvärgvide och fårsvingel. Ungefär mitt på vallen finns en härd, 90X65 cm, med 7 synliga stenar och påträffat sot. Ingången verkar här ha varit mot nnv.(7406912/617834) Bild 5: Härd 2 med samma myrstråk i
1<0x0a><space>1 Bild 1: Mellan Stájggá och Gårssåjåhkå går flyttvägen över en stor högslätt. På kartan heter den Stájgáguovdel. Bilden är tagen från ett stort stenblock 300 m N Ruopsoksjöarna mot Stájggátopparna i NV. Det finns en uppgift om att denna sten skulle vara en gammal bengömma, men det syns det ingenting av. Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap vid Etnavallda i Tarradalen samt längs flyttleden från Råvve till Gårrså. 190710-190720 Jalle Henriksson 2 Sökning av kulturlämningar Detta är fortsättningen av den rekognosering av landskapet längs Nuortvállegruppens flyttväg som jag påbörjade hösten 2009. Jag har sammantaget gjort åtta resor som redovisas i rapporter. 1. Västerut från Buollemoajvve till Skielldajåhkå och längs Skielldadalen till Parka. (2009) 2. Västerut från Njalásj i Tsielekdalen till Gårsså ovanför Tarradalen. (2010) 3. Västerut från Gårsså till Etnavallda i sommarlandet. (2012) 4. Österut från Njalásj, över Skielldavárre och Sadjemnjuonnje och västerut mot Parka. (2013) 5. Västerut från Átjek, över Skielldavárre och vidare mot Njalásj. (2014) 6. Söderut från Njalásj och över Parkabäcken. (2015) 7. Rundtur kring Härráláhko och västra änden av Skielldavárre. (2016) 8. Från Etnavallda via Goallumgurra till Råvve och tillbaka längs flyttstråket till Gårsså. (2019) Karta 1: Nuortvállegruppens flyttväg mellan Råvve1 och Gårsså. Detta är Nuortvállegruppens sommarland. Framförallt var det vid Råvejávrre, men som Gerda Omma berättade, så förekom det att de var hela sommaren vid Etnavállda eller kring Goahtnjunjes. Det har också förekommit att sommarvistet har varit beläget ännu längre västerut, särskilt känt är Gájlávágge. GPS-positionerna är angivna enligt SWEREF 99 TM. 1 I Ryds bok anges namnet på sommarområdet som Råve, liksom sjön heter Råvejávrre. Evert-Allan Pavval uttalar däremot platsens namn Råvve i starkstadium, och jag har här följt hans uttal. 3 Observationer 2. Ednavallda Bild 2: Utsikt mot vallområdet i Etnavallda. Bilden tagen från Vuoksákvágge strax ovanför sista björkarna mot sydost. Här syns den norra delen av vallen, men rester av den gamla vallen sträcker sig långt förbi Såmmárláhpastugan, som syns på Darraälvens norra sida. Fjället i bakgrunden är Måsgásjgájsse. Ednavallda, ”Storvallen”, är ett mycket stort vallområde som sträcker sig nästan hela vägen från Goahtnjunjesbäcken till Vuoksákjåhkå, ungefär en kilometer och med en genomsnittlig bredd av minst ett par hundra meter. Jag utgår ifrån att hela området en gång har varit kalt och gräsbevuxet, men vegetationen har därefter undergått mycket skiftande utveckling. I mitten är landet bevuxet med björkskog och videsnår, söderut övergår det till skarp utarmad lavrished tills videsnår tar vid närmare Goahtnjunjesbäcken. Norrut är det också skarp hed som sedan blir örtrik gräsäng, varefter det blir allt sankare fram mot Vuoksákjåhkå. När Gerda Omma var barn hade hennes familj (Pavval) sommarviste vid Ednavallda. Ibland flyttade de vidare mot Råvejávrre, ibland stannade de vid Goahtnjunjes högre upp från Darradalen, men det hände också att de stannade hela sommaren vid Ednavallda. Enligt Gerda sträckte sig vallen ända upp till Gárddevárrebäcken. Det verkar otroligt, men jag frågade henne vid två tillfällen, och hon menade att det var vallda hela den stäckan, närmare 3 km. I närheten av Gárddevárrebäcken finns stora vallrester, men i mellanområdet är det sträckor med myr och björkskog som inte ser valliknande ut. 4 2.1 Härd (7440417/593709) i södra delen av Ednavallda. Den är oval och 1,1 X 0,75 m i NV- SÖ riktning. Härden är nästan helt överväxt med vide, en, bärris och mjölkört. (Bild saknas) 2.2 Härd (7440583/593655) på den skarpa glest beskogade delen av vallen nästan mittför Såmmarláhpa-stugan ca 100 m från älvens södra strand. Den är oval, 0,9 X 0,65 m i NV-SÖ riktning och består av 5 synliga 0,2-0,3 m stora stenar. Själva härden är bevuxen med kruståtel och gullris. Bild 3: Härden 2.2 2.3 Härd (7440678/593677), 50 m norr om föregående på ännu skarpare mark. Den är oval, 1,0 X 0,7 m i nord-sydlig riktning och består av 7 synliga 0,2-0,3 m stora stenar. Beväxt med en, styvstarr, gullris och kråkris. Bild 4: Härden 2.3 2.4 Härd (7440981/593265) 700m NV Såmmarláhpastugan där den skarpa glesbeskogade delen av den gamla vallen tvärt övergår i örtrik äng. Den består av 5 synliga stenar, 0,1-0,2 m stora. Stenar saknas i norra- delen, men den verkar vara oval, 0,8 X 0,6 m. Beväxt med mossa och gräs. Härden ligger intill den markerade stigen till båtöver-farten mittför turiststugan. Bild 5: Härden 2.4 5 2.6 Gárddevárre Stor vall, 1 ha. (7443107/592962) Gerda har berättat att de vissa somrar bodde där (Ryd s.71). Men trots sökande, både av mig vid tidigare tillfälle och nu, då vi var tre personer, så har vi inte kunnat hitta några härdar på eller vid denna vall. 2.7 Härd (7442128/593044).som avviker från det förväntade när det gäller renvallar och tamrenskötsel. Den ligger på en skarp vindblotta av lav-ris-typ på en hög moränkulle mittför myrlandet som sträcker sig mellan Ednavallda och Gárddevárre, där vi inte kunde hitta några vallrester. Härden är rektangulär och 1,0-0,6 m i nord-sydlig riktning. Den har 7 i ytan synliga stenar, 0,2-0,3 m stora. 2.5 Förvaringsgrop (7440953/593157) ute på den stora ängen, 130 m VSV föregående. 2,3 X 2,0 m stor (VNV - ÖSÖ) och 0,35 m djup med flat botten. Omgiven av en vall, 1,5 dm hög och 0,5-1,0 m bred. Enstaka 0,2-0,3 m stora stenar i vallen. Bild 6: Kjell-Åke Aronsson och Cecilia Lundin mäter upp förvaringsgropen Bild 7: Största vallen vid Gárddevárre. Bilden tagen mot nordväst, där Gárdde- várrebäcken kommer mellan Gárddevárre (till höger) och det höga fjället som på kartan heter Vuoksákvahta (till vänster). 6 2. Goahtnjunjesområdet. I boken finns en beskrivning av hur gruppen flyttade från Goahtnjunjes till Råvve via Gárddevárre. De gick över Gárddevárrebäcken och hade kåtan på övre sidan. Gerda säger att hon inte förstår varför de gjorde så. Gárddevárjåhkå är en strid och svårvadad bäck. Ibland hände det att flyttgruppen for vidare från Etnavalállda till Råvve, så jag försökte räkna ut vilken väg de då skulle ha tagit. Gárddevárbäckdalen är brant och besvärlig, och Gerda berättar för Lilian Ryd: Ett år när vi skulle fortsätta från Gárddevarre med renarna till Råve2 fick vi för oss att vi inte skulle gå den vanliga vägen västerut genom Goallomgurra, utan i stället kortaste vägen, direkt till Råve från Gárddevárre, utan att gå mot Tsäkkok. Men det blev farligt för renarna, det är så brant och smalt över Skállotjåhkkå, så det gjorde vi nog bara en gång. Därför provade jag att gå upp längs Vuoksákjåhkå, men jag kunde inte se spår som antydde att detta heller skulle ha varit någon bra klövjeväg. Gerda har också berättat för mig: Vissa somrar var vi aldrig ned till Ednavallda utan var där på Goahtnjunjes och hade kåtaplats vid Vuoksák under de där höga fjällen. Det finns många fler kåtaplatser i trakten (GO 20120515) På kartan har det höga fjället där fått namnet Vuoksákvahta, vilket verkar fel. Vahta betyder slättland, kanske lavmark, och ofta skoglös slätthed i skogslandet. Gerda tyckte att ”vallda är samma sak som vahta”.Enligt vissa (Yngve Ryd hänvisade till Johan Rassa) är vallda däremot en stor vall, alltså en kulturpåverkad mark (och alltså nordiskt lånord). I alla fall är det slätt fint land där på norra sidan Goahtnjunjes och västerut mot Fierrovágge. Jag kom inte på någon vall, men noterade två härdar. Antagligen finns det mer att upptäcka. Bild 8: Slättlandet under fjället som på kartan heter ”Vuoksávahta. Taget mot VNV med Vuoksákjåhkå i förgrunden. Härden 2.1 ligger ca 500 m i riktning mot fjället. 7 2.1 Härd på grusbacke där Vuoksákvágge leder upp till Fierrovágge. Den är avlång eller rektangulär, 100X60 cm med fem synliga stenar och ytterligare någon övervuxen och innehåller mycket sot. En sten tycks vara rubbad. Ingången har varit mot sydväst och vatten har funnits på bekvämt avstånd. Intill finns några små kruståtelfläckar men ingen tydlig vall. (7443342/590034) Bild 9 Blåbärsheden där härd 2.1 ligger, stenarna skymtar i mitten. Bild 10 Härd 2.1 2.2 Lämning på Vuoksákvahta på skarp gräs-rished på den långa grusåsen på näset mellan bäckarna som kommer från Bajep resp Vuolep Vuoksákjávrre. Själva härden är oval, 110X60 cm, med fyra synliga stenar och flatsten i botten. Uksa har legat mot VSV. (7443329/588478) Det ovanliga med denna lämning är den dubbla stenlagda ring med en diameter på ca 5m som omger härden. Det är ett stort antal flata stenar, och de är ganska mycket övertorvade trots den magra skarpa vegetationen. Även boassjostenen är väl övertorvad med fårsvingel, fjällkattfot, styvstarr m.m. Bild 11 Lämningen 2.2 med härden synlig i mitten. Den ligger på en grusås med skarp vindhedsvegetation Bilden tagen mot nordväst uppefter den norra bäcken. 8 3. Vallar och lämningar i Råvveområdet Bild 12: Landskapet söder om Råvejávrre som det ser ut när man kommer från Goallumgurra. Geologiskt är det speciellt med alla kullar och småsjöar. I den närmaste sjön syns den videbevuxna holmen, på udden strax öster därom ligger vallen 3.1. Bilden tagen mot norr med Silbbatjåhkkå i bakgrunden. I Råvveområdet finns många vallar och härdar, och det är ett mycket stort område. Mellan de östligaste och västligaste platserna jag besökte är det nästan 5 km. Vi vet att man också hade viste ett par km längre västerut, där renvaktarstugorna nu ligger. (Ryd s.127) Från den sydligaste vallen är det 3 km norrut till Råvejávrre, och enligt Gerda så så hade man ännu fram till början av 1920-talet vistesplatser kring nedre Råvejávrre och även på norra sidan om sjön (Ryd s.125) Tiden medgav alltså inte alls att genomsöka hela detta område. Den södra delen är tidigare inventerad av arkeologer, men vallarna är inte noterade, utan det är huvudsakligen härdar som registrerats i Fmis. Vallarna är i allmänhet ganska små. Ett fåtal av de registrerade härdarna återfann jag inte, däremot hittade jag några nya. Rimligtvis fanns det namn på de mindre sjöarna och kullarna, men det är risk för att de är bortglömda. Evert-Allan kunde inte minnas några namn förutom dem som finns på kartan. 9 Karta 2: Området söder om Råvejávrre. Vallarna är inlagda som gröna grästuvor. De små fornminnes-r:en är lämningar som är registrerade i fmis. 3.1 Vall på östra sidan om den lilla tjärnen som tar emot bäcken som rinner norrut från Goallomgurra och småsjöarna där. På Raä:s nya fornsök är den upptagen som boplatsområde (L1995:8859). Måtten 60X20m stämmer bra. Vegetationen är ganska mager med klynnetåg och styvstar med inslag av kruståtel, svartfryle och ormrot. Tidigare inventerare har uppgivit fem härdar på området. (Någon missade jag.) Den lilla tjärnen har en iögonfallande holme tätt beväxt med ganska lågt vide. Det är mer vide än vad som verkar finnas i hela Råvveområdet i övrigt. Anne-Margit Påve har berättat om hur Alf Tejlus, som var ung och hade långa ben, tog sig ut till holmen för att hämta ved. Bild 13: En av härdarna på vallen 3.1. I bakrunden den lilla sjön med videholmen. Bilden tagen mot väster med Tsähkkoks nordsida längst bort. 10 Knappt 200 m öster om nämnda vall syns på kartan en registrerad härd (L1995:8874). Denna var vid tillfället under en tjock snölega, vilket indikerar att det var en ganska sen snösmältning. Förmodligen kan det även döljas en vall på detta område. 3.2. Vall på höjdryggen norr om bäcken som rinner västerut från sjön 952. Den är långsmal 30X100m i öst-västlig riktning. (Koordinater i västra änden 7445660/582339) I östra änden två härdar: en nästan rund 100X90cm, med åtta synliga stenar och flat hälla i botten samt sotförekomst. (7445652/582461) Den andra 4m norr om är delvis fylld och mycket övertorvad med mossa och beväxt med kruståtel, nickstarr och svartfryle. 40 m norr om vallens östra ände finns en liten från resten avskild vallfläck på ca 10m i diameter. Bild 14: Vallen 3.2 fotograferad mot väster. Ett par hundra meter längre fram ligger vallen 3.3. Längre bort syns den lilla sjön med videholmen där vallen 3.1 ligger precis hitom. 3.4. Spridda vallartade fläckar kring härden L1994:1013. 3.3. Vall med oregelbunden utsträckning. Vissa ledder är den omkring 100m lång eller bred. I området finns fyra tidigare registrerade härdar. De hade tidigare ett nummer (Jokkmokk 4464) men har nu fått skilda (L1994:740, L1995:9102, L1995:8875 och L1995:9101) Vegetationen liknar den på de före- gående: styvstarr, mossa, kruståtel, svartfryle, ormrot. Bild 15: Vallen 3.3 fotograferad mot. Fierros nordsida i sydost. I förgrunden en av härdarna. 11 3.5. Vall ca 80X20m i öst-västlig riktning sluttande ned mot den lilla sjön som ligger 300 m väster om sjön med videholmen. (Koordinater i öständan 7445762/581485) Något frodigare än de föregående med kruståtel, fjällhavre, styvstarr, svartfryle och fjällarv. Ingen säker härd på denna vall. 3.7. Ej återfunnen härd. Det är Raä:s nr L1995:8882. Den ligger som angivet i inventerings- uppgifterna på gräshed, vilken är mer vallartad väster om härden, men gränsar till snölegemark med fjällviol, dvärgvide, väggmossa och mossljung. Någon tydlig vall syns inte. 3.8. Liten vall med en härd i östra änden. Den synliga vallen är 50X50m, beväxt med styvstarr, kruståtel, ormrot och en vit bladlik lav, och med en otydlig fortsättning österut. Härden är ganska rund, 100X95cm, kraftigt överväxt med vit lav, styvstarr, kruståtel och ormrot. Fyra stenar är knappt synliga, men det är ändå tydligt att uksa har varit mot öster. Bild 17: Vallen 3.8. Härden skymtar mitt i bilden. Bilden är tagen mot väster, en vik av Gállojávrre syns till höger. Strax väster om den ligger boplatsområdet 3.9 vid Gállojåhkå. Härifrån ser man att det är slätt och gräsrikt land västerut, men det verkar inte finnas några vallar där. 3.6. Vall ca 100m lång i nordost-sydvästlig riktning och 10-50m bred med en smal tunga uppåt. Övredelen är ganska fuktig med husmossa och fjällviol, huvuddelen är stenig och beväxt med fjällhavre, styvstarr, kruståtel och fjällsmörblomma. I nedre, sydvästra delen finns den registrerade härden L1994:760 Bild 16: Vallen 3.6 vid övre delen av samma sjö som föreg. Bilden tagen mot väster. 12 3.9. Boplatsområde vid Gállojåhkå strax intill utflödet ur Gállojávrre. Här finns ett antal registrerade härdar/kåtatomter. Man kan säga att platsen avviker från de typiska boplatserna i området. Det finns inte någon vall, och terrängen är också ojämnare än vad som brukar utmärka vallområden. Jag såg inte alla härdar, men de östligaste är mer grovlagda än vad som är vanligt, något som också stämmer med Raä-inventerarnas beskrivningar. (Raä nr L1994:33) I närheten finns också en del skräp, glasflaskor, och rester av moderna arbetshandskar. Noterbart är också att det på detta ställe finns lite enris som kan utgöra bränsle. Enligt Anne Pavval var Gállojåhkå den sista boplatsen där hennes man Per-Israel bodde på gammalt vis med tältkåta. 3.11. Vallmark med härdar. Det är spridda vallartade gräsängar, men ingen tydligt urskiljbar vall. På området ligger fyra härdar, och det är osäkert om någon av dem är den registrerade härden L1995:9112. (I så fall stämmer koordinaterna i den registreringen inte riktigt. Det kan vara så att den härden vid tillfället låg under en snölega, men det stämmer inte heller riktigt med koordinatangivelserna.) Annars är den första härden (7447090/579639) 85X60cm med sex synliga stenar. Marken förefaller något fuktig, och härden är väl övertorvad med dvärgvide, ormrot och fjällkattfot. 30 m sydost om den första är en härd med fyra stenar plus ett par stenar som ligger på sidan. Den är 100X90 cm. Marken här dragning av snölegepåverkan med uppfrysningsfenomen. 25 m sydost om föregående finns en härd 90X75 cm med nio synliga stenar sam någon tydligen flyttad. Uksa syns vara mot sydost. Endast två meter från denna är ytterligare en 100X90 cm härd med sju stenar och uksa mot söder. Bild 18: En av härdarna vid Gállokjåhkå. Som synes skiljer den sig från vad som är vanligt på renvallarna. Området verkar vara kalkhaltigt med en hel del ovän-tade växter, så även i denna härd där det förekom månlåsbräken, fjällkattfot, kråkbär, fjällmaskros, vårfingerört, fjällnejlika, fjällhavre och (kal?) fjällarv. 3.10. Härdarna L1994:34 och L1994:759. Vid dessa härdar finns ingen vall. Stenarna verkar grovlagda liksom på boplatsen vid Gállojåhkå. Liksom där förekommer det något enris i närheten. (De i fmis uppgivna koordinaterna stämmer dåligt, men de är rätt inlagda på deras karta.) Bild 19: Härden L1994:34 13 Bild 20: Området 3.11 med spridda vallartade ängar och ett flertal härdar. Bilden är tagen mot SSV över den närmaste lilla sjön. Bilden kan också tjäna som illustration till följande resonemang om bränsletillgången, bara på denna sluttning ligger det minst sex härdar. (Härdarna vid 3.10 är bara 100 m bort.) 3.12. Offerplats. Medtaget här för att förklara r-märkningen på kartan. Det utgörs av ett stenblock med stenringar, vilka senare måste ha legat under snön vid mitt besök. I fmis konstateras ett svart kulturlager, så även här måste man ha eldat med ved. Frågan är hur man ska tolka att det finns så många vallar och boplatser. Ett viktigt karaktärsdrag i detta högt belägna område är bristen på ved. Men det finns många härdar med sot, så bevisligen har man eldat. Så här berättar Gerda för Lilian Ryd: Det finns så mycket skierre där så vi kunde stanna på samma ställe flera år i rad. Genast när vi kom gick vi och drog upp massor på en gång och samlade i flera jättestora högar vid kåtan. - - - Man gick aldrig tom tillbaka till kåtan i Råve, utan varenda gång man gått någonstans drog man upp lite skierre och bar med sig tillbaka. Man sliter lös dem, drar upp dem med rötterna. Roten är större på en del, den kan vara nästan som en klump, då är det lite mer att elda med. (Ryd s.107) Idag finner man knappast någon ved i området, mindre än vad som finns på samma höjd på t.ex. Stájgáguovddel längre österut. Där hittar man både dvärgbjörk och viden. Den enda förklaringen är att allt som har gått att ha till bränsle har eldats upp och det i ett område som är minst 5 km i öst-västlig riktning och säkert 1,5 km brett i nord-sydlig. Därför har man efter några år flyttat sin kåtaplats, gjort nya härdar och så småningom har även nya vallar uppstått. Härdarna vid Gállojåhkå verkar vara nyast, och där finns fortfarande några enbuskar kvar. Det stämmer också med uppgiften som jag fått från Anne Pavval att det var den sista kåtaplatsen som hennes man Per-Israel använde. 14 4. Flyttleden Bild 21: Uppvägen mot Goallumgurra från Fierrovágge. Mitt i passet syns den lilla kullen med röset. Över de höga fjällen mellan Fierrovágge och Råvve finns det bara en passage där rájderna kunde gå. Det kallas Goallomgurra, ”Fryspasset”. Inte heller där syns längre mycket som visar att det var en klövjeväg. (Vid mitt besök var det också ovanligt mycket snö kvar.) 4.1. Röse Manshögt av tsiekkim-typ på en bergskulle i passet Goallumgurra. (7442902/583714) Bild 22: Röset längs leden mot Goallumgurra. Bilden tagen mot väster med fjällen kring Varvvek i bakgrunden. 15 När man gick raka vägen från Goallongurra över Fierrovágge till Gurábuolda brukade man passera strax öster om Tjievrakjávrásj (enl. Evert Allan). Inte heller där hittar man någon klövjestig. Längre österut mot passet mellan Tjievrak och Skájdásjtjåhkkå och särskilt i nedfarten mot Skájdásjbäcken är det däremot uppenbart var vägen gått, och än är där fina renstigar. Noterbart är att en stig är markerad på gamla generalstabskartan från 1890. Den stämmer riktigt bra från Råvveområdet över Goallumgurra ner till Gurá och vidare till Njalásj. Just denna sträckning är den markerad längre ned i dalen längs Goahtnjunjesbäcken och går inte riktigt förbi Tjievrakjávrásj. Jag tycker att det ser ut att vara en naturligare väg, men Evert-Allans erfarenhet säger att man brukade gå alldeles intill sjön. När man har passerat Skájdásjbäcken kommer man in på den väg från Etnavállda som jag har beskrivit i rapporten från 2012, en naturlig sträcka i sänkan ned mot vallen vid Gurábäcken. Bäcken är lätt att gå över, och en dryg kilometer upp i sluttningen ligger nuförtiden en renvaktarstuga. Från renvaktarstugan följde jag en högre rutt än den jag gick 2012 och till skillnad från då, så fann jag inga spår av någon verksamhet förrän alldeles vid Gårssåbäcken. Skälet till att jag ville undersöka den sträckan var att den fanns inritad på en karta som Lilian Ryd hade gjort tillsammans med Gerda. Den kartan är ungefärlig och kan också ha någon felaktighet3, men antagligen vill den visa att man kan ha tagit lite olika vägar över det här området, som på kartan heter Stájgáguovddel. Evert-Allan uppger också att det har funnits en alternativ flyttväg väster om Ridovárre. Gerda berättar å andra sidan att det var en nött stig från Njalásj ända upp till Goahtnjunjes, vilket tyder på att man för det mesta ändå gick samma väg. (Ryd s.119 - Däremot från Goahtnjunjes västerut ”var stigen inte lika nött och tydlig, eftersom vi inte gick där alla år.”) Namnet Stájgáguovddel förbryllade mig något, det låter ungefär som ”Stájggás mitt”. Ett par äldre språkkunniga som jag tillfrågat hade heller inte någon förklaring. Men i Collinders ordbok till lapska ortnamn finns en uppgift från Lycksele lappmark om ”keutel” som ”vidd, stor slätt å ett fjäll”. Det kan vara ett ord som har kommit bort i Lulesamiskan, kanske till förmån för láhko. I stället fick jag från mina sagespersoner ett nytt namn, Stájgáslädo. Elle-Karin Pavval kände väl till berättelser och jojkar 3 På nämnda karta är flyttvägen ritad västerut söder om Gurásjöarna, vilket ju leder mot Vájmok, men det finns faktiskt en kalvmärkningsudde i den västra sjön enligt Evert-Allan Bild 23: Vid foten av Stájggá, där det nu ligger en renvaktarstuga, finns det stora gräsmarker. Jag antar att de också har varit renvallar. 16 om Stájgáslädo. Och namnet fanns också upptecknat av Harald Grundström 1931. Han har angett betydelsen som ”högslätt, talrika stenmoräner”, vilket inte verkar passa med släto som det är översatt i hans egen ordbok: ”jämn, från större stenar fri landsträckning vid och tvärs över (på botten av) en å (ett gott vadställe); bäckmorän”. Man kan anta att Stájgásläto inte är namnet på hela den stora högslätten med steniga partier här och där, utan Stájgáguovddel torde vara det rätta namnet på det området. Frågan är vad Stájgásläto exakt syftar på. Evert-Allan har föreslagit att det skulle kunna vara gräsmarkerna där renvaktarstugan nu ligger (Bild 23). Så här jojkar Elle-Karin den vuolle som hon lärde sig av sin mamma: Stájggá Stájagáslädo Ruoddnis ruodná bájkke Tjáppa ruoddnis bájkke Stájggá Stájgáslädo (Guhka rásse danna lij) Stájggá Stájagáslädo Den gröna gröna platsen Vackra gröna platsen Stájggá Stájagáslädo (Långt gräs var det där) 5. Vall och lämningar i Gårssåområdet 5.1. Två rösen som markerar nedgången från väster mot ett vallområde som sluttar vidare söderut mot Gårssåbäckens västra gren. De är enkla lösa stenar lagda på stora stenblock. (7426513/599875) 5.2. Vallområde med härdar. Det är en mycket stenig vall med svårdefinierbar utbredning. Gräsväxten är svag för att vara på en vall, mest är det styvstarr, klynnetåg, blåbär, lappljung och kråkbär, men den är också högt belägen, 975 m.ö.h. På vallen fann jag tre härdar: Bild 24 Vallen 5.2. Bilden tagen mot Ridovárres branta sida i SV. 17 Härd1 (7426236/600052) består av fem synliga árranstenar och en som verkar rubbad från sitt rätta läge. Den är 95X70 cm och innehåller sot. Härden är ordentligt övertorvad med dvärgvide och (någon) kvastmossa. Härd 2 ligger 15 m sydost om den första. Den är 70X65 cm med sju synliga stenar och innehåller sot. Uksasidan ser ut att ha varit mot sydväst. Denna härd ger ett något grovt intryck, men den är väl överväxt, mest med kråkris. Härd 3 är bara 3 m öster om föregående. Den är 100X90 cm, består av sju stenar och innehåller mycket sot. Den är övervuxen med lavar, fårsvingel och dvärgvide. Uksa förefaller ovanligt nog ha varit mot norr. 5.3. Härd som ligger mellen bäckarna ca 500 m sydost om föregående område. (Koordinaterna har förkommit.) Denna härd är förstörd, möjligen av vårfloden. Den har sju eller åtta mer eller mindre lösa stenar och innehåller mycket sot. Källor Lilian Ryd Renskötarkvinnor Intervjuer med Gerda Omma 2012 och 2014 Intervju med Evert-Allan Pavval 2014 Diskussioner med Evert-Allan vintern 2020 Vuolle av Elle-Karin Pavval vintern 2020 Karta som Lilian Ryd och Gerda Omma har ritat 18
31 Bild 1: På Skielldavárre är det lätt att gå, och renarna verkar också trivas, som här vid Välok. Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap mellan Njalásj och Skielldajåhkå 130822-130826 Jalle Henriksson 2 Allmänt Detta är fortsättningen av den rekognosering av landskapet längs Nuortvallegruppens flyttväg som jag påbörjade hösten 2009. Jag har sedan dess gjort fyra resor: 1. Västerut från Buollemoajvve till Skielldajåhkå och längs Skielldadalen till Parka. (2009) 2. Västerut från Njallasj i Tsielekdalen till Gårsså ovanför Tarradalen. (2010) 3. Västerut från Gårsså till Etnavallda i sommarlandet. (2012) 4. Österut från Njallasj till Skielldabäcken och åter via Gájsásj. (2013) Karta 1: Nuortvallegruppens flyttväg mellan Etnavallda och Buollemoaivve. Bakgrunden till årets undersökning är att jag har fått nya kunskaper om flyttningsvägens sträckning, framförallt genom de intervjuer som jag gjorde med Gerda Omma våren 2012. Det första året (2009) fann jag den gamla flyttleden från Buollemoajvve mot det ungefärliga vadstället över Skielldabäcken. Därefter följde jag dalbottnen längs sjösystemet, över Härraláhko och fram till Parka. På norra sidan längs Skielldabäcken finns det mycket staggmarker, som särskilt på satellitbilderna såg mycket intressanta ut, och dessutom finns det omfattande vallar vid Bäjvvájávrres norra ände, men den flyttled som jag sökte gick dock över Skielldavárre från vistet vid Njallasj. Efter konsultationen med Gerda har jag förstått att Njallasj är den vall och det viste som jag hittade 2010 och som fick nummer 11 i den rapporten. På 1930-talet, då tvärstängslet mellan Kvikkjokk och Fálehávrre byggdes, kom Njallasj att ersättas av det nya vistet i Parka. Den sista tiden som 3 Nuortvallegruppen flyttade med renrajd gick vägen på Gájsásjsidan och anslöt till den gamla flyttleden vid Jámekvallda längst österut på Gájsásjliden. Min undersökning var koncentrerad på sträckan från Njallasj till vadstället över Skielldabäcken. På tillbakavägen gick jag i dåligt väder västerut längs Gájsáj, så som jag tror att den senare tidens flyttled gick. Där gjorde jag några mer sporadiska iakttagelser, vilka jag också har noterat i denna redovisning. Sedan tidigare finns i fmis sex härdar registrerade vid södra änden av den lilla tjärnen som avvattnas av en liten bäck till Bäjvvájávrre. Vid Bäjvvájávrre’s norra ände finns ytterligare två registrerade härdar i ett omfattande vallområde, som jag har med i min tidigare rapport (2009). På Gájsásjsidan finns ett större antal härdar registrerade kring årddå mittför Bäjvvájávrre och Silesjávrre. Alla dessa registrerade härdar har jag lagt in på kartorna 2 och 3 nedan. De observationer som jag redovisade i 2009 års rapport finns ävenså med på kartan i den mån de ryms. Dessutom har jag märkt ut ett område strax öster om Parka där Isse Israelsson inventerade härdar 2009 samt ett område nordväst om Parka, Vierra, där jag noterade vallar och härdar samma år. Mina iakttagelser har jag, liksom tidigare, angett från väster till öster, så som färdriktningen var under den säsong då renarna mjölkades. GPS-positionerna är angivna enligt SWEREF 99 TM. 4 5 6 Observationer (Områdesbeteckningar enl karta 2) 1. Njallasj. Utmagrad vall öster om Suoŋerbäcken, ca 60x30 m, dominerad av kruståtel. På vallen finns en rund, stenfylld härd, 80 cm (7416117/1578266) och 30 m norr om denna en rund, något avvikande härd, 120 cm. Vid vallens norra sida finns gamla brädrester med spikar, stenpackningar för någon byggnad samt några björkstänger lagda mot en sten. Ett hundratal meter norrut finns en stor stenring med en stenfylld, något oval härd i mitten,
11 Bild 1 Flyttleden går ned mot vallen i Gurávágge. Här och där har det blivit stigar efter renarna, men någon sammanhängande klövjestig syns inte så här långt västerut. Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap från Gårsså till Etnavallda i Tarradalen 120808-120811 Jalle Henriksson 2 Allmänt Karta 1: Färdrutt Detta är fortsättningen av den rekognosering av landskapet längs Nuortvallegruppens flyttväg som jag påbörjade i september 2009. 2010 hade jag hunnit till Gårssåjåhkå ovanför Tarradalen. Nu återupptog jag sökandet därifrån och västerut till Etnavallda längre upp i dalen. Till stöd i mitt sökande har jag också haft de intervjuer som jag gjorde med Gerda Omma våren 2012. I Fmis finns, som framgår av karta 2, en härd, en bengömma och ett par rösen registrerade mellan Gårsså- och Áhkalmbäckarna. Det finns ett större antal härdar längre ned efter Gårssåbäcken. Jag har dock räknat med att huvudflyttstråket i senare tid gick över den bäcken ovanför den djupa ravinen. Längre västerut finns inga registrerade fornlämningar. Väster om Gårssåbäcken är flyttvägen svårare att följa. Terrängen blir hårdare och stenigare. Väster om Áhkalmbäcken blir det mer gräsmarker, men det är ändå svårt att skilja på vad som är klövjestig och vad som bara är renstigar. Här och där, bl.a. vid passagen över den största stenåsen en bit längre västerut, finns det något enstaka stenröse till hjälp. Passagen över Gurábäcken är ganska given. Där finns också den enda vall som jag kunde hitta på denna sträcka, förutom Etnavallda. Vägen upp på dalens norra sida är också naturlig, ända upp till slätterna väster om Rivggotjåhkkå. Vägen därifrån ned till Etnavallda var besvärlig, precis som Gerda sa. Jag har förstått att man måste ha hållit Rivggonjunnjesidan och gått över Goahtnjunjesbäcken nere vid mynningen. Vilka vägar som använts från Gurávágge när man for vidare västerut mot Goahtnjunnjes och Råvvejávrre har jag inte kunnat utreda ännu. Det skulle kunna bli föremål för senare undersökningar. Mina iakttagelser har jag, liksom tidigare, angett från väster till öster, så som färdriktningen var under den säsong då renarna mjölkades. GPS-positionerna är angivna enligt SWEREF 99 TM. 3 Karta 2 4 Observationer (Områdesbeteckningar enl karta 2) 1. Vall, Ednavallda. (”Storvallen”) Detta område undersökte jag 2010 (särskild rapport). Större delen av detta näs är valliknande gräsäng eller kraftigt utarmad lavrished med gles björkskog. På många ställen är övergången mellan vegetationstyperna mycket skarp. Fyra härdar hittade jag mittför Såmmárláhpa, men jag har inte hunnit söka igenom detta stora område ordentligt. När Gerda Omma var barn hade hennes familj (Pavval) sommarviste vid Ednavallda. Enligt Gerda sträckte sig vallen ända upp till Gárddevárrebäcken. Det verkar otroligt, men jag har frågat Gerda två gånger, och hon menar att det var vallda hela den stäckan, närmare 3 km. I närheten av Gárddevárrebäcken syns tydliga vallrester på flera ställen, men i mellanområdet är det sträckor med myr och björkskog som inte ser valliknande ut. Jag har inte lyckats hitta några härdar vid Gárddevárrebäcken, men det är nog bara oskicklighet, för enligt Gerda bodde de vissa somrar just där. 2. Härd på en mycket skarp grusbacke (lavar, lingon, fårsvingel, kråkris), ändå ganska övervuxen. 60x40 cm (invändigt). Det ser nästan ut som att boassjo har varit mot oso. Sot påträffades. (7438039/0591863) 3. Röse som verkar gammalt, på det släta höglandet mellan Gurávágge och Rivggotjåhkkå, innan den besvärliga nedstigningen mot Tarradalen börjar. (7434715/0593317)
11 Bild 1 Renarna trampar ännu den gamla flyttleden. Här går den österut längs Tarradalen mot Vuogá, innan den viker av och följer svackan på dess västra sida ned mot Tsielekjåhkdalen. Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap från Tsielekjåhkdalen till Gårsså i Tarradalen 100826-100830 Jalle Henriksson 2 Allmänt Karta 1: Färdrutt Detta är fortsättningen av den rekognosering av landskapet längs Nuortvallegruppens flyttväg som jag påbörjade i september 2009. Då avbröt jag mitt sökande vid Parka, för att nu återuppta det i nedre Tsielekjåhkdalen och fortsätta västerut till Gårssåjåhkå i Tarradalen. I Fmis finns, som framgår av karta 2, många registrerade härdar kring övre Tsielekjåhkå och området väster om Vuogá och Unna Vuogá. I själva Tsielekjåhkdalen finns det inga registreringar. Däremot har jag haft en karta där Lilian Ryd har ritat in en flyttväg enligt en för mig okänd meddelare. Där finns också det viste, Njallasj, angivet, vilket användes innan nuvarande Parka kom i bruk. Detta har jag inte återfunnit, förmodligen är det för lågt inplacerat på Lilians karta. Själva flyttvägen kan man ganska väl följa. I Tsielekjåhkdalen går den strax ovanför årddå, i Tarradalen går den ännu högre. Det syns i terrängen var det går ett stråk av vallar och gräsmarker. Vallarna efter denna sträcka är små och magra i jämförelse med de man kan finna längre österut eller uppe i Badjelannda. Längs flyttstråket och på vallarna finns gamla härdar. Här och där finns det också stenar som är upplagda som märken, men inte någon tydligare sammanhängande rösning som skulle kunna vara till hjälp vid dimmigt väder. Renarnas tramp håller också stigar öppna långa sträckor, medan den sträckning av Kungsleden som lades om för ett par årtionden sedan snart inte syns längre. I Tsielekjåhkdalen verkar björkskogen vara ganska lite påverkad. I dalbottnen finns en del öppna hedar i kombination med större myrområden. De skulle kunna vara klimatologiskt betingade. Det finns påfallande lite nytt uppslag såväl i björkskogen som på dessa hedar eller kring årddå. På bild 18 syns att sådant saknas på denna plats strax ovanför trädgränsen. 3 Ännu mer anmärkningsvärd är vegetationen i svackan mellan Ruopsok och Unna Vuogá. Där saknas i stort sett ved, även under 800-metersnivån. Det finns en, vide och dvärgbjörk, men allt är mycket spätt och lågvuxet och ger intryck av att vara ungt. Allt är färskt och grönt; torra döda kvistar saknas helt. Ändå är detta söderläge, och björkarna på Vuogás sydsluttning är bara ungefär en km bort. Man kan även jämföra med den parallella lilla dalen kring nedre Rákkasjåhkå, som av allt att döma inte har utgjort den vanliga flyttvägen, och där det ser ut att finnas mer eldningsbart vide ända upp till nuvarande renvaktarstugan. Den stora mängden härdar vid Unna Vuogá ställer verkligen frågan: vad har dom eldat? Att det är vegetationsfattigt där flyttvägen går över 900 m på norrsluttningen mot Tarradalen är däremot förväntat. Det är också svårt att hitta några härdar där. I det följande redovisar jag de observationer som jag har gjort längs flyttstråket. I slutet har jag tillfogat två iakttagelser som ligger utanför denna rekognosering, men som jag tycker är intressanta. Det är vallarna väster om Lástak och hedarna vid Njunjesbron. Vid Tsielekjåhkdalens västligaste vallar (område 9 på karta 2) sker en tydlig vegetationsförändring. Videt tar nästan slut, och björkskogen nedanför upphör också. På andra sidan dalen, på Vuogás sydsluttning, når skogen minst ett par km längre västerut. Uppe
11 Bild 1 Vy över vall nr 20, nära årddå på Bálatjåhkkå:s sydsida Foto 33 Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap mellan Parka och Buollemoajvve 090907-090912 Jalle Henriksson 2 Allmänt Karta 1: Färdrutt Avsikten var att finna kulturpåverkade landskap, framförallt vallar, längs Nuortvallegruppens höst- och vårflyttväg. Som bakgrund hade jag en sammanställning av skriftliga uppgifter (den som jag gjorde 090728), satellitbilder 1 och en del muntliga uppgifter från Per-Israel Pavval. Sträckan är lång, så det handlar om en översiktlig rekognosering. Det ska finnas vallar i området som har röjts med miljöstöd. Nummer 11 i min redovisning är en sådan, men det finns tydligen också någon som jag inte har passerat, såsom en vid Árvesjávrreluspen. De uppgifter om vallar och sk kulturelement som kan ha framkommit i samband med dessa ansökningar har jag inte lyckats införliva i denna rapport. Jag valde att gå den norra sidan av Skielldadalen, som föreföll vara något mindre använd som flyttled i senare tid. Av praktiska skäl gick jag från öster till väster, alltså motsatt den riktning som man flyttade under mjölkningssäsongen. Jag har dock numrerat mina iakttagelser i den senare riktningen, alltså från väster till öster. Längs hela sträckan är kulturpåverkan uppenbar. Särskilt påtagligt är det i vad jag här kallat mellanområdet, från slättlandet söder om Skielldajávrre till Sarvasj, men även i Skielldadalen finns en hel del vallar. Vallarna är av olika storlekar och typer och i olika skeden av igenväxning. Jag har framförallt letat efter vallar och härdar på vallarna, härdar i övrigt är sådana som jag har råkat gå på. Min kamera fick slut batteri efter tre dagar. Jag har därför inga foton från Skielldadalen. Numreringen med Foto 1, 2 osv refererar till en bildfilmapp, ”Foton Nuortvalle”, som biläggs denna Wordfil. Bilderna i denna rapport är hämtade därifrån men har fått andra nummer. 1 Satellitbilderna är mycket skarpa väster om Stuor Láptjok utom i området kring Tsatsák. 3 Redovisning av iakttagelser Karta 2: Parka-Skielldadalen 1. Härd, 0,90x0,70m. (7409789/1576374) Kol framkom vid sondning. Intill västra kanten av: Vall, 100x100m i nordsluttning, beväxt med gräs och vuxna björkar. 2. Härd, 0,95x0,65m. (7405273/1579584) Inget kol framkom. På torr lavbeväxt backe i område med osäkra vallar men mycket gräsmarker. 3. Vall, 100x100m. (7405461/1584116) Beväxt med gräs och vuxna björkar. 4. Vall, inom ett oregelbundet område eller flera vallar, sammantaget över 500m i sin största utsträckning, det mesta ganska öppna gräsytor. I centrala delen: Härd, 1.10x0,70m med extra boassjosten. (7407053/1585418) Inget kol framkom. Två härdar är dokumenterade här sedan tidigare, varav detta torde vara den ena.. 5. Härd, avvikande typ, djup med mycket och stor sten, 1,40x0,70m. (7407334/1587271) Sot framkom vid sondning. Nära sjöstranden. Intill härden bort från sjön ett område med lavmark och glest björkuppslag som är påfallande magert/utarmat. 6. Vall, oregelbunden, med största utbredning 150m i motsatta riktningar. (7407399/1588667) Bevuxen med mycket gräs men också vuxna björkar. Ingen härd påträffades. 7. Härd, ej helt komplett, men visar kolförekomst vid sondning. (7404066/1593354) På torr backe med björkar i östra delen av Vall, 120x20m beväxt med kruståtel och fårsvingel. Österut fortsätter vallen lika långt, men är där mer utarmad och beväxt med lav och glest björkuppslag. Jag gick över bäcken mittför 7, satellitbilden ger indikationer på att det kan finnas vallmarker även längre österut på denna sida. Mittför Tjiegŋalis höll jag högre upp
11 Edvin Nilssons Filmer, kronologisk förteckning NilssonE:01 Sädgäss i sverige, ”Fälteko” om gåsjakt TV1 811105 NilssonE:02 Storvilt i norr 1977 sändes den 20 mars 1977 NilssonE:03 Storälg i Sarek visades den 7 januari 1978 NilssonE:04 På vattenkraftens altare visades i TV2 790109 NilssonE:05 Piteälven–den stängda älvdalen den 29 sept. 1981 (Arbetsnamn Flottning) NilssonE:06 Naturskogen – en hotad miljö, sändes 830121 NilssonE:07 Forellbäcken sändes 840121 (Huvudperson Karl-Erik Öhman) NilssonE:08 Korpen, gudarnas fågel, sändes 860602 NilssonE:09 Det brinner inom mig när jag skapar visades 870106 NilssonE:10 De överlevde istiden visades i Mitt i Naturen 890227 NilssonE:11 ”Padjelanta” Sändes 900703 med rubriken Kungsleden 90, Staloluokta NilssonE:12 ”Deltaland”. Sändes 900704 med rubriken Kungsleden 90, Aktse NilssonE:13 Björn i Norden sändes den 21 december 1992 NilssonE:14 De stora rovdjuren. Finns ej i TV:s arkiv* NilssonE:15 Sångsvanens land visades i ”Mitt i Naturen” den 30 maj 1997. men 940530 NilssonE:16 Vintertrafikens offer, sändes 940604 EJ I LISTAN NilssonE:17 Märak och Pirak i TV2 941023. Där stod Isa som medskapare. NilssonE:18 Jokkmokksjokke sändes i TV1 980628 NilssonE:19 Min vän fjällpiparen/Fjällpiparen-fjällhedens gåtfulla fågel. Tv1 000514 NilssonE:20 Länsstyrelsen NilssonE:21 Erik Röde NilssonE:22 Afrika NilssonE:23 Övriga klipp *Enligt Edvins korrespondens fanns den 1993 och användes då av Naturvårdsverket som informationsfilm.
11min 50s  :15:03:02 ”38-43” 14min Dyngbaggar paras på kråkklöver 2min 30s Svanpar med ungar i blötland 1min 50s + 6s Myrparti med ull och skog i bakgrunden, flygande insekter 12s Myr 15s Myggsvärm 2s Trana på myr 2min 10s Myr med lerområde 2s Svanar i högt myrgräs 20s  :15:03:03 ”44-47” 22min Salskrake (juv) 30s + 1min 40s Gräsänder (juv) 9s + 50s + 7s Svärtor (juv) 50s Bläsand (juv) (?) 20s Knipor (juv) 40s + 1min 30s Gräsänder och kricka 1min 30s Gula näckrosor 3s Tranor 3min 50s Insekter på sileshår 4min Foto över och under vattenytan med gula näckrosor 50s 3 Smörblommor i blötland 40s Tätörtsblomma med insekter 1min Insekter på tätörtsblad 6s + 50s Tätört 15s Okänd orkidé1min 50s  :15:03:04 ”48-51” 22min Svanar på vatten med stora ungar, höst, div änder 12min + 6min Svanarnas sjö, inzoomningar 1min Fräken i vatten 40s Älg utan horn vid strand 50s NilssonE:15:04 Filmklipp  :15:04:01 ”Svan 52-57” 14min 30s Flygbilder över myrland på våren med snö 9s Flygbilder vattenfall, troligen Muddusfallet, på våren med snö 7s Flygbilder över älv i myrland på våren med snö 1min Rödräv och korpar i myrmark med småtallar 15s + 7s (se NilssonE:13 ”Björn i Norden”) Korp i torrtopp (se NilssonE:13 ”Björn i Norden”) 20s + 30s Vide vid tjärn, höstfärger 20s + 30s Höstlöv i vatten, buksimmare 1min + 30s Starr 1min Svanar med stora ungar, sovande och gående på gräsmyr 6min 40s Storskrakar 50s Svanar på vatten med stora ungar, höst, div änder 1min 20s  :15:04:02 ”Svan 58-71” 19min 30s Fräken 3min 30s Blommande vide och vattenklöver 1min 10s Liten tall 2s Något simmar under vattnet, gädda? 15s Vattenklöver 30s Sländor 40s + 20s Myggliknande insekt, parning 10s + 2s Myrvisslare 15s Vattenklöver och insekter på vattenytan 1min 40s + 15s Tjärn med vattenklöver 40s Svanar och trana på gräsmyr 50s Renar på gräsmyr, små kalvar 50s + 2min 20s Björk med höstfärger 20s Svanpar på myr nära tjärn 2min 30s Knipor 1min + 4s Svanpar vid bo, bläsand, brushane 1min 10s + 2min Trana 6s Oidentifierad fågel flyger i fjällbjörkskog, simsnäppor i vattenpöl intill 2min  :15:04:03 ”Svan 72-83” 17min 40s Fräken 3min 30s Blommande vide och vattenklöver 1min 10s Liten tall 2s Något simmar under vattnet, gädda? 15s Vattenklöver 30s Sländor 40s + 20s Myggliknande insekt, parning 10s + 2s Myrvisslare 15s  :15:04:04 ”Svan 84-96” 19min 10s Gräsänder, knipa, salskrakar (ad och juv) i vårvatten 30s 4 Utsikt från berg med myrar och småsjöar, sommar 2min 30s + 4min 10s Smålom (juv) 2min 30s Skogsdiken 50s Regn på vatten 40s Spindelnät 10s Fräken 20s Nordspira 1min 10s + 4s Vyer över sjö i olika ljus 40s + 40s + 9s Myggsvärm över vattensamling och högt gräs 20s Blommat vide, myggor 15s + 10s Spindel i nät 1min 10s Vit näckros, skräddare 50s NilssonE:15:05 Filmklipp, negativ  :15:05:01 ”Svan 98-104” 18min 40s Renar på hygge, brunsttid, sarv med stort horn 2min 20s Utsikt från berg med myrar och småsjöar, höst 3min 40s 2 svanar i vatten 5min Vit näckros 50s + 1min 10s Vy över vatten, vass 20s Svanar på vatten i kvällssol 50s Blommat vide, tjärn, tallskog 1min Tjärn, torraka, vattenklöver 15s Blommande vattenklöver 1min 20s Rosling 2min  :15:05:02 ”Svan 105-110” 18min 20s Ägg 10s Sjö med svanar, snötäckt mark om hösten 2min 20s Renar på hygge, brunsttid, sarv med stort horn 3min 20s Renar, snö (mörka bilder) 2min 20s Gul näckros 15s Kråkklöver 1min 10s Nordspira 30s Vissnande växter i vatten 2min 30s Utsikt från berg med myrar och småsjöar, höst 1min 10s Tjärn, starr, vide, höstfärger 2min 30s Mossa vid svanboet, dun 30s Svan på vatten, tidigt på sommaren 1s  :15:05:03 ”Många långa och bra scener 111” 17min 20s
11 Nilsson,E:01 Film, Sädgäss i Sverige 18min 30s.  Innehåll 00.00 Inledning, Edvin Nilsson vid myr, höstfärger 01.19 Gås, björkskog 01.31 Stor myr med vattensamling, sensommar 01.36 Myr med vattensamling, gräs och kråkklöver i förgrunden 01.40 Näckrosor i regn 01.47 Starr 01.53 Tjärn, sensommar 02.00 3 gäss i strandgräset, närbild, Tjatserim 02.54 Tjärn med grässtränder, betat och nedtrampat gräs 03.11 Gammalt hässjevirke 03.21 Vy och panorering över stor myr, Luoppal 03.56 Fågelspår i leran 03.59 Större strandpipare 04.16 Slända 04.20 Starr och kråkklöver framför vatten 04.26 Myr med vattensamling 04.30 Spång, Kvarnbäcken, slåttarföljet går över 04.39 Slåtter 04.46 Bryning av lie 04.49 Slåtter, hässjning 05.30 Höstfärger 06.08 Gässen samlas i flockar 06.34 Andra sjöfåglar 06.53 Sångsvanar 07.37 Gäss flyttar i stora mängder 08.10 Skåne 08.30 Häger 08.40 Fjällvråk, tornfalk 09.10 Jägare, skott 09.18 Reportage i svensk Jakt 10.00 Nils Borgström 12.20 Första jaktmorgonen 12.58 Gäss som träffas 13.55 Nils Borgström 15.30 Edvin N om undersökningar och lagar 17.37 Edvin N om att gåsstammen kan ökas  NilssonE:01:01 Delar av filmen utan ljud :01:01:01 Första delen av filmen, från början t.o.m. myrslåttern, 5min 30s. :01:01:02 Slutet av filmen, allt från Skåne till slutet,10min.  0.00 Massor av fåglar på åker, flygande gäss, Skåne  0.10 Häger  0.25 Fjällvråk, tornfalk  0.53 Mängder av gäss  1.03 Tidningsklipp  1.40 Nils Borgström och en annan man går över åker  2.10 Vy över sydsvenskt odlingslandskap, höst  2.48 Nils Borgström med hund  3.12 Sjö  3.21 Gäss i stora mängder flyger  3.42 Gäss på betesmark med nötkreatur 2  4.17 Flygande gäss över åker och skog  4.51 Flygande gäss, hagelskjutning  5.45 Avbrott  6.01 Nils Borgström med hund  6.20 Gäss mot natthimmel  6.28 Flygande gäss, nötkreatur  6.36 Nils Borgström, gömd och gäss som träffas  6.53 Nils Borgström skjuter  6.57 Den andre mannen plockar upp skjutna gäss  7.21 Massor av gäss på bete och på åker, nötkreatur  7.56 Åker med äjel  8.02 Gåsskit och fjädrar  8.08 Flygande gäss över åker och skog, hagelskott  8.40 Gäss flyger upp från betesmark  8.55 Mängder av gäss i luften, flykt över hus, åker och skog  9.24 Gäss mot himlen  9.40 Gäss i strandgräset, Tjatserim NilssonE:01:02 Ljud till filmen :01:02:01 Ljud till filmen, ”Ljud slutmix”, magnetiskt ljudband 18,5min :01:02:02 Ljudband ”Ljudband speaker”, endast speakersekvenser NilssonE:01:03 Filmklipp (Jokkmokk) :01:03:01 ”Från gåsen, pipare, slåtter mm”, 14min 20s  Större strandpipare 2min  Gammalt hässjevirke, myr 2min 20s  Slåtter, bäck, bryning av lie, myrull 1min 50s+50s+20s+10s+20s  Hässjning 20s  Hässjar ställs upp 2min 10s  Hässjevirket yxas till 40s  Hässjevirke bärs fram 30s  Hässjevirke huggs 50s  Slåttarföljet vid spång 30s  Höhässja 50s  Slagen myr 8s  Vidjor hämtas 20s  Gåsdun, myr med vattensamling 5s :01:03:02 ”Fågelspår, slända m.m. miljöbilder” 1min 40s  Älgtorn, myr 4s  Myrull 10s  Kråkklöver 9s+2s  Lera, fågelspår 4s+10s  Starr 10s  Slända 50s :01:03:03 ”Spångning”, 2min 10s  Vy över myr, slåttarföljet kommer gående 1min Myrull 1s  Slåttarföljet vid spången 1min 10s :01:03:04 ”Groda, näckros, repade hässjor”, 2min 20s  Groda 30s  Näckrosblad 3s 3  Gammalt hässjevirke 30s  Näckrosor i regn 15s+40s  Tjärn 15s :01:03:05 ”Gåstuvan”, betat och nedtrampat gräs, 2min 10s  Myr 6s  Näckrosor i regn 4s  Betat och nedtrampat gräs 2min :01:03:06 ”Gäss,
11 NilssonE:02 Film, Storvilt i Norr 38min  Innehåll 00.00 höst i fjällen, nysnö på topparna, 3 björnar i fjälldal äter bär 01.25 löpande lodjur i fjällkanten, järv 02.35 A Bjärvall vid Sjöfallet, berättar om forskningsprojektet, kartor 03.10 skoterpatrull i vinterstorm 03.46 vår, nedre Tarradalen 04.14 skoterpatrull vinter, vårvinter i fjällen, deltaland vår, renar 04.54 snöfall i tallskog, lavskrika 05.13 A Bjärvall, 2 lodjur i djupsnö, utter eller minkspår, tjäder, orre, mårdspår 06.43 skoterpatrull i barrskogen 07.10 frostiga fjällbjörkar, panorering 07.30 skoterpatrull i granskogen, kafferast på tallbacke, patrullen far från koja 08.20 A Bjärvall, patrullmöte i Årrenjarka 09.12 Kikarspaning i fjällbjörkskog, fjällvråk, bäck om våren 09.57 patrullövning, Edvin föreläser 10.28 A Bjärvall inleder om en inventeringsdag 10.45 inventeringsdag med inslag av ripa; korpar, järv vid åtel 16.12 inventeringsdag, älgar vid översta tallarna, järvspår i granskog, tjäder i tall 19.04 inventeringsdag, järvspår i stenig fjällbjörkskog, kafferast i djupsnö 21.10 inventeringsdag, utterspår i lössnö, järv/räv/mårdspår, lospår, 2 lodjur i djupsnö 24.05 inventeringsdag, sjöis, sångsvanar i vak och i luften, kvällshimmel över fjäll 25.09 inventeringsdag i kojan vid öppen spis, mer kvällshimmel över fjäll 25.56 A Bjärvall och beskrivning av materialbearbetning, inslag med järv 30.30 höst i fjällen, nysnö på topparna, 3 björnar i fjälldal äter bär 32.21 A Bjärvall summerar forskningsprojektet, ripa, fjällräv, tjäder 33.20 gammal skog i Muddus, ungskog i snö 33.59 mårdspår, mård i ihålig torrtall, tjäder i tall 35.45 gammal skog i Muddus eller ”Liggareservatet?”, vinter och sommar, mård 37.18 flygbild på skoterpatrull på öppen mark i övre fjällbjörkskogen, utzoomning  NilssonE:02:01 Film och arbetskopia :02:01:01 Filmkopia på projektorspole med optiskt ljud, 38min :02:01:02 ”Arbetskopia” (utan ljud), 38min NilssonE:02:02 Filmklipp :02:02:01 ”Ser älgar från skoter”, 23min 30s, ett par avbrott i början Skoterpatrull, älgar i björkskogssluttning, 4min 50s Tallskog, plantskog, skylt om besprutning, 2min Minkspår vid bäck, 30s Skoterkörning i stenig björkskogssluttning, 20s Gammal skog, ripa, 20s Skoterpatrull på myr, 30s Ripspår, 1min 40s I koja med öppen spis , ”Hugo och …”, 2min Koja papptak, ”Ingemar I”, 1min 20s Järv ”Låddepakte” vid lya, bär unge, 3min 40s Vid bilväg, ”Evert och …”, 40s Vyer, kalhyggen, kråka, 20s ”Gräver gömsle vid Råvejaureåteln”, ”Erik I, Börje D”, kikarspaning, vyer, 4min 30s 2 rovfåglar i luften, 30s Inventerare kikarspanar, ”Teddy vid Perikpakte”, 20s 2 :02:02:02 ”Rim faller snyggt”, 17min50s, flera avbrott Fallande rim, barrskog, 40s ”Järven Kabla med ungen” bär unge, ”järven Låddepakte”, 30s + 3min 30s Vit hare, 20s Järv travar över kalfjäll 1min, 10s ”Rödräven vid Råvejaureåteln”, 50s Panorering utsikt från Hårås, inzoomning Rapadalen, 30s Vyer, fjälldal, årddå, ”Rapadalen”(?), ”Tarradalen”(?), 1min 50s Lospår, blandskog, 40s + 40s Vájmok mot v, 10s Järvspår, 2min Korpar vid ”Råvejaureåteln”, järv kommer till åteln 50s + 3min 50s Vy kalfjäll, 30s NilssonE:02:03 Filmklipp :02:03:01 ”Rester lodjur”, 23min Löpande lodjur i fjällkanten, 9s + 50s Ripspår, mårdspår, 1min + 30s Tjäderspillning, barr, spår, tjädertall, 2min Minkspår, ”Purkiforsen”, 50s Harspår, 1min Ekorrspill, tallskog, 50s Patrullmöte i Årrenjarka,1min Bilväg, ”Evert och Erling” lastar av skotrar, 10s + 10s Exkursion, Edvin, 30s ”Havsörnbo” i gaddtopp, trol. Liggareservatet, 10s Gammal skog sommar, 40s Granskog, snö, 10s Högfjällsområde, panorering, 2 skotrar kommer, 20s + 40s Snöstruktur, 50s
11 NilssonE:03 Film: Storälg i Sarek, 49 min Innehåll 00.00 höst, snöfläckar, frost i björkriset, stor älgtjur 00.18 Edvin N, berättare, barrskog, nysnö 01.19 stor älgtjur i frostigt ris 01.50 vy från Hårås mot Lájtávrre 01.57 vy, över nedre Ráhpadalen, tunt snötäcke, snöglopp, älgar inzoomas vid årddå 02.14 stor älgtjur, snöglopp 02.26 gräs, dvärgbjörk i snön, betande renar, ripa, snöglopp 03.19 morgonsol vid Skierffe, snöiga toppar och branter 03.43 fjällräv på kalfjäll 03.59 vyer mot Nammásj, nedre Ráhpadalen, nysnö, Edvin N vid tält 05.01 älgko med kalv möter en tjur i årddå, tunt snötäcke 05.40 Edvin N vid tältet, fortsätter berätta 07.24 älgtjur vid årddå, sol och snö 08.23 fjällsluttning i årddå, tre älgar i ravin 08.45 stor älgtjur i fjällen, vinter och sol 09.44 upplega i skogslandet, älgspår i djupsnö, betade tallar 10.21 älg i barrskogen, upplega och djupsnö 11.12 vårbäckar, strömstare 11.36 vyer mot Tjahkkelij och nedre Ráhpadalen, vårsol, ringar runt björkarna 11.55 korp på isen 12.11 vy mot Lájtávrredeltat, barmarksringar runt fjällbjörkarna 12.28 älgko i djupsnö, på våris och på barfläckar, även en liten tjur 15.13 björn i djupsnö och på barfläckar 18.33 snösmältning i deltalandet, älgar i snö, på barfläckar och på svag älvis 19.13 videkissar och blomknoppar 19.36 älgar i deltalandet,öppet vatten, svanar flyger 20.18 snösmältning, dvärgbjörkris tinar fram, dalripa, rödvingetrast 21.00 vyer i nedre Ráhpadalen, alltmer barmark, blommande rönn, vide och hönsbär 21.39 groda, nyutslagna löv, blåst, oväder 21.55 frusna löv och blad, frost och dimma i Suobbatdalen 22.23 flugor på midsommarblom, stormhatt, rödblära, kvanne med humla, skalbagge 22.55 mygga på stjälk, högörtmor med tolta, stormhatt och älggräs 23.19 många älgar betar i Suobbatdalen, dikalvar, Edvin observerar från utsiktshöjd 31.00 två kor möter en tjur i Suobbatdalen 33.04 rinnande vatten, fiskvak 33.15 kvällshimmel över högfjällen 33.21 höstfärger, snöfläckar, rimfrost, stor tjur skrapar hornen, stämgrop 35.01 lätt nysnö på fjällen, frostigt gräs, gula björkar 35.17 snötäcke, gula björkar, älgtjur betar 35.50 Edvin vid tältet, stortjur, vy över nedre Ráhpadalen, älgspår i snön 37.25 stortjur går genom isen i deltat, flera älgar drar ned genom fjällbjörkskogen 38.14 liten älgtjur passerar stor, blir bortjagad 38.45 stor tjur fejar hornen 39.30 parningsbeteenden, ko med kalv och stortjur 40.19 tjuren motar kon på skoglöst område 41.06 älgspår och spillning 41.18 parningsbeteenden, tjuren sparkar stimgrop, kon lägger sig i gropen, snöglopp 42.14 stortjur, ko och kalv i snöglopp 43.15 ljusare dag: två tjurar konkurrerar om ko, styrkemätning 46.12 morgonsol vid Skierffe, dimma i dalen, storälg i fjällbjörkskog och solsken 46.41 vy från Hårås mot Lájtávrre, panorering 2 46.59 två stortjurar och en ko, frostigt lövris snöfläckar 47.42 stor tjur sparkar stimgrop, älgko, snöfläckar  NilssonE:03:01 Arbetskopia :03:01:01 Arbetskopia utan ljud 49min NilssonE:03:02 Filmklipp: vinter och vår :03:02:01 ”Vinter i barrskog”, 2min 30s  Barrskog, upplega, fjäll i bakgrunden 1min 30s + 30s  Fjällsluttning, snö, björkskog och enstaka granar nedanför 30s :03:02:02 ”Midvinter och spår”, djupsnö, upplega, älg, spår och betade kvistar, 7min 20s :03:02:03 ”Betad tall”, betade tallar och björkar, 2min 20s :03:02:04 ”Spår gropar”, älgspår, spillning, betade björkar, barrskog, 2min 30s :03:02:05 ”2” småfåglar vid talg i rönn, känns inte igen från filmen, 2min 50s  Talltita 20s  Gråsparv 3s  Talgoxe 20s + 1min + 20s  Talltita och gråsparv 30s  Lappmes 20s :03:02:06 ”Vinter”, 10min  Älgar betar i ravin 1min  Ravin vid årddå,
11 NilssonE:04 Film: På vattenkraftens altare, 48,5 min Innehåll 00.00 Storforsen (Pite älv), höst, timmerbröt 00.21 blomsteräng, prästkragar, hus 00.35 ställverk, demonstration mot utbyggnad av Kalixälven 01.17 nätfiske, sik med mask 01.29 fjällvy med flygande fjällvråk, förtext 01,40 Seite-dammen (vid Siejdevárre), torrlagd sjöbotten 02.16 Suobbatdalen, betande älgtjur (från NilssonE:03 Storälg i Sarek) 02.43 fjälldal, stormhatt, blåhake, vänderot med humla, vy över vattendrag 03.08 hus, bl.a. samma som 00.21, båt på större sjö, by vid älvsel 03.47 Storforsen (Pite älv), höst, timmerbröt 04.08 vy över fjällsjö (från NilssonE:14 De stora rovdjuren) 04.32 Storforsen (Pite älv), höst 04.36 damm, dammluckor, torr älvfåra, Messaure (Miessávrre) 05.13 karta över älvarna i Norrland 05.51 Suorvamagasinet sett från fjällhöjd och från stranden, Peter Lindberg (biolog) 08.58 örtrik fjällbjörkskog, midsommarblomster, fluga, mygg, åkerbärsblom med humla 09.29 insekt, fjällbjörkskog under litet flygg, mygg, blåhake, hökuggla 10.04 fjällnejlikor vid bäck, Peter Lindberg (biolog) 10.45 fjällbjörkskog med bergfink, gråsiska, blåhake, bo med ägg, flygande fjällvråk 11.38 Suorvamagasinet 12.06 fjälldal, snö, svanar i Lájtávrredeltat, viggar, knipor, småskrake, drillsnäppa 13.06 fjällvy, vattenpöl, simsnäppor, mygg, alfåglar 13.57 torrlagd sjöbotten, väg vid Suorva, övergivna örn- och jaktfalksbon, P. Lindberg 15.34 vid Seite-dammen (Siejdevárre), Christer Nilsson (botanist) 16.23 högvatten, sommar, isläggning i oreglerat vattendrag, Christer Nilsson (botanist) 18.47 teckning av isläggning 19.58 höst och högvatten i reglerat vattendrag, Christer Nilsson (botanist) 21.13 Östen Karlström (fiskeriintendent) vid Orrforsen (Kalix älv) 21.29 änder vid vass, sländor, husmaskar, plankton, öring 23.10 Östen Karlström (fiskeriintendent), notfiske, sik med mask 26.31 dämd älvsträcka, dammlucka, torr älvfåra, Messaure (Miessávrre), Chr. Nilsson 28.12 torr älvfåra, Seitevare (Siejdevárre), Christer Nilsson (botanist) 29.12 damm, dämd älvsträcka, bäck i skogslandet, Perarvid Skoog (ekolog) 30.09 älv i fjällbjörkskog, flygbilder, snö, Perarvid Skoog (ekolog) 32.16 strömstarar, utter, Purkiforsen 34.01 älv i fjällbjörkskog, flygbilder, snö, Perarvid Skoog (ekolog) 34.22 vår, stor myr i skogslandet, vatten forsar mellan stenar, översvämning 35.06 Perarvid Skoog (ekolog), bäck i skogslandet med stenbro, höst 35.44 flygbilder över Messauredammen (Miessávrre) 36.24 vår, landvak, tofsvipa, sädesärla, drillsnäppa m.m. 37.09 älv i fjällbjörkskog, flygbilder, snö 37.40 sångsvanar, bläsänder, knipa, lommar, gräsänder, salskrakar 43.15 Östen Karlström (fiskeriintendent) vid Orrforsen (Kalix älv), provhåvningar 42.13 laxtrappa, älvvy 42.54 utsikt mot kraftanläggning, troligen Messaure, älv med båt 44.02 öring, Hedens laxodling, laxtrappa 45.14 kraftanläggning, Messaure, Perarvid Skoog (ekolog), Christer Nilsson (botanist) 47.08 älv med is och strömstarar, älv i fjällbjörkskog, flygbilder, snö, eftertext 47.43 Sångsvanar i Lájtávrredeltat 2 NilssonE:04:01 Film på projektorspole :04:01:01 Film med optiskt ljud 48min NilssonE:04:02 Arbetskopia :04:02:01 Arbetskopia utan ljud 48min NilssonE:04:03 Negativ, rester 23 rullar i rund plåtask. NilssonE:04:04 Negativ, rester 18 rullar i rund plåtask. NilssonE:04:05 Negativ, rester 20 rullar i rund plåtask. NilssonE:04:06 Negativ, rester 14rullar i stor plåtask. NilssonE:04:07 Negativ, rester 21 rullar i pappask. NilssonE:04:08 Negativ, rester 15 rullar i pappask. NilssonE:04:09 Negativ, rester 19 rullar i pappask. Dokumentet upprättat den 29 mars 2010/Jalle Henriksson Uppdaterat den 27 april 2012 Jalle Henriksson
11 NilssonE:05 Film: Piteälven – den stängda älvdalen NilssonE:05:01 Filmklipp: flottning, namngivna platser m.m. :05:01:01 ”Flottning. Har visats i TV” 6min :05:01:02 ”Forsnäs helikopter, Jäkna, vårflygbilder” :05:01:03 ”Tappning Jäkna” :05:01:04 ”Jäknajaur, bogsering. Kass.” :05:01:05 ”Varjisån” :05:01:06 ”Arbete i Trollforsen. Bra scen. Kass.” :05:01:07 ”Storforsen. Flottning.” :05:01:08 ”Rester Storforsen” :05:01:09 ”Bredsel, panoreringar. Kass” :05:01:10 ”Spolning Sikfors. Kass” :05:01:11 ”Arnemark. Kass” :05:01:12 ”Hus, älv, Arnemark” :05:01:13 ”Böle, hus” :05:01:14 ”Böle, september. Kass” :05:01:15 ”Böle, virkesavlägg på land” :05:01:16 ”Böle, sortering. Kass” :05:01:17 ”Sjunkare, Böle” :05:01:18 ”Bogsering Böle, ASSI. Kass” :05:01:19 ”Flottning med båt” :05:01:20 ”Arbete och båtar vid fors, korta scener. Kass” :05:01:21 ”Båtar, folk” :05:01:22 ”Kista, hjortron” :05:01:23 ”Sol kobbe. Rastar, eldar” :05:01:24 ”Arbete på bröt. Kass” :05:01:25 ”Grov stock” :05:01:26 ”Stockar i älv, nära” :05:01:27 ”Flottning urplock enl. papper” :05:01:28 ”820118 borttaget ur 45 rulle hela scener” :05:01:29 ”Gödselupplag” :05:01:30 ”Div även vår, flyg” NilssonE:05:02 Filmklipp: flottning, personer m.m. :05:02:01 ”Rolf Nyström sync1” :05:02:02 ”Rolf Nyström sync2, ljud finns ej” :05:02:03 ”Rolf Nyström sync3” :05:02:04 ”Erik Nyström. Kass” :05:02:05 ”Sync1 Möller” :05:02:06 ”Sync1 Möller kan” :05:02:07 ”Möller 2” :05:02:08 ”Uno Viklund” :05:02:09 ”Sync1 Göte Öhman” :05:02:10 ”Sync2 Göte Öhman” :05:02:11 ”Sync Arne Berglund” :05:02:12 ”Kalhyggen” :05:02:13 ”Hygge med … sensommaren” :05:02:14 ”Lastbil skogstraktor” :05:02:15 ”Lastbil lastar av. Kass” :05:02:16 ”Personalbuss” :05:02:17 ”Mjölke, fors, arbeten, ej använda” :05:02:18 ”Fall LST. Pos 06” 2 :05:02:19 ”Div.” :05:02:20 ”Fors från bro. Dålig” :05:02:21 ”Texter, kartor” :05:02:22 ”Signe RN”, både film och ljudband, troligen synkat, men det håller inte ihop. NilssonE:05:03 Ljudklipp: flottning, namngivna platser m.m. :05:03:01 ”Jäknajaure, bogserbåt på avstånd” :05:03:02 ”Jäknajaure, bogserbåt nära” :05:03:03 ”Bogsering Jäknajaure. Aktersnurra” :05:03:04 ”Jäknajaure, stänger magasin med motoreka” :05:03:05 ”Jäknajaure, skogstraktor kastar virke i vattnet” :05:03:06 ”Varjisån” :05:03:07 ”Trollforsen, bröt, forsbrus, eldstad, vindbrus” :05:03:08 ”Eldstad, flottning, före Storforsen” :05:03:09 ”Före Storforsen, eldstad, flottning, vindbrus, roddbåt” :05:03:10 ”Eldstad, prat ovan Storforsen” :05:03:11 ”Storforsen nära” :05:03:12 ”Storforsen” :05:03:13 ”Sikfors innan/vid spolning, miljö” :05:03:14 ”Sikfors före” :05:03:15 ”Arnemark, speaker, miljö” :05:03:16 ”Arnemark, roddbåtar, miljö, eldstad” :05:03:17 ”Arnemark, vi ligger still” :05:03:18 ”Arnemark, roddljud, ror, jag i stäv” :05:03:19 ”Böle” :05:03:20 ”Buntmaskin” :05:03:21 ”Bogserbåt drar från buntverk” :05:03:22 ”Bogsering E4-bron” :05:03:23 ”Håkan skjuter ut båt” :05:03:24 ”Båtdragning över mårka” :05:03:25 ”Rodd m.m. båt” :05:03:26 ”Arbete med bröt i fors” :05:03:27 ”Aktersnurra på plastbåt” :05:03:28 ”Båtshakar” :05:03:29 ”Hakar” :05:03:30 ”Torrdragning” :05:03:31 ”Länken” :05:03:32 ”Fors” :05:03:33 ”Vattenplask” :05:03:34 ”Fågelkvitter” :05:03:35 ”Tystnad” :05:03:36 ”Helikopter” :05:03:37 ”Erik Nyströms traktor knuffar ut”, rensning vid Jiekŋajávrreden 13 juni NilssonE:05:04 Ljudklipp: flottning, personer m.m. :05:04:01 ”Rolf Nyström sync1” :05:04:02 ”Rolf Nyström
11 NilssonE:06 Film: Naturskogen – hotad miljö, 57 min Innehåll 00.00 vy över Muttosluoppal (Muddus); vattenklöver, korsnäbbar bland grankottar 00.54 kvällsvy, dimmor, bergssilhuetter, Torneträsktrakten 01.06 hormoslyranslag, plöjt hygge 01.38 uggla i hål, gammal tallskog, Ruovddevárre 02.04 Edvin Nilsson i gammal skog; örn 02.28 manA; örnbo 03.17 vinterflygbild över område med skogsavverkningar, Edvin 04.07 glaciärkant, smältvatten; lavar, gräs, isranunkel, fjällarv mellan stenarna 05.07 vide, fjällbjörkar, vallartad mark i fjällen, kung Karls spira, gentiana, hönsbär 05.54 havtorn, vide i olika form, betas av renar, fjällvråk, dalripa 06.31 3 björnar i fjälldal äter bär (från NilssonE:02 Storvilt i norr) 06.52 myrmark med ull, dimma, fjäll i bakgrunden, Torneträsktrakten 07.09 stor vy över fjällbjörkskog med tallsolitärer, ensam tall, nya tallskott 07.45 björk med gula inslag, grankottar, fjällnära skog, lid med gammal tallskog 08.09 ljung, tibast, kabbeleka, rosling 08.42 gammal tallskog, bohål, rödstjärt, gammal ved, höstlöv, myror 09.30 blommande sälg, lövsångare; korsnäbbar bland grankottar (igen) 10.18 järpe i björk med hängen, enörad ekorre, orre i snöig tall, orre i frostigt björkris 11.23 renar i kraftigt snöfall; snö på både stammar och kvistar och hökuggla i torrtopp 11.50 hermelin; 2 lodjur i djupsnö (från NilssonE:02 Storvilt...); lavskrika vid fågelrester 12.28 korpar och räv på åtlad älg (även på NilssonE:08 Korpen – Gudarnas fågel) 13.04 vinterflygbild över granskogsland (även NilssonE:06); stubbe, låga och nya tallskott 13.45 skördare/skotare/Jullevare, timmerbil, fabrik med stora avlägg, lastning av fartyg 15.41 hyggen med fröträd, plöjt hygge, hormoslyrskylt, plantering i plöjning 16.58 ungskogar, även lärk; jämnårig gallringsskog, äldre tallhed 17.39 Edvin vid låga; lågor i olika stadier, myror 18.16 kurs i skogen, knärot, manA, jämnårig gallringsskog (igen) 19.06 skalbaggar paras på avlägg vid hygge, manA, lågor med insekter och tickor 20.30 linnéa; gamla stammar och fallna furor, manA 21.20 hästmyror och myräten ved, spillkråka i hål 22.47 vy i fjällnära skog, tallskog med hålträd, uggleunge i bohål, hökuggla i grantopp 24.03 höga tallar samt asp med bohål, rödstjärt 24.40 manB, holkar, knipa flyger till holk, knipa och salskrakar vid iskant 27.08 hög tall med många bohål, uggleunge i ett (igen), hökuggla i grantopp (igen) 27.27 tornseglare över Muttosluoppal, hög tall med många bohål 28.23 manB, korpar och havsörn vid och på åtlad älg (samma; även NilssonE:08) 30.04 undersökning havsörnsbo, B Helander, manC, Edvin, andra risbon; örn flyger 33.33 skogsbilvägar, traktorvägar, risbo 34.14 korpar och havsörn på åtlad älg (samma); lid med granar och gamla tallar, snö 35.31 Björn Helander och manC, höstfärger 36.00 höstsnö vid öppen bäck och i tallskog, Årrenjarka, skogsbilder med upplega 36.20 järpe i björk med hängen (igen), orrar i kaftigt snöfall 36.36 panorering av myr, upplega och röd himmel; manD pratar i snöig skog 37.19 skoterpatrull kommer till spår (från NilssonE:02), skogsbilder med snö och sol 37.45 tjäder i tall, mård i ihålig torrtall (från NilssonE:02 Storvilt i Norr) 38.04 skymningsbilder med snö och betande tjädrar, manD, typisk tjädertall 40.39 tjädrarnas skräp och skit, rotvälta med grus; gran med lite snö under 41.19 upplega, orre i snöig tall, orrar i frostigt björkris (igen), järpe i björk (igen) 42.25 renar gräver i djup snö*, Apmut Ivar Kuoljok på skidor och på hygge, hänglavar 45.03 skördare, ungskog, hormoslyrskylt, plantskog nära fjällen; manA 46.23 blommande sälg (igen) med humla, blommande lingon med humla 2 47.20 blommande hjortron med insekt, manA, blommande sälg (igen) med lövsångare 48.17 ung- eller plantskog om vintern, betande
11 NilssonE:07 Film: Forellbäcken 19 min  Innehåll 00.00 bäck i skogslandet, blåhake spelar, brudborste och midsommarblomster, fiskvak 01.46 två män kommer med bil, går genom skog och över stor myr 02.56 männen reser tält, mygga som suger, parasollmossa 03.42 männen fiskar i bäcken 07.30 smörbollar, tolta, hönsbär, björnspillning 08.26 nedskräpning, männen steker fisk 10.29 männen fiskar i bäcken, regn 11.28 männen eldar på natten, fladdermus 13.19 fryle vid bäcken, fiske, blåhake 16.37 fisken rensas, smörbollar 17.34 männen går tillbaka, forell i vattnet, blåhake NilssonE:07:01 Film på projektorspole :14:01:01 Film med optiskt ljud 19min NilssonE:07:02 Film på projektorspole :14:02:01 Film med optiskt ljud 19min NilssonE:07:03 Arbetskopia och optiskt ljud :07:03:01 Arbetskopia, full film utan ljud, 19min :07:03:02 Optiskt ljudband, till hela filmen, 19min NilssonE:07:04 Filmklipp, negativklipp  :07:04:01 ”Forellfiske 1-16; nr11 utlånad till Jokke”, 26min  Mete, fisk far upp ur vattnet 6min50s + 10s + 50s  Forell i vattnet 5min50s + 30s  Myr med sileshår 2min 30s  Fladdermus 3min50s  Rast vid bäcken 30s  Tältresning  Fiskare vid bäcken med smörbollar 1min10s  Fiskgrillning 1min10s  Fiskrensning 2min10ss  :07:04:02 ”Forellfiske 17-35”, 23min30s  Vid eld på natten 30s + 15s  Männen går på myr 24s  Bäcken, mete, vide, smörbollar, tolta 2min50s + 2min  Flygbilder över bäck 1min50s  Regn på vatten 1min 30s  Rast vid bäcken 15s + 6s + 50s  Regn i vegetationen och på Karl-Erik 1min30s  Blåhake 1min  Myr och skog 20s  Mete 1min  Regnmoln över bäcken 1min40s  Strömmande och stigande vatten 50s  Brudborste och midsommarblomster med flugor  Vatten på natten 20s  Strömmande vatten, starr och fryle, vide 3min50s 2  :07:04:03 ”Forellfiske 36-41”, 8min  Forell i vattnet 1min  Parasollmossa 1min10s  Männen går genom skog 2min  Männen kommer tll bäcken och förbereder metet 2min  Mete 1min50s  :07:04:04 ”Forell i vattnet”, 6min20s  :07:04:05 ”Pos 02, forellmete”, bäck, smörbollar, metare kommer fram, 30s  :07:04:06 ”Gång i myr”, männen går över stor myr 40s  :07:04:07 ”Sugande mygg 46, arbetskopia”, 40s  :07:04:08 ”Forellfiske”, NEGATIV, forell i vattnet, 9min40s NilssonE:07:05 Ljudband  :07:05:01 ”Forell III synk pip”, magnetiskt ljud, synkad till filmen, ej komplett, 19min  :07:05:02 ”Rulle 2 effekt 1”, få ljud, men troligen synkade till filmen 19min  :07:05:03 ”Rulle 2 effekt 2”, få ljud, men troligen synkade till filmen 19min  :07:05:04 ”Fågelljud, forellbäck”, 1min 40s  :07:05:05 ”Åskväder vid bäck”, 2min 20s NilssonE:07:06 Negativ  :07:06:01 31/96219-97001  :07:06:02 5/27950  :07:06:03 5/27188  :07:06:04 5/48088-48897  :07:06:05 IJ/7071259-7072042  :07:06:06 IJ/7072875-7073661  :07:06:07 5/39247-39742  :07:06:08 5/15163-15953  :07:06:09 5/50299-50468  :07:06:10 31/96219-97001, ljusskadat NilssonE:07:07 Negativ  :07:07:01 >13374  :07:07:02 5/50285  :07:07:03 F/9502183  :07:07:04 F/9501370  :07:07:05 5/16303-16764  :07:07:06 5/39230  :07:07:07 5/62511  :07:07:08 5/16288  :07:07:09 IJ/7070459-7071238 Dokumentet upprättat den 18 maj 2010 Uppdaterat den 27 april 2012 /Jalle Henriksson
11 NilssonE:08 Film: Korpen – gudarnas fågel 29 min Innehåll 00.00 korpar i talltoppar; Edvin N introduktion 01.10 korp i talltopp vinter, korpar flyger förbi trädtoppar vinter, närbild korp 02.22 blomsteräng, insekter på kråkvicker 02.32 bäck i kanjon, bäck med stenarm, fjällvy 02.54 korpar flyger förbi trädtoppar vinter, korpar vid flygg och kraftledning 04.12 korpbo med tre ungar i flygg, korpar som flyger, korpar på soptipp 06.17 snösmältning, vatten som sipprar, forsar och bubblar, meandrande bäck 07.21 korp och örn flyger, vak i strömmande vatten med svanar och knipor 08.21 vak med svanar, tranor, gäss, salskrakar, bläsänder, krickor, gräsänder 09.05 fjällvy, korpar flyger över ungtallskog och över en liten sjö med myr, ödla 10.01 korp äter bär, vy vid liten sjö med myr; två korpar (parningsbeteende?) 10.55 insekter på rödbläror, prästkragar och kråkvicker; två korpar (parningsbeteende?) 13.54 blåhake, gulärla; korpar flyger över ungtallskog, grönt ägg, korp på marken 15.03 mygga på blommande buske, gula näckrosor, svanar på vatten, 15.34 kvällsljus, spindelväv, korp i luften 16.53 hjortronmyr, blåvingar parar sig på hjortron (finns också på NilssonE:14) 17.31 rönnbär (vid bäck), röd trolldruva, 3 björnar i fjälldal äter bär (från NilssonE:02) 18.24 korp i talltopp vinter snöfall; måne i skog med upplega 19.02 rött kvällsljus över trädtoppar; vacker kvällshimmel, upplega, korpar flyger över 19.47 intensivt röd solnedgång, vinter; ren gräver i djup snö (från NilssonE:06) 20.12 korpar i luften vinter, flygbilder vinter, åtlad ren vid hyggen och sparade våtdrag(?) 20.24 korpar och kråkor på åtlad ren och i träd, snöfall; örn 22.03 flygbilder över glesa tallskogsområden, troligen Dundret, vinter (från NilssonE:06) 22.12 örn, korpar och kråkor kring åtlad älg, kraftigt snöfall 25.00 havsörn och korpar vid åtlad älg (från NilssonE:06) 27.08 korpar på soptipp 28.44 korpar flyger över ungtallskog vinter NilssonE:08:01 Arbetskopia, ljudeffekter  :08:01:01 Arbetskopia, full film utan ljud, 29min  :08:01:02 LJUD, verkar vara ljudeffekter till första halvan av filmen 14min  :08:01:03 LJUD, verkar vara ljudeffekter till andra halvan av filmen 14min  :08:01:04 ”Korp II.I. ”LJUD, verkar vara ljudeffekter till andra halvan av filmen 15min NilssonE:08:02 Filmklipp: numrerade scener  :08:02:01 ”Korpen 1-10”; (1, 3-10), 20min20s  Ödla 3min  Korpar i bo i flygg 4min  Prästkragar med flugor, blomsteräng 1min30s  Blåvinge på gräs och smörblomma 20s  Smältvatten som sipprar, forsar och bubblar 4min30s  Okänd älv 30s  Meandrande bäck 40s  Vak i strömmande vatten med svanar och knipor 6min  :08:02:02 ”Korpen 11-24”; (12-19, 21-24), 24min40s  Kråkris 1min30s  Is 4s  Blomsteräng, insekter på kråkvicker 2min  Vak med knipor, bläsänder, krickor och salskrakar 2min20s  Gräsandkull 20s 2  Gäss och tranor på iskant 3min10s  Lingon i snö 1min40s  Bäck med rosor, älggräs, gul näckros och vänderot 3min10s  Korpbo med tre ungar 10min  Hjortronmyr 20s NilssonE:08:03 Filmklipp: numrerade scener  :08:03:01 ”Korpen 25-35”; (27-35), 22min20s  Korp matas av människa 4min  Fjällvy 6s  Rönnbär, bäck och stuga 1min10s  Bäck med stor fallhöjd och kanjon, röd trolldruva 1min  Blåvingar parar sig på hjortron  Mossa 30s  Panorering över sjö, myr, lågfjäll, sommar 2min  Två korpar (parningsbeteende?) 8min50s  Spindel och spindelväv 3min50s  Intensivt röd solnedgång, vinter 15s  :08:03:02 ”Korpen 38-41”; (38-41), 20min20s  Kvällsbilder med röd himmel, vinter, upplega, korpar syns ibland 50s + 15min40s  Måne, något i nedan 3min  Måne över skog, vinter, upplega
11 NilssonE:09 Film: Det brinner inom mig när jag skapar 30 min Innehåll 00.00 flygbild över myrar, människa går på stig, Ellen på stigen, blommande skvattram 01.30 förtext: ”Det brinner inom mig… – en film om rotslöjderskan Ellen Kitok Andersson” 01.51 förfallen torvkåta, Sjávnjá från olika vinklar, kåta vid äng med smörblommor 02.27 fjäril på smörblomma, humla på kråkvicker (från NilssonE:08) 02.45 spindelväv (från NilssonE:08), rödstjärt i hål i asp (från NilssonE:06) 03.07 timmervägg med spade, torvtak, vänderot, bergsyra, rödblära och smörblommor 03.40 Ellen närbild, flygbild över myrar, svanar på vatten (från NilssonE:08), skräddare 05.07 kabbleka, tibast, norna, vattenklöver och stor myr; förfallen torvkåta och boda intill 06.22 Ellen går på vall, gammal boda på gåsfötter, timmervägg med lie och räfsa 07.05 myr, kallkälla; man slår med lie och hässjar; Ellen går på vall 08.19 gammal båt, Ellen vid sjö,vatten och starr 08.53 Ellen kokar kaffe vid Sjávnjáälven, fräken, smörbollar; kväll vid sjö 10.50 Ellen slöjdar; bild av Asa Kitok 12.57 höst i fortsättningen, Ellen vid vatten, fjällbrant, högt vattenfall, fjällhed 13.55 mogna blåbär och lingon, Ellen i skogen, torrfuror 15.45 slöjdalster, flaskor, fat, smycken, Ellen slöjdar med spänne i håret 19.30 Ellen i skogen, samlar rötter; korp, berg, Sjávnjáälven, tickor på trädstam, ekorrbär 22.30 Ellen bearbetar rötter, kokar kaffe, lavskrika intill 25.19 Ellen slöjdar inomhus; nysnö på fjällen 26.50 skrin av rot, eftertext ”En film av Edvin Nilsson och Isa Sundberg” NilssonE:09:01 Arbetskopia, ljud  :09:01:01 Arbetskopia, full film utan ljud, 30min  :09:01:02 Förmix, ljud till filmen utom Ellens berättare, 30min  NilssonE:09:02 Filmklipp  :09:02:01 ”Ellen i höstskog”, 20min30s  Ellen går i gammal skog, höst 1min  Gammal skog, detaljer av ved och träd 4min  Ellen tar rötter 5min50s  Ellen eldar och kokar kaffe 2min  Ellen går kring skog och myr, höst 3min20s  Ellen vid elden, bearbetar rötterna 40s  :09:02:02 ”Ellen slöjdar”, 15min30s  Ellen hemma, slöjdar bl.a. gijssá 15min30s  :09:02:03 ”Slöjd visas”, 20min50s  Saltflaska 1min10s  Påse mes rotunderdel 2min20s  Hängsmycke 50s  Tre föremål 1min10s  Stort fat 1min10s  Hårspänne 1min10s  Gijssá 8min40s + 2min10s  Hårspänne används av Ellen 1min30s  Detaljer föremål 40s 2 NilssonE:09:03 Filmklipp  :09:03:01 ”I Sjaunja”, 26min10s  Timmerbyggnad med torvtak, spade 20s  Kåta vid äng med smörblommor 3s  Äng med smörblommor 9s  Boda, trävägg 23s  Älghorn 10s  Skog, gran, liar 10s  Rester av kaggar 15s  Gammal boda på gåsfötter 10s  Lav på trä 10s  Ellen passerar flera hus i Sjávnjá 1min10s  Äng med rödbläror och smörblommor, Ellen i bakgrunden 1min10s  Ellen i Sjávnjá 20s  Ellen vid förfallen torvkåta och timmerbyggnad med torvtak, vänderötter 1min  Ellen på vall 1min20s  Ellen på myr, spång 2min40s  Sjávnjáälven 10s  Ellen kokar kaffe 1min30s  Kåta, rök genom rökhålet 1min50s  Ellen i kåtan 2min50s  Ellen i tallskog och på myr, närbilder 6min  Flygbilder från uppstigning från Sjávnjá 1min  Ellen vid sjöstrand, gammal båt 1min  Lie och räfsa vid bodvägg 8s  :09:03:02 ”Ellen natur 5”, 28min  Kallkälla 3min40s  Vy över myr, höst 1min  Sjöstrand, höst 1s  Blåbärsris, röda färger 15s  Gula björklöv 1min  Mjölkört 40s  Ekorrbär, höst 1min50s  Nysnö på fjäll, höstfärger 3min50s  Högt vattenfall, höstfärger 20s  Skräddare bland starr och fräken 3min50s  Flygbild över myrar, människa går på stig 3min10s
11 NilssonE:10 Film: De överlevde istiden 30 min Innehåll 00.00 inlandsis; karta över polarområdet; is som kalvar i havet 01.59 slipad hälla i fjällen, ränder och märken, flyttblock, höst 03.05 fjällsippor, fjällblära, rosenrot, gulldraba, lappspira/lappljung, fjällgentiana 03.57 fjällformer, raggfingerört, skrednarv, fjällarnika 05.32 lämmel, rovfågel 06.00 vy över fjälldal, liten bäck med smörblommor (Grönland?) 06.15 fjällnejlika, fjällgröna, lappsparv 06.36 större by på kalfjäll, lamm, hästar 07.01 fjäll och fjord, panorering upp till inlandsisen 08.40 en man på isen, mannen på nunatak, lavar på stenarna, gul vallmo, karta 10.47 växtmatta med rosenrot, fjällglim, gul vallmo, vy från vallmons växtplats mot havet 12.32 samme man vid gräsmark med vit blomma, oidentifierad 13.29 hällar, block och spetsiga fjäll; fjällvyer, mycket djup dal 14.11 mager, småstenig fjällmark; gröna fjäll med björkskog ned mot fjorden 15.14 Edvin och en annan man på fjällhed, vyer mot havet och gröna fjällsluttningar 17.23 Karta över Bjørnøya; is som kalvar i havet, fjällhed och branter; by vid havet 21.00 karta över polarområdet; förste mannen, nunatak 20.24 inlandsis och branta glaciärer; den förste mannen kommer över isen 23.25 Edvin och en annan man, istunga, dal och fjordlandskap med björkskog, fjällhed 24.05 dal och by, bebyggelse längs fjorden 25.23 kvinna med stenåldersfynd, kvinnan letar på fjällheden 27.26 vyer mot bebyggelse längs fjorden, björkskog 28.44 fjällvyer, gul vallmo, fjällarnika, skrednarv, raggfingerört 29.27 fjällandskap, eftertext ”en film av Edvin Nilsson” NilssonE:10:01 Arbetskopior  :10:01:01 Arbetskopia, full film utan ljud, 30min  :10:01:02 Arbetskopia, full film utan ljud, 30min NilssonE:10:02 Filmklipp, numrerade  :10:02:01 Nr 1, norsk fjord, större by, 50s  :10:02:02 Nr 2, större samhälle, gröna fjäll och björkskog, 40s  :10:02:03 Nr 3, vid norska kusten, panorering, björkskog i fjällsluttningen, 1min  :10:02:04 Nr 4, fjällheden där Edvin och en annan man står på filmen, 30s  :10:02:05 Nr 5, vass fjällkam, samma trakt som 10:02:03, 1min  :10:02:06 Nr 6, vass fjällkam, samma som 10:02:05, 1min  :10:02:07 Nr 7, vass fjällkam, dal med väg och spridd bebyggelse långt ned, 30s  :10:02:08 Nr 8, dal med väg och bebyggelse långt ned, samma som 10:02:07, 10s  :10:02:09 Nr 10, släta fjäll med runda former, 20s  :10:02:10 Nr 11, släta fjäll och björkskog 20s  :10:02:11 Nr 12, slät fjällhed med brant mot dalen, spridd bebyggelse nere i dalen, 50s  :10:02:12 Nr 13, krypljung, 40s  :10:02:13 Nr 15, stenar med lav, 40s  :10:02:14 Nr 16, mager, småstenig fjällmark, en gångares fötter, 1min20s  :10:02:15 Nr 17, slät fjällhed med brant mot dalen, samma som 10:02:12, 40s  :10:02:16 Nr 18, strandflat med sjöar och björkskog, bebyggelse längre bort, 10s  :10:02:17 Nr 19, samma ställe som 10:02:18, 7s  :10:02:18 Nr 20, samma ställe som 10:02:18 2  :10:02:19 Nr 21, dal med väg och spridd bebyggelse, 40s  :10:02:20 Nr 22, 1min50s  Mager, småstenig fjällmark 20s + 1min  Dal under med väg och spridd bebyggelse, samma som 10:02:19 10s  Utsikt från röse, runda fjäll, björkskog på sluttningarna 20s  :10:02:21 Nr 23, 30s  Mager, småstenig fjällmark 15s  Vy mot dalen och bebyggelsen, samma som 10:02:18 m.fl. 10s + 4s  Dal med väg och spridd bebyggelse, samma som 10:02:19 m.fl. 4s  :10:02:22 Nr 26, rosenrotar, 8s  :10:02:23 Nr 27, fjällarnikor, 7min40s  :10:02:24 Nr 29, skredarv, 1min20s  :10:02:25 Nr 30, 1min  Fjällgröna 15s  Gullbräcka 20s + 10s  Lav på klippa 10s  :10:02:26 Nr 32, raggfingerört, 3min20s  Bergsskreva med raggfingerört 3min 10s  Området vid växtplatsen 10s
11 NilssonE:11 Film: Kungsleden 90, Staloluokta, 6min 30s Innehåll 00.00 kvällsfärger och regnmoln vid Stálojåhkådalen, regndroppar i blomblad 00.28 klippblock med orange lav och smörblommor 00.36 krypljung, rosa blomma med läderartade blad, fjällblära 00.54 fjällutsikt, vyer över fjäll kring Jållejávrre 01.31 Gáhpesluoppal, Staddajåkkåstugorna, omgivande fjäll, vandrare och renar, mås 02.48 isranunkel, raggfingerört, grässluttningar; veckad bergart med orange lav 03.22 fjällgentiana, lappljung, fjällgröna/alpros, krypljung, mossljung 03.53 fjällsippa, fjällgröna, kattfot, fjällruta 04.17 fjällbinka, rosenbinka, brandspira, lappspira, fjällviol 04.47 Gáhpesluoppal; blommande vide under fjälltopp, blåhake 05.16 fjällskråp, någon går genom videsnår med rödblära 05.35 förgätmigej, flugor på midsommarblomma, brandspira 05.57 mygga på pyrola, detalj av stormhatt, blommande vide NilssonE:11:01 Arbetskopia, ljud  :11:01:01 ”Padjelanta VNF”, arbetskopia med markeringar, utan ljud, 6min30s  :11:01:02 ”Skall avmagnetiseras, speaker kass”, LJUD, speaker till filmen, 6min30s  :11:01:03 ”EFF1 Kungsleden 2 Padjelanta”, LJUD, ljudeffekter till filmen, 6min30s  Fiskmås, renar, korp, lövsångare, blåhake m.m.  :11:01:04 ”EFF2 Kungsleden 2 Padjelanta”, LJUD, ljudeffekter till filmen, 6min30s  Blåhake, bergfink, fiskmås, korp, blåhake (igen), insekter m.m. NilssonE:11:02 Filmklipp  :11:02:01 ”Padjelanta 1”, 2min50s  Lappspira 50s  Fiskmås 1min30s  Grässluttningar med fjällsippor  :11:02:02 ”Padjelanta 5”, 2min40s  Grässluttningar 10s  Blommande vide 50s  Vandrare och renar vid Gáhpesluoppal 30s  Regndroppar i vide och gräs 8s  Grässluttningar, grässlätter, människa 1min  Brandspira 6s  :11:02:03 ”Padjelanta 6”, 6min50s  Grässluttning 15s  Grässlätt, valliknande, dimmor på fjällen 1min  Klippblock med orange lav 20s  Vandrare vid vall 30s  Videsnår med rödbläror och förgätmigej, någon trampar 30s  Förgätmigej 50s  Rödbläror i videsnår, någon trampar 1min50s  Videsnår vid Gáhpesluoppal 1min20s  Pyrola (trol klot) 20s  :11:02:04 ”Padjelanta rester 7” 11min40s  Blommande vide framför fjälltopp 15s  Fjällgröna 10s  Dimma på fjäll 30s  Kvällsfärger och regnmoln vid Stálojåhkådalen 15s + 30s + 20s 2  Klippblock med orange lav, smörblommor och mås 20s + 40s  Utsikt över Stálojåhkådalen 10s  Grässlätter, vall och videsnår i Stálojåhkådalen 10s  Brandspira 10s  Lappljung 10s + 6s  Krypljung 6s + 11s  Grässlätter vid Gáhpesluoppal 15s  Gáhpesluoppal 7s + 6s + 5s + 20s  Vallar i Stálojåhkådalen 10s  Klippblock med orange lav i grässluttning 10s  Lappspira 10s  Fjällblära 2s  Rosa blomma med läderartade blad 9s  Detalj av stormhatt 3s  Blommande vide 30s  Renvallar 10s + 4s  Grässlätter och sluttningar, dimma på fjällen 9s + 30s  Grässluttningar 5s + 1min  Nysnö på högfjällstoppar 20s  Staddajåkkåstugorna 3s  Fjällvandrare och renar 15s  Renar i videsnår 30s  Vattendroppar på vide, daggkåpa, nätvide och blåbärsblad  NilssonE:11:03 Filmklipp  :11:03:01 ”Padjelanta 2”, 6min30s  Grässluttningar 40s  Fjällskråp 3s  Fjällgentiana 1min10s  Lappljung 1min  Fjällbinka 20s  Fjällruta 40s  Lingon i snö 1min40s  Fjällsippa 40s  Fjällviol 1min  Krypljung 30s  Gullbräcka 15s  Björnbrodd 15s  Låsbräken/fjällviol 15s  Fjällblära 15s  :11:03:02 ”Padjelanta 3”, 6min50s  Förgätmigej 2s  Gul korgblommig med långa blommor 20s  Mossljung 15s  Lappljung 20s  Fjälltrav (?) 15s 
11 NilssonE:12 Film: Kungsleden 90, Deltaland, 8 min Innehåll (ungefärligt, enligt speakerbandet)) 00.00 Aktsedeltat 00.25 Ráhpaselet 01.10 glaciär, Bårddejiekŋa, jökelbäck 03.50 yttersta deltat 04.30 älvstränder, meanderslingor vid Änok 05.00 norskpyrola, stormhattar, midsommarblommor, kvanne med insekter 05.30 avsnörningar, insektsliv, sädesärlor, större strandpipare 06.10 ständig förändring, Ráhpaälven 06.45 havsörn, hökuggla 07.40 älg NilssonE:12:01 Ljudband (I samma låda ligger NilssonE:12:03)  :12:01:01 ”Speaker - delta” 8min  :12:01:02 ”Eff1”, vattenljud, svanläten 8min  :12:01:03 ”Eff2”, 8min NilssonE:12:02 Filmklipp  :12:02:01 ”Delta 1 VNF”, 2min30s  Rosa blomma 20s  Stormhattar 50s  Midsommarblomma 15s  Rödblära 15s  Pyrola, troligen norsk- 15s  Kattfot 15s  Insekter på kvannne 30s  :12:02:02 ”Delta 2”, 3min50s  Stormhatt 1min 20s + 20s + 15s  Midsommarblomma, insekt 30s  Pyrola, troligen norsk- 15s  Insekt på pyrola, troligen norsk- 40s  Orkidé 20s  :12:02:03 ”Delta 3”, 4min10s  Vy över delta 6s + 2s  Kabbleka på slambank i deltat 1min  Strandkant i deltaland 2s  Starr och älgspillning på slambank i deltat 50s  Videsnår 30s  Blåklocka 30s  Björk och vide, nysnö på fjäll i bakgrunden 20s + 30s  Ljusspel i vide 30s  :12:02:04 ”Delta 4” 8min20s  Kruståtel och insekt 30s 15s  Vy fjällbjörkskog och fjällbranter 10s + 1s  Klövspår på slambank i deltat 50s + 3s  Svanar på Ráhpaälven 20s + 30s  Krickor 7s  Älgbetat vide 30s  Kung Karls spira 30s  Vide i deltat 40s + 15s 2  Vyer över deltat 20s + 30s  Lagerbildning i strandkant 4s  Starrkärr på slambank i deltat 10s  :12:02:05 ”Delta band 5”, 7min10s  Flygvy, älvmeandrar, fjäll 40s  Högfjäll, glaciär, issmältning 4min 40s Björkskog, kvanne, insekter 30s  Humla på stormhatt 1 min  Kruståtel och insekt 10s  :12:02:06 ”Delta rester VNF”, 5min40s  Älgar betar i Suobbatdalen (från NilssonE:03: Storälg i Sarek) 30s + 20s + 30s  Högfjäll, glaciär, issmältning 20s + 10s  Starr, vide och kabbleka på slambank i deltat 4s + 7s + 40s  Sandformationer i vattnet 2s + 3s + 7s  Vy över deltat 15s + 1s  Vyer fjällbjörkskog och fjällbranter 3s + 5s + 11s  Strandkant i deltaland 1s  Flygvy delta 6s  Videsnår 12s  Pyrola, troligen norsk- 10s  Stormhatt 7s  Midsommarblommmor 6s  Gullris 16s  Älgbetat vide 15s + 5s  Vide i deltat 10s  Kruståtel och insekt 15s  Insekter på kvanne 4s  Rovfågel ryttlar 20s  Strandpipare 3s  Klövspår på slambank i deltat 10s  Starr och älgspillning på slambank i deltat 7s  :12:02:07 ”102 Deltaland”, 7min  Flygvy delta 10s + 20s + 10s  Vyer över deltat 14s + 6s + 8s + 40s  Vy med svanar på Ráhpaälven 9s  Högfjäll, glaciär, issmältning 1min 50s  I deltat 20s  Vyer fjällbjörkskog och fjällbranter 10s  Starr, vide och kabbleka på slambank i deltat 20s  Lagerbildning i strandkant 20s  Pyrola, troligen norsk- 10s  Stormhatt med fluga 5s  Midsommarblommmor, fluga 6s  Insekter på kvanne 12s  Kruståtel med insekt 4s  Björk, vide och fjäll 5s  Sandformationer i vattnet 6s  Strandpipare 20s  Kruståtel och insekt 4s  Klövspår på slambank i deltat 8s  Älgbetat vide 7s  Starr och älgspillning på slambank i deltat 10s 3  Stor älg betar i Suobbatdalen (från NilssonE:03: Storälg i Sarek) 10s  Älg i vatten 15s  :12:02:08 ”103 Deltaland”, 2min 20s  Flygvy delta 4s + 5s  Vyer över deltat 30s + 40s + 40s  Vy med svanar på Ráhpaälven 6s + 3s
11 NilssonE:13 Film: Björn i Norden, 42,5 min  Innehåll 00.00 björn går i myrmark med småtallar, introduktionsfrågeställningar 00.26 vy mot Ráhpadalens norra sida, förtexter. 00.40 betande björn i fjällsluttning, kråkbärsris, björn- och vargkäkar 01.53 utbredningskartor, jaktstatistik, vyer från lågfjäll, granar framför vita fjäll 04.38 röd sol, smältvattendropp, videkissar, idets utgång (inifrån) 05.05 björn i vårsnö, flygbild över björn- och skoterspår på myr i granskog 06.03 myror, myrstack, kråkbär 06.28 björn i vårsnö, älg i vårsnö 07.22 korp i topp, korpar på älgkadaver, flygande korp 07.56 flygbild över öppen råk i istäckt vatten i skogslandet 08.03 dalripa på våren, vajor med kalvar 08.27 mycket snö kvar i fjällen om våren, björn bland barfläckar 08.53 Robert Franzén och Peter Segerström under fältarbete i myrland sommartid 09.16 Robert Franzén i Ráhpadalen, björn i stenig sluttning med snöfläckar 09.48 snöiga fjäll, helikopter, mindre björnhona skjuts med bedövning, björnen undersöks 16.12 Robert Franzén berättar, spaning med flygplan, barmarkstid 18.45 karta med björnvandringar, vyer med fjäll och skog, björn i myrmark med småtallar 19.57 forskarna hittar död björn under snön, hämtas med polishelikopter, vy från platsen 21.59 skalle av björndödad björn. (slut på första halvan av filmen) 22.27 P Segerström hämtar björnunge från trädtopp, tidningsklipp om övergiven unge 24.22 kvällssol över stor sjö, älgko, hjortronblommor, vattenklöver, rosling 25.20 lövsångare, ekorre i björk, rovfågel i luften 25.47 älgko med liten kalv vid vatten, björn går i myrmark med småtallar 26.11 riven stubbe, hästmyror (från NilssonE:06), skogsfräken, björnspillning 26.51 mogna hjortron, björnspår, björn i myrmark, hjortronplockare, hund vid björnen 28.01 granskog, fjällbrant med bäckar, kvanne, tolta, björntramp i örtvegetationen 29.21 vy från myrland i övre björkskogen, björn i fjällsluttning 29.42 renar i höjd med årddå, hökuggla sväljer sork, havsörn flyger 30.13 älg i grunt vatten med skrakar, svanar 30.46 rött ripris, röda rönnbär, stor älgtjur betar i björksly, höstfärger 31.23 jägare med hund, björn i myrmark med småtallar, springer, tidningsklipp om olyckor 33.23 2 björnar i fjällsluttning, Isa Sundberg närmar sig, björnarna flyr 35.30 björn i myrmark med småtallar, filmas från gömsle, reser sig, bär kött 36.55 stor myr, isbildningar kring grässtrån och vattenströmmar 37.32 höstvy från Ráhpadalen, en av björnarna i fjällsluttningen, röd rönn på hög höjd 38.58 stenskravel med blockide, ide under sten, grävt jordide (Franzén kryper ut) 39.26 myrstackside, jordidets utgång (inifrån), P Segerström med barn besöker jordidet 40.19 flygbild av grusås med ide nära årddå, ide på 1600 m i fjällbrant 40.50 mycket gammalt ide i granskog, björn i vårsnö 41.53 flygbild av mindre björnhona som springer, snöiga fjäll, eftertexter NilssonE:13:01 Arbetskopior  :13:01:01 Arbetskopia utan ljud, första delen 20min  :13:01:02 Arbetskopia utan ljud, andra delen 22,5min NilssonE:13:02 Arbetskopia  :13:02:01 Arbetskopia ”reversalkopia” utan ljud, första delen 20min  NilssonE:13:03 Arbetskopia  :13:03:01 Arbetskopia ”reversalkopia” utan ljud, andra delen 22,5min 2 NilssonE:13:04 Tonnegativ  :13:04:01 Tonnegativ rulle 1, optiskt ljud NilssonE:13:05 Tonnegativ  :13:05:01 Tonnegativ rulle 2, optiskt ljud  NilssonE:13:06 Ljudband  :13:06:01 Speaker första delen 20min  :13:06:02 Speaker andra delen 22,5min  :13:06:03 ”Rulle1 eff 1” ljudeffekter till första delen 20min  :13:06:04 ”Rulle1 eff 2”  :13:06:05 ”Rulle2 eff 3” NilssonE:13:07 Inledning, avslutning  :13:07:01 Positiv Björn springer över barfläckar på fjäll,
11 NilssonE:14 Film: De stora rovdjuren, 15 min Innehåll 00.00 björn i vårsnö, löpande lodjur i fjällkanten 00.30 löpande järv, varg i djurpark 00.40 fjällvy 01.00 örn, svan, isvak med fåglar 01.30 björn i vårsnö, älg betar i träd, älg i snö, fjolårsbär 01.59 björn i vårsnö 02.22 björn i vårsnö 02.47 björn på barfläck 03.08 myror – skalbagge – larv 03.22 ung kungsörn 03.30 flygvy, myrland på våren 03.39 hare trycker i riset, fjällvråk, haren springer 03.54 lövsångare, videkissar med insekt, simsnäppor 04.18 pilgrimsfalk, fjällvråk, örn 04.47 tolta, kvanne, humla och humlebagge på kvanne 05.03 mygga på stjälk, fjärilar parar sig på hjortron, hjortronmyr (från NilssonE:08) 05.39 tre bärätande björnar, fjällsluttning, höst, björnspillning 07.06 renar på myr, älgtjur, snöfall 07.38 granar i snöfall, orrar 07.46 snötäckt myr 08.06 snöig björk med hökuggla 08.14 hermelin 08.24 2 lodjur i djupsnö, granskog, järpe i björk, lavskika 09.18 grävande ren, korpar på renkadaver 09.39 löpande lodjur i fjällkanten 10.00 kvällshimmel, vargtjut, fullmåne 11.03 varg i djurpark 11.32 örn, korp och räv på älgkadaver 12.17 örn i talltopp, älgkadaver, örnen flyger ned 12.33 korp i talltopp, örn på älgkadaver 12.47 järvspår, löpande järv 13.06 korpar på ”Råvvejaureåteln”, kalfjäll, fjällräv, räv, järv 14.27 järven löper till lyan 14.42 björn i vårsnö - utzoomning NilssonE:14:01 Film på projektorspole :14:01:01 Film med optiskt ljud NilssonE:14:02 Sändningskopior och optiskt ljud :14:02:01 Sändningskopia, optiskt ljud :14:02:02 Arbetskopia, full film utan ljud, klippskarvar :14:02:03 A-kopia, full film utan ljud :14:02:04 Optiskt ljudband, till hela filmen NilssonE:14:03 Ljudband :14:03:01 Ljudband, slutmix, magnetiskt ljudband till hela filmen NilssonE:14:04 Negativ :14:04:01 Negativ rulle A, kompl red. Säkop. Hela filmen, varannan sekvens. 2 NilssonE:14:05 Negativ :14:05:01 Negativ rulle B, hela filmen, varannan sekvens motstående 14:04:01 NilssonE:14:06 Filmklipp, negativklipp :14:06:01 ”Varg”, vargar i Lycksele djurpark, 9min 30s :14:06:02 ”Undanlagda”, klippskarvar, 8min 30s  Vilande fjällräv 2min 30s  Fjällräv i låda vid åtel, travar över fjället, helikopter, 2min, 20s  Frostiga fjällbjörkar 30s + 15s  Orrar i frostiga fjällbjörkar 7s + 10s  Ung kungsörn flyger, sätter sig i tall, lyfter igen 1min 10s  Hare trycker i riset, 1min 20s  Korpar på älgkadaver, 30s  :14:06:03 ”Kop”, 3min55s  Midsommarblomster med fluga 40s  Vårfingerört, fjällgentiana, binka 40s  Fjällandskap, vy över sjö med udde 15s  Lappspira och lappljung 20s  Starr 40s  Fjällgröna, gul draba (?) 15s  Fjällsippor, lappgentiana (?) 10s + 30s  Rosenrot, illröd, 8s  Vit blomma (?) 10s  Vit blomma, trol snöarv 15s  :14:06:04 ”Div rester, interneg kopior”, 2min20s (Hör till NilssonE:06, ”Naturskogen”)  Rödstjärt 8s  Höst i gammal skog, höstlöv 10s  Humla på videkissar 3s  Lövsångare, korsnäbbar 30s  Järpe 8s  Ekorre 20s  Orre15s  Ren, snöfall 15s  2 lodjur i djupsnö, granskog 20s  Korpar på ”Råvvejaureåteln”, räv 1min 10s  Hygge med risbo 8s  Fjällvråk 3s  :14:06:05 ”Sarvesvágge, björn, lo, järv”, 30s Tre bärätande björnar, höst, fjällsluttning 1s Löpande lodjur i fjällkanten 3s Järv på fjäll 15s Två lodjur i djupsnö, granskog 10s  :14:06:06 ”mycket björn kvar”, interneg, bara mycket korta klipp, 1min 20s Björn i vårsnö 30s Björn i fjällbjörkskog 15s Fragment av högörter, korp, kråka, m m Blåvingar paras på hjortron 5s Korp i talltopp 3s Örn i talltopp 4s 3  :14:06:07 ”Älg, sept, Rapaselet”,
11 NilssonE:15 Film: Sångsvanens land, 34 min  Innehåll 00.00 svanpar på vatten och vid bo, simsnäppor 00.58 utsikt från berg med myrar och småsjöar, sommar 01.30 flygbilder över myrland och älv på våren med snö 02.18 svanar landar, på snöfält, parningsbeteende, gäss, stjärtänder, knipor 09.52 gäss slåss, parar sig i vattnet 10.54 örn på is, tranor på is 11.12 salskrakar, gräsänder, bisam 12.19 vårvatten, skum, myrar, lada 12.40 utsikt från sluttning mot myrlandskap, små snöfläckar 12.47 videkissar, humla, grönbena, tranor och ren på myr 13.56 svanar på myr och vid bo, ägg 14.38 spelande brushannar, simsnäppor, smålom 15.36 roslingstuva vid tjärn i myrlandskap, grönbena, tranbär, fluga på brudsporre 16.04 kvällsrodnad över vatten, vide, myggsvärm, utsikt från berg, sommar 16.30 kråkklöver, vattenklöver, insekter på vattenytan 17.16 videkissar, harkrankar paras, myrvisslare (i alla fall släktet pyrgus), gräsfjäril 17.40 dyngbaggar paras på kråkklöver, detaljbilder 18.23 myggsvärm, sjö och sländor av olika slag, skräddare, spindel i nät 19.27 sileshår och tätört, fångade insekter 20.25 sidensvans, strandpipare i lerområde, sidensvans (igen) 20.46 trana på gräsmyr, slända, simsnäppor, falk i luften, simsnäppor (igen) 21.29 ljungpipare(?) flyger över fjällhed, svan vid bo, grönbena 22.45 rödräv i myrmark med småtallar, grönbena, svan vid bo, rödräv igen (med skabb) 23.42 älg med små osymmetriska horn, hårömsning, sidensvans, kvällsrodn. över vatten 24.37 åkerfräken, nordspira, vit näckros 25.07 svanar vid bo och på gräsmyr med små ungar 26.10 vass, vit näckros, skräddare, fräken 26.55 svanar på sjö med halvvuxna ungar, gräsänder, salskrake (juv), knipor (juv) 28.52 svärta (juv), småskrakar, gräsänder 29.18 älg utan horn i vass, älgtjur i lövskog (höst), utsikt med myrar och småsjöar, höst 30.23 svan i vatten, vide, vissnade näckrosblad, löv och växtdelar i vatten, buksimmare 31.52 svanar med stora ungar på vatten och gräsmyr, uppflog i ovanligt ljus NilssonE:15:01 Arbetskopior  :15:01:01 Arbetskopia utan ljud, med förtexter 34min  :15:01:02 Arbetskopia utan ljud, sämre (med klippmarkeringar) 34min NilssonE:15:02 Filmklipp  :15:02:01 ”1, 3, 4, 5, 6, 7” 12min 30s Massor av svanar i issörja, sjö i skogslandet, salskrakar, knipor 2min Svanar står på isen eller i issörja, ungfåglar, knipor, svärtor 5min 10s Svanar slåss 4min 30s  :15:02:02 ”Svan 8, 9, 10”, 18min 40s Vårisar, dimma, svanar betar i vattnet 4min Svanar går på snö, ungfåglar 6min 10s Älg med små osymmetriska horn i granskog, hårömsning 3min 40s Sol och vatten med svanar, massor av knipor, fiskmåsar 4min 50s  :15:02:03 ” Svan 11, 12, 14-26”, 17min 50s Svanar dansar på isen 1min 10s Svan, gås, tofsvipa på is15s 2 Svanar och gäss på is och flygande 6min 20s + 3min 50s Stjärtänder 30s Tranor på is 7s Örn på is 20s  :15:02:04 ”Svan 27-33”, 19min 20s Myrgöl med dun 4s Trollslända på skvattram 15s Slända i vatten 30s Skog 2s Stränder 2min 10s Flygande svanar 2min 10s Grönt blad med röd kant 15s Myrmark 6s Döda fjärilar (myrvisslare) i vatten 30s Grönbena 1min 50s Svan på bo 50s Vy över skogs- och myrland, snö på fjällen 3min Videkissar, humla 2min Mås och brushanne 3min Silvertärna på bo 5s Skrattmås och spelande brushannar, fiskande tärna 3min 10s + 30s Simsnäppa 20s Flygande silvertärna 15s NilssonE:15:03 Filmklipp  :15:03:01 ”34-37” 17min Strandpipare i lerområde (se NilssonE:01 ”Sädgäss i Sverige”) 1min 40s + 4min Insekter i lerområde 10s Grönbena i träd 20s Salskrakepar i vatten och is 1 min Smålom 3min Brushanne vid bäck 40s Svanar på och vid bo 2 min 20s Vy över myr, inzoomat svanbo 1min 30s Svanpar med ungar i vattenvegetation och vid bo
11 NilssonE:16 Film: Vintertrafikens offer NilssonE:16:01 Filmklipp  :16:01:01 ”Älg och trafik, kass” 11min 50s Älgko och kalv nära väg, dimmigt, bil 2min 20s Älgko och två kalvar, snö och sol 1min 20s Sly, betat 30s Älg står i snö 20s Älg lunkar över platt område mot skogsbacke 20s Älg betar, mörkt, snö 1min Ren vid väg 1min 10s Skogshönor i talltopp 1min Tjäderhönor vid vägkanter 1min 20s 3 renar vid väg 1min 20s  :16:01:02 ”Arkivmaterial älgjakt”, 5min Jägare går med hund 7s Gul gräsmyr, en jägare ligger i kanten 20s Jägare skjuter älg 15s Slakt 15s Köttbärning 40s Älg står på väg, skumt 8s Jägare sitter och pratar vid elden 30s Utsikt över skogslandskap blåst i björkar 6s Jägare med hund kommer i myrkant 20s Jägare med hund går över myr 30s Måltavlor för övningsskjutning 15s Övningsskjutning 15s Olika jägare som sitter på pass 10s Jägarexamen 5s Man som pratar, inomhus 8s Jägare skjuter älg i vatten 30s Jägare med älgko och kalv i sikte 20s Jägare står i snö 1s  :16:01:03 ”Överblivet älg och trafik”, 11min 10s Mätning av älghorn 2min 10s Älgko och kalv sedda från väg, sjö, snöigt 9s Bro över älv, älg på isen nedanför 2min 10s Älgtramp i djupsnö, småtallar 40s 5 älgar på oplogad väg, snöfall 3min 30s Bil står parkerad, osynlig älg? 30s 2 älgar i gult ljus 1min 20s Bil kör på väg i gult ljus 30s Asfaltväg i sol och snö 10s Älg i sol och upplega 9s  :16:01:04 ”Kvällsälg, sommar, VNF”, 9min 30s Flygbilder över skog och vägar, snötäcke och snett ljus, älgar här och där 4min 20s Minst 7 älgar på odlingsmark, vissa med stora horn, barmark 1min 20s Älgar i ungskog, sol och mycket upplega 1min 50s Älg springer längs väg, filmat från bil 1min  :16:01:05 ”Älg och trafik, överblivet”, 11min 40s Älgbetat sly, 20s + 15s + 20s Sly, sol och snö 15s 2 Väg 8s Bilkörning, sol 1s Rak väg, sol 4s Älgspår vid väg 20s Filmat under bilkörning, älgar inne i skogen 3min 20s Snöfall, snöblint på vägen 20s Minst 3 älgar nära väg 30s Älg i björkskog, snö och sol 15s Hårdbetade tallplantor, vår, barfläckar 20s Älgkadaver i snö 1min Glest sly med älgtramp i snön, ljudmannen 30s  :16:01:06 ”1. Krockscenen”, vinter, mörker, bil kommer med lysen, 8s  :16:01:07 ”2. Före krocken”, vinter, blandskog, filmaren skidrar mot väg, 2min 30s  :16:01:08 ”3. Kvarblivet krockmaterial. Mörker och dag”, 4min 10s Vinterväg, mörker, bil kommer med lysen 1min 10s Vinter, filmaren går på vägslänt mot vägen, älgspår 1min Vinterväg, dag, bil kommer, 1min 50s  :16:01:09 ”Renar vid väg i röd skymning”, renar betar på barsmält vägren, trafik, 8min  :16:01:10 ”Älgen i skymning”, älgko betar i blandskog nära väg, snö, skymning 7min  :16:01:11 ”Sånglärka. 6”, sånglärka på barsmält vägren 2min 10s  :16:01:12 ”7. Vägkant med gräs. Även närbild”, barsmält vägren 30s  :16:01:13 ”8”, 1min Vägkant med skitig snö 20s + 40s Avgasrör på bil, 1s  :16:01:14 ”9”, renar betar på barsmält vägren, 1min 40s  :16:01:15 ”10”, siktröjd och stamkvistad skog intill väg, försommar 1min 50s  :16:01:16 ”11”, avgasrör på bil 50s  :16:01:17 ”12”, 1min 20s Älgko med kalv i kustnära björkskog, sol, snö, upplega 1min 10s Vinter, blandskog, filmaren skidrar mot väg 10s  :16:01:18 ”13”, älg ligger i plantskog, vinter, sol, upplega 20s  :16:01:19 ”14”, 4min 50s Fyra älgar i lövsly, kraftledning, snö, sol, nära E4 4min 40s Mindre älg i ungtallskog, snö, upplega 10s  :16:01:20 ”15”, vinterväg, älgkalv springer framför bilar 1min  :16:01:21 ”16”, 1min 40s Glest sly vid sjö, älgtramp i snön 50s + 40s Ljudmannen 10s  :16:01:22 ”17”, 7min 30s Minst 6
11 NilssonE:17 Film: Märak och Pirak, 45 min  Innehåll 00.00 akvarell 00.09 vy Salas 00.20 Johan och Lars vid elden vid Salas 00.34 Salas, båten, ösning 01.06 Johan och Lars i båten på Salasjávrre, lagnar och öser 02.20 tomt för filmens namn 02.30 Johan och Lars vid elden vid Salas 03.36 Johan och Lars samt Nils Tomas Parffa på församlingsgården 08.52 kartor 09.29 flygbild Lillselet 09.47 Lillselet, miljö, Johan och Lars vid häbbre, älg i videland 12.13 kartor 12.23 Johan går i skogen, stigen, flygbilder över området mellan byarna, korpar, p- falk, stjärtänder, björn, korsnäbbar, tjäderhöna, älgar i videland 16.45 Luovvaluokta, Lars på stugbron, tavlor, kraftigt regn, Johans mor, Amanda Andersson, ”Manda”, steker fisk, 18.20 Johan kommer till Luovvaluokta, båtar, båtmotor, Lars berättar om Arkimedesen på församlingsgården 22.03 Johan och Lars vid elden vid Salas, Johan fiskar, utövar prästsysslor, vigsel i kyrkan i Kvikkjokk 24.42 Lars målar vid Salas, renar springer på snö, Lars tavlor, konstutställning 27.44 Lars slöjdar i verkstan, letar vril, saltripor, 30.34 Johan förrättar vigsel, Lars dotter Elisabet 32.26 sång ”där björkarna susa”, midsommarblom, rödblära 33.07 avslutning vigsel, vigselbesökare utanför Jokkmokks gamla kyrka, Johan och  Lars vid elden vid Salas 35.11 Lars undersöker härd vid gammal kåtaplats vid Luovvaluokta 35.55 Johan och Lars vid elden vid Salas, järv på snö 37.55 Johan och Lars på Samernas folkhögskola, tavlor 40.19 Johan prästklädd, Kvikkjokks kyrka 43.05 Johan utövar prästsysslor, Jokkmokks kyrka 44.23 Johan och Lars i båten på Salasjávrre 44.35 plats för sluttext NilssonE:17:01 Arbetskopior :17:01:01 ”A-kopia utan ljud” 45min :17:01:02 ”A-kopia utan ljud”, Arbetskopia, som 17:01:01 men sämre kvalité 45min NilssonE:17:02 Ljud (Rund plåtask) :17:02:01 ”Speaker”, LJUD, endast speakersekvenser 45min :17:02:02 ”I-band”, LJUD, filmens inspelade ljud inkl jojkar och konversation 45min NilssonE:17:03 Ljud (Rund plåtask) :17:03:01 ”Förmix 1”, LJUD, filmens inspelade ljud inkl jojkar och konversation 45min :17:03:02 ” Förmix 2”, LJUD, endast vinjetten och korpläte 45min 2 NilssonE:17:04 Filmklipp (Rund plåtask) :17:04:01 ”Arb.kop.rester 1-22” del 1, SKADAD OCH KLIPPT, 10min: Interiör, Johans mor, Amanda Andersson, ”Manda”, steker fisk, klasskort 1min Johan går, gammal skog, stig 3min 20s Luovvaluokta, Johan och Lars vid stugan, byggnader 1min 50s Isa, båtmotor, knipholk, sparkar 3min 20s Pokal 30s  :17:04:02 ”Arb.kop.rester 1-22” del 2, ca 20min Lillselet, Johan, miljö, byggnader, midsommarblom, rödblära, prästkrage 6min 10s Lillselet , Vyer, röd vinterkvällshimmel 3min 10s Lars hämtar vril 2min 40s Verkstadsbilder ca 8min NilssonE:17:05 Filmklipp (Rund plåtask)  :17:05:01 ”Arb.kop.rester 23-27”, 23min Lars slöjdar i verkstan 10min Församlingsgården, utställning, dottern Katarina, tavlor 3min Älgar i videland 2min 20s Regnskur, vide, regnbåge 3min 20s Midsommarblom, Kung Karls spira, gräs 5min Tavlor  :17:05:02 ”Arb.kop.rester 28-42”, 23min Johan i kyrka, vigsel 1min 30s Johan och Lars vid elden vid Salas, Lars målar, Johan fiskar 17min Lars undersöker härd vid Luovvaluokta 40s Johan och Lars öser, ror, lagnar 4min NilssonE:17:06 Filmklipp (Rund plåtask)  :17:06:01 ”Arb.kop.rester 43-53”, 25min Johan i Kvikkjokks kyrka, interiör och vigsel 5min 20s Kvikkjokk, kyrkexteriör, nytt brudpar på kyrkbacken, landskapsvy vår 4min 40s Johan förrättar vigsel, Lars dotter Elisabet 6min 30s Lars saltripor 1min 20s Jokkmokk från Storknabben 1min 20s Jokkmokks kyrka exteriör och interiör 1min 50s Jokkmokks kyrka, organisten, kollektinsamling, nattvardsritual ca 4min  :17:06:02 ”Arb.kop.rester 53-66”,
11 NilssonE:18 Film: JokkmokksJokke, 54,5 min  Innehåll 00.00 Jokke på tåget, framträdande i Östersund, ”Jag går till lilla vännen min” s/v 00.51 barndomsbygden, Jokke sitter på Bomyrberget och sjunger ”Där djupa skogar susar”, sekvens från Forellbäcken (NilssonE:07) 03.44 presentation av filmen, Jokke i Missionshuset i Porsi 06.45 Porsidagen 1995, Märta Magnusson, Bertil Perrolf, Karl-Erik Eriksson, Paul Forsell, ”Hållihå”, Sigrid Karlsson, Vedevåg 10.30 Barndomshemmet på holme, ”Den gamla forsen” , kraftverket 13.50 Jokke berättar om Kuokaforsen, roddbåt på älven, Gösta Pettersson 15.27 Jokkes barndom, klockan från Betlehem, faderns död 19.27 ”Fader, moder, lämna de små” 20.05 Jokke med barndomsvännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 21.11 skolgång, järnvägsarbete 23.15 två flickor i Pellokes, ”Den allra första kärleken” 24.00 skogsarbetet, vintervyer, kojinteriörer 25.26 kraftverk, ”Kraftverkets grå betong”, båtar i älven, flottningsarbete 27.47 storsnövintern –36, Harry Nilsson, järnvägen 28.23 Jokke berättar om järnvägsbygget, bron över Pakkojåkk, ”Det var vi som byggde folkets järnväg” 33.34 Jokke flyttade till Bräcke, gifte sig med Hildur, började sjunga 34.58 Jokke intervjuad på tåget till Östersund s/v 35.14 framträdande i ”Frukostklubben”, ”Det svänger så att mjölken strax blir tjock som smör”, gamla foton och affischer, ”Jag själv är ett barn utav skogarnas sus” s/v 37.30 film om resa till Jokkmokk 1965, ”Du minns hemmet” 41.22 TV-program ”Här är ditt liv” 42.15 resa till USA, ”I am free”, intervju av Fredrik Burgman 44.30 Missionshuset i Porsi, ”Kulle-Gullan” 47.52 vid Jokkmokksjokkes sjö med Eila Kanto, Gösta Pettersson, ”Uti kvällens…” 50.22 Jokkmokksjokkes museum 52.00 Jokke sjunger i bönehuset, ”Tack o gud för allt som varit” NilssonE:18:01 Filmkopior på VHS  :18:01:01 VHS-kopia  :18:01:02 VHS-kopia  :18:01:03 VHS-kopia  :18:01:04 VHS-kopia NilssonE:18:02 Filmkopior på Fuji Betacam  :18:02:01 Filmkopia  :18:02:02 Filmkopia NilssonE:18:03 Arbetskopior med tillhörande ljud, första halva av filmen  :18:03:01 ”Jokkmokks-Jokke Rulle 1” arbetskopia utan ljud 24min  :18:03:02 arbetskopia utan ljud 24min, bättre kvalité än 18:03:01  :18:03:03 ” Jokkmokks-Jokke Slutmix 1”, LJUD till första halvan av filmen, 24 min NilssonE:18:04 Arbetskopior med tillhörande ljud, andra halva av filmen  :18:04:01 ”Jokkmokks-Jokke Rulle Nr 2” arbetskopia utan ljud 30 min  :18:04:02 arbetskopia utan ljud 30 min, bättre kvalité än 18:04:01  :18:04:03 ” Jokkmokks-Jokke Slutmix 2”, LJUD till andra halvan av filmen, 30 min 2 NilssonE:18:05 Filmklipp  :18:05:01 ”1 Synkar och tankebilder mittemot hemmet på holmen” 5min 40s  :18:05:02 ”2” Jokke vid älvbacken vid Kuoka 30s  :18:05:03 ”3” Jokke vid älven med gitarr 1min 50s  :18:05:04 ”4” Vid Pellokes Helge”, stuga, samtal med Helge Johansson 5min 30s  :18:05:05 ”6 Jokke och Eila fiskar vid tjärnen”, vid “Jokkmokksjokkes sjö” 7min 30s  :18:05:06 ”7 Gubbarna vid sjön, skylt Jokkes sjö”, Jokke med vänner 7min 30s  :18:05:07 ”8 Synkar vid tjärnen”, i bakval vid “Jokkmokksjokkes sjö” 5min 10s  :18:05:08 ”9 Skymningsbild”, skymningsljus över skog och vatten 30s  :18:05:09 ”10 Vit näckros” 1min 50s  :18:05:10 ”11 Strand och vatten, udden vid klockstapeln” 40s  :18:05:11 ”12 Klockstapeln och udden från västsidan” 50  :18:05:12 ”13 Strandbilder”, nipor och åkrar vid älven 1min  :18:05:13 ”14 Vyer vid västra stranden”, sandstränder och nipor vid älven 50s  :18:05:14 ”15 Solglitter i vågor genom björklöv” 10s
11 NilssonE:19 Film: Min vän fjällpiparen, 28 min  Innehåll (ungefärligt) 00.00 presentation av fågelarten 01.50 fjällpiparens livsmiljö, ljungpiparen 04.40 till Sijdasjávrre 05.50 fjällbjörkskogen, hökugglan 07.10 Dundret, Gällivare-Malmberget nedanför 08.10 naturreservat, liftar, turism, bilväg 08.40 slät terräng, utsikten, hängflyg 10.10 ljungpipare, stenskvättor, ängspiplärkor 11.30 lavar, tidiga blommor 12.00 fjällpiparhanen påträffas, boet, ögat 14.20 fjällpiparens omgivning, människor, hängflygare, korpen 15.40 honan kommer 16.10 midsommar, midnattssol, regn 17.40 boet övergivet, ungarna kläckta 19.30 fem dagar senare, ungarna 20.10 högsommar, blommor, insekter 24.00 två veckor senare, ungarna flygga 25.30 sista gången 26.30 20 september, traststräck, boet syns ännu 27.30 ögat NilssonE:19:01 Ljud (Rund plåtask) :19:01:01 ”Slutmix”, LJUD, hopmixade 28min NilssonE:19:02 Ljud (Rund plåtask) :19:02:01 ”Fjällpiparen speaker”, LJUD, 28min :19:02:02 ” Fjällpiparen musik”, LJUD, 28min NilssonE:19:03 Ljud (Rund plåtask) :19:03:01 ”Effekt 1”, LJUD, 28min :19:03:02 ” Fjällpiparen musik”, LJUD, 28min NilssonE:19:04 Filmklipp (Rund plåtask) :19:04:01 ”1” vår i högfjällen, troligen Sijdasjávrre, vakar, barfläckar 2min :19:04:02 ”2”, videkissar, fjäll och barfläckar, troligen Sijdasjávrre 50s :19:04:03 ”3”, humlor på videkissar vid bäck i fjällbjörkskog 2min 50s :19:04:04 ”4”, humlor på videkissar vid bäck i fjällbjörkskog 2min 50s Fjällgröna och krypljung 15s Fjällgröna 15s Krypljung 1min 20s :19:04:05 ”5”, fjällheden på Dundret, högfjäll med snö i bakgrunden, vår 7s :19:04:06 ”6”, 15s Fjällheden på Dundret, högfjäll med snö i bakgrunden, vår 2s Utsikt från Dundret mot Gällivare-Malmberget 15s :19:04:07 ”7”, 2min 10s Edvin N betraktar ruvande fjällpipare på nära håll 1min 20s Fjällheden på Dundret, Edvin N kommer fram till den ruvande fjällpiparen 50s :19:04:08 ”8”, 1min Ruvande fjällpipare 15s Ögat 40s 2 :19:04:09 ”9”, Dundret, toppen, fjällheden, ruvande fjällpipare 5min 30s :19:04:10 ”10”, Fjällpiparen springer på fjällheden 15s :19:04:11 ”11”, Fjällpiparens bo med tre ägg 40s :19:04:12 ”12”, Ruvande fjällpipare 2min 30s :19:04:13 ”13”, Ruvande fjällpipare, ögat 9min 30s :19:04:14 ”14”, Fjällpiparen på fjällheden, spelar skadad, lägger sig på boet 3min 20s :19:04:15 ”15”, Fjällpiparen lägger sig på boet 40s :19:04:16 ”16”, Hund och två löpare på fjällheden 30s :19:04:17 ”17”, 40s Dundret, utsikt, vide, fibblor 15s Fibblor 20s :19:04:18 ”18”, 1 min 20s Fjällheden på Dundret 30s Utsikt från Dundret, skog myr och Aitik 50s :19:04:19 ”19”, Isa med skällande hund intill fjällpiparen 40s :19:04:20 ”20”, 6 min 30s Utsiktsvyer med fjällpiparen i förgrunden 14s + 1min Fjällpiparen, ibland med toppmasten i bakgrunden 2min 40s + 2min Fjällpiparen och honan 40s :19:04:21 ”21”, 1 min 10s Slät fjällhed på Dundret 30s Vägen på Dundret, toppstugan i bakgrunden 40s Ripskit 10s :19:04:22 ”22”, 6 min 30s Fjällpiparen lägger sig på boet 9s + 5s Fjällpiparensyns mot himlen 20s + 20s Stenig fjällhed på Dundret 4s Fjällpiparen ruvar 1s Fjällpiparen på stenig fjällhed nära boet 15s :19:04:23 ”23”, ögat 6min 40s :19:04:24 ”24”, kvällsvy över skogslandet 1min 20s :19:04:25 ”25”, kvällsvy från fjällheden 1min 40s :19:04:26 ”26”, 50s Kvällsvy mot Dundret 50s kvällsvy från fjällheden 2s NilssonE:19:05 Filmklipp (Rund plåtask) :19:05:01 ”27”, Gällivare med Dundret bakom 6min 30s :19:05:02 ”28”, man går över fjällheden med kikare 1min 30s :19:05:03 ”29”, fjällpiparen på stenig fjällhed nära boet, ibland med honan 2min :19:05:04 ”30”
11 NilssonE:20 Film: Länsstyrelsen  NilssonE:20:01 Filmklipp  :20:01:01 ”L1”, 26min 50s Flygbilder över Lule skärgård, öar, sanddyner 1min 20s + 10s + 1min 10s Flygbilder över Gammelstad 8s Flygbilder över våtmark vid kusten, troligen Gammelstadsviken 40s Flygbilder från kusten och älvmynningen 10s + 1min 30s Blommande ljung 20s Flygbilder över öar och sandrevlar i Lule skärgård, fyrplats 1min 40s Flygbilder över hamnplats 20s Sandberg undervisar vid kurs för naturbevakare, fjällbjörkskog 2min 40s Håkan Håkansson o. Kurt Persson kikar på änder, Gammelstadsviken 2min 40s Berguv i bur, Lamburträsk 10s Skylt med Lamburträskets naturvårdsområde 50s Örn i bur, Lamburträsk 1min 10s + 30s Kanadagäss matas, Lamburträsk 30s + 1min 40s Sandberg undervisar, klippa, stormhattar och fjällbrud, möjligen Gassavárre 2min 40s Jordstjärna 1min Storforsen 1min + 50s Gräsand matas, Lamburträsk 30s Utsikt från berg mot älvdal, Överkalix 1min 50s Jävre vid vägen 1min 50s  :20:01:02 ”L.2.”, 18min 30s Panorering, Sunderbyn 20s Håkan Håkansson och Kurt Persson i lövsly i Sunderbyn 1min Karta i användning 20s Kungsörn på jordbacke, Porjus 1min 10s Pilgrimsfalk i luften 4min 40s + 1min 50s Pilgrimsfalk på klipphylla 50s Två män bevakar pilgrimsfalkar, Stubba, försommar 2min Kaffekokning 50s Kungsörn sitter på marken, närbilder, Porjus 2min 30s Havsörnsbo vid Ridák 1min Panorering över övre Ridákdalen 1min 40s NilssonE:20:02 Filmklipp  :20:02:01 10min 40s Falk på trädgren 1min Änder i Gammelstadsviken 40s + 1min 20s Bläsänder 20s Brun kärrhök flyger 50s Kurs för naturbevakare, Stora Sjöfallet 1min 40s Panorering i Sjöfallsområdet 1min Håkan Håkansson o. Kurt Persson kikar på änder, Gammelstadsviken 2min 40s Lamburträsket, delvis från båt 2min Vita näckrosor 10s Man går in i bur med berguv 30s  :20:02:02 ”L.1”, 21min Aktsedeltat från väster, panorering västerut, höst, nysnö 4min 20s Sture går med höga fjäll bakom, panorering 1min 30s Älgtjur i lövskog 40s 2 Älgtjur går över Ráhpaälven 2min Vyer från Vistasvággi, höstfärger 2min 40s + 1min 20s Naturbevakare relaskoperar i gammal skog, höst 1min 40s Torrfura 30s Tallåga med Cladonialavar 40s Ráhpadalen, höst, nysnö 2min 10s Lövröjning i Sunderbyn, höst 2min 50s Röd soluppgång över Aktsedalen 1min 30s + 30s Nammásj i soluppgången, nysnö 15s Tjahkkeli i soluppgången, nysnö 10s Röd soluppgång, Tele 15s Väg från bil, Sunderbyn, höst 1min 20s  :20:02:03 ”Jockfallet. LST. Första versionen”, (jmf. ev. NilssonE:05:02:18) 30s  :20:02:04 ”L.1”, 21min NilssonE:20:03 Negativ  :20:03:01 Negativ till NilssonE:20:01:01, 26min 50s  :20:03:02 Negativ till NilssonE:20:01:02, saknas 2min, 16min 40s NilssonE:20:04 Negativ  :20:04:01 Negativ till NilssonE:20:02:01, 16min 50s Samma som NilssonE:20:01:01 10min 40s Forsar, fall och timmer i Jockfall (jmf. Nilsson:20:02:03) 3min 10s Kärr, möjligen med gäddnate 1min 20s Sjö i myrlandskap 1min 30s Stor vy över skogslandet 7s  :20:04:02 Negativ till NilssonE:20:02:02, 21min  :20:04:03 ”P.falk”, negativ till Nilsson:20:01:02, 50s Anteckningar av Edvin Nilsson om denna film finns arkiverade….. Dokumentet senast uppdaterat den 27 mars 2012 /Jh
11 NilssonE:21 Film: Erik Röde 11 min  Innehåll 00.00 Igaliko, byggnad och grönländsk flagga 00.12 Narsaq, helikoptrar 01.51 fiskare på stranden, fartyg på fjorden 03.31 fjällandskap, kallkälla, smörblommor, man dricker vatten och talar (Henrik) 04.20 fornlämningar, Igaliko i bakgrunden 04.33 sällskap ombord på båt 04.51 mannen, samma som tidigare, talar 05.02 Igaliko 05.29 sällskap ombord på båt 05.50 minnesmärken, relief om Erik Röde, fornlämningar, visning för grupp 06.36 Igaliko 08.16 fornlämningar, informationstavlor och minnesmärken 09.18 Igaliko, byggnad och grönländsk flagga, stenbrott 09.44 speleman med dragspel 10.15 grupp med besökande vid fornlämningarna, vy över området  NilssonE:21:01 Arbetskopia :21:01:01 Arbetskopia (utan ljud), 11min NilssonE:21:02 Filmklipp  :21:02:01 ”Vyer Narsaq Tu”, utsikt över staden 2min 10s  :21:02:02 ”Kvällssol pan Narsaq”, staden från strandsidan 30s  :21:02:03 ”Panorering Narsaq över viken, is” 40s  :21:02:04 ”Helikopter över Narsaq” 1min 50s  :21:02:05 ”Fisket, Tu, Narsaq i kvällssol”, 6min 50s Fiskare på stranden intill staden 3min 20s + 20s + 2min 30s Isberg på fjorden 15s Vy över staden 10s 40s  :21:02:06 ”Grönland bra långa rester”, 1min Får 9s Filmat från båt 30s Vy över Narsaq 8s Blomma, rosa, nejlikeväxt? 7s Blomma gul 9s  :21:02:07 ”Nordborna, Tu, Narsaq”, 3min Kallkälla 30s Smörblommor 10s Fiskare på stranden intill Narsaq 1s + 40s Fjällhed 1s Fartyg 1s Fornlämning, fjordens vatten med isberg 1min Bäck rinner till fjorden 7s Bebyggelse på andra sidan fjorden 8s Fjälläng 15s  :21:02:08 ”Vy viken vid Narsaq”, fjällandskap 6s  NilssonE:21:03 Filmklipp  :21:03:01 ”Synk Henrik”, vyer från fjällandskap, man som talar (Henrik) 1min 10s  :21:03:02 ”Tu Synk 1”, man som talar (Henrik) 1min 10s 2  :21:03:03 ”Rester Synk II”, man som talar (Henrik) 50s  :21:03:04 ”Nordbor Narsaq”, 7min 10s Man studerar informationstavla, går och dricker i kallkälla, fjällandskap 2min 10s Smörblommor, vy mot havet 1min 20s Får 2min 30s Vyer från fjällandskap 50s Bäck rinner till fjorden 15s  :21:03:05 ”Branta stränder, även med motorbåt. Is”, vyer från fjordlandskap 2min  :21:03:06 ”Färd på vatten”, filmat från båt 3min 30s  :21:03:07 ”Rester Tu”, 40s Båt på fjorden 10s Relief om Erik Röde 6s Fiskare på stranden intill staden 10s Smörblommor 9s  :21:03:08, Båt vid fjorden 3s NilssonE:21:04 Filmklipp  :21:04:01 ”Igaliko” 1min 40s Vy över byn 30s Vy över fjorden 30s Hus i byn 9s Fornämningar vid byn 30s  :21:04:02 ”Vy Igaliko Is”, vy över byn 30s  :21:04:03 ”Helikopter Igaliko Is”, helikoptrar flyger över byn, tält 1min 20s  :21:04:04 ”Ruin med dansk flagga”, fornlämningar vid Igaliko 5s  :21:04:05 ”Brattalid” 5min 10s Sällskap ombord på båt 10s Igaliko och fornlämningar 20s Båt på fjorden 20s Besöksgrupp och guide vid fornlämningar och relief om Erik Röde 1min 20s Vyer från Igaliko 2min 40s Båt vid fjorden 20s  :21:04:06 ”Bäcken mot fjorden”, bäck rinner till fjorden 10s  :21:04:07 ”Rester”, en person står och studerar informationstavla 8s  :21:04:08 ”Igaliko Tu” 4min 10s Vy över byn 10s Kranier och stenar 20s + 10s Byggnad och grönländsk flagga, minnesmärken 40s Minnesmärket över Anders Olsen 50s Fornlämningar vid byn 40s Speleman med dragspel 10s Besöksgrupp rastar 3s NilssonE:21:05 Filmklipp  :21:05:01 ”Div rester” 50s Speleman med dragspel 7s Man som talar (Henrik) 10s Får 4s Besöksgrupp vid informationstavla 8s Vy från borealt skogslandskap 4s Båtar på fjorden 5s Vy över Narsaq 6s  :21:05:02 ”Rester speleman”, speleman med dragspel, kranier och stenar 15s
11 NilssonE:22 Filmmaterial: Afrika NilssonE:22:01 Filmklipp :22:01:01 ”Afrika 820124” 4min 50s Människor på landsväg 5s Teplantage, arbete på fält, vägning av te 40s Vattenkvarn, mjöl 20s Hyddor i skogen 20s Hirs skördas 30s Transporter bärning och med åsna 20s Majsodling 15s Arbete kring hyddorna, hundar 15s Majströskning och smidesarbete 30s Byggnader i byn 20s Malning och siktning av majsmjöl 20s Knivslipning 20s Eldmakeri, människor kring hyddorna 30s Apfälla 10s Man och kvinna kommer till hyddorna 10s  :22:01:02 ”Överblivna scener Afrika” liknande scener som i Nilsson:22:01:01, 9min 30s  :22:01:03 ”Jägarna” möte med ett jägarfolk, 2min 30s  :22:01:04 Hyddor, 10s NilssonE:22:02 Ljudklipp  :22:02:01 ”Speaker”  :22:02:02 ”Allmänt prat”  :22:02:03 ”Vid huset div dåligt, svagt”  :22:02:04 ”Kikare …” :22:02:05 ”Pratmakaren …” :22:02:06 ”Bryner kniv” :22:02:07 ”Bränner kring hyddan” :22:02:08 ”Majskvarnen” :22:02:09 ”Tar loss majs från kolv” :22:02:10 ”Släp på majssäck” :22:02:11 ”Talar vid apfällan, svagt” :22:02:12 ”Skratt till åsnan?” NilssonE:22:03 Ljudklipp  :22:03:01 ”Te”  :22:03:02 ”Tevägning E…”  :22:03:03 ”Svagt prat, kvarn på håll”  :22:03:04 ”Kvarnen/utanför” :22:03:05 ”Siktar majsmjöl” :22:03:06 ”Urholkar trädstam” :22:03:07 ”Slår på järn” :22:03:08 ”Filar stämjärn” :22:03:09 ”Eld” :22:03:10 ”Pratar vid huset” Anteckningar av Edvin Nilsson om denna film finns arkiverade. Dokumentet senast uppdaterat den 5 april 2012 /Jh
11 NilssonE:23 Övriga klipp NilssonE:23:01 Filmklipp som tycks utgöra en följd :23:01:01 ”201” 1min 50s Frodigt högörtsbestånd med älggräs, ormbunkar,stormhattar och inzoomad tolta 15s Stormhattar 40s Gullbräcka vid rinnande vatten 40s Hjortron, snart mogna 15s  :23:01:02 ”202” 4min 20s (kan vara från NilssonE:19 Min vän Fjällpiparen) Fjällbjörkskog med nyutslagna löv, fjällbrant, hög avbruten murken björkstam 15s Hökuggla i och vid sitt trånga bo 4min 10s  :23:01:03 ”203” 4min (kan vara från NilssonE:19 Min vän Fjällpiparen) Bilder från högfjäll norr om Suorvamagasinet, vår och mycket snö 2min + 1min + 20s Lav på stenar 40s Blåhake i björk 3s  :23:01:04 ”204” 1min 30s Fjällbastardspinnare på kraftiga fjällnejlikor 20s + 40s Bäck intill fjällnejlikorna, strax under årddå 30s  :23:01:05 ”205” 1min 30s Lövsångare i björk flyger iväg, tidig sommar 2s Bergfink i björk, tidig sommar 30s  :23:01:06 ”206” 50s Flygbilder, fjällbjörkskog, senhöst med snö, älgar 10s Flygbilder, fjällbjörkskog, senhöst med snö, två stora älgtjurar 40s  :23:01:07 ”207” 2min 30s Ensamt fjäll i björkskogen, kanske Áhkávárri 1min 20s Björk och vide, gräs och dun i våt mark nära årddå 20s + 30s + 10s Brant stup med gräsmark under, fjällbjörkskog 15s NilssonE:23:02 Filmklipp som tycks utgöra en följd :23:02:01 ”208”, fjällvråk flyger över sjö och samma fjäll som i Nilsson:23:01:07, 2min :23:02:02 ”209”, 2min 20s Blåhake, ibland med insekt 1min 20s + 9s Blåhake spelar på kal björkkvist, fjällbackar nära årddå 10s + 40s :23:02:03 ”210”, 1min 30s Nyutslagna björklöv 10s Midsommarblommor i fjällbjörkskogen 1min 20s :23:02:04 ”211. Interneg. Kop. Kaitum”, 2min 20s Myggsvärm i björkskog nära årddå, bäck 50s Bäck i fjällbjörkskogen 1min Smörblommor i björksnår vid bäcken 40s :23:02:05 ”212. Kaitum”, sjö med grusstränder och högt stup 30s :23:02:06 ”213”, 20s Fjällbastardspinnare på åkerbärsblomma 1s Myggsvärm över gräsmark under brant stup, fjällbjörkskog 20s :23:02:07 ”214”, 3min 40s Oidentifierad fågel i björk 1s Fjällbastardspinnare på åkerbärsblomma 40s + 1min 20s Humlor på åkerbärsblommor 15s Många fjällbastardspinnare på stor fjällglimstuva 1min 20s 2 NilssonE:23:03 Filmklipp (renar, älgar) :23:03:01 ”103, ren, sommar”, 9min 30s Rovfågel i luften, trol örn 1min 10s Renar, fjällbjörkskog, tidig höst 1min 10s Vy kalfjäll 6s Renar på myr i fjällbjörkskog, höst, stångning, samma som :23:03:02 1min 50s Renar i tallskog, snöfläckar på våren 50s Ren i tallskog, ymnigt snöfall 40s Renar i tallskog, tidig höst 2min 40s Renar på myr i barrskog, tidig höst, samma som NilssonE:23:03:03 1min :23:03:02 ”Höst, brunstrenarna”, 40s Hedblåvinge på smörblomma 6s Renar på myr i fjällbjörkskog, höst, stångning, samma som NilssonE:23:03:01 30s :23:03:03 ”Älgkalv gräver, står på knä, underex upplega, VNF”, 8min 50s Älgkalv gräver och står på knä, vinter, snö, sol 15s + 6min 40s Extrem upplega, även snö på stammar, barrskog, sol 1min 50s NilssonE:23:04 Filmklipp (älgar, fåglar) :23:04:01 ”Älg, vår nära”, älgko, tallskog, barmarksringar runt träden, 20s :23:04:02 ”Älg, myrslåtter, talgoxe mm”, 2min 40s Älgko med två kalvar på grönt bete 40s Björktrast 1min 20s Gåsplog om våren 15s En man slår med lie 20s Talgoxe, vinter 15s :23:04:03 ”Sångfåglar”, 4min Bergfink i björk 20s Gulärla i björk 1min 10s + 10s Blåhakehona (troligen) i videbuske 6s Blåhake 15s Gulärla på björkkvist i blåst 30s Blåhakehane med svaga färger 30s Sävsparv bland kala kvistar 20s Bo med två gröna ägg bland enris på marken i fjällbjörkskog 40s :23:04:04 ”Bo- och bergfinkar VNF”, 5min Bo- och
125min Johan predikar 6min I tallskogen, lavskrikor 10min Styvmorsvioler 20s Johan och Lars samt Nils Tomas Parffa på församlingsgården 8min Båtmotor 20s NilssonE:17:07 Filmklipp  :17:07:01 ”Arb.kop.rester 69-84”, 30min Korpar 10s Vy över Lillselet 30s Kartor 5min 20s Renar på snö, inhängnade, brunstbeteende 14min Lars saltripor 2min Náhpe 2min Lars tavlor 6min 3  :17:07:02 ”Rester” 11min Johan och Lars i Luovvaluokta, Isa 2min Johan i Lillselet 2min Johan och Lars vid elden vid Salas 40s Johan och Lars välklädda i tallskogen, Isa, Lavskrikor 4min Johan i prästkappa 40s Johan och Lars på Samernas folkhögskola 30s Ripa 20s Månsken och djupsnö 40s Kvikkjokk, vår 20s  :17:07:03 ”Rester” 11min Jokkmokks kyrka 10s Johan och Lars i Luovvaluokta 20s Ripa 20s Korta klipp från Luovvaluokta, kyrkan, folkhögskolan, Salas, verkstan 1min 30s Kvällsbilder 10s Johan och Lars på Samernas folkhögskola, tavlor 8min  :17:07:04 ”Rester” 11min Stor mängd korta klipp från Luovvaluokta, Lillselet, Salas, Samernas folkhögskola, kyrka, tallskogen, vrilhämtning, lavskrikor, korpar m m  :17:07:05 ”Rester” 9min Mycket stor mängd korta klipp från alla möjliga scener ur filmen bl a Lillselet, Salas och Nils Tomas Parffa  :17:07:06 ”Rester”, Johan och Lars på bron i Luovvaluokta 50s  :17:07:07 ”Johan och Lars ror och öser på Salasjávrre” 25s  :17:07:08 …, Johan predikar 20s  :17:07:09 ”Slutet synk Johan Lillselet”, Johan i Lillselet, endast bild 15s  :17:07:10 ”Synk”, SYNKADE BAND, Johan och Lars vid elden vid Salas 1min  :17:07:11 ”8 rester synk med Lars+Johan Luovval”, SYNKADE BAND, Lars pratar 15s NilssonE:17:08 Ljudklipp  :17:08:12 ”Lars jojkar renen Laine”, Jojk och publikmedverkan 3min  :17:08:13 ”Solist och kör”, dåligt ljud 1min 50s  :17:08:14 ”Orgelmusik”, Orgel och psalmsång 1min  :17:08:15 ”Orgelmusik”, Orgelmusik, dåligt ljud 1min :17:08:16 ”Slutet av synk Johan i Lillselet”, Johan berättar om byarna, 55s :17:08:17 ”Lars letar vril” 55s :17:08:18 ”Klonk klonk”, korpläte 1min 40s :17:08:19 ”FH Nils Tomas jojkar” 50s :17:08:20 ”Avskedspredikan”, Johan tackar personalen 3min :17:08:21 ”Rester 58”, Jojk om renkalv 1min20s :17:08:22 ”Borttaget Lars folkhögsk”, Lars berättar om när han kom till folkhögsk. 40s :17:08:23 ”Miljöljud utställning” 1min :17:08:24 ”Kyrkklockor Kvikkjokk”, 20s NilssonE:17:09 Rest neg NilssonE:17:10 Rest neg NilssonE:17:11 Rest neg samt negativklipp :17:11:01 ”Fluga i midsommarblomster”, NEGATIV 3min 10s 4 Dokumentet upprättat den 15 februari 2010 Senast uppdaterat den 2 maj 2012 Jalle Henriksson
130s + 20s  Månljus över snöig skog och sjöis, ett hus med ljus (oanvänt från NilssonE:06) 8s NilssonE:08:04 Filmklipp: numrerade scener  :08:04:01 ”Korpen 42-43”; (42-43), 23min  Korpar och kråkor på åtlad ren och i träd, snöfall 16min30s  Korpbo med tre ungar i flygg 6min30s  :08:04:02 ”Korpen 44-51”; (44-51), 23min20s  Korpar på höjd vid en liten sjö med myr, sommar 10min40s  Liten slingrande bäck, sommar 40s  Blomsteräng, humla på prästkrage 1min20s  Kråkor i träd vid åtlad ren 3min20s  Örn och korpar kring åtlad älg, kraftigt snöfall 8min50s NilssonE:08:05 Filmklipp: numrerade scener  :08:05:01 ”Korpen 52-62”; (52-60, 62), 23min20s  Örn och korpar kring åtlad älg, kraftigt snöfall 14min + 2min20s  Renar gräver i djup snö (från NilssonE:06) 40s  Korpar och skator på soptipp 3min50s  Kvällsbilder med röd himmel, vinter, upplega, korpar syns ibland 2min30s  :08:05:02 ”Korpen 63-73”; (63-68, 71-73), 23min40s  Örn flyger, vinter 1min10s  Renar i snö, vårvinter 2min  Korpar flyger 6min30s  Korp flyger, vår med enstaka snöfläckar 40s  Renar på väg, vinter 40s  Korpar i talltoppar, ibland kraftigt snöfall 4min50s  Korpar på soptipp 8min NilssonE:08:06 Filmklipp: numrerade scener  :08:06:01 ”Korpen 74-78”; (74a, 74b, 75-78), 23min 3  Korpar flyger, snö 8min + 10min  Utsikt panorering över sjö och fjäll, snö, inzoomning korpflygg 3min  Korpar på soptipp 2min NilssonE:08:07 Filmklipp: numrerade scener  :08:07:01 ”Korpen 79-94”; (79-84, 86-94), 21min40s  Bergssluttning ovanför korpbo 1min50s  Berget med korpbo på avstånd, istäckt sjö 30s  Flygget med korpbo 3min  ?, snö 10s  Korpar vid åtlad älg (från NilssonE:06) 3min20s  Flygande korp 20s  Edvin 1min20s  Större bäck, röda hönsbär 15s  Örn och korp vid åtlad älg 6min10s + 50s  Korp i talltopp, granskog under, snö 10s + 20s  Kvällsbilder med röd himmel, vinter, upplega, korpar syns ibland 30s  Två korpar (parningsbeteende?) 20s  Platsen med åtlad älg, högt läge vid gammal tall 30s NilssonE:08:08 Filmklipp: numrerade scener  :08:08:01 ”Kop namnet i korpfilmen”, 20s  Korp i talltopp vid åtlad ren, text ”Korpen – gudarnas fågel” 20s  :08:08:02 ”Korp till flykt”, 30s  Korpar flyger, text ”En film av Edvin Nilsson” 30s  :08:08:03 ”1, 2 korpen”, 50s  Blomsteräng 20s  Korpar flyger, snö 8s  Korp på marken 20s  :08:08:04 ”Korpen 2”, humla och flugor på kråkvicker, 1min50s  :08:08:05 ”Ledning 77 korp”, korp kring bo på kraftledningsstolpe, snötäcke, 7min40s  :08:08:06 ”Röräv 89, 60649”, rödräv och korpar vid åtlad älg (från NilssonE:06), 20s  :08:08:07 ”115 vinterbetande ren 7515502”, 9min20s  Renar gräver i djup snö (NilssonE:06), 9min20s  :08:08:08 ”Vårbilder korp 19585, kraftigt repade”, 6min20s  Korpar vid åtlad älg (från NilssonE:06), 6min20s  :08:08:09 ”Korp”, korpar vid åtlad älg (från NilssonE:06), 3min10s  :08:08:10 ”Bra korp vid älghuvud 63415”, 4min30s  Korpar och kråka vid åtlad älg (från NilssonE:06), 4min30s  :08:08:11 ”Korp vid åtel 63611”, korpar vid åtlad älg (från NilssonE:06), 4min50s  :08:08:12 ”Flygande korp”, 9min10s  Korpar på soptipp 3s  Korpar flyger 9min10s  :08:08:13 ”Pos 09 korp”, flygande korp, 5s  :08:08:14 ”Korp flyger 08293876-08293887, arbetskopia”, 6s  :08:08:15 ”Flygbilder korp, vintertallskog”, 50s  Korp flyger 9s + 10s  Kvällsbilder med röd himmel, vinter, upplega, korpar syns ibland, 30s  :08:08:16 ”Fjärilsparning”, blåvingar parar sig på hjortron, 1min  :08:08:17 ”Korp”  Korpar flyger
140s Utsikt över myrarna, många älgar, inzoomningar 1min 20s 4 :03:03:11 ”Julibete kväll”, två yngre tjurar betar i Suobbatdalen, 9min :03:03:12 ”Ung julitjur”, 4min 50s  Yngre tjur betar i Suobbatdalen 4min 10s  Djup bäck på myr 20s  Vy över skogskant mot snöfläckig fjällsluttning 20s :03:03:13 ”Bete juli”, yngre tjur betar i Suobbatdalen, utzoomning, 4min :03:03:14 ”Julitjurar”, tjur betar i Suobbatdalen, 50s :03:03:15 ”Julibete”, 8min 20s  Två yngre tjurar betar i Suobbatdalen 4min 20s + 1min 50s + 1min 50s  Strömmande vatten, fiskvak 20s + 8s :03:03:16 ”Tjur möter kor”, 5min 10s  Älgar betar i Suobbatdalen 4min 20s  Två unga älgkor möter tjur, 50s :03:03:17 ”Kvällshimmel juli”, 6min 40s  Kvällshimmel över högfjällen 30s + 2min  Två unga älgkor möter tjur, Suobbatdalen 4min 20s :03:03:18 ”Pojke och flickor går”, 3min 40s  Vy över Suobbatdalen, inzoomning till två kor som möter tjur 1min 30s + 1min + 30s  Fiskmås över vatten 20s  Vy, troligen Suobbatdalen mot sydost 20s :03:03:19 ”Ko med 2 kalvar”, ko med två kalvar i Suobbatdalen, 2min :03:03:20 ”Ko med två kalvar, Suobbat”, betar på myr, 2min 50s NilssonE:03:04 Filmklipp: sommar och höst :03:04:01 ”Bete ko m. kalvar”, 5min 40s  Yngre tjur betar i Suobbatdalen 1min 40s + 2min 10s  Ko med 2 kalvar på blöt myr 1min 50s :03:04:02 ”Kalv diar”, 2min 50s  Kor och kalvar betar i Suobbatdalen 2min 10s  Kalv diar 30s  Gröna löv och hängen 15s :03:04:03 ”Älg på myr – moln”, 2min 30s  Vy över Suobbatdalen, inzoomade betande älgar 1min 10s  Moln mot fjällväggar, kring fjäll och under toppar 1min 20s :03:04:04 ”Juli bakom Tj vind”, Suobbatdalen 7min 30s  Vy över Lulep Suobbatjávrre, blåst, allt mörkare och regnigare 5min 20s + 30s  Ljus klippa i fjällväggen 15s  Liten höjd 4s  Blommande rönn 30s  Snölega? 30s  Två unga älgkor 15s :03:04:05 ”Edvin Nilsson”, Edvin berättar, höjd med utsikt över Suobbatdalen, 4min 50s :03:04:06 ”2 tjurar betar på revlar”, två tjurar går i sandrevlar och vide i deltaland, 13min :03:04:07 ”Storlule”, vyer från olika ställen med dimma i olika stadier, sommar, 2min 20s :03:04:08 ”Kass”, från en tjärn i skogslandet, 2min 20s  Storskrakpar på vattnet 1min 30s  Skog 6s  Lom i bo 1min 40s  Bäver 1s 5 :03:04:09 ”Frostmorgon”, 2min 20s  Dimma över Suobbatdalen 50s  Frostigt hjortronblad 15s  Frostiga björkkvistar och löv 30s  Frostig dvärgbjörk 15s  Frostigt trolliusblad 20s :03:04:10 ”Brunstgrop sept”, 4min 10s  Brunstgropar och fejningsmärken i fjällbjörkskog, höstfärger 2min 30s  Vy över Suobbatdalen 3s  Vy mot dal med vattendrag av deltatyp, frost i fjällbjörkarna 30s + 20s  Frostigt gräs 20s  Frostigt vide på kalfjäll 10s  Frostigt vide, närbilder 15s :03:04:11 ”Vinter 1”, 2min 30s  Rim i videt, kraftigt snöfall, kalfjäll 15s + 2s  Höst i fjällbjörkskog 4s  Älg på fjäll, måttligt snötäcke 40s  Ripa 5s  Spår i snön 1s  Stor älgtjur, ko och kalv betar 6s  Stor älgtjur, kraftigt snöfall 1min 20s :03:04:12 ”Vinter 2”, Edvin N vid tält, höjd, 2min 30s :03:04:13 (utan etikett), Edvin vid tält 40s :03:04:14 ”Vintervyer”, 6min 20s  Fjällvyer, ganska lite snö, solfläckar vid Nammásj 2 min 30s  Morgonsol vid Skierffe 2min  Vintervy över nedre Ráhpadalen 15s + 40s  Fjälltoppar, branter och dalar 40s :03:02:15 ”Landskap höstvinter”, 3min  Morgonsol vid Skierffe 50s  Deltaland, inzoomad älg i fjällbjörkskog 1min 20s  Kalfjäll, inzoomad älg 1min 10s :03:02:16 ”Morgonvy”, morgonsol vid Skierffe, dimma i dalen, 5min 10s :03:04:17 ”September tjurar”, 4min
150s  :18:09:02 ”Skall avmagnetiseras”, LJUD, Jokke sjunger ”Fader, moder, lämna de små” (ej hela) 7min 10s  :18:09:03 ”Utbytt sång”, LJUD, kör sjunger ”Där björkarna susa” 2 min 30s  :18:09:04 ”Grusgropen”, LJUD, Jokke berättar om arbetet på inlandsbanan 3 min  :18:09:05 Originalnegativ för master 970410  :18:09:06 Jokkmokksjokke akt 2 rulle A 790421 NilssonE:18:10 Negativ  :18:10:01 Jokkmokksjokke akt 2 rulle B 970422 NilssonE:18:11 Negativ  :18:11:01 Jokkmokksjokke rulle 1 rulle A 970421 NilssonE:18:12 Negativ  :18:12:01 Jokkmokksjokke rulle 1 rulle B 970421 NilssonE:18:13 Rest negativ NilssonE:18:14 Rest negativ NilssonE:18:15 Rest negativ Dokumentet upprättat den 11 januari 2011 Uppdaterat den 3 maj 2012 Jalle Henriksson
150s  Stor älgtjur i fjällbjörkskog 2min 50s  Två tjurar och en ko i sluttning, snöfläckar 2min :03:04:18 ”Stortjur september”, frost i fjällbjörkskog, 15min  Stor älgtjur och ko var för sig och tillsammans 9min 50s  Stor tjur och tre kor, visst parningsintresse 5min 20s :03:04:19 ”September”, 6min  Slingrande bäckfåra i fjällbjörkskog, vit av snö 15s  Stor älgtjur i fjällbjörkskog, snöfläckar 2min 30s + 10s  Kalfjällvy med höstfärger 15s  Stor älgtjur träffar på ko 2min 40s :03:04:20 ”Älgtjur i sept”, tjur med stor hakpåse, fjällbjörkskog, höstfärger, 1min :03:04:21 ”Älgtjur i Rapa”, tjur med stor hakpåse, fjällbjörkskog, höstfärger, 30s 6 NilssonE:03:05 Filmklipp: höst och brunsttid :03:05:01 ”Älg höst snö” 1min  En stor och en mindre tjur, snöfläckar 20s  Snöfläckar men mycket löv kvar i björkarna 8s  Stor tjur betar i vide, ruskigt snöglopp 20s  Vy med löv och vita fjäll 2s  Tre älgar i tunt snötäcke  Dvärgbjörk med gula löv sticker upp ur snön 1s :03:05:02 (utan etikett), Edvin N, berättare, första speakersekvensen, 40s :03:05:03 ”Senhöst”, efter tidigt snöfall, 6min 40s  Dvärgbjörk med gula löv och kråkris som sticker upp ur snön 2min 10s + 20s  Kvanne i nysnö 40s  Fibblor i nysnö 30s  Sjö med tunn is, grönt vide i stranden 1min 20s + 10s  Älgtjur går i blåst och snöfall, barmark 9s  Fjällområde med nysnö 30s + 15s  Nysnö i Ráhpadeltat 15s  Tält i fjällandskapet vid sjö med vide 20s :03:05:04 ”Höst snö”, 1min  Vyer kring nedre Ráhpadalen med mycket nysnö 50s  Edvin och en man till vid tält, filmar och spanar i kikare 10s :03:05:05 ”Senhöst”, efter tidigt snöfall, 4min 10s  Höstlöv och nysnö, närbilder på löv och ris som sticker upp 2min 10s + 50s  Älgar betar, lite snö 50s + 30s :03:05:06 ”Interneg sept älg”, stor älg betar, uppvaktar ko, fejar, snöfläckar, 6min 40s :03:05:07 ” Brunst i snö, tunt snötäcke, 12min Två tjurar i årddå 1min 30s Tjur med stora horn, tjur med stor hakpåse och ko, positionerar, fjällbjörkskog 9min Ko med kalv, skoglöst område, tunt snötäcke 1min 30s :03:05:08 ” Storälgar”, september, höstfärger, 11min Stor älg och ko i fjällbjörkskog 2min Stor tjur fejar horn 50s Tjur med tre kor, fjällbjörkskog, rimfrost, visst parningsintresse 5min 20s  Slingrande bäckfåra i fjällbjörkskog, vit av snö 15s  Stor tjur ligger och går i fjällbjörkskog 2min 30s Vy över kalfjäll, snöpuder på rund fjälltopp, inzoomning av stor älgtjur 10s :03:05:09 ”Älgbrunst i snö, slagsmål och dans”, 8min 10s Två kor med kalv och tjur på skoglöst område, tjuren motar ko, tunt snötäcke 5min Tjur, ko och kalv i årddå 2min 20s Två tjurar möts i årddå, stångas 1min :03:05:10 ”Snön kommer, ripor”, 3min Fjällhed, snö i riset 7s Ripor 15s Sjö med tunn is, grönt vide i stranden 7s + 20s Vyer mot nedre Ráhpadalen, Edvin och en man till vid tält 40s Ris, gräs och fibblor i nysnö 9s Stor älgtjur i snöglopp 30s + 2s Två tjurar möts i årddå, stångas 1min Nysnö vid årddå, älgtjur 3s :03:05:11 ”Ripor och renar”, 6min 30s  Ripor i spräckliga dräkter 15s + 2min 30s  Renar betar, snöglopp, löv kvar ovan snön 1min 30s  Vy över nedre Ráhpadalen, inzoomade renar 2min 10s 7 :03:05:12 ”Okt stortjur i snö”, sol, tunt snötäcke, höstlöv kvar i fjällbjörkskogen, 3min 30s :03:05:13 ”Tjurar snö + sol”, 3min 30s  Ung tjur i fjällbjörkskog, tunt snötäcke 1min 30s  Stor tjur i björkskogen 1min 10s  Partier av snötäckt stenig fjällhed strax ovanför årddå 50s  Älgtjur på kalfjäll 1s :03:05:14 ”Brunst Rapa 76a”, 2min 40s  Nysnö i fjällbjörkskog 3s  Stor tjur i
155s Storälg i vide 20s Älg, närbilder 30s  :14:06:08 ”Tre bärätande björnar”, höst, fjällsluttning, 8s  :14:06:09 ”3 bärätande björnar”, 56s  :14:06:10 ”Tre björnar kop”, höst, fjällsluttning, 9s  :14:06:11 ”Pos 04 Örn”, örn och korp på älgkadaver, 40s  :14:06:12 ”Fjällräv”, 50s  :14:06:13 ”De fyra: fjällräv”, 30s  :14:06:14 ”Rim björkar och kvist”,18s  :14:06:15 ”Negativ, varg”, NEGATIV, vargar i Lycksele djurpark 9min30s.  :14:06:16 ”Internegrester De stora rovdjuren SNF”, NEGATIV, 3min Korsnäbb eller tallbit 15s Järpe 10s Ekorre 15s Orre 30s Ren, snöfall 15s Snöig björk (med hökuggla) 4s 2 lodjur i djupsnö, granskog 20s Korp, räv och örn på älgkadaver 15s Örn flyger 6s Snötäckt myr, snötäckta träd 15s Fjällräv 20s Rödstjärt 9s Höst i gammal skog, höstlöv 10s  :14:06:17 ”Vråk, flyg, vår”, NEGATIV, 20s Vråk flyger, fjäll och björkskog 15s Flygvy, myrland om våren 5s  :14:06:18 ”Interneg björn Tjakkeli”, NEGATIV, björn på snö och barfläckar 1min 45s  :14:06:19 ”Rim”, NEGATIV, björkkvist och frostiga fjällbjörkar 18s  :14:06:20 ”Larven”, NEGATIV, 10s (kan vara från NilssonE:06: Naturskogen)  :14:06:21 ”Hare vid vägen till St Sjöfallet”, NEGATIV, trycker i ris, inzoomningar 1min 30s  :14:06:22 ”Tre bärätande björnar”, NEGATIV, höst, fjällsluttning 18s  :14:06:23 ”Skalbagge, NEGATIV, syns bara trädstam på neg, liten plastrulle 15s  :14:06:24 ”Lospår”, NEGATIV, lospår och rävspår, skotrar 12s  :14:06:25 ”Neg rester rovdjuren”, NEGATIV, mycket korta sekvenser, 2min  skog vinjett, vinjett med text 1min  björn i vårsnö, fem sekvenser 1s + 1s + 1s + 2s + 3s  löpande lodjur i fjällkanten 1s  löpande järv 1s  varg i djurpark 1s  vy över sjö med udde 1s  örn flyger 1s  svan 1s  isvak med fåglar 1s  älg betar i träd 1s  älg i snö 1s  larv 1s  fjällvråk 1s  hare 1s + 1s  örn eller vråk 1s  ung kungsörn 1s 4  lövsångare 1s + 1s  videkissar med insekt 1s  Simsnäppor 1s  Pilgrimsfalk 5s  Mygga på stjälk 1s  Fjärilar paras på hjortron 2s  Tre bärätande björnar, fjällsluttning, höst 4s  Renar på myr 1s  Älgtjur, snöfall 1s  Snötäckt myr 1s  Snöig björk (med hökuggla) 1s  Lospår (och rävspår) 1s  Järpe 1s  2 lodjur i djupsnö, granskog 1s  Ren gräver 1s  Korpar på renkadaver 1s  Vy, kvällshimmel, fullmåne 3s  Vargar i djurpark 3s  Örn, räv och korpar på älgkadaver, fyra sekvenser 2s + 1s + 1s + 1s  Örn i talltopp 2s + 1s  Korpar, fjällräv räv och järv på ”Råvvejaureåteln”, kalfjäll 10s Dokumentet senast uppdaterat den 7 april 2010
1890702” :05:04:03 ” Rolf Nyström 3 sync” :05:04:04 ” Rolf Nyström 4 barkar” :05:04:05 ”Rolf Nyström 5” :05:04:06 ”Rolf Nyström 6” :05:04:07 ”Uno” :05:04:08 ”Sync1 Göte Öhman” :05:04:09 ”Sync2 Göte Öhman” :05:04:10 ”Möller sync1. Kass” 3 :05:04:11 ”Sync Arne Berglund” :05:04:12 ”Edvin” :05:04:13 ”Skogstraktor lassar, lossar, lastbil” :05:04:14 ”Bildörr” :05:04:15 ”Ed speaker till karta” :05:04:16 ”Möller sync1”, om flottningens nedläggning med DV:s skogsdirektör 1min 50s :05:04:17 ”Möller 2 sync”, om flottningens nedläggning med DV:s skogsdirektör 3min 20s :05:04:18 ”Göte Öhman berättar”, ”finns inga bilder till”, 4min Avslutning av flottningen, slutrensning, nedtagning av bommar m.m.2min 10s När Göte Öhman började i flottningen 1min 50s NilssonE:05:05 Negativ 1, 10 rullar i rund plåtask samt 5 numrerade som lagts i efteråt. :05:05:01 ”Uno Viklund kort sekvens. Flygbilder, vår, Piteälven.” :05:05:02 ”Neg 04. Älvflottning” :05:05:03 ”Stilla flytande, bra scener” :05:05:04 ”Neg 02. Ror fors.” :05:05:05 ”Neg 05. Älv och stock.” NilssonE:05:06 Negativ 2, 9 rullar i rund plåtask. NilssonE:05:07 Negativ 3, 6 rullar i rund plåtask. NilssonE:05:08 Negativ 4, 7 rullar i rund plåtask. NilssonE:05:09 Negativ 5, 10 rullar i rund plåtask. NilssonE:05:10 Ljudband (rullbandspelare), 8 rullar :05:10:01 ”780927 Böle, Arne Berglund,buntverk,bogserbåt vid E4” :05:10:02 ”Pite älv, Böle” :05:10:03 ”Piteälven, Jäkna, traktorljud” :05:10:04 ”Sikfors spolning, Arnemark 780901, spelekor och roddbåtar” :05:10:05 ”Rolf Nyström” :05:10:06 ”Böle miljö 780926, 781113 timmerbil Sarkavare” :05:10:07 ”780617 båtar, 780627 fors” :05:10:08 ”Fors, Storforsen, eldstad, flottning” NilssonE:05:11 Ljudband (rullbandspelare), 2 rullar :05:11:01 ”820702 Rolf Nyström” :05:11:02 ”Speaker till snöfågel” Dokumentet upprättat den 31 mars 2010 Uppdaterat den 27 april 2012 /Jalle Henriksson
1Ájtte fjäll och samemuseum AJ:002139 Personsignatur – första registrering Kikki Datum – första registrering 1997-07-01 Personnamn – konservator Amanda Sörhammar Sakord Sakord (samiska) Dräkt, samiska dräkter, huvudbonad, mössa gapher Historik och kommentar Förvärvsdatum 1988-11-16. Modell: sydsamisk, mans. Nuvarande förvaring i frysen. Tillstånd 1. TEKNISKA DATA: Höjd: ca 21 cm Omkrets: ca 60 cm Traditionell kilmössa (stommen sydd i kilar, 6st) i ull sydd på maskin. Brunsvart med mellanlägg i rött kläde. Klippt uddkant i grönt och rött kläde. Öronlappar och skärm är fastsydda. Rund garntofs i rött, vitt och rosa med en liten garnhake inuti för upphängning. Fodrad med bomullstyger (smårutigt och randigt). 2. TILLSÅND: Blekt och smutsig. Nött, främst inuti på fodret och på kanten nederst. Tofsen är något tillplattad. 3. UTSTÄLLNINGSVILLKOR: Klimat: 45-60 % RH Temp. + 18 o C Ljus max 50 lux Åtgärdsbehov Torr- och våtrengöring för att avlägsna ytlig partikelsmuts och fetter som är grogrund för mögel. Mössan är lite tjock vid öronlapparna och skärmen. För att undvika fuktvandring med fuktränder och att fettavlagringar vandrar bör den frystorkas. Datum – åtgärdsbehov 2011-09-26 Konservering Torrengöring med dammsug och pensel. Våtrengöring i vatten och kombinerad an- och non-jonisk tensid och CMC. Första badet: 15 liter 37 o C vatten, 60 ml an-jonisk tensid, 7,5 ml non-jonisk tensid och 30 ml CMC. Blötlägger i 10 minuter. Arbetar med svamp i 10- 15 minuter. Flyttar över mössan till vattenbad med ungefär samma temperatur och byter tvättvattnet. Samma procedur upprepas. En lösning på 500 ml vatten och 2 ml non-jonisk tensid arbetas in på kanten med pensel, i tofsen och på fodret för att lösgöra fetter och mer ingrodd smuts. Sköljer därefter mössan och går succesivt ned i temperatur till 15 o C. Därefter instoppad i frys för att torkas på en ställning med tyll inuti mössan för luftcirkulation. Använda konserverings- material  CMC 7CL  Bermodol SPS 2525 (non-jonisk tensid)  Arkopon (an-jonisk tensid) Kommentar Mössan står 2011-09-28 fortfarande i frys för torkning. Ska tas upp då den känns mjuk och får då tina. Datum – konservering 2011-09-26 Personnamn – åtgärdsbehov Amanda Sörhammar i samarbete med Eva Ahlström Placering- efter konservering - Bildbilaga Foto 2: Före rengöring. Mössa bakifrån. Foto 1: Före rengöring. Mössa framifrån. Foto 3: Fodret före rengöring. Foto 4. Hål efter slitage. Foto 5. Tofs före rengöring. Foto 6. Mössan placerad i frysrum för frystorkning.
1Ájtte fjäll och samemuseum Konserveringsrapport AJN:004537 Personsignatur – första registrering JH Datum – första registrering 2011-02-09 Personnamn – konservator Amanda Sörhammar Sakord (djur) Sakord (samiska) Ren (Rangifer tarandus) Bovtsh (saS), Boazu (saN), Boatsoj (saL) Historik och kommentar Sammanhör med 2010/025. Insamlad 1963. Artbestämt av Folke Skuncke. Inkom till museet 2010-06-01. Nuvarande förvaringsplats i SJ-magasinet (kallmagasin). Tillstånd 1. TEKNISKA DATA: Vikt: 6,6 kg. Mått: Höjd ca 102 cm Materialtyp: skelett Bredd ca 81 cm Djup ca 66 cm 2. OBJEKTSBESKRIVNING: Partiellt, pannben med ovanligt grenigt horn. Pannbenet är märkt med ett rött kryss i pannan (ska vara från en senare inventering då detta kryss symboliserar att det handlar om ett horn från Skunckes samling) och med Riksmuseets tidigare inventarienummer A639240. På hornet hänger i ståltråd en grövre pappersbit med nummer 5. Hornet hängs upp på väggen med hjälp av en grövre ståltråd som har börjat rosta och färgat av sig. 3. TILLSÅND: Hornet är smutsigt med misstänkt mögelpåväxt. Pannbenet har bindväv kvar och under rosenstockarna sitter hud med en del päls på. Angripen av skadedjur, det finns spån och larvhudar kvar på skallen. Det finns rester av puppor som liknar silkeskokonger. På pannbenet finns en del fett. 4. UTSTÄLLNINGSVILLKOR: Klimat: 45-55% RH + 18° C Max 150 lux Åtgärdsbehov Hornet behöver rengöras från smuts och mögel. Mjukvävnader behöver tas bort eftersom dessa är attraktiva för skadedjur. Rester av skadedjursangrepp bör tas bort då dessa lockar nya insekter samt binder fukt. Fettet bör tas bort då detta på sikt bryter ned benet. Datum – åtgärdsbehov 2011-09-06 Konservering Började med torrengöring med dammsug och pensel. Därefter våtrengöring av horn och skalle med vatten och tensid 2,5 % (Bermodol SPS 2525) med liten borste för att avlägsna ytlig smuts, och etanol 70 % med bomulltops och bambupinne för att avlägsna mögel och få vattnet att avdunsta fortare. Avlägsnade mjukvävnad med vatteninpackning med pappershanddukar, ånga, skalpell och petverktyg. För att få bort en del av fettet på pannbenet gjordes en papperskompress med ammoniak 12,5 % som fick stå ett dygn. Skrubbade med liten borste och lät avdunsta. Rengjorde sedan med tensidvatten 2,5 % för att få bort ammoniakrester och slutligen med etanol för att vattnet snabbare skulle avdunsta. Använda konserverings- material  Etanol 70 %  Bermodol SPS 2525 (non-jonisk) 2,5 %  Ammoniak 12,5 % Tillstånd efter konservering Pannbenet har rensats från mjukvävnad och avfettats. Hornet har rengjorts från smuts och damm. Datum – konservering 2011-09-30 Personnamn – åtgärdsbehov Amanda Sörhammar Placering – efter konservering Naturhistoriska magasinet Bildbilaga Före konservering Bild 1: Före konservering. Bild 2: Före konservering. Bild 3: Pannbenet före konservering. Mjukvävnad kvar och insektsspår på hornen. Bild 4: Undersidan av pannbenet. I hålrummen i benet finns rester av insektsangrepp. Bild 6: Misstänkt mögelpåväxt. Bild 7: Smuts på hornet. Efter konservering Bild 8: Ovan efter konservering. Bild 9: Under efter konservering. Bild 5: Närbild på mjukvävnad. Bild 10: Från vänster sida sett framifrån. Bild 11: Från höger sida efter konservering. Bild 12: Närbild på pannbenet efter konservering. Mjukvävnad har avlägsnats. Bild 13: Närbild undersidan av pannbenet
1älgar, betesskadade tallar 49.58 Edvin på låga, skördare, manA 50.47 vedmask, myra, spillkråka vid hål, uggleunge i bohål (igen) manA 51.45 risbon, flygbilder, fjällvråk, lavskrika 53.16 skogsglänta vid isbelagd sjö; utsikt från Ruovddevárre med gamla tallar, höst 53.57 manA, ungskog, gammal skog med knotiga stammar, blommande sälg (igen) 55.27 utsikt från Ruovddevárre (igen), våtmark i Muddus med vattenklöver, lommar 56.06 stor myr med ull, kvällsvy från Dundret med röd himmel och blänkande vatten  *finns även på NilssonE:08  NilssonE:06:01 Arbetskopia :06:01:01 Arbetskopia utan ljud 49min NilssonE:06:02 Filmklipp: numrerade scener 1-32; bilagda noteringslappar :06:02:01 ”Skogen 1-3,6-11”, 19min 20s Glaciärkant, smältvatten; lavar, gräs, isranunkel, fjällarv mellan stenarna 8min 15s Mossmatta, dvärgvide, klockljung, polarvide och lav 1min 20s Snölega, smältvatten, bäck 50s Fjällbjörkskog med inslag av tallar, sommar 5min 40s Gles granskog, myrkant, höstfärger 50s Al med hängen och kottar, snöfall, isläggning på tjärn 2min 10s :06:02:02 ”Hotad miljö 4” + etikett ”Skogen” 12min 30s Korpar i gammeltall vid åtlad älg. 1min Skalbaggslarv på trä 2min Trumpetlav på låga 20s Orre i snöig tall 1min 10s + 50s ”Vyer pan. Tarradalen”, olika vyer från Gurátrakten mot Darregájsse, 2min Järpe i björk med hängen 1min + 1min 20s Orrar i kraftigt snöfall 20s Orrar i frostigt björkris 1min 30s Sjöfåglar i vårvak 3s ”Vyer pan Muddusluobbal”, Muttosluoppal, troligen från fågeltornet :06:02:03 ”Skogen 12” + etikett “Skogen”, 5min 30s Humla i blommande sälg 20s ”Vyer från Dundret” kvällsvy med röd himmel och blänkande vatten 2min 10s ”Fjällvråk?” flyger bland grantoppar 1min ”Fiskgjuse?” flyger högt 50s Renar gräver i djup snö 1min 10s :06:02:04 ”13-14,16-18,20-22,22B” 27min 50s Hålträd, högstubbar lågor, sommar 6min + 50s Ruovddevárre, hällmarker och gamla tallar, höst 4min 50s + 4min 30s Kurs i skogen, manA, höstfärger 2min 40s Röd vitmossa, tjärn 30s Hänglav vid större myr, höst 10s + 20s Lågor och höstlöv 40s Granskog med högstubbe, vinter 1min 10s Granskog med högstubbe (annan än föreg.), sommar 50s Flygbilder över glesa tallskogsområden, troligen Dundret, vinter 5min 20s :06:02:05 ”15 Lavskrika”, lavskrikor i gammal hällmarkskog med renlav 2min 20s :06:02:06 ”Skogen 23,25-28,30-32; borta tibast, kabbeleka, ljung”, 21min 20s Lid med gammal tallskog, sommar 1min 10s Granar troligen Dundret, sommar 10s Skog, mest gran, vid vatten, fjäll bakom 1min 20s Skog, sommar 30s 3 Vindfälle, vinter, rotvälta med grus 40s Översta barrträden vid Åkos (Ågos), torraka, vinter, utsikt, 1min 10s + 1min 30s Lid med gammal tallskog, snö 50s Lav på gammal trädstam 10s Tallkottar, tallblommor 1min 10s + 2min 20s Granskog, grankvistverk, skott, kottar, sommar 1min 10s + 3min 30s Granskog, höstfärger, 30s Hålträd 30s Linnéa, insekt 2min Mossor av olika arter 2min 30s Kraftledningsgata 5s :06:02:07 ”29 Tibast”, tibast vid bäck i skogslandet, 4min 30s NilssonE:06:03 Filmklipp: numrerade scener 33-50 :06:03:01 ”Skogen 33,35-40,42-43; sälgblom, lövsång., rosling lånat t fjpipare”, 11min 20s Myr, skogsland, blommande rosling 1min 10s Yxne 40s Blommande sälgar vid vatten, is driver, fjäll bakom 2min 50s Blommande sälg i skog, plantskog, betade sälgkvistar 2min 40s Skalbaggar paras på avlägg vid hygge 2min 30s Hålträd, gles hällmarksskog, troligen Ruovddevárre 1min Granskog, höstfärger, myräten ved 40s :06:03:02 ”Skogen 44-46”, 30min Myror i tall 17min 10s Blommande hjortron, getingliknande fluga på hjortronblomma 6min 40s Domherrar, talgoxe, gråsiska, grönfink, lappmes i kvistar och vid fågelbord 29min 10s Domherrar i mycket snöig talltopp 20s + 10s Talgoxe i snöig
1älgar på slagen vall, skymning eller gryning, sensommar, 1min 50s + 1min Älgar på odling, hus 50s Älg i högt gräs, förbuskad odlingsmark, sensommar 30s Älgtjur vid M-skylt, förbuskad odlingsmark, skymning/gryning, sensommar 20s + 15s Älgtjur på förbuskad odlingsmark, skymning eller gryning, sensommar 40s + 15s Älgtjur på slagen vall, skymning eller gryning, lada, sensommar 2min  :16:01:23 ”18”, älgar i högt gräs, 2 kalvar, förbuskad odlingsmark, sensommar 2min NilssonE:16:02 Filmklipp  :16:02:01 ”19” Från gående bil: bilväg, vinter 1min 40s  :16:02:02 ”20” bilväg, tallskog med upplega 15s  :16:02:03 ”21” älg, snö, sol 30s  :16:02:04 ”22” tallskog vid väg, älgko med 2 kalvar, vinter, 40s  :16:02:05 ”23”, bilväg med trafik, älgspår i vägkanten, vinter, sol, 10s 3  :16:02:06 ”24”, , 50s Från gående bil: olikåldrig tallskog, upplega 10s + 15s Från gående bil: väg och mötande trafik 20s  :16:02:07 ”26”, älgar bl.a. ko med kalv, i tallskog, upplega, snöfall, 30s  :16:02:08 ”28”, från gående bil: älgar i tallskog, vinter, 1min 40s  :16:02:09 ”28”, från gående bil: älgar i tallskog, upplega, sol, 15s  :16:02:10 ”29”, älgar i björkskog, snö, sol, 3min  :16:02:11 ”30”, ungtallskog, upplega, sol, 40s  :16:02:12 ”31”, älgkadaver och djurstigar i snön, granskog, 1min 10s  :16:02:13 ”33”, älgspår och betad tallplantskog, 20s  :16:02:14 ”34”, älgspår i snön vid väg, trafik, 30s  :16:02:15 ”35”, 8min 50s Flygbilder över kustlandskap med hyggen och jordbruksmark, snö 3min 50s + 50s Flygbilder på älgar i tallskog, snö 50s + 2min 30s + 50s Älg- och skoterspår på is 10s  :16:02:16 ”37”, man (”Evert”) som tar växtprover, vår, 3min 40s  :16:02:17 ”37 rester Evert, fina scener”, man som tar växtprover, vår, 30s  :16:02:18 ”38”, sollupp- eller –nedgång, sjö, snö, älgbetat sly, 40s  :16:02:19 ”39”, 30s Älgko med kalv, tallskog, upplega, sol 10s Från gående bil: väg och mötande trafik 15s  :16:02:20 ”40”, älg betar intill väg, trafik, 2min 10s  :16:02:21 ”41”, älg vid vägmärke, mörker, trafik 2min 10s  :16:02:22 ”Höst ”, 40s Stor myr med bäck, troligen Luoppal vid Vajkijaure 10s Svanar på vatten 5s Höstfärger och vatten vid lågfjäll 20s Flygbilder över mycket stor gräsmyr 9s  :16:02:23 ”43”, ren vid vägmärke, vår, 40s  :16:02:24 ”45”, renar på väg, barmark 30s  :16:02:25 ”46”, gran mot kvällshimmel 20s  :16:02:26 ”47”, älgko med kalv vid väg, kraftigt snöfall, 30s  :16:02:27 ”48”, älgko med kalv vid väg, olikåldrig tallskog, snöfall, 20s  :16:02:28 ”49”, stor älgko i olikåldrig tallskog, upplega, 10s  :16:02:29 ”50”, olikåldrig tallskog vid väg, älg betar i närheten, upplega, snöfall, 1min  :16:02:30 ”52”, från gående bil: 5 älgar på oplogad väg, snöfall, 3min 30s  :16:02:31 ”53”, älg på odlingsmark, snö, mörkt, 1min 10s  :16:02:32 ”54”, 4min 10s Billysen och älg i backspegel, djupsnö 4s Älg kommer ut på trafikerad väg, djupsnö 1min 20s Älg i backspegel, djupsnö 2min 20s Betande älg 20s  :16:02:33 ”55”, älgar i tallskog, mycket snö, 20s  :16:02:34 ”56”, älg går upp i vägslänt, snö, sol, 10s  :16:02:35 ”57”, 30s Bil på väg, avtagsväg Boden 35, snö, sol 6s Älgbetat lövsly, detaljer 30s  :16:02:36 ”58”, älgbetad tallplanta, snö, sol, 10s  :16:02:37 ”59”, björkskog vid väg, snö, sol, 30s  :16:02:38 ”60”, från gående bil:, skog med mycket björk, sol, 40s  :16:02:39 ”61”, älgspår i vägslänt, sol, 10s  :16:02:40 ”62”, älgspår i vägslänt, sol, 15s  :16:02:41 ”63”, älgspår i vägslänt, sol, 20s 4  :16:02:42
2bakgrunden som syns på bild 1. Mot nordväst med Goabddátjåhkkå längst bort. Bild 6: Vall 3 med härdstenar och en sten som verkar ha varit innerst i boassjo.. Mot lågfjällen kring Doares-várre i väster. 5 4. Vall ca 100 m lång med två härdar på en liten terrass på Skielldavárres västsluttning. Ganska mager med lingon, blåbär, kråkbär och renlav. Ena härden (7406349/617791) är 100X75 cm med 7 synliga stenar samt en sten som verkar ha varit innerst i boassjo (90 cm från härdens utsida) och innehåller sot. Ingången har varit från sso. Härd nummer 2 ligger 60 m nordost om den första. Den är 90X65 cm i nnv-sso orientering med 8 synliga stenar och rikligt med sot. Bild 7: Vall nr 4 med härd nr1 i förgrunden, fotograferad mot sydväst med nedre Härrálákjávrre i bakgrunden. Bild 8: Härd nr 4:1 med extra stenen upptill i bilden. Bild 9 Vall 4 med härd nr 2 i förgrunden. Härd nr 1 ligger 60 m bort i bildens riktning mot ssv. 6 5. Vall på Härráláhko nedanför Skielldavárre, 250 m lång i nord-sydlig riktning och 80 m bred på bredaste stället, där också tre härdar syns. Östra kanten går längs en myr. I södra delen beväxt med kruståtel och en del örter, norrut blir den allt magrare med kråkris och stagg. Första härden med 4 synliga stenar (7405665/617126) är 110X70 cm och har också 3 stenar på sydöstra sidan, vilka verkar ligga i ingångsområdet (uvsuk). Det är mycket sot i härden. Härd nr 2 10 m sydost om den första är 85X60 cm med 7 synliga stenar, varav någon flyttad från sitt ursprungliga läge, och med ingången mot sydost. Den tredje (ej bild) 8 m nordost om den första består av 9 synliga stenar och en som ligger på sidan. Den är 115X75 cm och tycks ha haft ingången mot nordost. I de bägge senare härdarna påträffades mindre mängder sot. Bild 10: Del av vall nr 5 där härdarna ligger. Taget mot sydost med östra delen av Gájsásj i bakgrunden. Bild 11: Härd nr5:1 med stenarna i uvsuk upptill. Bild 12: Härd nr 5:2. 7 6. Kalvmärkningsplats på en udde i nedre Härrálákjávrre. Gerda Ommá 2 har berättat att de brukade använda den under östflyttningen och den omnämns redan av Paterson 3 . Nortvállegruppens flyttväg gör här en liten sväng, men det faller sig naturligt genom att man sen följde Skielldavárre längs hela dess 12 km långa och lättgångna sträckning. Kalvmärkningsplatsen ligger då mycket lämpligt till, och hit är det också nära att ta sig både för den grupp som flyttade på södra sidan om Skielldadalen och för Árvasgruppen som flyttade längs Gájsásj mot Parka. Det är inte mer än 800 meter hit från vallen nr 5. 7. Kulturpåverkat område. Vid Gaskasjávrres norra sida finns ett stort valliknande område med gles björkskog. Liknande områden finns på fler ställen, t.ex. vid Rávdoajvve. Här finns det inga härdar. Bild 13: Udden är omkring 270 m lång och begränsas av Härrálákjávrre, en liten tjärn samt av bäcken mellan dessa. På många ställen ligger stenar som är flyttade eller uppresta. Bilden tagen mot den stora slätten Härráláhko i sydväst. Bild 14: Mellan björkarna växer kruståtel, stagg och enar. Fotograferat mot söder med Gaskasjávrre synlig mellan björkarna och Gájsásj i bakgunden. 8 8. Vall på Skielldavárres sydsida, en liten bit ovanför årddå. Utbredningen är flikig och fläckvis, men i sin helhet minst 300 m i östvästlig riktning med en bredd på 50-150 m. Vissa delar är mycket magra med kråkris, styvstarr och Cladonia, medan någrafläckar är ganska välbeväxta med kruståtel, nickstarr och svartfryle. Två härdar ligger i södra kanten av området. Den första (7405502/619187) består av en árran, 135X60 cm, med 6 synliga stenar och ytterligare 7 stenar
1bergfinkar äter frön på marken 1min + 1min 20s Bofinkhane på kvist, videkissar 2min 10s Bergfink på kvist 30s :23:04:05 ”Fjällvråk landar”, landar på sten på kalfjäll 6s :23:04:06 ”Lommar”, 5 lommar simmar på okänt vatten 50s :23:04:07 ”Riptupp maj”, vit riptupp i björksnår, snöfläckar 2min 20s (Möjligen hör den till NilssonE:19 Min vän fjällpiparen) NilssonE:23:05 Filmklipp (fåglar) :23:05:01 ”Pos05 Knipor m.m.” 6min Knipor dyker och spelar lite, storskrake 1min 40s Viggar 1min Isvak nära fjäll, bläsänder 1min 20s Rödstjärt i asp på våren 4min 30s :23:05:02 ” Mesar –33”, 4min Talltoppar, sol i kalldimma, termometer -33° 1min 40s Talgoxe i sol 40s Talltita I sol 1min 40s :23:05:03 ”Sångsvan”, två flygande svanar mot himlen, 6s :23:05:04 ”73 Trana”, trana går och äter i myrlänt skog 1min40s Kommentar [j1]: Storvilt i norr 3 :23:05:05 ”Trana höst”, trana går och äter i myrlänt skog 9s :23:05:06 ”Vipa vår”, något snö, samma plats men inte samma fågel som :23:07:01 1min NilssonE:23:06 Filmklipp (fåglar m.m. varav ett synkat med ljudklipp) :23:06:01 ”VNF Vår, Luoppal med svan, gäss, vårstämning, knoppar”, 10min 20s Betade tallar och viden, videknoppar 30s Översvämmad myr med hässja, svanar, bläsänder och gäss som flyger in 10min :23:06:02 ”Höstbilder, Svan och skrak”, 10min Kollossala mängder storskrakar på sjö, inzoomning 4min 10s + 40s (16:03:09) Liten tjärn, höstfärger, lågfjäll i bakgrunden 40s (16:03:09) Gult vide 30s Svanpar, höst 2min 20s + 30s Stor bäck, höst, stenbär med bär 1min 10s :23:06:03 ” Talltitor”, 10s, synkat med ljudklipp NilssonE:23:13:09 NilssonE:23:07 Filmklipp (fåglar, smådjur, blommor) :23:07:01 ”Bra vipa, något snö”, samma plats som :23:05:06 1min 40s :23:07:02 ”Björn (försommar)”, det finns dock ingen björn med 3min 40s Ormbunkar, videsnår,vårbäckar 3min Vit blomma med gul ring, ev förgätmigej 15s Bäckstänk, sjö 10s :23:07:03 ”Slaguggla”, dåsig slaguggla i tall, snö, 2min40s :23:07:04 ”Juli, fina blombilder, groda”, 9min 20s (Jmf också Nilsson:23:08:01) Rödblära och midsommarblommor, utsikt mot björkskogsdal i fjällen i bakgr. 1min 40s Brant fjällbjörkskogssluttning, blommande rönn 50s Midsommarblom, klotpyrola, dessutom uppväxande ormbunkar, stormhatt, tolta 30s Midsommarblommor i frodig fjällbjörkskogssluttning, insekt 30s Mygga på stormhattsstjälk 7s Stormhattsblad 20s Midsommarblommor vid liten bäck 30s Orkidé 1min 20s Groda i frodig växtlighet (möjligen samma som i Min vän Fjällpiparen) 40s Vattendroppe på bladkant 20s Blommande rönn och utsikt över björkskogsdal mot lågfjäll, sjö och myr 40s + 50s Blommande vide och björk 40s Hönsbär, vattendroppar på gräs och blad 15s Vattendroppar på fräken 2s :23:07:05 ”Svens lämmel”, fjällämmel 1min 20s NilssonE:23:08 Filmklipp (blommor, smådjur, vårbilder) :23:08:01 ”Blommor, getingbagge, huggorm”, 4min 10s (Jmf också Nilsson:23:07:03) Orkidé, dessutom lappspira och märkligt gräs) 1min 20s Stormhatt, utsikt mot björkskogsdal i fjällen i bakgrunden 40s Kvanne och getingbaggar 1min 40s Frodig högörtäng med stormhattar och älggräs 3s Tolta 20s :23:08:02 ”Blåbär”, mogna bär 1min :23:08:03 ”Blåklocka, slåtterblomma”, 40s Liten blåklocka 20s Slåtterblomma 20s :23:08:04 ”Pos07 fjällglim”, kraftig fjällglimstuva bland stenar 30s :23:08:05 ”Betad kvanne”, kvanne betad jäms med marken 15s :23:08:06 ”VNF Lingon”, 1min Lingon i snö 50s Gulnat dvärgbjörkris i snö, barrskog, dvärgbjörkslöv på snön 6s 4 :23:08:07 ”Snö höst, lingon, rönnbär”, 20s Nysnöfläckar på blötmyr 4s Tall speglas i vatten 4s Höströda dvärgbjörkar i nysnö 5s Höströnn med snö på bären 5s Lingon 3s :23:08:08 ”Blötsnö
1Bild 1: Jámekvallda är en välkänd plats på flyttleden. Mot väster med Sadjem i bakgrunden. Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap mellan Njalásj och Átjek 140814-140816 Jalle Henriksson 2 Allmänt Detta är fortsättningen av den rekognosering av landskapet längs Nuortvallegruppens flyttväg som jag påbörjade hösten 2009. Jag har sammantaget gjort fem resor: 1. Västerut från Buollemoajvve till Skielldajåhkå och längs Skielldadalen till Parka. (2009) 2. Västerut från Njalásj i Tsielekdalen till Gårsså ovanför Tarradalen. (2010) 3. Västerut från Gårsså till Etnavallda i sommarlandet. (2012) 4. Österut från Njalásj, över Skielldavárre och Sadjemnjuonnje och västerut mot Parka. (2013) 5. Västerut från Átjek, över Skielldavárre och vidare mot Njalásj. (2014) Karta 1: Nuortvallegruppens flyttväg mellan Etnavallda och Buollemoaivve. Årets undersökning gjordes efter intervjuer och diskussioner med Evert Allan Pavval. Han hjälpte mig att säkert identifiera vilken av vallarna som var Jámekvallda. Vi diskuterade då också hur leden kan ha gått från Njalásj, över Bárkábäcken och upp på Skielldavárre samt exakt var Skielldabäcken vadades. Dessvärre har jag ännu inte några några slutsatser om dessa frågor, vilket jag återkommer till i slutet av denna redovisning. Flyttvägen över Skielldavárre anser jag däremot som mycket säker i sin sträckning efter att jag gick den 2013. I sommar var det knappt om tid, så jag har inte sökt nya vallar eller andra lämningar där. I samband med detta besök har jag hittat några nya vallar och härdar. En av dessa vallar verkar vara områdets största. Det är anmärkningsvärt att varken Evert Allan eller Gerda Omma (2012) har nämnt något om den. GPS-positionerna i följande observationer är angivna enligt SWEREF 99 TM. 3 Karta 2: De numrerade platserna är observationer som har tillkommit i år. Övriga finns redovisade i tidigare rapporter. Numreringen går liksom tidigare från väster till öster, så som färdriktningen var under den säsong då renarna mjölkades. (Undantaget nr 7, som antagligen ligger lite utanför huvudleden.) 4 Observationer (Områdesbeteckningar enl karta 2) 1. Vall. En mindre vall mellan tidigare undersökt vall (Nr 15 i 2013 års undersökning) och den stora vallen 2 nedan, som ligger i ett område med mycket vallartat land och staggmark. På vallen finns en trolig härd, 90x70 cm med osäker sotförekomst (7402892/0629124) Bild 2: Vall 1 mot öster Bild 3: Härd på vall 1 Bild 4: Vall 2 mot öster, det är ungefär en halv kilometer till bortre kanten. 5 2. Vall. Stor vall, 550 meter från väster (0629737) till öster (0630285). Troligen områdets största, med många olika vegetationstyper representerade, bl.a. en myckert örtrik äng i östra delen. Vallen verkar vara i anmärkningsvärd avsaknad av härdar. En oregelbunden härd finns, 80x60 cm med ingång från öster och som tycks ha någon sotförekomst. (7402697/0630055) Bild 5: Vall 2 ligger mittför den lilla toppen Biellok Bild 6: Härd på vall 2 3. Jámekvallda, stor välkänd vall, även redovisad som nr 8 i 2010 års undersökning. Själva vallen har oregelbunden form med ett mer typiskt område ca 2 ha, i västra delen och sedan ett långt smalt område som sträcker sig minst 200 m österut mellan den stora myren i norr och björkskogskanten i söder. Detta framgår av bild 1 ovan, som är tagen från vallens östra ände. I västra delen finns en härd och ett förråd med kåtastänger. (7401323/0630391) Härden är 70x60 cm, har ingång från so och innehåller mycket kol och sot. 50 meter västerut finns rester av en suoŋer. 100
1Bild 2: Härd (nr 2) mot n. Det stora fjället i bakgrunden är Låptåtjåhkkå på Tarradalens norra sida. Bild 3: Röse (nr 3). Skájdásj-bäckens branta klyfta (Bild 33) kan kanske anas mot n (i bildens riktning), liksom den likaledes branta Goahtnjunjes-bäckens från v. 5 4. Härd på hög grusterass med 5 synliga och ett par överväxta stenar, tydligen ej helt sluten. Den är 50x40 cm (invändigt) och ligger i nv-so-lig riktning. Trots det karga läget är den övervuxen med kråkris, renlav, blåbär, lingon och ormrot. Vid sondning framkom sot. (7434715/0593317) 5. Härd på skarp grusbacke ca 100 m nedanför föregående, med flera stenar övervuxna trots den karga vegetationen och med sotskikt på 5 cm djup. 7 synliga stenar och en utsträckning av 70x45 cm (invändigt). Bevuxen med kråkris, renlav, lingon och ormrot. (7434682/0593172) Bild 4: Härd (nr 4) mot väster i ned- farten mot Gurávágge. Bild 5: Härd (nr 5), övervuxen trots magra förhållanden. 6 6. Vall med flera härdar. Vallen är ca 100x30 meter i nnv-sso läge med kruståtel på de högre och styvstarr på de lägre delarna samt mycket lappsyra. Jag kunde se fyra härdar där. Härden (7434082/0593619) i vallens norra ände är liten (innermått 55x30 cm) med tydlig boassjosten men ej påvisat sot. 10 m öster om denna finns en härd (innermått 70x60 cm) med riklig sotförekomst. Någon av stenarna där verkar omflyttad. Ytterligare 20 m österut ligger ytterligare en härd (innermått 80x55 cm) där det gick att se sot. Där verkar det saknas stenar på ena långsidan. Slutligen finns det en härd ungefär mitt på vallens östra långsida 60 m so om den först nämnda. Den är rund, (60 cm innerdiameter) och där kunde jag inte påvisa sot. Alla härdarna ligger orienterade i ungefär nv-sostlig riktning. De är bevuxna med fårsvingel och styvstarr, en del också med mossa, ormrot, blåbär, vårbrodd, revsmörblomma och hönsbär. Bild 6: Härd på vallens östra långsida fotograferad mot nv. Det förefaller som ett självklart vägval att gå genom svackan i bildens riktning, där härdarna nr 4 och 5 ligger. Bild 7: Vallen mot so med den förstnämnda härden i förgrunden. Gurábäcken är skymd, sammanflödet med bäcken uppifrån Stájggá syns längre bort. 7 7. Härd (7433958/0594069) en bit upp i Gurávágges nordsluttning ca ½ km öster om vallen. Den är 60x45 cm (invändigt) i n-sydlig riktning och verkar ganska ny med kolbitar vid sondning. Den är beväxt med styvstarr, fjällven, ormrot, fjällarv, dvärgvide m. m. 8. Härd (7433774/0593975) på en sandavsats norr om Gurábäcken med kråkris, renlav och blåbär. Den är 55x45 cm (invändigt) i n-sydlig riktning, har 5 synliga stenar och innehåller sot. Mittemot på södra sidan bäcken är ett röse på en grusbacke. 9. Härd (7431577/0594077) på en ås söder om det lilla bäckdråget söder om höjden 965. Den är lite otypisk, kanske har stenar flyttats om. Den innehåller i alla fall sot och är ungefär 85x65 cm (invändigt) samt bevuxen med styvstarr, ormrot, kattfot, ögontröst, vårbrodd, fjällviol och revsmörblomma (områdets enda?). 10. Rösen vid passagen av ett långsmalt blockfält som går tvärs emot färdriktningen. Det är det enda besvärliga hindret på hela sträckan mellan Gårsså och Gurávágge.(7429780/0596748) Bild 8: härd (nr 7) fotograferad mot söder. Sammanflödet mellan Gurábäcken och den söderifrån kommande bäcken från Stájggá syns nere i dalen. Härden nr 8 ligger mitt på bilden, på en sandavsats på Gurábäckens norra sida strax ovanför bäck- sammanflödet. Bild 9: härd (nr 9) med bl.a. en sten mitt i arran. Bild 10: rösen (nr 10) 8 11. Härd (7428579/0597539) i ett område med
1björkskogen 8s  Björk, vide rinnande vatten med frost och nysnö 2min 30s :03:05:15 ”Höst Hakpåsen”, tunt snötäcke, snöglopp, 8min  Tjur med stor hakpåse 6min  Samma tjur med ko, som sen går undan 2min :03:05:16 ”Stress”, tunt snötäcke, 2min 30s  Tre älgar, gula löv finns kvar i fjällbjörkskogen 2min  Tjur på kalfjället, snö 30s :03:05:17 ”Höst snö älgar”, tunt snötäcke, 8min  Flera älgar drar ned genom fjällbjörkskogen 15s + 15s  Stor älgtjur, soligt, följer spår 20s + 3min  Stor älgtjur på nyis på älven 30s  Älgko, soligt 50s + 40s  Mindre tjur, soligt, passerar liggande större tjur 1min 10s  Is, snö och vatten10s  Ko och kalv i snöglopp 40s  Ko och tjur vid stämgrop, kon lägger sig, snöglopp 8s :03:05:18 ”Okt grop tjur går”, fjällbjörkskog, tunt snötäcke, snöglopp, 7min 40s  Stor tjur och ko kring stämgrop, tjuren gräver, urinerar, kon ligger i gropen 4min 30s  Tjuren går ensam 3min  Tunn is på älv i deltaland 20s :03:05:19 ”Älgtjur, sol och lite snö”, 15s NilssonE:03:06 Filmklipp: brunsttid :03:06:01 ”Tjurvad”, tjur går med visst besvär över älv med tunn is i deltaland, 6min 20s :03:06:02 ”Okt tjur uppför backe”, älgtjur går kring årddå, soligt, 1min 10s :03:06:03 ”Tjur i snö”, stor tjur i björkskog, fejar hornen, tunt snötäcke, 2min 10s :03:06:04 ”Tjuren 3min 40s  Stor tjur i björkskog, fejar hornen, tunt snötäcke 2min 20s + 20s  Snö kring vatten 7s  Fyra älgar kommer genom fjällbjörkskogen 40s :03:06:05 ”Mörk tjur i grop”, ligger i gropen, tunt snötäcke, 2min :03:06:06 ”Tjur, ko, kalv, vad, grop”, stor tjur, ko och kalv, tunt snötäcke, 11min 30s  Kon och även kalven ligger i stämgrop, tjuren går till slut därifrån mot älven 2min  Tjuren går över älven 6min 30s  Kon och kalven går över älven, kalven hamnar bakom renstängsel, 3min :03:06:07 ”Stängsel ko – kalv” 1min 40s  Kon och kalven kommer från älven och hamnar bakom renstängsel 50s  Kon har kommit över stängslet, kalven blir kvar 50s :03:06:08 ”Tjurmötet”, två stora tjurar och en ko möts 6min :03:06:09 ”Inter tjurmöte”, två stora tjurar och en ko, tunt snötäcke, 7min 30s :03:06:10 ”Okt före komot”, 3min 10s  Tjur, kalv och ko, fjällbjörkskog, tunt snötäcke 2min 30s  Ko, kalv och tjur på kalt område 40s 8 :03:06:11 ”Inter gruff”, 4min  Två stora tjurar på väg att slåss 10s  Ko, kalv och tjur på kalt område, kon motas 3min 50s :03:06:12 ”Komot”, 8min  Ko, kalv och tjur i vide på kalfjäll, grävning och urinering, lite snö 7min  Två tjurar i björkskog 1min :03:06:13 ”Inter komot”, ko, kalv, tjur, fem älgar, tunt snötäcke, 6min NilssonE:03:07 Negativklipp :03:07:01 ”Ko med kalv, sommar i Suobbat”, ko med två kalvar betar på myr, 2min 20s :03:07:02 ”Älgko går, travar, troligen söder om Tjakkeli”, 2min 20s :03:07:03 ”Purkiforsen, vårvinter, strömstarar”, 2min 40s Tallkvist med kotte 40s Fors, antagligen Purkiforsen, men ingen synlig strömstare 2min NilssonE:03:08 Negativ, interneg. 12 rullar i rund plåtask. NilssonE:03:09 Negativ, interneg. 16 rullar i rund plåtask. NilssonE:03:10 Negativ, 18 rullar i rund plåtask. NilssonE:03:11 Negativ, 11 rullar i rund plåtask. NilssonE:03:12 Negativ, 19 rullar i rund plåtask. NilssonE:03:13 Negativ, 27 rullar i rund plåtask. NilssonE:03:14 Negativ, 13 rullar i pappask. NilssonE:03:15 Negativ, 14 rullar i pappask. NilssonE:03:16 Negativ, 9 rullar i pappask. NilssonE:03:17 Negativ, 7 rullar i pappask. NilssonE:03:18 Negativ, 9 rullar i pappask. Dokumentet uppdaterat den 2 mars 2010
1björnungen från trädtopp 30s Vajor med kalvar på fjällhed, sommar, snölegor 2min 40s Spaning med flygplan, vår 30s Vyer med snösmältning i fjällen, björnspår 20s Robert Franzén och Peter Segerström pejlar död björn under snön 50s Död björn paketeras och hämtas med polishelikopter 50s Spaning med flygplan, försommar 5s 4 Protokoll fylls i 20s Mindre björnhona lämnas, helikoptern far 8s Vy med kvällssol över sjölandskap med holmar i skogslandet 2min 40s  :13:09:04 ”64-68, 78-81” 12min 20s Toltor ovanför sjö, även närbilder 4min 20s Kvanne med flugor 40s Tallskog under fjäll med snöfläckar, troligen Vakkodavárre 1min 40s Gammal tallskog 15s Fallande vatten 3s Vyer från dal med barrskog, sjö, lågfjäll med snöfläckar 2min 20s Ekorre vid fågelbord och lie 1min 20s Hjortronblommor i stor mängd 1min 10s Hjortronblomma och rosling 20s  :13:09:05 ”Björn 82-86” 16min Bäck med isbildningar i skogslandet 3min 30s Björn i myrmark med småtallar, bär iväg åtel 2min 50s Myr med isbildningar 1min 50s Fjällsluttning med snöfläckar och björnar på långt håll 7min 50s NilssonE:13:10 Filmklipp, negativ  :13:10:01 ”87-92” 19min 30s Fjällsluttning med snöfläckar och björnar på långt håll, myr i förgrunden 7min 50s + 1min 10s + 9min 30s Vy från myrland i övre björkskogen 15s Grop liknande tjärdal i granskog med snöfläckar 1min 50s Ung älg i skogsbrukspåverkad mark 3min 40s Örn på åtel i myrmark med småtallar 2min  :13:10:02 ”93-97, 105-109” 15min Ráhpaselet 30s Utsikt över skogsland, lång panorering 50s Björnspillning 5min Gömsle 40s Korpar och kråkor på åtel i myrmark med småtallar 3min 10s Markvegetation med kråkbär, lingon, blåbär och renlav 3min Gräsmyr i skogsland, en kvinna släpper en hund 30s Jägare med hund går i myrkant i skogsland, skjutsimuleringar 1min 40s Korpar i trädtoppar 50s  :13:10:03 ”110-120” 22min 30s Markvegetation med kråkbär, lingon, blåbär och renlav 1min + 2min 30s Utsikt från Ruovddevárre 1min 40s + 40s Rönn med bär på Ruovddevárre 10s Utsikt från lågfjäll med gamla granar 2 min 20s Björn i myrmark med småtallar 20s Gräsmyr i skogsland, en kvinna släpper en hund 7s + 10s Jägare i myrkant i skogsland, skjutsimuleringar 30s + 20s Björnspillning 10s + 30s + 13s Ide i myrstack, snöfläckar 6s Ide, snö 6s Björngrävd låga 6s + 2s Björnhår i bark 7s Björn i vårsnö 1min 30s + 1min 20s Björn i stenig backe, stillbild? 8s Älg i vårsnö 2min 10s Isa Sundberg på väg mot björnar 2min 10s Vy och panorering, skogsland nära fjällen 3min 5 Björnriven stubbe 20s  :13:10:04 ”121-126, 203-204” 19min Tidningsklipp om olyckor bl. a. Järvsö och Norrbotten 3min Utbredningskarta inlandsis 30s Sångsvanar på vatten, hygge i bakgrunden 1min Stenskravel, blockide, fjällbjörkskog 50s Robert Franzén och en man vid eld i gles barrskog, snöfall och nysnö på marken 3min Vyer från årddå över Ráhpadalen med nysnö 2min 30s Snöfall i sol 40s Robert Franzén och Edvin Nilsson vid årddå i Ráhpadalen med nysnö 40s Hökuggla i topp 1min 40s Björn i vårsnö 4min 50s + 8s + 15s Björn i stenig backe, stillbild? 9s Älg i vårsnö 10s  :13:10:05 ”200, sekvenslånga rester” 2min 20s Tidningsklipp om olyckor 11s ”Andra märkbjörnen vandrar bortåt” sly, snö och snöfall 9s Hund vid björnen 7s Björnrivna trädstammar ”vid Njuoramidet” 20s Björnhår i bark ”vid idet” 6s Fjällbrant vid Vakkodavárre 4s Björnspillning, ”Liggavägen” 11s Myrmark, ”Pano myr. Tabmok”15s Mogna hjortron 2s + 3s Toltablad 9s Hjortronblomma med insekt 5s Odon på hösten, ”Ruotevare” 7s ”Björnspår vägslänt” 7s Vattenfall vid Vakkodavárre 9s Bäck, ”Höst Akkobäcken” 9s Ormbunkar vid litet vattenfall 10s  :13:10:06 ”Tänder och
1efter konservering. Larvhudar och gnagmjöl har avlägsnats.
1en gång en tydlig stig. Jag provade nu att gå över Bárkábäcken vid utloppet ur stora Bárkájávrre och sedan öster om Tjáppakbäcken enligt Evert Allans iakttagelse om en gammal röjning längs den och nära tjärnen vid Tjáppak. Jag hittade dock inga märken av detta. Jag är något tveksam till denna sträckning eftersom det är så väldigt brant och dåligt land nedför Spietjamválle och norr om Bárkábäcken. Kanske gick vägen längs bäcken som kommer öster om Tjáppak. Klart är i alla fall att man gick till kalvmärknigsplatsen vid Härrálákjávrre, Gerda var tydlig på den punkten. Det blev alltså en krokig väg. Ned genom björkskogan från Skielldavárre mot Skielldabäcken syns inte heller någon flyttstig, men det är troligt att den gick väster om det lilla bergsskravlet och ned på västra sidan av den stora myren vid Biellok. Därifrån leder sen lättgångna staggsträngar ned till vallarna norr om Skielldabäcken, där bland andra den stora vallen nummer två finns. Området mellan den vallen, den lilla sjön Luoppal och Skielldabäckens båge österut är nuförtiden snårigt och besvärligt att passera. Min första hypotes var att man brukade gå över bäcken där på en plats som ser grund ut på satellitbilden, men det är vattenväxter (igelknoppar) man ser på den bilden och det är inte alls något bra vadställe. Exakt var vadstället var är jag därför osäker på. 10 Till slut: Den del av Nuortvállegruppens gamla flyttled som jag sämst har lyckats hitta är alltså fortfarande sträckningen mellan Njalásj och Härráláhko. Det återstår också att rekognosera sommarlandet kring Goahtnjunnjes och Råvvejávrre. Jag hoppas därför att jag får tillfälla att göra några till intervjuer och besök i området.
1Fjällpiparen vid stenröse 4s :19:06:13 ”Sista rullen”, 7min 10s Fjällpiparen på fjällheden, ibland med honan 1min 10s Ripbär blommar och har samtidigt svarta bär 15s Skvattram 15s Blommande dvärgbjörk 30s Midnattssol 3min 10s Fjälltoppar i midnattsljus 15s Midnattsljus över Dundret 20s + 15s Åskmoln och fjälltoppar 40s :19:06:14 ”Piparens huvud speglar sol i ögat”, 7 :19:06:15 ”Snösmältning ovanför Suorva kop”, 1min Is och vatten 4s + 7s + 15s Stenigt fjällandskap norr om Suorvamagasinet, vår och mycket snö 15s Bäck i björkskogen, snö och sol 15s :19:06:16 ”Vårbäck”, bäck i björkskogen, snö och sol 1min 20s :19:06:17 ”Ren”, rentjur med fejade horn, löven ännu gröna 6s :19:06:18 ”Insekter på blomma”, gullris med insekter 3s :19:06:19 ”Synk 6”, Edvin Nilsson presenterar filmen, Dundret i bakgrunden, 2min 10s :19:06:20 ”Synk 8”, Edvin Nilsson presenterar filmen, Dundret i bakgrunden, 40s :19:06:21 ”Synk 9”, Edvin Nilsson presenterar filmen, Dundret i bakgrunden, 1min 40s :19:06:22 ”Synk 6”, magnetiskt LJUDBAND, Edvin Nilsson presenterar filmen, 2min 10s :19:06:23 ”Synk 8”, magnetiskt LJUDBAND, Edvin Nilsson presenterar filmen, 40s :19:06:24 ”Synk 9”, magnetiskt LJUDBAND, Edvin Nilsson presenterar filmen, 1min 40s :19:06:25 ”Rinnande o bäck”, NEGATIV till NilssonE:19:06:16, 1min 20s :19:06:26 ”Hökuggla”, NEGATIV, 2min 40s Brant bäck i fjällbjörkskog, videkissar vid bäcken 1min 40s Renar, närbilder 50s Hökuggla I trång björkstubbe 20s 7 NilssonE:19:07 Rest neg, 30 rullar NilssonE:19:08 Rest neg, 17 rullar som ursprungligen låg i NilssonE:19:07, i rund plåtask NilssonE:19:09 Rest neg, 30 rullar varav 2 stycken 32 mm. NilssonE:19:10 Rest neg, 8 rullar som ursprungligen låg i NilssonE:19:09 NilssonE:19:11 Rest neg, 3 rullar som ursprungligen låg i NilssonE:19:09 Dokumentet senast uppdaterat den 19 april 2012/Jalle Henriksson
1Forsell i Porsi 4s + 2s + 1s Sång m.m. i bönehuset 7s + 15s + 30s + 7s + 10s + 6s + 4s + 7s Vatten 5s + 1s + 1s + 7s + 14s + 4s + 3s Rodd på sel 9s Kvällshimmel 20s + 9s Affischer 20s + 4s Tidningsklipp Porsidag 20s Letsi, Jokke, Isa 18s + 5s + 8s + 3s + 2s Intervju med Sigrid Karlsson, Vedevåg 2s + 15s + 15s + 3s + 10s + 8s + 16s Jokke i skolan 8s + 1s + 8s + 6s + 20s Vit näckros 5s Harry Nilsson 9s Flottningsarbete 10s 4 Skogskoja äv interiör 6s + 6s Klockan från Betlehem med byggnad 2s Skogsarbete med häst 2s + 1s + 1s + 3s + 16s Jokke på Bomyrberget, sjunger 2s + 2s + 3s Jokke, Polcirkeln vid Inlandsbanan 2s + 4s + 20s + 6s + 1s + 1s Jokke och Eila vid “Jokkmokksjokkes sjö” 2s + 4s + 3s Jokke sjunger “Kullegullan” vid köksbordet 14s Älven och holmen där hemmet låg 7s + 2s + + 3s + 1s Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 6s + 17s + 20s + 50s Flygvy över älvdalen 2s Porsi från älvsidan 4s + 1s Tåg på inlandsbanan på avstånd 5s Pakkobron 1s Familjefotot sv/v 7s + 9s + 4s Andra gamla foton 1s + 4s + 2s Jokke vid skolan, skolvägen 8s Jokke vid älvbacken vid Kuoka 8s Älvstrand 10s Kvigkalv vid älven 9s Närbilder på Jokke 6s Storforsen 4s  :18:06:27 ”Kass: första svartvita kopiorna från Jokkarkivet” 11 min Jokke intervjuad på tåget till Östersund s/v 20s + 16s Framträdande i Östersund, ”Jag går till lilla vännen min” s/v 1min Konsert med Jokke s/v 3min 15s Film om resa till Jokkmokk 1965, på tåget, på sjukstugan, ”Du minns hemmet” 6min  :18:06:28 ”Klockan+stapeln” 3min 10s Klockstapeln 2min 20s Skogskojans fönster 50s  :18:06:29 ”De dåliga försöken. Jokkes ansikte” 3min 40s Stillbild-spökbild Jokkes far 1min 20s Jokkes ansikte, stillbild 2min 20s  :18:06:30 ”Soldaten och Jokke lyssnar”, Jokke och Paul Forsell, 2s  :18:06:31 från samma rulle som ”Soldaten och Jokke lyssnar”, enbart Jokke, 15s NilssonE:18:07 Filmklipp  :18:07:01 ”Guld-skivan. Årets artist” 20s  :18:07:02 ”Sista tagningen. klipp” 1min 10s Klipp om tröttheten 50s Guldbröllop 20s  :18:07:03 ”Timmerknutar Pellokes 20s Timmerknutar 3s + 15s Jokke sjunger på Porsidag 6s  :18:07.04 ”Rester” (75 klipp), 8min Konsert med Jokke s/v 15s + 2s Jokke intervjuad på tåget till Östersund s/v 20s + 2s Jokke som ung pojke, stillbild s/v 10s Porsidag 9s + 10s + 5s + 10s + 5s + 2s + 5s + 10s Stuga i Pellokes 8s Jokke och Eila vid “Jokkmokksjokkes sjö” 5s + 9s Jokke, Märta Magnusson, B Perrolf, K-E Eriksson, Paul Forsell, i Porsi 7s + 6s + 2s Jokke, Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 6s + 3s 5 Jokke i skolan 8s + 3s + 5s + 2s + 6s + 10s + 2s Timmerknutar Pellokes 6s Tåg på inlandsbanan på avstånd 10s + 6s + 5s Letsi, Jokke, Isa 2s + 7s + 4s Jokke på Bomyrberget, sjunger 1s Vit näckros 4s Jokke i närbild 2s Jokke vid hemmet 4s Jokke vid skolvägen 7s Vatten 7s Jokke med Gösta Pettersson 9s Stugdörr 2s Vy över älven 5s Jokkes pappa, s/v 6s Andra gamla foton 1s + 2s Blåst i björkar 4s + 8s Jokke går in i hus 3s Älvstrand 7s + 8s Jokke sjunger vid älvstranden 10s + 15s + 1s + 7s + 10s Stugan i Pellokes 1s Jokke, stillbild 3s Kvällshimmel över älven 5s Museet 20s Tidningsklipp om insamlingen till bönhuset 7s I bönehuset, Jokke, två kvinnor 3s + 15s + 5s Skogsarbete med häst 1s Flygbilder från älven kring Porsi 2s Tidningsklipp om gram.skivor, kungaträffar, TV-program m.m. 5s + 1s + 7s + 40s Affischer 5s  :18:07:05 ”Rester justering” (42 klipp), 7min 20s Jokke och Hildur 11s Jokke, Polcirkeln vid Inlandsbanan 9s Andra gamla foton 7s Jokke sjunger i bönehuset 10s Husen i Porsi 30s Jokkes pappa, s/v 9s Jokke som ung pojke, stillbild s/v 3s Två flickor i
1grusbackar strax norr om Áhkalmbäcken. Den ligger i n-sydlig riktning, är 70x55 cm (invändigt) och innehåller rikligt med sot. Det syns sju stenar samt några stenar i boassjo, och det hela är bevuxet med styvstarr, mossa, kråkris, ormrot, lavar, fårsvingel, dvärgvide och lingon. Intill ett stort stenblock 10 m bort finns något som ser ut som ett förvaringsutrymme. Höjden är nära 1000 m.ö.h., och bränsletillgången är mycket sparsam. Åtminstone 3 rösen syns markera flyttleden i närheten, som närmast drygt 50 m norr om lämningen. (7429128/0597181), (7428/846/0597386) och (7428744/0597495) 12. Rösen. Två rösen på vardera sidan om bästa passagen i ett småstenigt område. (7428568/0597927) 13. Härd. Rektangulär härd med stenbotten intill Áhkalmbäcken, 70x55 cm i no-sv-lig riktning och beväxt med kråkris och lavar. Det förefaller som om ingången har varit åt no. Inget sot syntes. Det är mycket dålig vedtillgång i närheten. (7427964/0598521) Bild 11 och 12: Härd (nr 11) och förrådsutrymme intill det närbelägna stenblocket. Bild 13: Rösen (nr 12) Den fina passagen mellan stenarna är skymd. Bild 14: Rektangulär härd (nr 13). 9 14. Röse, ganska obetydligt, men ändå troligen markerande flyttleden, där den går upp från övergången av Gårssåbäcken. (7426136/0601817) 15. Härdar, minst två otypiska, som verkar vara ganska sentida med mycket sot, men som ligger ungefär på flyttleden. (7426178/0602081) Övriga iakttagelser Nära årddå på Goahtnjunjes finns ett område med enstaka björkar, som är gamla och för höjdläget stora, mellan vilka det kommer ett rikt uppslag av björk. Det liknar de bestånd som jag noterade i förra rapporten (Tsielekjåhkå-Gårsså, augusti 2010). Bild 17: Skájdásj-bäckens branta klyfta. Det var en besvärlig passage säger Gerda Omma. Den översta björkskogen på Goahtnjunjes där bilderna 15 och 16 är tagna syns rakt fram bortanför bäckklyftan. Bild 15: Björkuppslag på Goahtnjunjes. Bild 16: Enstaka gamla björkar med uppslag omkring. 10 Några slutkommentarer Jag har nu följt Nuortvállegruppens gamla flyttled upp till Etnavallda. Ibland hade de sommarviste där, ofta for de längre västerut mot Goahtnjunnjes och Råvvejávrre. Det området har jag alltså kvar att undersöka. Det har också visat sig att jag missade den del av flyttvägen som tidigare gick från Njallasj, över Skielldavárre till Gájsásjfjällets östände. Den sträckan övergavs på 30-talet, när vistet flyttades från Njallasj till Parka. Dessa områden skulle jag vilja undersöka om det blir tillfälle kommande sommar. Per Pavval, (f 1900) berättade för Hugh Beach att hans far inte mjölkade i sommarlandet, utan det var vid Skiellddavárre som det bästa och viktigaste mjölkningsområdet fanns. Dessutom ska det enligt Gerda Omma finnas ett fångstgropssystem i området. Även Etnavalldaområdet har jag undersökt för lite, trots att jag har varit dit två gånger. Det verkar som att det skulle kunna vara intressant för en mer sakkunnig undersökare. Det finns så många olika sorters marker där, som har utvecklats på helt olika sätt. Bild 18: Fjällslätten väster om Gurá är väldigt lättgången. Hit är det ganska lätt att följa flyttningsstråket västerut. Sen blir det svårare. En väg gick längs Skájdásj-bäcken, över Rivggonjunnjesnäset ned till Tarraälven. Längre västerut är terrängen svårare, fjällen är branta, och den djupt nedskurna Goahtnjunjesbäcken är ett besvärligt hinder.
1Gulldraba 20s  Fjällgröna/lapsk alpros 20s  Fjällgröna 5s  Lapsk alpros20s + 40s + 30s  Brandspira 7s  Vy över Gáhpesluoppal och övre Stálojåhkå 40s 3  Veckad bergart 9s  Blommande vide 20s  Smörblomma 6s  Grässluttningar 3s  :11:03:03 ”Padjelanta 4”, 5min10s  Veckade bergarter vid utsiktspunkt ovanför Stálojåhkå  Fjällglim 15s  Lappljung under klippa 20s  Klippan 30s  Krypljung 20s  Grässluttningar, tält, människa och renar 1min50s  Gáhpesluoppal 8s  Klippblock med orange lav och smörblommor vid Gáhpesluoppal 1min10s  :11:03:04 ”Rester Padjelanta neg.kopia” 6min30s  Fjällsippa 4s  Brandspira 4s + 5s  Fjällruta 9s  Fjällbinka 7s  Kattfot 7s  Krypljung 4s + 4s  Mossljung 3s  Fjällviol 2s  Lappspira 4s  Fjällgröna/lapsk alpros 15s  Rödbläror i videsnår, någon trampar 3s + 5s  Blommande vide 6s + 6s  Förgätmigej 8s  Fjällbräsma 7s  Mygga på pyrola 20s  Grässluttningar vid Gáhpesluoppal 30s + 4s + 11s  Blommande vide framför fjälltopp 8s  Klippblock vid Gáhpesluoppal med orange lav och smörblommor 3s + 7s + 2s + 11s  Renar 20s + 1s  Lappljung 5s  Rosa blomma med läderartade blad 2s  Fjällblära 2s  Detalj av stormhatt 3s  Utsikt över Gáhpesluoppal 20s  Moln och dimma på fjällen 9s  Fiskmås på klippblock vid Gáhpesluoppal 1s  Veckad bergart med orange lav 1s  Kvällsfärger och regnmoln vid Stálojåhkådalen 20s  Vattendroppar på blåbärsblad, nätvide, daggkåpa, och gräs 30s  Snöigt fjäll 2s  Staddajåkkåstugorna med omgivningar 9s  Vandrare vid vall 6s  Fiskmås 2s  Tom film sammanlagt 54s 4 Dokumentet upprättat den 11 juni 2010 Uppdaterat den 2 maj 2012 /Jalle Henriksson
1Inventering av kärlväxter och svampar på vallen vid Njalásj 2015-08-24 Jalle Henriksson Finnlummer* (UZ,MN) En Dvärgvide (i utkant) Ripvide Ullvide Lappvide Gråsälg* (UZ) Dvärgbjörk Rönn Vårfingerört* (UZ) Lappsyra Smörblomma (sparsamt) Mjölkört (enstaka) Klockpyrola* Ripbär (i utkant) Lingon Blåbär Odon Kråkbär Skogsstjärna (enstaka) Gullris Svartfibblor* (MN) Klynnetåg Säterfryle* (UZ) Rödsvingel* (UZ) Kruståtel (dominant)* (UZ) Tuvtåtel* (UZ) Vårbrodd Brunrör* (UZ) Styvstarr* (UZ, MN) (ena belägget ovanligt stort, möjl hybrid X norrlandsstarr) Nickstarr (rikl)* (UZ) Fjällkremla (Russula nana)* (SK) I intilliggande bäcksvacka av snölegetyp rikligt med: Vårbrodd och fjälltimotej Smörblomma underart os. (UZ)* Svartibblor* (MN) Lappljung Ormrot * belägg finns (UZ) bestämd av Ulf Zethreus 15-11-14 (MN) bestämd av Mats Nettelbladt 15-11-14 (SK) bestämd av Sonja Kuoljok sept -15
1inzoomningar 9min :03:02:07 ”Ung tjur korsar spår”, 5min 10s  Ko och stor kalv betar, ung tjur passerar, ganska lite snö 1min 10s  Samma tjur i stenig sluttning 4min :03:02:08 ”Div rest älg bla fjällräv”  Ráhpadalen mot väster, inte mycket snö kvar 8s  Tjur gräver brunstgrop, lite nysnö 10s  Stor älg väcks, kör bort inkräktare 20s  Fjällkam, sommargrön 8s  Ko och tjur i frostig skog 7s  Grön björkskog i dalen, liten höjd i dalen 9s  Fjällräv 30s  Älgtjur i snö och barfläckar, kalfjäll, vyer över nedre Ráhpadalen 2min 40s :03:02:09 ”Strömstare” 4min  Strömmande vatten 15s  Strömstare 3min 30s  Vy över fors 15s :03:02:10 ”Vår utan löv”, 2min  Betade björkar 1min 10s  Älggnagda björkar 1min :03:02:11 ”Maj älgko start”, älgko i djup snö, vyer mot Ráhpadeltat, m3min :03:02:12 ”Maj älgko nära”, älgko går i djup snö och på barfläckar 1min 50s :03:02:13 ”Älgko vårsnö Tjakkeli”, älgko i djup snö, 3min, 40s :03:02:14 ”Älgko i djupt före”, älgko travar i djupt före, 7s :03:02:15 ”Maj älgko”, älgko går i snö och på barfläckar, 7min 40s :03:02:16 ”Maj älgko”, två kor betar, barfläckar, 4min 30s :03:02:17 ”Maj älg på is”, älgko går i snö och på barfläckar, 1min 50s :03:02:18 ” Maj älgko på is”, älgko går i djup snö och på barfläckar (ingen is), 5min 40s :03:02:19 ”6”, tjur och ko var för sig i snö och på barfläckar, 2min 30s :03:02:20 ”Älgar på is”, 4min  Tre älgar vid iskant 3min 30s 3  Älgko ligger på barfläck i solen 30s :03:02:21 ”Maj älgar på is + bet”, 6min 30s  Älg går över is i deltaland 5min  Älgko travar i djup snö och på barfläckar 1min 30s :03:02:22 ”Björn i Tjakkeli”, björn i djup vårsnö och barfläckar, 1min 20s :03:02:23”Maj älv”, 2min 30s  Vyer med berg , fjäll, sluttningar 40s  Vy över deltalandet, mest öppet vatten 50s  Fjällbranter med barfläckar 40s NilssonE:03:03 Filmklipp: vår och sommar :03:03:01 ”Maj vyer”, 5min 40s  Liten höjd i dalen mot öster, snö och barfläckar 30s + 6s  Vy över flackt landskap mot öster, snö 20s + 15s  Björkskogssluttning, snö och barfläckar 20s  Stup med isbildningar 40s  Videkissar i fjäll 1min  Vy mot Nammásj, Edvin spanar i kikare 30s  Barfläckar i årddå 40s  Nedre Ráhpadalen mot öster 1min  Ráhpadalen mot väster, inte mycket snö kvar 20s :03:03:02 ”Maj vyer”, 3min 40s  Stup, högt vattenfall, snö 30s  Vyer över deltalandet, mest öppet vatten 1min 20s + 1min 30s  Lav och ris på marken 3s  Vy över fjäll 30s :03:03:03 ”Maj fåglar vår 4”, 3min 40s  Rödvingetrst 1min  Korpar på is 1 min 10s  Stup , snö 15s  Örn eller vråk över fjälltopp, 1min  Två svanar flyger över deltalandet 20s :03:03:04 (utan etikett), vår, snö med barmarksringar runt björkarna, 1min  Två svanar flyger över deltalandet 5s  Ung älgtjur 9s  Vy med vita fjäll och fjällbjörkskog i solsken 15s  Björkknoppar 3s  Vy mot Skierffe och Ráhpadeltat 5s  Älgko 20s :03:03:05 ”Maj blommor”, 7min 20s  Olika knoppar 40s  Tält på bar höjd vid Tjahkkelij, panorering över deltat mot Skierffe 40s + 1min 50s  Videkissar mot fjällbakgrund 2min 40s  Stup med rinnande vatten 15s :03:03:06 ”1”, vyer med nysnö i Suobbat- och Ráhpadalen, 1min 20s :03:03:07 ”7”, vyer kring Suobbat- och Ráhpadalen med knoppande löv och nysnö 8min :03:03:08 ”Sommarälgar”, många älgar betar i Suobbatdalen, nysnö i gröna löv, 3min 40s :03:03:09 ”Sommar Suobbat 5”, älgar betar i myrland, utsikt över Suobbatdalen, 7min :03:03:10”Sommarälgar Suobbat VNF”, Suobbatdalen, 6min Tjurar, kor och kalvar betar i videt, 4min
1i sluttningen. Där finns en del ängsliknande områden vid årddå, men jag såg då vallområden nere i dalen. Därför gick jag åter ner, men troligtvis missade jag någon vall vid övre Tjiegŋalis. Eller någon vid årddå. Mellan Bäjvvájávrre och Gaskasjávrre gick jag tillbaka till södra sidan på grund av dålig terräng. Där kom jag direkt på en vall. Jag kunde inte med kikaren se något valliknande på norra sidan om Gaskasjávrre. 4 Karta 3: Mellanområdet 8. Rester av ställning/suoŋer i västra kanten av vallområde som utbreder sig långt österut. (7402270/1594786) Ingen härd påträffades. Foto 1,2 (av vallområdet) 9. Vall, 180x100m. (7401819/1596510) På flyttleden/fyrhjulingsvägen. Ingen härd påträffad. Foto 3 10. Vall,. (7401482/1599349) Ingen härd påträffades. Vallmarkerna fortsätter ytterligare en bra bit ned efter stigen/fyrhjulingsvägen. Foto 5 11. Vall, nyröjd, Iŋgá giedde. (7401363/1599714) På flyttleden/fyrhjulingsvägen.Bör vara dokumenterad i samband med miljöstöd. Foto 6, 7 12. Vall, 150x150m, oregelbunden. (7401284/1600399) På flyttleden/fyrhjulingsvägen nära trädgränsen, beväxt med gräs och vuxna björkar. Ingen härd påträffades. Foto 8,9,10,11 13. Härd, 0,95x0,60m på kalfjäll. (7401432/1601216) Foto 12 30m söder därom ett område med Vall, fläckvis och oregelbunden utsträckning, beväxt med fårsvingel. Foto 13, 14, 15, 16 Något hundratal meter väster därom ytterligare Vall, oregelbunden, men frodigare än föreg. 14. Vall, 150x70m. (7400481/1602981) Oregelbunden och fortsätter i en smal ände ytterligare något hundratal m mot öster. På flyttleden/fyrhjulingsvägen. Mycket stagg? Foto 17, 18 I västra delen Härd, 0,95x0,60m, mycket övertorvad. Sot framkom vid sondning. 15. Härd i fyrhjulingsspåret. (7399190/1605271) Vid sondning framkom sot. Foto 19 Söder därom ett svåruppskattat valliknande område med vuxna björkar. Foto 20 16. Härd, 0,95x0,70m på kalfjäll. (7398657/1606454) Vid sondning framkom sot. Foto 21 Intill finns Vall, mindre, ganska maget område. Foto 22 Detta är den del av sträckan som uppenbart är gammal flyttled, och nu fyrhjulingsväg. Här är kolossalt mycket kulturpåverkad mark, särskilt kring Átjekvárásj, på Tsatsáks västsluttning (ännu längre ned än 10) samt i kanterna mot myrlandet mellan 9 och 8. Största öppna ytan där torde vara minst 500m lång. Skälet till att jag inte hittade några härdar är att jag inte mäktade med att gå runt alla vallar. Många valliknande marker blev inte heller noterade, och då vet jag inte vad som fanns i björkskogen på sidorna om stigen. I Svackan mellan Átjekvárásj och Sarvvátj finns mycket gräsmarker. Där syns på satellitbilden tre öppna ytor, som det inte är säkert att jag har undersökt. Även österut, i svackan mellan Sarvasj två toppar, finns ett större, valliknande område som finns på Foto 23 och 24. 5 Karta 4: Nuortvalle 16. Se föreg. (7398657/1606454) 17. Vall, 100x40m öppen gräsyta, men syns också i björkskogssluttningen nedanför. Foto 25, 26 Något väster om mitten: Härd, fyrkantig 1,00x1,00m. (7398088/1609717) Vid sondning framkom sot. Foto 27 18. Valliknande område nära Rávdoajvve-vistet, beväxt med mycket björkskog. (7397757/1613918) Foto 28 19. Härd, 1,00x0,70m. (7396897/1614283) Stenar vid ingången mot söder. Vid sondning framkom sot. Foto 29, 30, 31 20. Vall, 150x50m. Beväxt med kruståtel och blåbär. Foto 32, 33 I västra änden: Härd, (7395027/1616915) Vid sondning framkom kol. Foto 34 Härd 15m sö föreg. Vid sondning framkom mycket sot. Härd 100m ö föreg. Vid sondning framkom kol. Här gick jag förbi Rávdoajvve, men jag kunde kanske lika gärna ha gått rakt mot Stuor-Láptjok, jag vet inte hur
1Konserververingsrapport Ájtte fjäll och samemuseum AJN:004243 Personsignatur – första registrering Jh Datum – första registrering 2011-02-09 Personnamn – konservator Daniel Lindström Sakord (djur) Sakord (samiska) Ren (Rangifer tarandus) Boatsoj (saL) Historik och kommentar Sammanhör med diarienummer 2010/025. Insamlad 1952-12 från Udtja sameby, Rödingsträskgruppen, Norrbottens län. En hane på 1 år. Funnen och artbestämd av Folke Skuncke. Inkom till museet 2010-06-01. Förvaringsplats i SJ-magasinet (kallmagasin). Tillstånd 1. TEKNISKA DATA: Materialtyp: skelett Vikt: 1605 g. Mått: Höjd ca 74 cm Bredd ca 43 cm Djup ca 32 cm 2. OBJEKTSBESKRIVNING: Partiellt, kranium med horn. Hornet är gulbrunt i färgen och osymmetriskt. Höger spets på bakre hornet avbruten och saknas. Fragment av kraniet saknas. Bl.a. vänstra främre delen / spetsen noskanalen samt skiljeväggarna i noskanalen. Högra främre delen/ spetsen noskanalen skadades/bröts av oavsiktligt vid rengöringen. Tänder: Samtliga framtänder i underkäken saknas. Innersta hörntänderna i vänster respektive höger underkäke saknas. Vänstra rudimentära tanden i överkäken saknas. Högra rudimentära tanden i överkäken sitter löst. Tanden längst fram i höger respektive vänster tandrad i överkäken sitter löst. Inskriptioner: V underkäke med blyerts: ”NJ” sedan en överstrykning och därefter en ”8”. Därefter med tusch: ”A649115” Uppe på skallbenet med blyerts: ”NJ 8” samt med tusch: ”A649115”. Längst bak på skallbenet mellan rosenstockarna med spritpenna ett rött kryss. På höger underkäke med tusch: ”A649511”. Med blyerts, på insidan gommen mellan de två innersta hörntänderna i överkäken, går ett rakt streck. Brickor, trådar, lappar etc: Runt vänster rosenstock fäst med najtråd, en metallbricka ca 1x5cm med instansad text: ”NJ 8”. Vänster och höger underkäke sammanfogad med trådlindning, längst fram alldeles bakom framtänderna. Underkäken är fäst i kraniet vid käklederna med najtråd på höger sida och vitt plast snöre på vänster sida. Underkäkens främre del upphängd med najtråd i spetsen vid noskanalen på kraniet. Papperslapp med: ”AJN:4243” fäst med tunn ståltråd vid vänstra ögonhålan. Ståltråd för upphängning fäst mellan höger och vänster horn vid rosenstockarna. 3. TILLSTÅND: Hornet är smutsigt med damm samt en vit/beige pulverformig beläggning, möjligen mögel. På skallbenet mindre partier med bindväv och fettrester. Sporadiska gula fettbeläggningar. Samt en gråaktig fläckvis beläggning. I noskanalen spindelväv, spån samt ett fåtal larvhudar. 4. UTSTÄLLNINGSVILLKOR: Klimat: 45-55% RH + 18° C Max 150 lux Åtgärdsbehov Hornet behöver rengöras från smuts och mögel. Mjukvävnader behöver tas bort eftersom dessa är attraktiva för skadedjur. Rester av skadedjursangrepp bör tas bort då dessa lockar nya insekter samt binder fukt. Fettet bör tas bort då detta på sikt bryter ned benet. Datum – åtgärdsbehov 2014-09-09 Konservering Började med torrengöring med dammsugare, borste och pensel samt tryckluft. Därefter våtrengöring av horn och skalle med vatten och tensid 2,5 % (Bermodol SPS 2525) för att avlägsna ytlig smuts, och etanol 70 % med borste och pensel för att avlägsna mögel och få vattnet att avdunsta fortare. Applicerade även etanollösningen med blomspruta för att komma åt in i hålrum etc. Avlägsnade mjukvävnad med mässingborste och petverktyg. Bearbetade mjukvävnader med vatten och borste för att
1Konserververingsrapport Ájtte fjäll och samemuseum AJN:004246 Personsignatur – första registrering JH Datum – första registrering 2011-02-09 Personnamn – konservator Amanda Sörhammar Sakord (djur) Sakord (samiska) Ren (Rangifer tarandus) Boatsoj (saL) Historik och kommentar Sammanhör med 2010/025. Insamlad 1953-09 från Udtja sameby, Rödingsträskgruppen, Norrbottens län. En hane på 5 år. Funnen och artbestämd av Folke Skuncke. Inkom till museet 2010-06-01. Nuvarande förvaringsplats i SJ-magasinet (kallmagasin). Tillstånd 1. TEKNISKA DATA: Vikt: 1,0 kg. Mått: Höjd ca 74 cm Materialtyp: skelett Bredd ca 24 cm Djup ca 34 cm 2. OBJEKTSBESKRIVNING: Partiellt, kranium med horn. Hornet är gulbrunt i färgen och osymmetriskt, vänstra sett framifrån har ett fåtal taggar medan det högra endast har hornstången. De båda käkbenen är fastsatta på kraniet med ståltråd genom ögonhålan samt med snören på två ställen, genom näsborrarna och genom ögonhålan. Kraniet är märkt med ett rött X i pannan, A649138 på vänster sida mellan ögonhålan och näsborrarna och 18 + med blyerts. Käkbenen är märkta med A649138 samt 18+ med blyerts. Hornet hängs upp med hjälp av ståltråd. 3. TILLSÅND: Hornet är smutsigt med misstänkt mögelpåväxt. Kraniet har en del bindväv kvar och under rosenstockarna sitter rester av hud med en del päls på. Kraniet har en gul färg eftersom det finns fria fettsyror i benet som oxiderat. 4. UTSTÄLLNINGSVILLKOR: Klimat: 45-55% RH + 18° C Max 150 lux Åtgärdsbehov Hornet behöver rengöras från smuts och mögel. Mjukvävnader behöver tas bort eftersom dessa är attraktiva för skadedjur. Rester av skadedjursangrepp bör tas bort då dessa lockar nya insekter samt binder fukt. Fettet bör tas bort då detta på sikt bryter ned benet. Datum – åtgärdsbehov 2011-09-06 Konservering Började med torrengöring med dammsug och pensel. Därefter våtrengöring av horn och skalle med vatten och tensid 2,5 % (Bermodol SPS 2525) för att avlägsna ytlig smuts och etanol 70 % med bomulltops och bambupinne för att avlägsna mögel och få vattnet att avdunsta fortare. Avlägsnade mjukvävnad med ånga, skalpell och petverktyg. Gjorde en papperskompress med ammoniak 3 % som låg över en natt på skallen och käkbenen för att se om fettet kunde avlägsnas. Ökade till 12,5 % och fick stå tre dygn. Skrubbade med liten borste och lät avdunsta. Rengjorde sedan med tensidvatten 2,5 % för att få bort ammoniakrester och slutligen med etanol för att vattnet snabbare ska avdunsta. Använda konserverings- material  Etanol 70 %  Bermodol SPS 2525 (non-jonisk) 2,5 %  Ammoniak 3 % och 12,5 % Tillstånd efter konservering Kraniet har avfettats och rester av hud har avlägsnats. Hornen har rengjorts från smuts och damm. Datum – konservering 2011-09-30 Personnamn – åtgärdsbehov Amanda Sörhammar Placering- efter konservering Naturhistoriska magasinet Bildbilaga Före konservering Bild 1: Närbild på kraniet före konservering. Misstänkt påväxt på hornet. Bild 2: Närbild undersidan av skallen före konservering. Bild 3: Äldre märkning från Riksmuseet. Bild 4: Halva skallen har blivit rengjord med vatten och tensid. Efter konservering Bild 6: Under efter konservering. Bild 5: Ovan efter konservering. Bild 7: Närbild ovan efter konservering. En del av fettet i skallbenet har avlägsnats. Bild 8: Närbild undersidan efter konservering.
1Konserververingsrapport Ájtte fjäll och samemuseum AJN:4178 Personsignatur – första registrering Jh Datum – första registrering 2011-02-09 Personnamn – konservator Daniel Lindström Sakord (djur) Sakord (samiska) Ren (Rangifer tarandus) Boatsoj (saL) Historik och kommentar Sammanhör med diarienummer 2010/025. Insamlad 1953 från Udtja sameby, Rödingsträskgruppen, Norrbottens län. En hane, Ålder okänd. Funnen och artbestämd av Folke Skuncke. Inkom till museet 2010-06-01. Förvaringsplats i SJ-magasinet (kallmagasin). Tillstånd 1. TEKNISKA DATA: Materialtyp: skelett Vikt: 5900 g. Mått: Höjd ca 110 cm Bredd ca 82 cm Djup ca 70 cm 2. OBJEKTSBESKRIVNING: Kranium med stort horn. Kraniet i stort sett komplett. Benfragment saknas i skiljeväggar bakre del av noskanalen. Hornet ljusbrunt i färgen. Hornet helt och komplett. Tänder: Högra rudimentära tanden i överkäken saknas. Innersta tanden i vänster underkäke saknas. Andra tanden inifrån i vänster underkäke saknas (utlånad till veterinärhögskolan i Oslo). Samtliga framtänder i underkäken kvar, 6st avbrutna 2st längst ut i höger underkäke hela. Tänderna i framtandraden underkäken lösgjordes i samband med att dess bindväv avlägsnades. Tänderna limmades därefter på plats. Inskriptioner: Uppe på skallen mellan rosenstockarna, ett rött kryss med spritpenna / tusch. Uppe på skallen mellan ögonhålorna med blyerts: ”NJ 67”. Vid höra ögonhålan med tusch: ”A649265”. På högra käken med tusch: ”A649265”. På vänstra käken med tusch: ”A649265”. Brickor, trådar, lappar etc: Höger samt vänster underkäke fäst med ståltråd i överkäken vid käkleden. Underkäken upphängd längst fram med ståltråd vid noskanalens spets. I vänster underkäke fäst med ståltråd, en metallbricka, ca 1 x 5cm med: ”NJ 67” instansat. I höger horn fäst med en ståltråd en papperslapp ca 6 x 8cm med siffra: ”23” med blå spritpenna/tusch. Fäst vid samma ståltråd som föregående papperslapp, en metallbricka med ”NJ 67” instansat. 3. TILLSTÅND: Hornet är smutsigt med damm samt en grå/beige pulverformig beläggning, möjligen mögel. På skallbenet samt i nacken och runt rosenstockar partier med bindväv och fettrester. Sporadiska gula fettbeläggningar. Samt en brun/svart fläckvis beläggning som verkar bestå av smutsig/möglig bindväv. Beläggningen förekommer främst uppe på skallen, mellan hornen samt i /längs ”bensömmarna”. I noskanalen spindelväv, spån samt ett fåtal larvhudar. Samt gråaktiga pulverformiga beläggningar i stor omfattning, främst på höger sida av skallen. 4. UTSTÄLLNINGSVILLKOR: Klimat: 45-55% RH + 18° C Max 150 lux Åtgärdsbehov Hornet behöver rengöras från smuts och mögel. Mjukvävnader behöver tas bort eftersom dessa är attraktiva för skadedjur. Rester av skadedjursangrepp bör tas bort då dessa lockar nya insekter samt binder fukt. Fettet bör tas bort då detta på sikt bryter ned benet. Datum – åtgärdsbehov 2014-09-17 Konservering Började med torrengöring med dammsugare, borste och pensel samt tryckluft. Därefter våtrengöring av horn och skalle med vatten och tensid 2,5 % (Bermodol SPS 2525) för att avlägsna ytlig smuts, Spolade rent horn och kranium med vatten. De pulverformiga beläggningarna borstades försiktig bort med mässingborste och vatten. Därefter blötlades kraniet i ett bad med YES diskmedel (0,24 %) och vatten och fick därefter ligga i blöt i 18h. Därefter togs hornet upp ur lösningen och spolades med vatten
1kring Tsielekjåhkås krök är terrängen karg och ganska stenig. Bild 2 Bild 3: Slabbanjárkka är en stor meanderslinga i Tsielekjåhkå som i gamla tider användes vid renskiljningar. Då Kungsleden tidigare gick över där fanns det båtar i bäcken. 4 5 Observationer (Områdesbeteckningar enl karta 2) 1. Vall, mager, med fårsvingel, vårbrodd, kattfötter, fibblor, fjällskära och med en trolig härd, rund, 0,80m. (7427168/1567864) Den är inte typisk, men sot framkom vid sondning. 50 m söderut påträffade jag en ovanlig stenring, (7427119/1567850) 1,5m diam. med 4 stenar utanför cirkeln. Ett möjligt förrådsställe finns 10 m öster om föregående under stor sten med några eventuellt ditlagda flata stenar samt 5 m norr om detta rester från glasflaska. Ett par hundra meter väster om vallen på en gräsmark vid en liten bäck något högre upp i sluttningen finns ett antal upplagda stenar som liknar en kåtaform med härd i mitten (bild 7), förmodligen från sen tid. Det är rikligt med sot i den. Bild 4: Vall med sonden i en trolig härd, foto Bild 5: Stenring mot Ráhkasbákte i sydost Bild 6: Möjligt förrådsställe Bild 7: Härd? 6 2. Vall, den översta i Rákkasvágge med härd i övre (norra) kanten (7426685/1569305). 10 m väster om härden finns ett större upplag flata stenar, 10 m öster om densamma några stenar som kan ha varit stöd för förrådsställning eller liknande. Även på vallen finns en härd (bild 8) tåtel och fibblor. Något vide eller dvärgbjörk Bild 9: Samma vall mot söder. Flyttvägen går finns knappt. väster om Unna Vuogá i dalens mitt. 3. Vallar, i översta Rákkasvágge, egentligen starkt utmagrade gräsfläckar kring en del av de härdar som är registrerade i fmis. 4. Härdar med mycket små spår av vallvegetation och mycket lite brännbart ris i omgivningarna. Bilderna nedan är tagna från en ovanligt stor härd på ungefär 800 m ö h. (7423756/1570440) Bild 10: Härd på gräsfläck mot söder Bild 11: Från samma härd mot norr Bild 8: Härd på den översta val- len i Rákkasvág- ge. Bilden är tagen mot norr. Denna vall är kanske den som bäst har motstått invaderande blå- bär och kråkbär. Nu domineras vegetationen av vårbrodd, krus- 7 5. Stenbyggnad 35cm hög med taksten 105X70cm (7419766/1572501). 30 m nordost om denna finns en 90 cm lång oval härd (bild 13). Allt ligger på kråkrished. Bild 12 Stenbyggnad med liggande öppningssten. Bild 13 Härd 6. Vallar dominerade av kruståtel (som syns särskilt väl denna tid på hösten). Även tuvtåtel, gullris, fibblor och ganska mycket fjällängssyra samt mossa och lummer. En större fläck, ca 100 m lång, där jag hittade en härd i västra kanten (7419560/1572628). En mindre fläck 60X30 m i n/s riktning med härd i mitten (7419491/1572845), rektangulär 130X80 m med mycket sot samt ytterligare en närmare norra änden, rund, 60 cm. Vid den mindre vallens södra ände är en sten upplagd på ett större block som röse. Bild 14: Den mindre vallen mot söder. Bild 15: Samma vall mot norr, rösningen Den rösade stenen syns vid södra änden. i förgrunden. 7. Härdar och kåtavirkesdeposition på liten vallartad fläck. Det är ett område med kullar, åsar och terasser. Det lilla vallartade området är starkt igenvuxet med vide och ganska svårbestämbart. Vid bäcken strax intill är det byggt ett röse. Kåtavirket har legat ordentligt samlat på en liten
1kulle med vindblottevegetation (7419015/1573761). Nu har det spridits ut på ett stort område. 20 m söder om depositionen ligger en oval härd, 110 cm lång, och en till härd ligger ytterligare 20 m söderut i videt. Den är svår att mäta eller fotografera, men har tydligt sotlager. En tredje, ofullständig härd med kraftigt sotlager ligger 20 m sydväst om depositionen (bild 20). På terassen under kullens norra sida finns ännu en ofullständig härd med tydligt sotlager (7419062/1573795). 8 Bild 16: Kåtavirkesdeposi- Bild 17: Vallartad mark, kul- Bild 18: Kåtavirket ligger tion på kulle, foto mot öster len i bakgrunden, mot norr utspritt på marken Bild 19: Virket har använts så sent som på plast- Bild 20: Ofullständig härd med tjockt torvlager bandens tid från betydligt äldre tid 8. Vall med två härdar. En mycket utmagrad vall, egentligen bara ett par fläckar med fårsvingel och kruståtel samt förekomst av klubbsvampar. Den ena härden (7418338/1574941) är oval 110 cm lång, den andra 12 m nordväst om den första är likaså oval och 100 cm lång. Cirka 40 m nedanför (norr om) vallen finns ett röse. Bild 21: Vy mot norr med vallen (vid ryggsäcken) Bild 22: Utmagrad vall. Bild mot sydost. och björkar inte långt nedanför. 9 9. Härd. En oval härd (7418321/1576575), 90 cm lång ligger strax intill den nu nästan helt igenväxta stigen som utgjorde Kungsleden i dess tidigare sträckning. Jag är inte säker på att detta är en gammal härd, men det finns fläckar med vallvegetation i närheten. 10. Vallartat område. (7417048/1576991) med gräs och någon paramagrostistuva, men inga härdar. Bild 23: Härd med oviss ålder, område 9 Bild 24: Vallartad vegetation på område 10 11. Vall, härdar m m. Utmagrad vall vid Suoŋerbäcken, ca 60X30 m, dominerad av kruståtel. På vallen finns en rund, stenfylld härd, 80 cm (7416117/1578266) och 30 m norr om denna en rund, något avvikande härd, 120 cm. Möjligen finns det någon ytterligare härd på vallen. Vid vallens norra kant ligger gamla brädrester med spikar, samt 20 m öster om dessa några björkstänger lagda mot en sten. Ett hundratal meter norrut längs bäcken finns en stor stenring med ca 10 stenar, 5 m i diameter och med en stenfylld, något oval härd i mitten, 145 cm lång (7416326/1578245). Bild 25: Vallen vid Suoŋerbäcken mot sydost Bild 26: Brädrester vid vallen Bild 27: Björkstänger lagda mot sten, vallen i bakgrunden Bild 28: Stenring i kåta- form, bild mot nordväst 10 Övriga iakttagelser De kala hedarna i botten av Tarradalen kring bron vid Njunjes gränsar ofta mot frodig björkskog och även relativt ung granskog. Och långt upp mot fjällen sträcker sig stråk med endast mycket enstaka björkar, där det nu kommer rikt uppslag av björk och även en och annan gran. Ovanför dessa stråk är björkskogen tät upp till årddå, där inga liknande uppslag finns kring trädgränsen. Bild 31: Öppen hed väster om Njunjesbron. Bild 32: Kraftigt uppslag mellan glesa björkar. Barrskog i omgivningarna. Foto mot öster. Ovanför är björkskogen betydligt tätare. Bild 33: En och annan liten gran kommer bland Bild 34:Tarradalen strax ovanför årddå. Inget björkarna. uppslag här. De västligaste hedarna kan synas (bruna) nere i dalbottnen.
1låga, fjällvråk, urskog, ripa” :06:12:14 67/44148-44352 ”Två havsörnar avstånd” :06:12:15 35/59052-59247 ”Lövsångare i sälg” :06:12:16 67/56518-56723 ”Tjäder + tjädertallen, hökugglan i vinterfura” NilssonE:06:13 Negativ :06:13:01 67/56955-57154 ”Pollinering hjortronblom” :06:13:02 85/90965-91752 ”Hela rullen rödstjärt vid bo” :06:13:03 7/466888-467668 ”Spillkråkboet, renar på våren” :06:13:04 67/57391-57593 ”Fjällvråken i Tabmok” :06:13:05 7/8494795-8495198 ”Bengt Enström, hygge, myrträd” :06:13:06 94/9884311-9885107 ”Dokkas intervju” :06:13:07 78/95394-96188 ”Hästmyrträd, linnéa” :06:13:08 67/56741-56940 ”Tjädern vid Muddusvägen betar” :06:13:09 4/482287-483082 ”Rimglitterkvistar, orrar, ripa i asp och skata, järpe nära” :06:13:10 7/516290-517080 ”Kiuruhygget med havsörnsbo, synk IA” :06:13:11 67/43274-43481 ”Kalla midvinterbilderna” :06:13:12 67/43057-43260 ”Utsikt fråk Åkos, snygg torrgran, rotstjälp” :06:13:13 67/44365-44569 ”Tjädern vid Muddusvägen, även någon betesscen” :06:13:14 67/55210-55414 ”Pollinering hjortronblom” :06:13:15 IE/8668860-8669158 ”Jullehygget, ungskog med fröträd, renar betar, timmerbil” 10 :06:13:16 67/57172-57374 ”Järpe” :06:13:17 40/34307-34511 ”Tjädern vid Muddusvägen betar inte” :06:13:18 67/45019-45221 ”Lavskrika, tjäderspill och spillning under träd” NilssonE:06:14 Negativ :06:14:01 26/97380-97584 ”Lövsångare jagar insekter i sälg” :06:14:02 93/1603312-1603477 ”Topptjäder” :06:14:03 57/03320-03529 ”Korsnäbbar” :06:14:04 62373 ”Långa loscenen” :06:14:05 85/90162-90942 ”Ljung, virke med hål, björnmossa, rosling, myr, spindel, fjäril” :06:14:06 74/22391-22650 ”Hare vägkant, höstrenar myr Torne Träsk, renar fjällbjörksko” :06:14:07 IJ/7067793-7070434 ”Fjällvråk, låga med myror, svamp, skylt, sälg med humla” :06:14:08 67334 ”Ljung, rosling, urskog, rödstjärt, lavskrika, lodjur, hökuggla, renar” :06:14:09 8669077-8669105 ”Betande ren i snö” :06:14:10 7515891-7515971 ”Vinterren” :06:14:11 IA/2376087-2376120 ”Uggla” :06:14:12 ”Kottspill under ekorrträd” :06:14:13 ”Vråk Tabmok” :06:14:14 61961-62802 (samma 06.10:11) ”Lavskog, rishygge, Apmut Ivar, älg i fjäll, orre” :06:14:15 KK12 27960938-0961 ”Ljus vid horisonten” 20s Till denna film hör också: NilssonE: 14:06 Filmklipp, negativklipp ur ”De stora rovdjuren” NilssonE:14:06:04 Div rester, interneg kopior”, 2min20s  Rödstjärt 8s  Höst i gammal skog, höstlöv 10s  Humla på videkissar 3s  Lövsångare, korsnäbbar 30s  Järpe 8s  Ekorre 20s  Orre15s  Ren, snöfall 15s  2 lodjur i djupsnö, granskog 20s  Korpar på ”Råvvejaureåteln”, räv 1min 10s  Hygge med risbo 8s  Fjällvråk 3s Dokumentet upprättatat den 28 april 2010 Uppdaterat den 27 april 2012 Jalle Henriksson
3långt österut, bl. a för att undersöka västra ändan av den största myren, som på satellitbilden såg ut att kunna vara en vall (vilket det inte var). Terrängen där jag gick upp mot Skielldavárre var till en början ganska brant och rätt så oländig. Men längre upp kommer man längs detta stråk ganska rakt upp mot vallarna och härdarna kring tjärnen 804 (mina nummer 2 och 3 nedan). Om man å andra sidan ska gå längre västerut blir färdvägen ganska krokig. 2. Inte heller hittade jag någon tydlig flyttstig ned från Skielldavárre mot Skielldabäcken. Jag tror ändå att jag gick ganska nära, vilket den gamla granstången tyder på (mitt nummer 14 nedan). För övrigt är det även där en del terränghinder innan man kommer ned till myrområdet mellan Skielldavárre och Biellok, något som närmast borde förenkla sökningen. Vid bäcken finns ändå en vall (mitt nummer 15 nedan), men jag hittade inte något självklart vadställe. 3. Enligt Gerda Omma ska det finnas ett fångstgropssystem vid flyttstigen i sydsluttningen ned mot Skielldabäcken. I området finns omfattande staggmarker och det är säkert lämpligt att gräva, men några gropar hittade jag inte. 4. Jámekvallda, som många lokalkunniga känner till, har jag inte lyckats identifiera. Det kan vara vallmarkerna som jag passerat vid tidigare undersökning i september 2009 (nr 8 i den rapporten) eller också något som jag missat. Jag har nu följt Nuortvállegruppens gamla flyttled mellan Etnavallda och Buollemoajvve. Endast det västliga sommarlandet kring Goahtnjunnjes och Råvvejávrre har jag inte besökt. Men årets rekognosering lämnade alltså flera frågor olösta. Om jag får tid till detta borde jag komplettera mina iakttagelser med några fler besök samt uppgifter från lokalkunniga.
1List of spieces, Suolakvallda (Suollagavallda) july 2016 Names in latin and swedish. Some of the spieces have been examined and as far as possible determined by herbalist Mats Nettelbladt, noted with MN. Område A Alchemilla alpina (fjällkåpa) Anthoxanthum nipponicum (nordvårbrodd) Avenella flexuosa (kruståtel) Betula nana (dvärgbjörk) Calamagrostis neglecta (madrör, MN) Calamagrostis phragmitoides (brunrör) Carex bigelowii (styvstarr) Carex brunnescens (nickstarr) Cornus suecica (hönsbär) Deschampsia cespitosa (tuvtåtel) Empetrum nigrum (kråkbär) Epilobium hornemannii (fjälldunört) Gnaphalium supinum (fjällnoppa) Hieracium sect (hökfibblor, sect. not determined, MN) Hieracium sect. Alpina (fjällfibblor, MN) Hierochloë (myskgräs, sp. not determined) Juncus filiformis (trådtåg) Kalmia procumbens (krypljung) Luzula sudetica (svartfryle, MN) Lycopodium spec. (lummer uncertain if alpinum or complanatum subsp. Montellii, MN) Lysimachia europaea (skogsstjärna) Nardus stricta (stagg) Phleum alpinum (fjälltimotej) Pyrola minor (klotpyrola) Rumex acetosa (ängssyra) Salix herbacea (dvärgvide) Salix lapponum (lappvide) Scorzoneroides autumnalis var. pratensis (svart höstfibbla) Solidago virgaurea (gullris) Taraxacum sect. (maskrosor, sect. not determined, MN) Vaccinium myrtillus (blåbär) Vaccinium uliginosum (odon) Vaccinium vitis-idaea (lingon) Viola biflora (fjällviol) Viola palustris (kärrviol, MN) Område D Anthoxanthum nipponicum (nordvårbrodd) Avenella flexuosa (kruståtel) Bistorta vivipara (ormrot) Calamagrostis phragmitoides (brunrör) Carex bigelowii (styvstarr) Carex brunnescens (nickstarr) Carex spec. (starrar, sp. not determined, MN) Hieracium sect. Alpina (fjällfibblor) Juncus filiformis (trådtåg) Luzula multiflora subsp. frigida (säterfryle) Luzula pilosa (vårfryle) Luzula sudetica (svartfryle, MN) Lycopodium spec. (lummer uncertain if alpinum or complanatum subsp. Montellii, MN) Lysimachia europaea (skogsstjärna) Nardus stricta (stagg) Phleum alpinum (fjälltimotej) Rumex acetosa subsp. lapponicus (lappsyra) Salix herbacea (dvärgvide) Salix lapponum (lappvide) Salix lapponum x phylicifolia (lappvide x grönvide, probably, MN) Scorzoneroides autumnalis var. pratensis (svart höstfibbla) Solidago virgaurea (gullris) Vaccinium myrtillus (blåbär) Vaccinium uliginosum (odon) Viola palustris (kärrviol, MN) Område G Avenella flexuosa (kruståtel) Betula nana (dvärgbjörk) Betula pubescens subsp. czerepanovii (fjällbjörk) Carex brunnescens (nickstarr) Empetrum nigrum (kråkbär) Festuca ovina (fårsvingel) Hieracium sect. Alpina (fjällfibblor) Kalmia procumbens (krypljung) Lycopodium spec. (lummer uncertain if alpinum or complanatum subsp. Montellii, MN) Lysimachia europaea (skogsstjärna) Nardus stricta (stagg) Salix herbacea (dvärgvide) Salix lapponum (lappvide) Solidago virgaurea (gullris) Vaccinium myrtillus (blåbär) Vaccinium uliginosum (odon) Vaccinium vitis-idaea (lingon) The delta area, where the Suolakjåhkå flows into the Valldajåhkå. (SWEREF 99 573050/7522450) Alchemilla glomerulans (källdaggkåpa) Angelica archangelica subsp. archangelica (fjällkvanne) Anthoxanthum nipponicum (nordvårbrodd) Astragalus alpinus (fjällvedel) Avenella flexuosa (kruståtel) Bartsia alpina (svarthö) Betula nana (dvärgbjörk) Betula nana x pubescens (dvärgbjörk x glasbjörk) Bistorta vivipara (ormrot) Botrychium boreale (nordlåsbräken) Campanula rotundifolia (liten blåklocka) Carex aquatilis subsp. aquatilis x bigelowii (vanlig norrlandsstarr x styvstarr, MN) Carex nigra subsp. nigra (vanlig hundstarr, MN) Cerastium alpinum subsp. alpinum (vanlig fjällarv) Cirsium heterophyllum (brudborste) Comarum palustre (kråkklöver) Cornus suecica (hönsbär) Deschampsia cespitosa (tuvtåtel) Empetrum nigrum (kråkbär) Equisetum
1löven kvar”, rönnbär, barrskog, myr, blåbärsris i nysnö, 6min 20s :23:08:09 ”Flyg, vårmyr” 8s Flygbilder över myr med barfläckar, barrskog. 7s Landskap med myr, sjö och fjäll, troligen vid Sijddojávrre1s :23:08:10 ”Isavsmältning”, iskant och smältvatten på kalfjäll 30s NilssonE:23:09 Filmklipp (vår- och vinterbilder) :23:09:01 ”Maj, vår, snösmältning, smältvatten”, 2min30s Fågel flyger kring björk 6s Smältvatten rinner från snö 1min20s Snösamling vid årddå 10s + 4 Smältatten faller nedförklippa 2s + 15s + 20s Vy vid årddå, snötäckt kalfjäll, björkarna knoppas 1s :23:09:02 ”Flygbilder söder Dundret”, 2min 10s, (samma som NilssonE:23:17:10) Tallskog, snö, uppstigning, utsikter 2min 10s :23:09:03 ”Fälteko (Bo Ohlsson), Såkåive upplega, solnedgång m.m.”, 2min 50s Spår i lössnö 20s Ripspår i lössnö 50s Solnedgång vid myr, tallgrupper, kalldimma 1min 40s :23:09:04 ”Snöupplega, vacker himmel”, lätta moln, barrskog, 2min 30s :23:09:05 ”VNF Upplega bra”, 9min 50s Vinter måne, myr, barrskog 50s Extrem upplega, även snö på stammar, barrskog, sol, rävspår 9min NilssonE:23:10 Filmklipp (övrigt) :23:10:01 ”VNF Vid Salto”, utsikt från höjd på norra sidan, sommar 1min 50s :23:10:02 ”Linjetaxering övriga bilder”, 2min 40s Kvinna med protokoll på hygge 20s Närbild på protokoll 20s Två linjetaxerare på hygge 2min :23:10:03 ”Sture gäddfiskar”, vinterfiske med sax, skoterkörning på sjö, stor gädda, 6min :23:10:04 ”Larver i buske”, angrepp på bärbuske i trädgård 3min 40s :23:10:05 ”Pos10 SVT1”, många personer, sommar, vinter, fjäll och tropiker 1min 30s NilssonE:23:11 Ljudklipp (fåglar) :23:11:01 ”EFF 1. Fågelbord”, rinnande vatten, olika fåglar 4min 30s :23:11:02 ”Miljö, vårfågelsång”, lövsångare, bergfink, småspov, hackspett 2min 30s :23:11:03 ”Svag miljö”, gök, småspov, i bakgrunden svanar 1min 30s :23:11:04 Oidentifierat fågelkvitter, kanske bl.a. gulärla 5min :23:11:05 ”Atmosfär” bergfink med blåst eller vattenbrus 30s :23:11:06 ”Blåhake”, intensiv blåhake med kråkor och lövsångare i bakgrunden 2min 10s :23:11:07 ”Blåhake, bra”, 1min :23:11:08 ”Humlesurr”, blåhake (mest), bergfink, kråka och lövsångare 50s :23:11:09 ”Bergfink, rödvinge”, bergfink i början, lövsångare och mest rödvingetrast 1min :23:11:10 ”Miljö med fågelsång”, bo- och bergfinkar 1min 10s :23:11:11 ”Skall avmagnetiseras”, bo- och bergfinkar 50s :23:11:12 ”Fjällvråk”, 40s 5 NilssonE:23:12 Ljudklipp (fåglar) :23:12:01 ”Gluttsnäppa”, 50s :23:12:02 ”Grönbena”, 15s :23:12:03 ”Korp vingslag”, vingslag och korpläten 4min :23:12:04 ”Korp vingslag”, vingslag och korpläten 1min 10s :23:12:05 ”Korp tigg”, korpläten, troligen ungar 1min :23:12:06 ”Kråka” 50s :23:12:07 ”Lavskrikor, miljö Ruotevare”, lavskrikor, många störande ljud 1min 40s :23:12:08 ”Ljungpipare”, ljungpipare, vissa avbrott 1min20s :23:12:09 ”Ljungpipare”, 5s :23:12:10 ”Lomskrik”, 40s :23:12:11 ”Lövsångare”, lövsångare med flug- eller humlesurr 2min :23:12:12 ”Rödstjärt, rester, ska avmagnetiseras”, 30s :23:12:13 ”Kanske stenskvätta”, möjlig stenskvätta, lövsångare och dålig lappsparv 3min NilssonE:23:13 Ljudklipp (fåglar) :23:13:01 ”Sångsvan, gammalt, bra vackert slut”, 7min 10s :23:13:02 ”Bra vingslag”, sångsvan, skrik, vingslag och plask 50s :23:13:03 ”Skrik, bråk, vingslag”, sångsvan 2min :23:13:04 ”Vingslag mest korta”, sångsvan, mest skrik 1min :23:13:05 ”Gräsviken”, sångsvan 30s :23:13:06 ”Svan spel”, sångsvan 50s :23:13:07 ”Svan flyger”, sångsvan 30s :23:13:08 ”Flax mjuka”, troligen sädgås 1min 30s :23:13:09 ”Talltitor”, 10s, synkat med filmklippet NilssonE:23:06:03 :23:13:10 ”Tita”,
1meter österut finns ytterligare en mycket övervuxen härd (7401199/0630486). Den är svårmätt, men innehåller mycket kol och sot. Bild 7: Västra delen av Jámekvallda mot väster med Sadjem i bakgrun- den. I nedre kanten ett förråd med dähkaga, tältstänger. Härden kan anas på den torrare blåbärsmarken strax till höger om mitten av bilden. 6 Bild 8: Härden som skymtar på bild 7 Bild 9: Västra änden av vallen med rester av suoŋer. 4. Iŋgá giedde, känd vall, även redovisad som nr 11 i 2010 års undersökning. Eftersom jag inte har sett något underlag för sametingets miljöstöd, som ska ha utgått för röjning där, så gjorde jag en kompletterande undersökning och hittade två härdar. Den ena (7400560/0635203) ligger alldeles intill fyrhjulingsspåret, är 120x90 cm med ingång från sso, innehåller sot och ger intryck av att inte vara så noggrant lagd. Den andra (7400385/0635286) ligger på en torr risbacke i vallens södra del. Den är 140x90 cm med ingång från söder och med en utvald boassjosten. Denna härd är stenfylld, innehåller sot och verkar vara av hög ålder. Bild 10. Iŋgá giedde mot väster från den norra härden alldeles intill fyrhjulingsspåret. 7 Bild 11: Iŋgá giedde mot norr från den södra härden Bild 12: Härden alldeles intill fyrhjulingsspåret 5. Vallområde, på Tsatsák norr om det som redovisades som nr 13 i 2010 års undersökning. Ganska stort men svåravgränsat område med kruståtel, styvstarr, blåbär och solitära enar. Vid vallens norra kant finns en rund härd, 90 cm i diameter, med ingång från öster och med en flat boassjosten. (7401070/0637225) Sot visade sig vid sondning. Strax norr om härden finns en kallkälla. 70 meter väster om denna härd finns ytterligare en rund härd, 70 cm i diameter, med ingång från öster. 6. Átjekgállo, stort stenblock väster om den lilla toppen Átjekvárásj, nästan nere vid myrarna. Den är välkänd som vägvisarstenen, då den syns på flera kilometers håll från höjder och myrar i omgivningarna. Namnet tyder på att den kan ha haft en religiös betydelse i förkristen tro. Bild 13: Utsikt från vall- området 5 på Tsatsák österut mot Sarvásj. Stenblocket Átjekgállo 3,5 kilometer bort (vid pilspetsen) syns i verkligheten mycket väl därifrån. 8 Bild 14. Vallområdet 5 på Tsatsák sett från den östra härden mot väster. Bild 15: Den västra härden på vallområdet 5 Bild 16: Átjekgállo 7. Staggmark på Saddjemnjunnje. Detta område är i en ansökan till Sametinget om miljöstöd namngett som Saddjemnjunnjevallen. Det ska ha varit en rastvall, och en fast kåta ska också ha funnits i närheten. Idag ser det i mina ögon ut som en staggmark av den strängtyp som är mycket vanlig i trakterna. Koordinaterna i nämnda ansökan är angedda i ett för mig okänt system, och kåtan lyckades jag inte hitta. (Mina koordinater på området: 7401194/0629743) 9 Summering Detta område hade jag besökt tidigare 2009 och 2013. Även i år har jag hittat nya vallar och andra lämningar. Mest anmärkningsvärd är den stora vallen (nummer 2) som nästan saknar härdar. Grundidén med mitt projekt var att hitta vallar och lämningar utifrån spåren av den gamla flyttleden. Här har jag dock luckor i spårningen av ledens sträckning, vilket jag vill illustrera med nedanstående kartbild: Karta 3: Flyttvägen mellan Njalásj och Jámekvallda. Flyttvägen över Skielldavárre anser jag som säker i sin sträckning efter att jag gick den 2013. Men hur leden gick från Njalásj, över Bárkábäcken och upp mot Skielldavárre är svårt att se. Enligt Gerda Omma var där
1miljö”, 1min 50s  3 gäss i strandgräset, Tjatserim 20s  Gäss i strandgräset, änder i förgrunden 10s  Tjärn 40s :01:03:07 ” Affischen” 1min 10s  Affisch om myrslåtter 1min  Evert Fjällström 15s :01:03:08 ”Evert och affischen” 40s  Affisch om myrslåtter 20s  Evert Fjällström 15s :01:03:09 Justerat i början (gåsfilmen), 3min 40s  Näckrosor i regn 8s  Älgtorn, lera vid bäcken 10s  Slåttarföljet går över spången 6s  Slåtter, bryning av lie 20s  Kvinnor i bäcken 8s  Vid eldstaden 40s  Vidjor hämtas 10s  Hässjevirke huggs 7s  Hässjevirke bärs fram, slåttarföljet går över spången, hässjevirket yxas till 20s  Hässjevirket spetsas och hässjan ställs upp 20s  Vidjorna anbringas 30s  Hässjning 40s :01:03:10 ”Gäss, Tjatserim”, 1min 30s  3 gäss i strandgräset 20s  Gäss i strandgräset, änder i förgrunden :01:03:11 “VNF gås” 15s  Hässjevirke 6s  Strandpipare 9s :01:03:12 ”Ture bär fram spång”, 20s :01:03:13 ”Gässen, objektivbyte”, gäss i Tjatserim, änder, knipa, 2min 40s :01:03:14 ”And”, knipa i gräset, 40s :01:03:15 ”Gås med änder i vattnet (oskarpa) framför”, knipa, 30s :01:03:16 ”Änder i gräs”, knipa, 40s :01:03:17 ”Borttaget”, slåttarföljet går från Vajkijaur, 30s :01:03:18 ”Samling och gång”, slåttarföljet samlas i Vajkijaur, börjar gå, 1min 20s :01:03:19 ”Lada”, lada och myrhässjevirke, höst, nordligt landskap, 5s :01:03:20 ”Vid lägerelden”, 2min :01:03:21 ”Strandpipare”, 2min 40s :01:03:22 ”Prat vid eldstaden”, bäck, leran vid bäcken, vid eldstaden, 3min :01:03:23 ”Närbild gås Lambur”, gås och ibland en till, 5min 20s :01:03:24 ”Gång vid myrkant”, slåttarföljet kommer gående, 11s NilssonE:01:04 Filmklipp (Skåne) :01:04:01 ”Tornfalk, fjällvråk mm Skåne”, 7min Flygande gäss, skånska vyer 40s + 1min 4 Rovfågel på låg höjd 10s Den andre mannen går över åkrar och stannar i dike 1min 50s Ryttlande falk 50s + 50s Fjällvråk 40s De två männen i dike, skjuter 1min 10s :01:04:02 ”Betar vid kor på stubbåker”, 4min 40s Massor av gäss på betesmark, nötkreatur 1min40s + 20s + 30s Gäss på åker 1minvyer 15s + 1min Vy med hus och betesmark 1min :01:04:03 ”Bra flyg och betesbilder”, 2min 20s  Massor av fåglar på åker, Skåne 15s+30s  Gäss på betesmark med nötkreatur Skåne, 1min :01:04:04 ”Bl. a. Gåsen som … Mörka bilder”, 2min 20s Mycket mörka bilder med flygande gäss 1min 10s Gäss flyger över skånskt odlingslandskap 1min 10s :01:04:05 ”Mängder av gäss på jaktmorgonen”, 30s Mörk morgon med mängder av gäss 20s Mängder av gäss, nötkreatur på bete 10s :01:04:06 ”Gäss i slutet träffas en gås”, 2min 10s Gäss flyger över åkrar och hus 30s + 10s Gäss mot himlen 30s + 30s Den andre mannen hämtar skjutna gäss 10s Nötkreatur 20s :01:04:07 ”Skjutna gäss delvis använt”, 30s Den andre mannen hämtar skjutna gäss 15s Växter på åkern, nötkreatur på bete 15s :01:04:08 ”Flygande gäss små flockar sen morgon”, sydsvenskt odlingslandskap, 20s :01:04:09 ”3 gäss höjer i skottet”, 3 gäss mot himlen, 20s :01:04:10 ”Dricker vatten med kor i bakgr”, gäss på betesm., nötkr., sydsv. Landsk, 30s :01:04:11 ”Original skadskjutning”, 50s :01:04:12 ”Plogflygning ganska nära”, gåsplogar i sydsvenskt odlingslandsk., 1min 20s :01:04:13 ”Tidningsurklipp repade”, 1min 40s :01:04:14 ”Början av synken”, Nils Borgström med hund, 30s :01:04:15 ”Betes och flyktbild ej säd”, massor av fåglar på åker, Skåne, 3min :01:04:16 ”Sjön … i slutet”, panorering över sjö, sydsvenskt landskap, 1min 10s :01:04:17 ”Närbild gåsmark Skåne med spillning, dun”, 1min 30s :01:04:18 ”Skåne”, gäss i luften och
1myrkant, höstfärger 1min 20s :06:08:04 ”Lövsångare 76694-731”, lövsångare i blommande sälg 30s :06:08:05 ” Orre och järpe”, 1min 20s Orrar i björk, granskog, snöfall 8s Järpe i björk med hängen 30s Osäker skogsfågel i träd, mörkt 20s Orre i tallar, upplega, skit 30s :06:08:06 ”Muddusluoppal”, vit hermelin, tunt snötäcke, stuga, ej filmscenen 1min 10s :06:08:07 ”Korp vid åtel”, korpar vid åtlad älg och i trädtopparna intill 4min 30s :06:08:08 ”Rester bästa havsörn” 30s Örnar i luften 2s Havsörn och korpar vid åtlad älg 30s 7 :06:08:09 ”Havsörn vid åtel” havsörn och korpar vid åtlad älg 2min 50s :06:08:10 ”Havsörn original”, havsörn och korpar vid åtlad älg 1min 50s :06:08:11 ”Havsörn åtel”, havsörn och korpar vid åtlad älg, samma som föreg. 1min 50s :06:08:12 ”Havsörn mörkare”, havsörn och korpar vid åtlad älg 40s :06:08:13 ”Midvinter”, skymningsbilder med snö, sen kvällshimmel, myr, barrskog, 30s :06:08:14 ”Geting? På hjortronblomma”, getingliknande fluga på hjortronblomma 15s :06:08:15 ”Lavskrika”, del av 06:02:05. 15s :06:08:16 ”Myr, sjö, kväll, ull”, 1min 30s  Extremt röd solnedgång eller midnattssol 20s  Dvärgbjörksblad mot kvällsljus 20s  Myr med ull i kvällsljus 40s :06:08:17 ”Änder, skogen”, änder på vatten, 10s :06:08:18 ”Myrull 5.10, skogen 77320”, myr med ull I kvällsljus, 5s :06:08:19 ”Dimma Torneträsk”, kvällsvyer, dimmor, bergssilhuetter, 3min 20s :06:08:20 ”Fågelbord”, 5min Höstsnö vid öppen bäck, snöfall 20s Solnedgång bakom trädtoppar, myr i förgrunden, snö 6s Rim i gräs 8s Månljus över snöig skog och sjöis, ett hus med ljus (även under NilssonE:08)14s Domherrar i snöig tall 8s Lappmes i snöig tall 11s Domherrar, gråsiskor, talgoxe och grönfink vid fågelbord 2min 50s Snöiga träd och kvällshimmel 20s Sol, snöiga träd, hökuggla i torrtopp 40s :06:08:21 ”Rester Hotad miljö”, bara korta snuttar, 8min 10s Edvin på låga och stående 7s + 1s + 10s + 1s + 10s ManA 10s + 35s + 1s + 7s + 4s + 4s + 1s + 5s Blommande skvattram med insekter 5s + 8s Uggla i tall 12s Isbelagd sjö, trakterna vid Stora Sjöfallet 7s Blommande sälg med humla 6s Lövsångare i blommande sälg 1s Snö och hänglavar, Apmut Ivar Kuoljok på skidor 30s Skotning vid avlägg, Jullevare 15s + 10s Ren gräver i djup snö 8s Höstsnö vid öppen bäck, snöfall 7s Björn Helander 4s Björn Helander under havsörnsbo 9s Tallskog, sommar, asp, bohål 20s Lid med granar och gamla tallar, snö 2s ManC 18s + 4s ManC borrar botall 2s Havsörnsbo 2s Flygande korp 6s Tallar med hål 4s Hökuggla i grantopp 1s Rödstjärt vid hål i asp 5s Ruovddevárre, hällmarker och gamla tallar, höst 2s Granskog med högstubbe, sommar 30s Plöjt hygge 1s + 9s Plantering i plöjning 15s + 15s Mörk vy 2s Lärkungskog, vår 4s + 3s + 2s Jämnårig gallringsskog, tall, sommar,6s + 1s Låga vid huggen stubbe 2s + 4s 8 Lastning av pappersrullar på fartyg 1s Sjöstrand, ”Akalmjaure”, vita fjäll i bakgrunden, vår 40s Massaindustri, Piteå, stora virkesupplägg 3s Skog vid väg, trafik 1s Skotarförare 2s Korpar på älgåtel 5s Domherre 7s Enörad ekorre 8s Korsnäbbar bland grankottar 15s + 4s Låga och höstlöv 1s Rosling 1s + 4s Vyer av fjällbjörkskog med tallsolitärer 1s + 5s Kabbeleka 3s Lågor i tallskog 1s Kvällsvy över myr med blommande skvattram 4s Dalripa 9s Risbo i topp 1s ”Varning lövslybekämpning”, skylt 1s (från NilssonE:02 Storvilt i norr) Kvällsvy med skvattram 7s Frostiga detaljer på träd och buskar 8s Avverkning, snö, avlägg med ihåliga stammar 10s :06:08:22 ”Tjäder betar, tjädertall” 2min Skräp på snön 4s Tjädrar betar i tallar 1min Tjädertall 20s Tjäder betar i tjädertall 40s :06:08:23 ”Tjäder + tall”, tjädrar betar i
1på betesmark, 2min 50s :01:04:19 ”Synk Nils Borgström”, Nils Borgström med hund, 1min 10s :01:04:20 ”Gås kullerbyttor”, sydsvenskt landskap, omöjlig film, 2min 40s :01:04:21 ”Kopiorna skadskjutning”, 1min 10s :01:04:22 ”Gåsen som ramlar”, flygande gäss, mörka bilder, 6s :01:04:23 ”Höstsådd”, åker där äjeln sticker upp, 20s :01:04:24 ”Flygande långt avstånd”, sydsvenskt odlingslandskap, 6s :01:04:25 ”Gäss på marken”, gäss på betesmark med nötkreatur, Skåne, 1min :01:04:26 ”En masscen och en lågflygning”, sydsvenskt odlingslandskap, 12s :01:04:27 ”Vy panorering”, vy över sydsvenskt odlingslandskap, höst, 1min 20s :01:04:28 ”Stora gåsmängder”, stora gåsmängder i skånskt odlingslandskap, 50s :01:04:29 ”4 fl gäss dagsljus repig”, gåsplogar i sydsvenskt odlingslandskap, 40s :01:04:30 ”Häger”, flyger över sydsvenskt odlingslandskap, 20s :01:04:31 ”Liten flock flyger t.v.”, gåsflock flyger över skånskt odlingslandskap, 30s NilssonE:01:05 Ljudklipp :01:05:01 ”Div. prat vid lägerelden”, om torrkött m.m., 5min 20s :01:05:02 ”Miljö slåtterarbete”, 1min 40s :01:05:03 ”Fågelsång”, mest berg- och bofink 1min 50s 5 :01:05:04 ”Bra slåtterljud”, 2min 10s :01:05:05 ”Prat vid brasa”, 30s :01:05:06 ”Berättelser vid eldstaden”, 2min 50s :01:05:07 ”Gås, kanske lämpliga till flyttningen i början”, gåskackel, 1min :01:05:08 ”Tal om gamla delningar”, 1min 30s :01:05:09 ”Bakljud lägereld”, 15s :01:05:10 ”Teknisk beskrivning av hässjan”, 1min 20s :01:05:11 ”Bryne småprat räfs”, barnröster m.m. 50s :01:05:12 ”Ture hugger hässjestänger”, introducerat ”fejkförsök”, huggljud, 40s :01:05:13 ”Speaker stor areal myrslåtter”, EN om myrslåtterns inverkan på gässen, 40s :01:05:14 ”Slipning lie”, 1min 20s :01:05:15 ”Skär vidjor”, introducerat ”fejkförsök”, annars svåridentifierade ljud, 40s :01:05:16 ”Ture lägger ut spång”, introducerat ”fejkförsök”, 40s :01:05:17 ”Plask”, 2s :01:05:18 ”Miljö utan gås civilisation i bakgrunden”, oidentifierbart sorl, 1min 10s :01:05:19 ”Kackel med skott”, kackel, hörs dock inget skott, 1min 50s :01:05:20 ”Tysta skott”, hörs ingenting, 2min 10s :01:05:21 ”Lägreskott”, fyra skott, 1min 50s :01:05:22 ”Gäss Skrik och vingslag”, 2min 30s :01:05:23 ”Gäss. Bråk vid vak”, 2min Dokumentet senast uppdaterat den 28 december 2009
1Pellokes 5s Klockan från Betlehem 6s Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 5s + 5s + 10s + 10s Skolan 4s + 2s + 5s + 10s Jokke, M Magnusson, B Perrolf, K-E Eriksson, P Forsell, i Porsi 5s + 15s + 8s + 50s Jokke, stillbilder från ungdomen 8s + 15s Sjukstugan Jokkmokk 1965 s/v, ”Du minns hemmet” 20s Kvigkalv vid älven 10s Flottningsarbete i älv 30s Letsi 10s Konsert med Jokke s/v 20s I bönhuset 2s Porsidag 6s + 15s + 4s Jokke i skolan 30s Vy över älven 3s + 8s Jokke och Eila vid “Jokkmokksjokkes sjö” 20s + 15s Tidningsklipp om insamlingen till bönhuset 3s 6 Intervju med Sigrid Karlsson, Vedevåg 6s  :18:07:06 ”Jokke rester” (42 klipp), 1min 10s Skogsarbete med häst 20s + 10s Ingång till museet 8s Jokkmokksjokkes sjö 8s Flottningsarbete i älv 2s + 5s Affischer 6s Porsidag 4s Jokke och två kvinnor I bönhuset 4s  :18:07:07 ”Jokke trött”, tidningsklipp 15s  :18:07:08 ”Pakko, Letsi, skyltar, missionshuset” 7min Pakkobron, tåg med ånglok passerar 1min 20s Bönhuset, Porsidag 1min 10s Letsi, Jokke, Isa 1min 10s + 2min 10s Skyltar i Porsi 1min 20s  :18:07:09 ”Näckrosen”, vit näckros 6s  :18:07:10 ”Båten”, roddbåt på älven i olika ljus 2min  :18:07:11 ”Skolan, interiör, detaljer” från Letsi 4min 20s  :18:07:12 ”Rester sv.v. 1min 20s Sjukstugan Jokkmokk 1965 s/v, ”Du minns hemmet” 1 min Konsert med Jokke s/v 20s  :18:07:13 ”Rester sv.vitt. Nya rätt”, 2min 20s Jokke intervjuad på tåget till Östersund s/v 15s Konsert med Jokke s/v 5s + 1min 20s Sjukstugan Jokkmokk 1965 s/v, ”Du minns hemmet” 40s  :18:07:14 ”Professorsbrev” brevkort från Thorkild Nielsen 30s  :18:07:15 ”Klipp m.m.”, 5min 40s Tidningsklipp om fadderbarn, donationer, insamlingar, TV-program m.m. 50s + 4min Gammalt foto kvinna s/v 15s Jokkes pappa, s/v 10s + 10s Telegram från kungen 20s  :18:07:16 ”Rester Cassius Clay” 50s Intervju Fredrik Burgman 15s + 20s Stillbilder auktion, lamm 15s  :18:07:17 ”Kvällshimmel över älven” 20s  :18:07:18 ”Synkrester Jokke i skolan” 2min 50s  :18:07:19 ”Nu går solen ner vid stranden” 1min 50s Jokke sjunger vid älvstranden 20s Kvällshimmel över älven 1min 30s  :18:07:20 ”Synk 4 m.m. Göstas stuga”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 4min  :18:07:21 ”Jokkes pappa”, spökbild s/v 1min 10s  :18:07:22 ”Rester printer. Bl.a. Jokkes pappa” 1min 20s Spökbild av pappan med rinnande vatten 1min Kvällshimmel 20s  :18:07:23 ”Slalombacken synk 3”, Jokke på Bomyrberget, sjunger 40s  :18:07:24 ”Rester synk. Visan i starten”, Jokke på Bomyrberget, sjunger 7s  :18:07:25 ”Våffelgräddning”, Porsidag 1min 50s  :18:07:26 ”Vid polcirkeln 1”, skylt, Jokke väntar på tåget 40s  :18:07:27 ”Kojan. Polcirkeln”, 3min Polcirkelskylten 30s Tåg stannar och går 1min Skogskojans fönster, eld innanför 30s Älvstrand, skogskojan intill 20s 7 Skogskoja dörr, interiör, timmerknutar 30s  :18:07:28 ”Slalombacken synk 2”, Jokke på Bomyrberget, sjunger 3min 50s  :18:07:29 ”Vid Göstas stuga”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 3min  :18:07:30 ”Liten Jokke + pappa”, 1min 20s Jokkes pappa, s/v 10s Jokke som ung pojke, stillbild s/v 1min 10s  :18:07:31 ”Skivor av Jokke läggs på bord. Neg i fjällpiparmaterialet.” 40s  :18:07:32 ”Borttaget vid tjärnen” 50s Porsidag 6s Gåva rysk samovar 10s Jokke och två män (en med samiska kläder) på fiske, stillbild 3s Jokke och Eila vid “Jokkmokksjokkes sjö” 30s  :18:07:33 ”Slalombacken synk 1”, Jokke på Bomyrberget,
1piparfilm”, myrland med Dundret bakom, höst 25s ”En film av Edvin Nilsson. Ljud: Isa Sundberg. Med tack till: Lilian och Erling Nilsson” :19:06:11 ”Fjällpiparen rester”, 9min 10s Fjällpiparen på fjällheden 15s + 1s + 8s + 3s + 15s + 3s + 2s + 1s + 5s + 3s + 2s Fjällpiparen ruvar 15s + 7s + 3s + 4s + 2s + 6s Gullris, ibland med insekt 2s + 2s + 1s + 1s + 2s + 2s Skärmflygare 10s + 20s Ripbär på hösten 3s + 2s Närbilder på fjällpiparen 1s + 3s + 2s Fjällpiparen med unge, Vassaraträsket i bakgrunden 2s Ögat 2s + 1s + 1s + 10s + 15s Fjäril, juvelvinge, troligen hedblåvinge 2s + 1s Gullris, utblommat med frön 1s Vide, utblommat med frön 2s + 3s Klotpyrola med insekt 2s Groda 9s + 4s Två vandrare på Dundret 3s + 2s Fjällnejlikor 15s Röd trolldruva invid större bäck 2s + 2s Stormhattsblad 2s Fjällbastardsvärmare 9s Midsommarblommor intill bäck 5s Kallkälla med mossa och fräken 3s Björklöv under utsprickning 1s 5 Lavar på sten 1s + 5s + 1s Blommande dvärgbjörk 1s + 5s Fjällgröna 2s Tjärnar på Dundret 1s + 2s + 1s Huggorm 15s + 7s Getingbaggar på kvanne 5s + 15s Mygga på kvannestjälk 2s Videkissar, troligen vid vid Sijdasjávrre 1s Blommande vide vid bäck i fjällbjörkskogen, ibland med humla 2s Ripbär blommar och har samtidigt svarta bär 6s Fjällheden på Dundret, Vassaraträsket i bakgrunden 2s Fjällpiparen på heden, Gällivare och Vassaraträsket i bakgrunden 3s + 10s + 10s Två personer med hundar på Dundret 3s + 15s Midnattssol över Dundret 6s Utsikt från högt fjäll norr om Suorvamagasinet, vår och mycket snö 10s Midnattsljus på Dundret 4s Myrlandskap med Dundret bakom 4s Karta över Sijdasjávrre 10s Utsikt från Dundret mot Gällivare 3s Tre älgtjurar, sommar 20s Fjällpiparen syns mot himlen 1s Fågel i vide 2s Fjällpiparen spelar skadad 1s Fjällpiparen ruvar med toppmasten i bakgrunden 15s Fjällpiparens bo med tre ägg 6s + 3s Man går över fjällheden med kikare 4s Strömmande vatten, troligen vid Sijdasjávrre 7s Vy mot Dundret, försommar 6s Utsikt från Dundret mot Gällivare, Malmberget och Vassaraträsket 5s Fjällhed 2s Fjällpiparen på heden, toppmasten i bakgrunden 10s Okänd fågel på fjället 8s Utsikt från Dundret 3s Hängflygare 3s Fjällpiparen vid stenröse 4s Videsnår i björkskogsgränsen, försommar 20s Älg 6s Tibast 10s Lövsångare i blommande vide 8s Fjällgröna och krypljung 3s Vy från oidentifierad dal med björkskog 1s :19:06:12 ”Rester fjällpiparen”, 5min Fjällpiparen på fjällheden 7s + 30s + 6s + 15s + 2s + 1s Fibblor 1s Fjällpiparen på fjällheden, vår och snöfläckar 9s Fjällpiparen på heden, toppmasten i bakgrunden 2s Fjällgröna 1s Lavar på sten 3s Ögat och fotografens spegelbild 2s + 7s Fjällpiparen och honan 6s + 2s + 8s Närbilder på fjällpiparen 7s Gullris, ibland med insekt 1s + 1s + 2s Fjäril, juvelvinge, troligen hedblåvinge 2s 6 Fjällpiparen ruvar 15s + 7s + 3s + 4s + 2s + 6s + 10s Gullris, ibland med insekt 2s + 2s + 1s + 1s + 2s + 2s + 7s Kung Karls spira och midsommarblommor vid bäck 5s Edvin N betraktar ruvande fjällpipare på nära håll 6s + 4s Skärmflygare 8s Fjällpiparen och stövlar 5s + 5s Hund och två löpare på fjällheden 10s Kvällsvy över skogslandet 1s Fjällpiparen med unge 10s Utsikt från högt fjäll norr om Suorvamagasinet, vår och mycket snö 2s Högfjäll, glaciär 3s Mygga suger blod 4s Klotpyrola med insekt 1s Riptupp, nästan vit 2s Vår i högfjällen, troligen Sijdasjávrre, vakar, barfläckar 15s + 6s Regn på tjärn på Dundret 5s Rentjur med fejade horn 2s Fjällvråk flyger upp på Dundret 6s Fjällskära 4s Cyklister på vägen på Dundret, smörblommor och vide vid vägen 7s Midnattsljus över Dundret 10s Flygande oidentifierade fåglar 15s Utsikt med vatten och lågfjäll 7s Grön fjälldal 6s Fjällpiparen syns mot himlen 7s
1rönn 10s Domherre vid fröautomat, mörkt 20s :06:03:03 ”Skogen 47-50”, 24min 40s Lavskrika i gran med kottar 1min Lavskrika äter rester av tjäderhöna, snö 1min 20s Korsnäbbar bland grankottar 12min 50s Järpe i björk 1min 40s Järpe i björk med hängen 3min 30s Spillkråkor vid hål 4min 20s NilssonE:06:04 Filmklipp: numrerade scener 51-65 :06:04:01 ”Skogen 51-55”, 26min 10s Spillkråkor vid sitt hål 7min 10s Holkar, strömmande vatten med knipor och drillsnäppa, sommar 3min 50s Rödstjärtar vid hål i asp 1min 50s Hökuggleunge i hål 8min 50s Hökuggla i grantopp 40s Lid med granar och gamla tallar, snö 20s Fjällvråk med bo i talltopp 3min 20s Fjällvråk flyger 7s :06:04:02 ”Skogen 56-65”, 25min 20s Lavskrikor i tallar 1min Bläsänder på vatten, fjäll i bakgrunden 1min Älgar betar i snöig ungtallskog, sol 9min 50s Kraftig frost på kvistar och på marken, sol 3min 30s Älgskadad ungtallskog barfläckar 2min 50s Snöig ungtallskog, vyer, älgskador 4min 40s Vid Láŋas, snö och frost; tallbestånd, kottar 2min 40s :06:04:03 ”Skogen 57. Ekorre äter tallkott”, enörad ekorre, 9min 50s 4 NilssonE:06:05 Filmklipp: numrerade scener 66-90 :06:05:01 ”Skogen 66,68-70,73-78 (67kasserad)”, 27min Tjädrar i snöiga tallar, mörkt 50s Höstsnö vid öppen bäck, snöfall 8min 20s Svanar vid strand, barfläckar i tallskogen 1min 10s Svanar och änder vid iskant 50s Tallhed, torrfura, hänglav, is som lägger, snöfall i Årrenjarka2min 30s Tall med skit , skräp och frön under 1min 30s Uggla i tall 4min 30s Blod och hår i snön 50s Trast i björk, mörkt 20s Sidensvansar i tall, vinter och sol 1min 10s Vintervyer kring myrar, kvällsljus 2min 10s Utsikt från Návstabuovdda med rimmiga granar 2min 40s :06:05:02 ”74 Ljung”, 50s :06:05:03 ”Skogen 79-85,87,90 (88 kasserad)”, 25min 20s Tjädrar i snöiga tallar, mörkt 17min 20s Utsikt från kalfjäll med granskog under 3s Tjäderäten hög tall med skräp och skit under 1min 30s Tjäderäten tall, annan än föreg. med skräp och skit under 1min 30s Undersökning av havsörnsbo, manC borrar tall 2min 20s Snöiga skogsbestånd, hökuggla i topp 2min 40s NilssonE:06:06 Filmklipp: numrerade scener 91-114 :06:06:01 ”Skogen 91-99”, 22min 20s Gles ungskog, mycket rim i veden, måttligt snötäcke, sol och solnedgång 1min + 20s Skymningsbilder vid myr, mycket rim i veden 50s Mörka skogs- och berg silhuetter 1min Två rovfåglar (fiskgjusar?) i trädtopp, gammal tallskog1min 40s Äldre barrskog, risbo, barmark 1min Flygbilder, granskog med gamla tallar, risbo i topp, hygge, snötäcke 1min 30s Flygbilder, gles barrskog och hyggen, snö med brunnar kring träden 3min 50s Insekter på vattenyta, flygande fjäril, myr i skogslandet, vår 1min 50s Skogsbild, grönt lingonris 1s Plantering på plöjt hygge 5min 10s Flygbilder, gles barrskog, snö med brunnar, vinterväg, avverkning 4min 30s Plöjt hygge 4min 10s :06:06:02 ”Skogen 100-105,108-111,114”, 27min 20s Hygge med frötallar, traktorspår 1min 10s Avlägg med ihåliga stammar 2min Lärkungskog, vår 4min 40s Vyer med ungskog och gammal tallskog 1min 20s + 30s Jämnårig gallringsskog, tall 9s + 50s Flygbilder, gles barrskog och hyggen, snö med brunnar, avverkning 1min 20s Frötallar, höstfärger 1min Simmande andkull 15s Lågor och stubbar, hål, insekter, tickor och lavar 6min Blommande sälgar 2min 50s :06:06:03 ”Skogen 100, björnspår”, fotavtryck i sandslänt, gles barrskog, 50s :06:06:04 ”Lövsångare i sälg, fjällhed, lånat från Skogen 101”, 16min 20s Blommande sälg med humla 2min 10s Lövsångare i blommande sälg 9min 40s Blommande sälg med olika insekter 1min 40s Vallartad mark i fjällen 2min 50s 5 :06:06:05 ”102 Ljungblom, kabbeleka i bäck, rosling”, 6min 40s  Blommande ljung 2min 20s  Bäck i skogslandet med kabbelekor 3min 40s 
1Rosling 40s NilssonE:06:07 Filmklipp: numrerade scener 116-131; rullar med bilagda noteringar :06:07:01 ”Skogen 116-127”, 27min 30s Hygge, hänglavar, Apmut Ivar Kuoljok på skidor 3min 50s Lastning av pappersrullar på fartyg 15s + 40s Massaindustri med stort virkesupplag, Piteå 5min Skördare i arbete, Jullevare 4min 40s Skotning till avlägg, Jullevare 2min 40s Avlägg med ihåliga trän 20s Virke på avverkning 2min 20s Sparade ringade tallar, hökuggla i hål 1min 40s Knipor vid iskant 15s Isbelagd sjö, trakterna vid Stora Sjöfallet 50s Skogsglänta med vindfälle vid isbelagd sjö 1min Äldre tallhed 50s :06:07:02 ”130 Myr, vattenklöver, Muddus” myrar, björklöv, närbilder 1min 40s :06:07:03 ”131” med etikett ”Skogen”, 7min 50s ”Ljung” 3s ”Traktor”, skotare 7s Asp 4s ”Hålfura” 8s ”Glaciärkant” 8s Massaindustri, Piteå, 4s Möjligen tickor eller lavar? 6s ”Havsörnbo” i talltopp 10s Skoterpatrull (från NilssonE:02 Storvilt i norr) 9s Höstsnö vid öppen bäck, snöfall 40s ”Höstsnö Årrenjarka” snö i tallskogen och på manlaven 50s ”Skogsbilder, vackra lågor med myror” 2min 50s ”Rödräven vid Råvveåteln” rödräv och korpar 2min 30s :06:07:04 Etikett “Skogen”, 18min 40s ”Flygning norr Kiruna”, havsörnsbo, höstfärger 2min 50s ”Havsörnboet, Björn Hellander”, samling av rester under boet, höstfärger 1min 10s Björn Helander klättrar till havsörnsboet 3min 20s ”Björnmossa” 15s ”Hygge med lövträd”, gamla aspar i tallungskog 2min + 10s Skogsbilväg 1s Gammal överståndare i tallungskog 1min 10s Hygge med några överståndare, snö 8s ”Hålträd i upplag”, ihåliga träd i avlägg 30s Hygge med fröträd, snö 50s Div skogsbilder med snö, timmerbil passerar i bakgrunden 20s Tät gran fotograferad från många vinklar, försommar 1min ”Varning lövslybekämpning”, skylt 1min 10s (från NilssonE:02 Storvilt i norr) Humla i blommande sälg 40s Utsikt Dundret 1s ”Skärgården, växter”, mest havtorn 2min 10s ”H.örnbo”, risbo i topp, inte samma som föreg. 50s :06:07:05 Etikett “Hotad miljö”, 16min 40s Täta granar, sommar 15s Kraftig rimfrost på björkkvistar 1min 10s 6 Orre i snöig tall 1min 30s Älg i bestånd med ungtallar och kvarlämnade björkar, sommar 20s Sjöstrand, ”Akalmjaure”, vita blommor, vita fjäll i bakgrunden, vår 40s Tjäderskit, barjord 40s Skalbaggslarv på trä 20s Hög tall med barksläpp 1min 10s Gammeltall vid åtlad älg, någon korp, snöfall 2min 40s Ripor och skata i snöig asp 3min 30s Lavskrika i kraftigt snöfall 15s + 5s Lavskrika på tall- och björkkvistar20s Talgoxe i asp 30s, talgoxe 4s Orre I lövträd, lilaaktig himmel 2s Domherrar i snöig grantopp 20s + 3s Hackspett t tall 10s Korpar på åtlad älg 30s Stor fågel i talltopp, fjällvråk? 20s Stor fågel flyger bland talltopparna, örn? 6s Vinterlandskap med rosa himmel 15s + 10s Höstsnö vid öppen bäck, snöfall 20s Lappmesar eller talltitor 1min 10s :06:07:06 Etikett ”Skogen” 2min 30s ”Bilder kring havsörn, boet i Kieru”, risbo, hygge, skogsbilväg 2min 30s :06:07:07 Etikett ”Skogen, lavgran”, 2min 50s Granar, hänglav, snö med brunnar under granarna 2min 30s Råbock, snö med barfläckar 20s NilssonE:06:08 Filmklipp :06:08:01 ”Muddus” panorering över Muttosluoppal 50s :06:08:02 ”Skogsvyer även från Dundret”, 2min Skogsglänta med vindfälle vid isbelagd sjö 20s Utsikt från Ruovddevárre med gamla tallar, höst 40s Vattenklöver, myr, björklöv 20s Lommar 6s Stor myr med ull 1s Kvällsvy från Dundret med röd himmel och blänkande vatten 30s :06:08:03 ”Rester Naturskog”, 8min 30s Vallartad mark i fjällen 1min 10s Hönsbär 10s Kung Karls spira 10s Fjällgentiana 10s Vyer av fjällbjörkskog med tallsolitärer, nya tallskott, skvattram, sommar 5min 30s Gles granskog,
1rugga upp vävnaden för att få den att lossna lättare. Hornet våtrengjordes med tensidlösning, vatten och nylonborste samt spolades rent. De pulverformiga beläggningarna borstades försiktig bort med mässingborste och vatten. Därefter blötlades kraniet i ett bad med YES diskmedel (0,24 %) och vatten och fick därefter ligga i blöt 18h och 30 min. Därefter togs hornet upp ur lösningen och spolades med vatten som fick cirkulera genom karet under 1 h och 30 min. Hornet spritades därefter fick det torka. Därefter frystes honet in under ca fyra timmar i ca -25 C. Limningar: Till samtliga limningar användes trälim. Den avbrutna skelettdelen limmades på plats vid främre delen av noskanalen. De lösa tänderna limmades fast på respektive plats i käkarna. Höger och vänster käkhalva limmades ihop i skarven längst fram bakom framtandsraden. Längsgående fog i gommen vidgades under rengöringen, den pressades därför ihop och sammanfogades med lim. Använda konserverings- material  Etanol 70 %  Bermodol SPS 2525 (non-jonisk) 2,5 %  Ammoniak 12,5 %  YES Hand-diskmedel Original (0,24% lösning)  Trälim Tremco Inne PVAc-Lim Tillstånd efter konservering Kraniet har avfettats och rester av bindväv har avlägsnats. Hornen har rengjorts från smuts och damm. Datum – konservering 2014-09-16 Personnamn – åtgärdsbehov Daniel Lindström Placering- efter konservering Naturhistoriska magasinet Bildbilaga Före konservering Bild 1: Närbild undersidan av skallen före konservering. Bild 2: Närbild på kraniet före konservering. Pulverformiga beläggningar på hornet. Bild 3: Äldre märkning från Naturhistoriska Riksmuseet. Bild 4: Vänster sida av kraniet innan rengöring. Med misstänkta mögelbeläggningar vid rosenstocken Efter konservering Bild 6: Under efter konservering. Bild 5: Ovan efter konservering. Bild 7: Närbild höger sida efter konservering. Bild 8: Närbild baksidan efter konservering.
1sjö, djupsnö 2min10s 4 Anteckningar görs 1min30s NilssonE:02:05 Negativ NilssonE:02:06 Negativ NilssonE:02:07 Negativ Dokumentet upprättat den 1 februari 2010 Senast uppdaterat den 2 maj 2012 Jalle Henriksson
1sjunger 50s  :18:07:34 ”Rester synk Göstas stuga”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 30s  :18:07:35 ”Synk 7. Göstas stuga”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 1min 50s  :18:07:36 ”Pos 08. Jokke”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 30s  :18:07:36 ” Rester från familjen vid huset”, fotografi, 9s  NilssonE:18:08 Filmklipp med ljudband 18:08:01-18:08:05, Ljudklipp 18:08:06-18:08:46  :18:08:01 ”Sol går ned, rester ljud och bild”, Jokke sjunger vid älvstranden 1min 10s  :18:08:02 ”Adjö och solen går ned”, filmklipp Porsidag 1min 20s (ljudbandet 18:08:03)  :18:08:03 ”Sol går ned”, LJUD tillhörande filmklippet 18:08:02 50s  :18:08:04 ”Gösta berättar laxfiske”, bild och LJUD 50s  :18:08:05 ”Skolan”, bild och LJUD, Jokke berättar om skolgången 10s  :18:08:06 ”Speaker. Forts”, LJUD, barndomsvännerna vid ”Göstas stuga”, intervju med Sigrid Karlsson, ”Tack o gud för allt som varit” m.m. från Porsidag 6min 30s  :18:08:07 ”Speaker andra delen”, LJUD, det tidiga skogsarbetet, järnvägsbygget, lägenheten i Porsi, Jokkmokksjokkes sjö, Jokkmokksjokkes museum 5min  :18:08:08 ”Speaker skogen”, LJUD, det tidiga skogsarbetet 20s  :18:08:09 ”Vårt liv”, LJUD 1min 20s  :18:08:10 ”Jag är fri”, LJUD 1min  :18:08:11 Ljud 01, Jag är fri”, LJUD 40s  :18:08:12 ”Hållihå” LJUD, 1min 30s  :18:08:13 ”Allra första kärleken”, LJUD 1min 10s  :18:08:14 ”Allra första kärleken”, LJUD 2min 30s  :18:08:15 ”Sista versen Porsiforsen”, LJUD 50s  :18:08:16 ”Slutet av sången om vattenkraft”, LJUD 20s  :18:08:17 ”Sång Jokke”, ”Jag kommer igen”, LJUD 20s  :18:08:18 ”Bortklippt flottarvisa”, LJUD 1min 20s  :18:08:19 ”Jokke berättar vid stranden”, LJUD 2min  :18:08:20 ”Synkar vid hemmet”, LJUD 2min  :18:08:21 ”Band 4. Jokke om föräldrarna och gäddfiske”, LJUD 2min 50s  :18:08:22 ”Rester. Pappas död”, LJUD, drömmar och syner 2min 10s  :18:08:23 ”Skolan. Jokke pratar utan kamera”, LJUD 3min 40s  :18:08:24 ”Synk 4. Börjar med Jokke”, LJUD, Jokke vid ”Göstas stuga” 1min 20s  :18:08:25 ”Skolan ej synk”, LJUD 30s  :18:08:26 ”Eva guidar i museet”, LJUD ca 4min 20s  :18:08:27 ”Eva guidar museet”, LJUD ca 2min  :18:08:28 ”Bussturister”, LJUD, museiguidning med manlig guide 50s 8  :18:08:29 ”Ritola rätt”, LJUD, samma museiguidning som 18:08:28 1min  :18:08:30 ”Eila serverar kaffe”, LJUD, Porsidag 3min 10s  :18:08:31 ”Rälsbussen”, LJUD, rälsbussljud 30s  :18:08:32 ”Rälsbussen”, LJUD, röstsorl 3min 10s  :18:08:33 ”Sorl”, LJUD, röstsorl 10s  :18:08:34 ”Kyrkklockan”, LJUD 1min 40s  :18:08:35 ”Kyrkklockan”, LJUD 1min 10s  :18:08:36 ”Applåd”, LJUD 8s  :18:08:37 ”Rodd”, LJUD, båtroddsljud 1min 30s  :18:08:38 ”Rodd”, LJUD, båtroddsljud 2min 10s  :18:08:39 ”Forsbrus med fågelsång”, LJUD, Storforsen 12/7, gulsparv, trast 2min 50s  :18:08:40 ”Forsbrus”, LJUD, 1min  :18:08:41 ”Insekter, lövsångare”, LJUD 50s  :18:08:42 ”Insekter”, LJUD, bergfink 20s  :18:08:43 ”Humlesurr”, LJUD, 30s  :18:08:44 ”Vågor”, LJUD, 1min  :18:08:45 LJUD, 15min 50s Jokke sjunger om Porsiforsen 3min 30s Berättelser om fiske 8min Jokke sjunger ”Det var vi som byggde folkets järnväg” 4min 20s  :18:08:46 LJUD, div ljudklipp 14 min 50s NilssonE:18:09 Ljudklipp 18:09:01-18:09:04, Negativ 18:09:05-18:09:06  :18:09:01 ”Skall avmagnetiseras”, LJUD, div ljudklipp från Porsidag 7 min
1skogsbevuxen udde i sjö, kvällsljus 17s  :15:05:08 ”Kopia. Printning”1min 40s Utsikt från berg med myrar och småsjöar, sommar, text med filmens namn 1min Svanar lyfter från vatten, text: en film av Edvin Nilsson / ljud Isa Sundberg 30s  :15:05:09 Negativ ”CY4986508-6697 Svanar Herkepele”, svanar, halvvuxna ungar 2min  7 NilssonE:15:06 Negativ, rest neg NilssonE:15:07 Negativ, rest neg NilssonE:15:08 Negativ, rest neg NilssonE:15:09 Negativ, rest neg Dokumentet senast uppdaterat den 15 februari 2012 /Jh
1Skoterpatrull noterar, 20s 2 lodjur i djupsnö, granskog, 6min 30s Tallkronor i blåst, 1min 20s :02:03:02 ”Skoteråkning kör fast”, 17min30s, ett avbrott Skoterkörning, fastkörning, motorkrångel, granskog, myr 6min + 2min ”Järvspår Tavvanunnanen”, granskog/myr, årddå, 1min 40s ”Sture kör ut renar”, åtel, 1min 30s Koja med torvtak, ”Tarra jaktkoja”, Sture(?), 3min 40s Vedhuggning, eldning, ”Evert och Erling rastar”, 50s Skoterpatrull kommer till kåta, kalfjäll, 30s Koja papptak, skräpplockning, 40s Renar på större sjö, 20s Röd vinterkvällshimmel, 10s NilssonE:02:04 Filmklipp, negativklipp :02:04:01 ”Järvlya Kabla”, 20min 20s, flera avbrott i ripsekvensen Järvlya i årddå, ”Kabla”, 5s + 2min 10s Glittrig snö på marken och på träd, tallskog, rävspår, 4min 30s (1min tomt) Lappmesar och talltitor, tallskog, upplega, 1min 10s Skoterkörning, fjäll, stenig björkskogssluttning, 40s Örn och korpar vid ”Råvejaureåteln”, 2min ”Fjällripor vid Vaimok”, 5min 20s Mård i ihålig torrtall, 2min 10s Tallskog, rotvälta, snö och sol, ”vinter Liggareservatet”, 2min 30s Vinterbäck med spår på avstånd, 1s 3 :02:04:02 ”Tavvanunnanen”, 17min 30s, ett par avbrott Fjällområde (Tavvanunnanen?), 7s Skoterkörning, järv- och lospår, notering, gran- och blandskog, 1min 40s + 2min 30s Flygande svanar, branta fjäll, fjällbjörkskog, 6s Fjällvråk i luften och i tallar, 2min 30s Vedhuggning, ”Ola gör upp eld”, kaffekokning, 50s + 50s Svanar i vak, ”Aktsevaken”, 1min 40s ”Sture kikarspanar”, nedre Rapadalen, 2min 10s Panorering utsikt från Hårås, 1min 40s Mårdspår, 50s Skoterpatrull på fjäll, ”Sture och Stig lastar av älg”, åtel, 1min Lämmel, sjuk, 50s Storm vid årddå, 1min 20s :02:04:03 ”Kopia från interneg, björn, tjäder, ripa”, 8min 50s Järvlya i årddå, ”Kabla”, 5s + 2min 10s Glittrig snö på marken och på träd, tallskog, rävspår, 4min 30s (1min tomt) Höst i fjällen, nysnö på topparna, 3 björnar i fjälldal äter bär, 1min 10s Löpande lodjur i fjällkanten, 20s Notering, 20s Fjällområde (Tavvanunnanen?), 5s Skoterpatrull kommer uppför fjäll, 10s Fjällripor, Vájmok, 1min :02:04:04 ”Tjädertupp betar”, 3min Tjädrar i tallar, vinter, 3min Örnbo i gaddtopp, 1s Myrtall-skog, tjäderspillning, barr, 10s :02:04:05 ”Viltinventering, tjädern”, 4min 10s Tjädrar i tallar, 40s + 1min 20s Skoterpatrull på öppen mark nära årddå, 20s Orrar i björkar, 1min 50s Domherrar, 8s :02:04:06 ”Inventering, vinterbilder, älgbetade träd”, 3min Barrskog med lågfjäll bakom, vinter, röd himmel, 1min 40s Måne, 3s Älgbetade björkar och tallstammar, 50s Fjällsida med björkskog under, 5s Älgar, vinter i fjällbjörkskog, stor älgtjur på kalfjäll, 20s :02:04:07 ”Storvilt i Norr: helikopterlyft, Tuipe”, 30s Flygbild, vinter, lågfjäll, gles björkskog. (Jag känner inte igen något från filmen.) :02:04:08 ”Minkspår vid bäck”, 3min 40s :02:04:09 ”Svan Aktsevaken”, 30s :02:04:10 ”Fjällripor i vinterdräkt”, vid Vájmok, vy mot v, 2min :02:04:11 ”Fjällriphonan”, vid Vájmok, 3s :02:04:12 ”Fjällripa, Vaimok”, 40s :02:04:13 ”Mård”, mård i ihålig torrtall, 12s :02:04:14 ”Viltinventering neg fastkörning”, NEGATIV, 6min 20s Skoterkörning, fastkörning, motorkrångel, granskog, myr :02:04:15 ”Svan i Aktsevaken”, NEGATIV, 2min 20s Svanar i vak, vy Lájtávrre, inzoomning av vaken :02:04:16 ”Tjäder neg”, NEGATIV, 2min 20s Tjädrar i tallar, vinter, myrtall-skog, tjäderspillning, barr :02:04:17 ”Järv överblivet från Råvejaureåteln”, NEGATIV, järv travar iväg från åteln, 50s :02:04:18 ”Ripa Neg original”, NEGATIV, fjällripa, Vájmok, 15s :02:04:19 ”Synk körning till lospår”, NEGATIV, 3min 40s Spårpatrull håller stranden vid större
1sluttext 50s Fjälldal i den översta björkskogen, inledningstext 20s  :13:07:02 Negativ Björn springer över barfläckar på fjäll 50s Fjälldal i den översta björkskogen 30s  :13:07:03 Dia-bild ”Björn i norden”  :13:07:04 Dia-bild ”En film av Edvin Nilsson, ljud Isa Sundberg”  :13:07:05 Dia-bild ”Ett särskilt tack till Världsnaturfonden” NilssonE:13:08 Filmklipp  :13:08:01 ”Rester arbetskopia 1-12” 13min 10s Björnunge i grantopp, blandskog 50s Björnspillning, Peter Segerström 30s Bild inifrån jordide 2s Myrkant i skogslandet, inzoomning av något med päls 1min 20s Björnunge på marken, märkning m.m. 1min 40s Björnspillning, Peter Segerström, Robert Franzen 2min 50s Märkt björnunge i dvärgbjörksris 2min 50s Peter Segerström klättrar i gran, brottas med björnunge 3min  :13:08:02 ”Björn 15”, lavskrikor på Ruovddevárre 15min 30s  :13:08:03 ” Rester arbetskopia 16-26”, 18min 20s Flygbild över deltaland 1min 20s Älg i grunt vatten, skrakar 20s + 1min 20s Stor älgko med halsband i vatten, svanar på land 20s Älgtjur i grunt vatten, mörka bilder 2min 50s Stor älgko med halsband i vatten, skrakar, panorering mot fjällsida 4min 50s Hökuggla äter sork 5s Vyer över myrar mot fjälltopp med nysnö 30s + 1s + 40s + 30s Svanfamilj 15s Svanar på land 30s Skrakar 20s Svanar på vatten, panorering mot fjällsida med nysnö 40s Storskrake 30s Renar i fjällbjörkskogen, stenigt 1min 40s Kvanne 20s Videsly med stormhattar 30s Vyer från Ráhpaselet 3min 10s  :13:08:04 ”Björn arbetskopierester 29-32”, 18min 10s Flygplan, interiör, landning och lyftning på stor sjö i björkskog 2min 40s 3 Helikopter, snöiga fjäll, mindre björnhona 7min 40s Björnhonan vaknar efter att ha sövts 2min 20s Vårvinter, barfläckar i skogslandet 15s Myror 2min 40s Helikopter, björn skjuts, fjällbjörkskog 2min 30s  :13:08:05 ”33-34” 16min Vide och kvanneskott vid snölega och bäck 2min 50s Helikopter i fjällen, vårvinter 1min 10s Mogna blåbär 40s Fräken, kråkbär med skogslid i bakgrunden 40s Hjortron, hjortronplockare med hund 4 min 20s Sövd björn i videsly, ngt snö, Peter Segerström, Robert Franzen 1min 50s Björn i djup snö, fjällbjörkskog 50s Björn i ymnigt snöfall, fjällbjörkskog1min 30s Fjällvyer vårvinter, nedre Ráhpadalen och Suobbatdalen 30s Fjolårslingon och fjolårskråkbär tinar fram 1min 20s Droppande mossa 30s NilssonE:13:09 Filmklipp  :13:09:01 ”45-52” 13min 20s Betande björn i fjällsluttning, höst 6min 10s 2 björnar i fjällsluttning, Isa Sundberg närmar sig, björnarna flyr 2min 40s Robert Franzén och Peter Segerström med pejlingsutrustning i myrland sommartid, sövd björnunge 1 min 30s Björnspillning 30s Robert Franzén och Peter Segerström under fältarbete i myrland sommartid, björnungen död 1min 50s  :13:09:02 ”53-55” 18min 10s Snöiga fjäll, mindre björnhona skjuts/bedövas från helikopter och undersöks 6min 10s Tall med torrtopp framför fjälltopp, ibland med fågel 15s + 30s + 6s + 15s Korpar på älgkadaver 15s + 9s + 30s + 1min 40s Kråka på älgkadaver 30s Vy vid årddå 8s Björn i vårsnö, björkskog, barfläckar 40s + 10s + 10s + 6s Älg i vårsnö 15s + 15s + 7s + 15s Hökuggla 10s Trana I myrskog 3s Ormbunkar vid litet vattenfall 10s Tallskog under fjäll med snöfläckar och vattenfall i branten, troligen Vakkodavárre 40s Toltor ovanför sjö 15s Tolta, närbild 20s Vatten över fjällbrant, Vakkodavárre, sommar 20s  :13:09:03 ”58-63” 17min Grävt jordide (Franzén kryper ut) 40s Jordidets utgång (inifrån), P Segerström med barn tittar in, myrstackside 10s Peter Segerström med barn besöker jordide 1min 10s P Segerström hämtar en björnunge (av två) från trädtopp 3min 10s Björnunge på marken, märkning m.m. 30s P Segerström hämtar den andra
1som fick cirkulera genom karet under 5 h och 20 min. Avlägsnade mjukvävnad med mässingborste och petverktyg. Bearbetade mjukvävnader med vatten och borste för att rugga upp vävnaden för att få den att lossna lättare. Hornet våtrengjordes med tensidlösning, vatten och nylonborste samt spolades rent. Hornet behandlades med etanol 70 % med borste och pensel för att avlägsna /avdöda mögel. Applicerade även etanollösningen med blomspruta för att komma åt in i hålrum etc. Därefter fick hornet torka. Därefter frystes hornet in under ca fyra dygn i ca -25 C. Limningar: Till samtliga limningar användes trälim. De lösa tänderna limmades fast på respektive plats i käkarna. Höger och vänster käkhalva limmades ihop i skarven längst fram bakom framtandsraden. Limningen käkhalvorna lossnade efter infrysningen av detta horn, najades därför ihop med ståltråd. Använda konserverings- material  Etanol 70 %  Bermodol SPS 2525 (non-jonisk) 2,5 %  Ammoniak 12,5 %  YES Hand-diskmedel Original (0,24% lösning)  Trälim Tremco Inne PVAc-Lim Tillstånd efter konservering Kraniet har avfettats och rester av bindväv har avlägsnats. Hornen har rengjorts från smuts och damm. Datum – konservering 2014-09-22 Personnamn – åtgärdsbehov Daniel Lindström Placering- efter konservering Naturhistoriska magasinet Bildbilaga Före konservering Bild 1: Närbild undersidan av skallen före konservering. Bild 2: Närbild på kraniet före konservering. Misstänkt påväxt på hornet. Bild 3: Höger sida av kraniet. Äldre märkning från Riksmuseet på käken. Samt metallbricka med instansad märkning. Bild 4: Pulverformig beläggning vid rosenstocken samt rester av bindväv Efter konservering Bild 6: Höger sida efter konservering. Bild 5: Ovan efter konservering. Bild 7: Närbild snett framifrån efter konservering. Bild 8: Närbild undersidan efter konservering.
2som ligger på rad som en avgränsning av uvsuk-området eller snarare dess ena sida med en sten som en tröskel. I själva árran finns det mycket sot på stort djup. Härd nr 2, 10 m sydost om nr 1, är inte helt intakt på sydvästra sidan, där två stenar inte passar in. Den har fyra välpassande stenar och en längd av 110 cm med ingång mot nordost. Bild 15: Vall nr 8, en av de tydligaste fläckarna fotograferad mot öster längs med Skielldavárre. Den största kullen i mitten av bilden är Muorrabårktjåhkkå. Bild 16: Härd nr 8:1 med själva árran åt höger och en Bild 17: Härd nr 8:2 stenrad som avslutas med en tröskelsten åt vänster 9 9. Vall artad kulturmark. På näset mellan Bäjvvájávrre och Silesjávrre finns ett stort, 5-10 ha, kraftigt påverkat område. Förutom storleken är det anmärkningsvärda den sparsamma förekomsten av härdar. En enda ligger mitt på ängsmarken i påtagligt lutande mark (7406048/620818). Den har enligt mig 7 synliga stenar och en extra sten i boassjo och har en storlek av 110X70 cm med ingång mot väster. Det går inte att få fram sot med sondning i denna. Härd nummer två ligger 200 m därifrån (7406198/0621175), vid områdets östligaste ände och lite utanför den vallartade marken. Den är (enligt mig) 90X55 cm och har 6 synliga stenar och en extra boassjosten samt är stenfylld. I denna árran framkom sot vid sondning. Dessa två härdar är sedan tidigare registrerade i fmis. 4 Bild 18: Uppifrån Skielldavárre syns det stora gräsmarksområ- det med många uddar och vikar. Bilden är tagen mot öster, där sjön Silesjávrre syns troligen med kalvmärknings- udde i närmaste delen. Bild 19: Markbeskaffenheten varierar inom detta stora område. Här är det ett stenigt parti i den centrala delen fotograferat mot väster. 10 Bild 20: Härd nr 8:1 ligger i en påtaglig lutning. Härden syns i vänstra halvan av bilden. I fmis är den angedd som rektangulär och med stenpackning. Det är påfallande långt till vatten. Bild 21: Härd nr 8:1 ligger lite utanför ängsmarkerna på den öppna fläcken i bildens mitt. Om det har varit en kåta där, som det ser ut, så måste den ha varit liten, då det finns en stenhälla bara 95 cm från härdens ena ytterkant. 11 10. Härdar på övre Härráláhko Jag har även i tidigare rapporter angett härdar på västra delen av Härráláhko 5 . Även vid årets rekognoseringstur passerade jag där, och påträffade två nya härdar. Dessa härdar förefaller gamla och hör säkert ihop med flyttleden som gick på södra sidan om Skielldadalen eller möjligen med Árvasgruppen. Det bör ha varit ett ganska frekventerat område, så märkningsplatsen vid Härrálákjávrre låg bra till. Marken i denna del av Härráláhko är mestadels skarp kråkrished men med inslag av små gräsmarker. Det är svårt att identifiera några direkta renmjölkningsvallar där. Tre härdar redovisas här, varav en som jag noterar på nytt, då den ligger precis i samma närområde. Den första (7403922/614977) är 140X90 cm, stenfylld och med 3 synliga árranstenar och innehåller sot. Ingången har varit mot öster. Härd nummer 2, som fanns med i rapporten om 2009 års rekognosering (7404194/615011), är 100X90 cm, med 5 synliga stenar. Ingång tycks här ha varit mot norr. 2009 angav jag att den saknade kol eller sot, men vid förnyad sondning kunde jag nu konstatera sotförekomst. Härd nr 3 (7404705/615049) är också 100X90 cm i nordsydlig riktning. Den har fem synliga stenar och är stenfylld i botten. Mycket kol påträffades där. Bild 23: Härd nr 10: 2 Bild 23: Härd nr 10:3 Bild 22: Härd nr 10:1 och övre Härráláhko mot nordväst. Goabddábákte i bakgrunden. 12 Slutsatser och diskussion Jag anser att jag i och med årets
1Species Suolakvallda 2016 Område G (provrutevis) provrutemarkeringar: 90/210- 100/200 100/210- 110/200 100/220- 110/210 100/220- 120/210 110/210- 120/200 120/210- 130/200 90/200- 100/190 100/200- 110/190 Avenella flexuosa (kruståtel) X X X X X X X X Betula nana (dvärgbjörk) X X X X Betula pubescens subsp. czerepanovii (fjällbjörk) X X Carex brunnescens (nickstarr) X X X X X X Empetrum nigrum (kråkbär) X X X X X X X X Festuca ovina (fårsvingel) X Hieracium sect. Alpina (fjällfibblor) X X Kalmia procumbens (krypljung) X X Lycopodium spec. (lummer, sp. not determined) X Lysimachia europaea (skogsstjärna) X X X X X X X Nardus stricta (stagg) X Salix herbacea (dvärgvide) X X Salix lapponum (lappvide) X Solidago virgaurea (gullris) X X X X X X X X Vaccinium myrtillus (blåbär) X X X X X Vaccinium uliginosum (odon) X Vaccinium vitis-idaea (lingon) X X X X 110/200- 120/190 120/200- 110/190 90/190- 100/180 90/180- 100/170 100/180- 110/170 80/170- 90/160 90/170- 100/160 100/170- 110/160 Avenella flexuosa (kruståtel) X X X X X X X X Betula nana (dvärgbjörk) X X X X X X Betula pubescens subsp. czerepanovii (fjällbjörk) Carex brunnescens (nickstarr) X X X Empetrum nigrum (kråkbär) X X X X X X Festuca ovina (fårsvingel) Hieracium sect. Alpina (fjällfibblor) X Kalmia procumbens (krypljung) Lycopodium spec. (lummer, sp. not determined) X X Lysimachia europaea (skogsstjärna) X X X X X X X Nardus stricta (stagg) X X Salix herbacea (dvärgvide) X X X X X Salix lapponum (lappvide) Solidago virgaurea (gullris) X X X X X X X Vaccinium myrtillus (blåbär) X X X X X X X Vaccinium uliginosum (odon) Vaccinium vitis-idaea (lingon) X X X X X X X
1Suoŋergårsså. GPS-positionerna i är angivna enligt SWEREF 99 TM. Inventering av kärlväxter på vallen i Njalásj I samband med att jag gjorde besök vid vallen i Njalásj den 24 augusti gjorde jag en inventering av kärlväxtfloran där. Vallen ligger på kalfjäll, nära trädgränsen, och är exponerad för vind. Det är en ganska fattig och förhållandevis typisk flora dominerad av kruståtel och nickstarr. Det är också gott om blåbär, nordkråkbär och finnlummer. En och viden växer in, men det förefaller gå sakta. En mer detaljerad redovisning finns, samt en del tillvaratagna belägg. 5 1 Elle-Karin Pavval och Jonny Nilsson 15-11-15 2 Spår av mjölkningsrenskötseln mellan Pite Älv och Lilla Lule Älv 2009 3 Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap mellan Parka och Buollemoajvve 090907–090912 4 Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap mellan Njallasj och Skielldajåhkå 130822–130826 5 Inventering av kärlväxter och svampar på vallen vid Njalásj 2015-08-24 4 Fortsättning? Jag har samlat en hel del material om områdets vallar och andra lämningar. Snart kanske det börjar vara dags för en sammanfattning. Skielldavare-området är helt klart en central del, men det är osäkert om jag kan hitta mer svar på frågorna om flyttledernas sträckningar där, såsom mellan Njalásj och Härráláhko. Det översta sommarlandet kring Goahtnjunnjes och Råvvejávrre har jag inte heller undersökt. Det vore kanske nyttigt att inventera floran på någon mer vall. Uppföljningen av vallarnas utveckling är dock ett långsiktigt projekt. Undersökningar av Mulkkavallen, som vi inledde denna sommar och avser fortsätta med, kan komma att komplettera bilden. Den vallen är inte använd av Nuortvállegruppen, men ligger nära deras höst- och vårviste. Dessutom är den lättåtkomlig.
1Svanar, dimma 50s Många svanar i isvatten 30s Gräsänder, knipor, salskrakar (ad och juv) i vårvatten 50s Svanar på snöfält, parningsbeteende 30s + 20s Svanar, gäss, tofsvipor kring vak 30s Svanpar vid boet 20s Svanpar i vattenklöver med liten unge 50s Rödräv i myrmark med småtallar 5s (se NilssonE:13 ”Björn i Norden”) Svan i vattenklöver 15s Hökuggla 10s Svan på boet 20s Älg utan horn vid strand 3s + 8s Sjö med svanar, snötäckt mark om hösten 30s Svanar i vatten 15s + 6s + 15s Utsikt från berg med myrar och småsjöar, sommar 40s + 5s + 5s + 7s + 10s Svanar på vatten i kvällssol 20s + 10s 5 Vattenklöver blommar 4s Sileshår 5s Knipor (juv) 10s + 5s + 15s Bläsänder (?) 8s Salskrake (juv) 10s Gräsänder 10s Älgtjur I höstlöv 10s Svanar på is 15s Insekter på tätörtsblad 5s Höstlöv i vatten, buksimmare 7s + 15s Näckrosblad 6s Okänd orkidé 10s + 10s Svanar i långt gräs 15s Myr 6s Vissnande växter i vatten 10s Tjärn, myggor 20s + 5s + 5s Starr 10s + 7s Tranor 10s + 20s Skräddare 6s Spindel i nät 6s Slända 8s Dyngbaggar paras på kråkklöver 15s Fjäril, gräsfjäril 9s Fjäril myrvisslare 3s Insekt på blommande vide 15s Insekter på vattenytan 10s Vattenklöver 15s Kvällssol över sjö 6s Kabbeleka 9s Silvertärna på boet 7s Renar på gräsmyr, små kalvar 10s Bisamråtta 9s Svanar på vatten med stora ungar, höst 15s Svan, gås, tofsvipa på is 40s Tranor på is 10s Flygbilder vattenfall, troligen Muddusfallet, på våren med snö 7s Flygbilder över älv i myrland på våren med snö 8s Flygbilder över myrland på våren med snö 6s Svanar och gäss i vak 10s Myr, höst 6s  :15:05:04 ”Koop 5-9 Svan Herkepele” 3min 30s Gräsänder 1min 20s Rödblära 30s Svanar med halvstora ungar 1min 50s  :15:05:05 ”Svan, mest korta rester, någon lite längre” 6min 30s Utsikt från berg med myrar och småsjöar, höst 2s + 1s + 4s + 2s + 1s Vit näckros 2s + 1s + 2s + 2s + 2s + 1s Vårvatten, skum, lada 1s + 1s + 2s + 2s + 9s Simsnäppor 1s + 1s Kvällsrodnad över vatten 1s + 1s Videkissar i kvällsrodnad 1s + 1s Nordspira 1s + 1s + 1s + 3s + 4s Vissnande växter i vatten 1s + 1s + 1s Utsikt från berg med myrar och småsjöar, sommar 2s + 2s + 2s Sländor 1s + 2s + 1s + 1s + 1s + 2s + 1s + 1s + 3s 6 Vissnande löv i vatten 2s + 1s + 2s Trana 1s Vattenklöver 1s + 1s + 3s Två svanar, issörja 2s Brushanne 1s + 1s Rosling 1s Sileshår 2s Spindelnät 1s + 2s Vide I vatten 1s + 1s + 3s Två tranor på gräsmyr 1s + 2s Svanpar vid boet 1s + 3s + 15s Fräken 2s + 1s + 1s + 4s Kråkklöver 2s Mygg över myrvatten och högt gräs 1s + 1s Tjärn i myrlandskap 1s + 1s Svanarnas sjö 2s + 2s Roslingstuva vid tjärn i myrlandskap 1s + 3s + 1s + 1s Strandpipare och lerområde 3s + 4s + 4s Vass 1s + 2s Vattenyta med sländevak 1s Skräddare på näckrosblad 2s Tranbärsblomma 1s + 3s Älg med små osymmetriska horn i granskog, hårömsning 2s Rosling 2s Insekter på tätörtsblad 1s Myggsvärm 2s + 1s + 2s + 4s Kvällssol över sjö 1s + 3s(uppochned) Dyngbaggar paras på kråkklöver 1s Svanboet, närbild 1s Svan på vatten 1s + 3s + 1s Svanar på snöfält, parningsbeteende 1s + 1s + 8s + 1s + 3s Okänd orkidé 3s + 2s Flygbilder över älv i myrland på våren med snö 2s + 5s + 4s Videkissar, humla 1s + 30s Utsikt från sluttning mot myrlandskap, små snöfläckar 2s Flygbilder över myrland på våren med snö 1s + 1s Svan landar på vatten 1s Myrmark med småtallar 2s Hökuggla 1s Svanar lyfter eller landar, kvällsrodnad 1s Svan flyger över vatten 4s Många svanar på vatten, flykt 3s + 15s Gräsänder äter 3s Grönbena i gräs 4s Svan i vatten, tuvor 9s Svanar och gäss på snöfält 30s  :15:05:06 ”Svan rester”, svanar flyger från sjö, berg med hyggen i bakgrunden 8s  :15:05:07 ”Svan, månljus vid horisonten”, vy med
1sylvaticum (skogsfräken, MN) Eriophorum angustifolium (ängsull, MN) Euphrasia wettsteinii (fjällögontröst, MN) Festuca ovina (fårsvingel) Geranium sylvaticum (midsommarblomster) Gnaphalium norvegicum (norsknoppa) Gnaphalium supinum (fjällnoppa) Hieracium sect. Alpina (fjällfibblor) Hierochloë (myskgräs, sp not determined, MN) Juniperus communis (en) Luzula multiflora subsp. frigida (säterfryle) Luzula sudetica (svartfryle, MN) Lycopodium spec. (lummer uncertain if alpinum or complanatum subsp. Montellii, MN) Lysimachia europaea (skogsstjärna) Nardus stricta (stagg) Parnassia palustris (slåtterblomma) Pedicularis lapponica (lappspira) Pedicularis sceptrum-carolinum (kung Karls spira) Phleum alpinum (fjälltimotej) Pinguicula vulgaris (tätört) Poa alpina (fjällgröe) Pyrola minor (klotpyrola) Ranunculus acris (smörblomma) Rubus saxatilis (stenbär) Rumex acetosa subsp. lapponicus (lappsyra) Salix glauca (ripvide) Salix lanata (ullvide) Salix lapponum (lappvide) Salix phylicifolia (grönvide) Saussurea alpina (fjällskära) Scorzoneroides autumnalis var. pratensis (svart höstfibbla) Silene dioica (rödblära) Solidago virgaurea (gullris) Taraxacum sect. (maskrosor, sect. not determined, MN) Trollius europaeus (smörbollar) Vaccinium myrtillus (blåbär) Vaccinium uliginosum (odon) Valeriana sambucifolia (flädervänderot) Veronica alpina (fjällveronika) Viola biflora (fjällviol) Viola palustris (kärrviol, MN)
1tabeller” 8min Björnkranium och tänder 5min 20s Tabell avskjutning 1830-1990 30s + 15s Kartor över björnars vandringar 1min Karta över björnens utbredning 1min  :13:10:07 ”Rester björn” 8min Jägare i myrkant i skogsland, skjutsimuleringar 3s + 1s + 3s + 2s + 1s Fjällbrant 1s Tidningsklipp 3s + 6s Hökuggla i topp 7s + 1s Lavskrika i martall, Ruovddejávrre 9s Grönfink 8s Korp i torrtall 7s Björnunge med halsband I vide 4s Dalriptupp 3s Björn i vårsnö 6s + 6s Renar vid årddå, snöfläckar 17s Flygbild skoter- och björnspår 1s + 3s Funnen död björn, fjällbjörkskog, uppgrävning 1s + 4s Sommarvy med lågfjäll 9s + 7s Karta över björnens utbredning 1s Jaktstatistik 4s + 50s Blommande vide 1s + 5s 6 Fjolårslingon 4s + 9s Kartor över björnars vandringar 3s + 2s Vy vid årddå, barfläckar 3s + 10s Vide vid årddå, sommar 1s Franzén och Edvin N vid årddå i Ráhpadalen (delvis felvänt)1min 40s + 30s Myror 2s + 2s + 4s Kråka på älgåtel 4s Ide (inifrån) 2s Björn i fjällbjörkskog uppifrån 1s Grön fjällsluttning 2s Hund springer 1s + 7s + 2s Örn 2s Kråkbär 6s Rönnbär 1s Björn i myrmark med småtallar 1s + 1s Bedövningsskjutning från flyg 1min 30s  :13:10:08 ”Björn rester Även långa” 6min Markvegetation med kråkbär, lingon, blåbär och renlav 15s Bäck med is 10s + 1s + 1s + 1s Vy med kvällssol över sjölandskap med holmar i skogslandet 9s Larv 5s + 2s Björn i ymnigt snöfall, fjällbjörkskog (felvänt) 13s Vattendropp 4s Björn i myrmark med småtallar 1s(felvänt) + 1s + 1s + 1s Ide (inifrån) 2s Hund springer 4s + 2s + 2s + 2s + 3s + 1s Björnriven stubbe 3s Sommarvy med lågfjäll 1s Renar vid årddå, snöfläckar 8 Vy fjällsida 1s Björn i brant, fjällbjörkskog 1s + 1s Mogna hjortron 2s + 3s Kvanne 1s Vatten över fjällbrant, Vakkodavárre, sommar 1s Fjällsida med nysnö Mindre björnhona, snöiga fjäll 1s + 1s Rosling 1s Vattenklöver 2s Blommande hjortron 1s Björnspår i lera 4s Björnspillning 15s Funnen död björn, fjällbjörkskog, Franzén och Segerström 1s + 4s + 3s Vy över barrskog och fjäll, sommar 4s Torr talltopp medfjälltopp bakom 5s Björn i vårsnö 1s Flygbild vårvinter vid översta granarna 8s Röda rönnlöv, fjäll med nysnö 10s + 1s Helikopter 2s + 2s Räv i myrmark med småtallar 3s + 2s + 2s Utsikt från berg, smågranar 4s + 2s Helikopter, björn skjuts, fjällbjörkskog15s Gömsle 5s + 1s Myrmark med småtallar 1s Stenskravel, blockide 1s + 9s + 1s Myrstackside, P Segerström och liten flicka 8s + 6s 7 Björnspår i snö 1s Hjortronplockning 9s Flygbild skoter- och björnspår 1s + 6s + 2s Lång skog 1s Fjolårslingon 2s Myror 3s Flygbild av uppsprucket istäcke på sjö i skogslandet 8s Betande älg, snö 30s Kråka på älgåtel 1s Korp i torrtall 2s Björn och räv i myrmark med småtallar 3s Peter Segerström och liten flicka 30s Björnunge i gran 15s Björnskog 7s  :13:10:09 ”Rapaselet (Från björn i Sarek)”, fjällvy med myr i förgrunden 6s  :13:10:10 ”Rester björn” 3min 50s Flygbilder av mindre björnhona som springer, snöiga fjäll 20s + 20s Sövd björn märks och undersöks av Franzén/Segerström, björkskog 1min 20s + 30s Björn i frodigt vide äter bär eller grönt 1min 20s  :13:10:11 ”Isa och björnar” 2min Två björnar i fjällsluttning, Isa närmar sig 1min 50s Fåglar(?) i höstgult lövris 12s  :13:10:12 ”200 Räven vid björnåteln”, räv och korpar i myrmark med småtallar 1min 10s  NilssonE:13:11 Negativ, rest neg 1 NilssonE:13:12 Negativ, rest neg 2 NilssonE:13:13 Negativ, rest neg 3 NilssonE:13:14 Negativ, rest neg 4 NilssonE:13:15 Negativ, rest neg 5 Dokumentet upprättat den 22 juni 2011 Senast uppdaterat den 2 maj 2012 Jalle Henriksson
1tallar 30s :06:08:24 ”Tjäder Muddus”, tjäder betar i tall 30s :06:08:25 ”Höst Ruo…”, skogstjärn, tunn is, höstfärger 1min 40s NilssonE:06:09 Negativ :06:09:01 93/1602503-1603248 ”Tjäder i tjädertall, panorering till vy” :06:09:02 74/21105-21839 ”Kulturungskog, vyer, vår, hygge,lärkträd” :06:09:03 IG/8669667-8670159 ”Orrtupp i tall, Bjärvall” :06:09:04 F/8495215-8495586 ”Naturskog Ruotevare” :06:09:05 26/11282-11425 ”Tjädertall, spill under” :06:09:06 93/1603494-1604098 ”Stress vid fågelbordet. Även i träd” :06:09:07 IG/8667239-8667839 ”Lavsk, Ruotevare Naturskog” :06:09:08 1/689056-689852 ”Fjällvråk, Ahlen, tjäderspillning, vyer, örnbo” :06:09:09 74/22664-23460 ”Enstaka tallar i björktundra” :06:09:10 7/8497219-8498011 ”Larv+träd, hålträd, myrgångar, järpe” :06:09:11 74/32478-24266 ”Avverkning Jullevare” :06:09:12 F/8493974-8494777 ”Bengt Enström, synk” NilssonE:06:10 Negativ :06:10:01 85/ 89343-89926 ”Plantering” :06:10:02 88/01086-01861 ”Ekorre käkar kottar” :06:10:03 3/226794-227596 ”Flygbilder avverkning samt andra flygbilder Muddus” :06:10:04 IG/8668048-8668843 ”Kring St. Sjöfallet. Naturskog. Larver, uggleträd” :06:10:05 6551766-6552560 ”Lavskrikor, lågor, hålträd, urskog Serri, timmermän, hygge” :06:10:06 1/683313-684104 ”Muddus, myr. Tornsvala. Panoreringar, vattenklöver” :06:10:07 36/6553382-6554178 ”Jökelis med växter” :06:10:08 0/132020-132341 ”Mossljung mm. Fjällbäck, snöbrygga, blandskog v vägen vä” :06:10:09 13813-14049 ”Havsörn, rester” :06:10:10 Cx/7371474-7372262 ”Hökuggla - unge, boträd” 9 :06:10:11 37/61961-62802 ” Sarvesvagge, björnar, ripor, järv, havsörnsbo, tjäder, mård” :06:10:12 36/17876-18079 ”Panorering från Åkos. Även torrgran-stubbe mm” :06:10:13 36/15309-15512 ”Harspår vinterglitter vid Kerkau” NilssonE:06:11 Negativ :06:11:01 1/689863-690657 ”Myr, vattenklöver i Muddus, jag, lingonblom” :06:11:02 74/21856-22374 ”Ljung, plöjt hygge, asp, sälg, urskog” :06:11:03 31/25306-25511 ”Vyer, panoreringar, från Naustapuoda, vinter” :06:11:04 74/70259-71046 ”Vår, sälgblom, alkottar, alhängen, älgbetad sälg, tibast i blom” :06:11:05 685735-686530 ”Virke och industrier i Piteå. Lavträd” :06:11:06 1/684119-684914 ”Aspar i ungskog, Dundret, myr med ull, midnattssol, havtorn” :06:11:07 93/72409-73205 ”Stubbe, blommor bl.a. knärot, kungsörnsbo, Suobbatåive” :06:11:08 IG/6552576-6553370 ”Hästmyrträd, linnéa, även med insekt” :06:11:09 0/130739-131530 ”Myr, Karesuando, sommarregn, urskog, sjöfåglar” :06:11:10 97/72879-73076 ”Korsnäbb äter” :06:11:11 67/78519-78726 ”Vinter urskog” :06:11:12 31/68127-68331 ”Pollinering. Havsörn avstånd” :06:11:13 67/77652-77854 ”Tjädern vid Muddusvägen” :06:11:14 6/131542-132011 ”Dimmor Torneträsk. Tallar Karesuando” :06:11:15 91/7873647-7873857 ”Knipholken, holkar i Dokkas” NilssonE:06:12 Negativ :06:12:01 67/77875-78072 ”Tjäder i träd” :06:12:02 ”Svanar i vak, synk Ingemar A, grabbarna, boet Kiuri, Anders B” :06:12:03 7515477-7516272 ”Renar betar i djup snö” :06:12:04 15159 ”Flyg. Stora hyggen, även hygge med örnbo” :06:12:05 74/19946-20736 ”Lövsångare, insekter på sälg” :06:12:06 76863 ”Ingemar A, pärluggleträd, myrträd, larv, skördare” :06:12:07 62867 ”Ägg” :06:12:08 76173 ”Lavgran, Bengt Enström, sälg, skylt, Apmut Ivar, hyggen, skördare” :06:12:09 II/5817165-5817950 ”Ungskog, spillkråka och unge, knipa + holk + Luobbal” :06:12:10 IG/8666422-8667225 ”Pärluggla i bohål, knippar dyker, hygge ris, älgbetning” :06:12:11 746714 ”Spillkråka” :06:12:12 7/522033-522829 ”Hålträd, lingon, stubbar, rödtjärt vid bo, Serri m.m.” :06:12:13 7/522841-523632 ”Storhygge, kulturskog, skylt,
1talltita 2min 30s :23:13:11 ”Ängspiplärka”, ängspiplärka och lite bofink 1min 10s NilssonE:23:14 Ljudklipp (djurläten, diverse ljudeffekter) :23:14:01 ”Renar”, 1min 30s Renhjord, grymtningar, människoröster 1min 20s Efter 1min 10s kommer Jokkmokksjokke successivt in och sjunger om Porsiforsen :23:14:02 ”Vargyl”, 50s :23:14:03 ”Betande älg”, 1min :23:14:04 ”Älg som betar i videt”, prassel, troligen tillverkat ljud 20s :23:14:05 ”Björn i myr”, klafs och prassel 15s :23:14:06 ”Fåglar som springer i riset”, prassel, troligen tillverkat ljud 15s :23:14:07 ”Vågor, svag” 15s :23:14:08 ”När isen går”, vattenskvalp, tydligen tillverkat ljud 3min :23:14:09 ”Porlande vatten”, troligen tillverkat ljud 20s :23:14:10 Röst säger: ”11/7 1978, samma fors som jag filmade med 175:an” 3min 10s :23:14:11 ”Fors där jag filmat båtar med 175”, vattensorl, röst: ”slut på fors den 11 juli” 9s :23:14:12 ”Fors”, vattensorl 15s :23:14:13 ”Pärlälven forsar på avstånd”, detta sägs av Edvin Nilssons röst, vattensorl 50s :23:14:14 ”Pärlälven forsar på avstånd, bazookan ifrån”, detta sägs av röst, vattensorl 50s :23:14:15 ”Bäcksorl”, vattensorl 10s NilssonE:23:15 Ljudklipp (diverse ljudeffekter), negativ (renar, älgar) :23:15:01 ”Regn, fors”, 20s :23:15:02 ”Regn”, röst sager “jaha, nu regnar det I gåsfilmen” 50s :23:15:03 ”Vingslag”, tillverkat ljud 1min 40s :23:15:04 ”Älg som klafsar i dyn”, troligen tillverkat ljud 30s :23:15:05 ”Hård blåst”, 1min :23:15:06 ”Blåst”, 40s :23:15:07 ”Miljö, blåst, Dundret”, 15s 6 :23:15:08 ”Eld”, sprakande eld 15s :23:15:09 ”Gångsteg”, gångsteg, fågelkvitter och myggsurr 1min 20s :23:15:10 ”Div. småskrap = gång”, gångsteg, fågelkvitter och myggsurr 15s :23:15:11 ”Fint skoterljud efter järv-mård-räv” 30s :23:15:12 ”Helikopter” 2min 30s :23:15:13 ”Helikopter, delvis stark” 30s :23:15:14 ”Helikopter inifrån” 6min 10s NilssonE:23:16 Negativklipp (renar, älgar, däggdjur, fåglar, växter) :23:16:01 ”Renar”, 3min 40s Ren i fjällbjörkskog 15s Renar på myr i barrskog, tidig höst, samma som NilssonE:23:03:01 50s Granskog i myrkant 2min 30s :23:16:02 ”Älg Anahygget”, fjolårskalv, 2min 40s :23:16:03 ”Tjakkelibjörnen”, björn och utzoomning till fjällandskap 40s Granskog 15s Björn i dal, barfläckar, utzoomning 20s :23:16:04 ”Järvspår”, 10s :23:16:05 ”Räv”, fjällterräng, av (bruten) 2s :23:16:06 ”Neg03 Räv”, räv på fjäll 8s :23:16:07 ”Havsörnsbo”, 40s Risbo i stor talltopp, tät kronvegetation, låga under boet 40s Två män skriver vid köksbord 3s :23:16:08 ”Lavskrikor”, lavskrikor i gammal granskog 2min 40s :23:16:09 ”Vråk”, vråk kommer flygande, slår ned i talltopp 17s :23:16:10 ”Neg01 orkidé”, orkidé, stor myr 8s :23:16:11 ”Ormbunk, våren”, ormbunkar under uppväxt 2min NilssonE:23:17 Negativklipp (blandat och diverse) :23:17:01 ”Trana, ljung”, 4min Trana går och äter i myrlänt skog 2min Utsikt från berg, kraftledning 30s Gammal gran, skadad 40s Ljung 50s :23:17:02 ”Ekorre i vårbjörk, vattenklöver”, 4min Ekorre 1min 20s Grönfink 10s Skogstjärn där vattenklöver växer 15s Vattenklöver 30s :23:17:03 ”Vårbäckar även bubblorna”, 3min 10s Liten vårbäck,bubblor1min 40s Stor bäck, lite snö kvar i kanterna 1min 20s Sjöfågel på bäcken 9s :23:17:04 ”Översvämning vårbäck”, 2min 20s Forsar 2min Översvämmad barrskog 20s :23:17:05 ”Vinterkväll neg”, svåridentifierad skogssiluett 20s :23:17:06 ”Vintermåne”, måne något i nedan, upplega 1min :23:17:07 ”Måne”, måne något i nedan 6s :23:17:08 ”Solnedgång”, panorering, ganska knöliga fjäll 30s :23:17:09 ”Gammal spång”, 1min 40s Gammal spång 1min + 20s Myrflark 15s :23
2undersökning har fått stöd för den flyttvägssträckning som jag har märkt ut på den reviderade kartan (Karta1). Det stärker också mitt antagande från 2015 att Parkabäcken korsades vid det vallartade området som jag också har märkt ut på kartan, och att fortsättningen sen gick upp i en svacka till den lilla bäcken som kommer ner vid Parkajávrre-luspen. Därifrån höll man säkert det öppna landet fram till området med vallar och härd som är nummer 1 i denna rapport. Jag har dock inte märkt ut det på kartan, då jag inte har något klart förslag om exakt färdsträckning. Jag såg vid 1014 års besök att den östra sidan, öster om bäckarna, på vissa ställen kan ha väldigt lösa myrpassager. En fråga som tål att diskutera är vad det finns för olika sorts kulturmarker bland mina iakttagelser. En del är typiska mjölkvallar De ligger på flyttvägen, och är kanske ½ till 1½ ha stora. De flesta vallar längs Skielldavárre och Nuortválle är av denna typ. De ska rimligen kallas giedde (sing), såsom Iŋgá giedde. Om de är större får de kanske hellre kallas vallda (sing) som Jámekvallda, som ju är större och lite lägre belägen. Johan Rassa har påpekat denna skillnad, som mest handlar om storleken. 6 Ofta finns det flera härdar även om vallarna är små. Vallarna 3, 4, 5 och 6 i denna rapport är typiska sådana vallar. Sen finns det vallartade områden som är annorlunda. En del är riktigt stora, uppemot 10 ha. Nr 9 i denna rapport är en sådan, som jag nu valde att kalla vallartad kulturmark. En liknande finns vid nedre Skielldabäcken mittför Jámekvallda. 7 Mina sagespersoner verkar konstigt nog inte känna till dessa ängar, som utgör stora öppna ytor nere i björkskogen. De verkar också ha det gemensamt att det där finns mycket få härdar. En tredje typ är gräsmarker med skog. De saknar tydligen härdar men är påtagligt kulturpåverkade. Kulturpåverkat område som här har nummer 7 är ett exempel, ett annat är det ovannämnda vallartade området vid Parkabäcken. Även vid Tsatsák och Rávddoajvve finns liknande marker. De har ofta stort inslag av stagg. Ytterligare en vegetationstyp bör nämnas i sammanhanget, nämligen de rena staggmarkerna. Jag har erfarit att de ibland har förväxlats med vallar, men det förekommer aldrig härdar på dem. De är i sin typiska form monokulturer t.ex. längs flyttvägen från Skielldavárre ned till Skielldabäcken eller kring trädgränsen på östsidan om Sjpietjamválle. Inom årets undersökningsområde finns det sådana inslag på myrområdet intill område 1 (Bild1) och på det kulturpåverkade området 7 (bild 14). Längs de öppna markerna norr om område 1 (där jag tror att flyttleden kan ha gått) finns också sådana staggmarker. Dessa är antagligen orsakade av överbetning 8 , så de har med renarna att göra. 1 Rapporterna 1-6 finns arkiverade på Ájtte museum. 2 Samtal med Gerda Omma 140210 3 Sten Sture Paterson, Anthropogeographical studies among the Jokkmokk mountain lapps. Göteborgs kungl. Vetenskaps- och vitterhetssamhällets handlingar, Göteborg 1956 4 RAÄ Jokkmokk 3785:1 (nr1) och RAÄ Jokkmokk 3789:1 (nr2) Det är ingen tvekan om att det är samma, trots att de i fmis uppgivna koordinaterna stämmer dåligt. De koordinater men får fram genom att peka på websidans karta stämmer däremot perfekt. 5 Rapport om rekognoseringstur Pakka-Buollemoajvve 2009, Rapport om rekognoseringstur Njalásj- Skielldajåhkå 2013. 6 Enl korrespondens med Yngve Ryd 100505. 7 Rapport om rekognoseringstur Átjek-Njalásj 2014. 8 Mats G Nettelbladt, botanist i Arjeplog, anser detta.
1vägarna har använts. Uppenbarligen finns det vallar och härdar där jag gick. Det syns en gammal textad led från Rávdoajvve och västerut, där den verkar försvinna ungefär som det anges på kartan. Vid Sarvasj, där jag kom upp vid 16, blir fjällryggen smalare och vägvalsmöjligheterna därmed mindre. 6 Frågor och diskussion Det krävs träning för att bli bra på att hitta vallar. I de områden där satellitbilderna är bra är de till stor hjälp, men även tolkningen av dem kräver vana. Jag hade räknat med att vallarna skulle ligga på klövjestigen, och den har jag nog hittat långa sträckor. Där är också vallarna rikligt förekommande. Men det förekommer kanske också vallar på andra ställen. Den tidigare dokumenterade vallen vid Árvesjávrre:s västända ligger ungefär två kilometer från den led som jag nu har gått. Man skulle behöva förstå i vilket sammanhang den har använts. En tänkt flyttväg därifrån längs Árvesjávrre:s norra strand verkar inte så bra. Ett annat exempel är vallarna vid Bäjvvájávrre som är omgivna av besvärlig terräng utom upp mot fjället. Jag förväntade mig också att vallarna gärna skulle ligga kring årddå. Typiska sådana vallar finns, som nr 17 och 20 (Bild 1). Men i Skielldadalen finns det vallar längst ned i dalen. Där har jag visserligen letat för litet kring årddå. Finns det alternativa flyttvägar, en för höst och en för vår, eller kanske variationer av andra skäl? Vallen nr 3 ligger likaså långt ned. Jag antar att det finns en flyttled högre upp på Gájsásj, söder om Sadjem, som ansluter till kartans stig vid den nuvarande renvaktarstugan. På många ställen ligger vallarna mycket tätare än vad som är lämpliga dagsflyttningsavstånd. Samma typ av frågor vill jag ställa där; är det alternativa vallar, olika flyttlags ställen, årstidsbundna platser eller vad? Vallarna som jag har sett uppvisar som sagt många varianter och olika igenväxningsskeden. Kanske är området just därför intressant i forskningshänseende? På de högsta partierna är vallarna mycket magra, såsom nr 13 och 16 (Bild 2), på Tsatsák:s västsida är de frodiga. En del är bevuxna med ganska stora björkar (Bild 3), andra är mer öppna, t ex kring 8 och 9 (Bild 4). En vall, nr 11, är nyligen röjd (Bild 5). Det vore bra om det fanns någon metod för att bedöma ålder eller någon klassificeringsmodell för att indela vallarna i olika typer efter flora, läge eller andra kännetecken. Många igenväxande vallar är oregelbundna med långa utlöpare, t ex 6 och 7 i Skielldadalen. De är svårbeskrivna vad gäller utsträckning. Bild 2 Härd vid vall på Sarvasj (nr 16), mager typ på fjällkrön. Foto 22 7 Bild 3 Frodig vall med stora björkar nära Rávdávrre (nr 18). Foto 28 Den här typen av vallar är ofta mycket svåra att beskriva till form och storlek. Bild 4 Östra änden av det stora vall- området söder om Skielldajávrre (mellan 8 och 9) Vy mot v Foto 2 Bild 5 Iŋgá giedde, röjd vall (nr 11) Foto 7
1Växtinventering på Mulkkavallen 2015-08-04 Jalle Henriksson och Amanda Öhgren Indelning av vallen i rutor Vallen är indelad i rutor 20X20 m med utgångspunkt från angivna koordinater. Ruta: A2 B2 B3 C2 C3 D2 D3 (lummer nr1) * (lummer nr2) * gran tall en * ripvide lappvide C1 (vide) * björk ormrot lappsyra åkerbär rönn mossviol mjölkört D1 lingon blåbär kråkbär skogsstjärna (kovall) * gullris * (fibbla) * (luden fibbla) * (tåg) * vårfryle D1 (säterfryle) * fårsvingel * gröe * kruståtel * vårbrodd stagg nickstarr (björnmossa) väggmossa husmossa D1 (norrlandslav) (torsklav) gulvit renlav (trumpetlav) nållav (islandslav) (navellav)
1”64”, älgspår, tallplanta i vägslänt, sol, 10s  :16:02:43 ”65”, tallskog med betade kvistar, kraftigt snöfall, 40s  :16:02:44 ”66”, hårt betad ungskog, vår med barfläckar, 30s  :16:02:45 ”67”, betat sly vid sjö, detaljer, sol, 2 minuter 40s  :16:02:46 ”68”, betat sly vid sjö, sol, 2 minuter 40s  :16:02:47 ”69”, betat sly vid sjö, älgtramp i snön, sol 20s  :16:02:48 ”Flera renar”, renar på väg, vårvinter, barmark i diket, sol, 1 min 20s  :16:02:49 ”Tunna klipp bra”, tidningsurklipp om älgolyckor, 3 min 10s  :16:02:50 ”Tidningsklipp”, tidningsurklipp om älgolyckor, 1 min  NilssonE:16:03 Filmklipp  :16:03:01 ”Fel. Olyckor, kurva, teckning”, grafik, älgolyckor i olika landsdelar, 1min 20s  :16:03:02 ”Kurva älgolyckor och avskjutning”, 1min 10s  :16:03:02 ”Den bortkomna renen”, ren vid vägdike, vårvinter med barfläckar 30s  :16:03:04 ”Älg i backspegel”, älg vid trafikerad väg, vinter, upplega, 30s  :16:03:05 ”Haren”, död vit hare vid väg. Snö med barfläckar, 40s  :16:03:06 ”Uppsala synkrester lab”, växtprover under laboratorieundersökning, 40s  :16:03:07 Växtprover under laboratorieundersökning, 15s  :16:03:08 ”Ljusare krock”, billysen och natthimmel, 1min 20s  :16:03:09 ”Höst”, (liknar NilssonE:15:04:01 ”Sångsvanens land”), 1min 20s Flygbilder över stort myrland på våren 9s + 9s Höst vid vatten i fjällnära blandskog 10s Stor myr 2s Gäss i vatten 20s Stora massor med skrakar 20s Svanar i vatten, höst 30s Flygande gäss landar på odlingsmark (liknar NilssonE:01 ”Sädgäss i Sverige”) 30s  :16:03:10 ”Död älg”, verkar inte vara Edvin Nilssons film, 1min 20s Älgolycka i mörker, poliser och skadade 40s Ekorre i träd 6s Siktröjning, spegelputsning, trafik i dimma 30s NilssonE:16:04 Ljudklipp :16:04:01 ”Bil på svallis, älg, småfåglar”, 5min 30s ”ja det här är alltså ljud efter bil som passerar över svallis” 1min ”ja vi tar en upptagning till” 1min ”ja det här blir tredje upptagningen av bilen som far förbi” 50s ”miljöljud 10 minuter” 20s ”älgtramp i snön” 20s ”det här ska föreställa älgkalven som gräver fram mat under snön” 20s ”det här ska föreställa småfåglar som slipar näbben” 30s  :16:04:02 ”Effekt II”, diverse billjud, skidåkning och titor m.m. 5min 30s  :16:04:03 Edvin Nilsson berättar om vintern, 5min 30s Dokumentet senast uppdaterat den 25 september 2012 /Jh
1 :08:08:18 ”Liggajokk-Anajokk-Pakkojokk”, 16min 20s  Bäck med stor fallhöjd och kanjon 8s + 7min 4  Bäck, rönn med bär och stuga 30s  Bäck, stenarm, kvinna, kaffekokning, fiske 8min 30s  Röd trolldruva 20s  :08:08:19 ”4986364-6404 Rimo-Pakko”, vatten i fors (samma som :08:08:18), 30s  :08:08:20 ”Rester korp”, 4min50s  Korpbo med tre ungar i flygg 50s  Vatten som sipprar vid is 4s  Korpar på soptipp 1s  Tranor på iskant vid vak i strömmande vatten 4s  Gäss på iskant vid vak i strömmande vatten 4s  Rödbläror på blomsteräng 8s  Prästkragar med flugor 7s  Humla och andra insekter på kråkvicker 3s  Mygga på ros 1s  Gul näckros 3s  Myr med hjortron 4s  Sjöstrand 6s  Vy panorering av fjälldal med nysnö ned till trädgränsen 20s  Måne 5s  Sångsvanar nära stranden av sjö, epilobium 15s + 3s  Blåvingar parar sig på hjortron 3s  Korp flyger, snö 5s + 12s  Myr med hjortron 1s  Upplege på torraka 5s  Korp på marken 8s + 4s + 4s  Insekt på gräs och kråkvicker 20s  Fjolårslingon 2s  Svanar på iskant vid vak i strömmande vatten 20s + 5s  Knipa vid iskant vid vak i strömmande vatten 8s  Korp i torrtopp 3s  Flygbilder granskog, vinter 9s  Örn och korpar på åtlad älg 7s + 2s  Kråka i tall, snöfall 5s  Edvin Nilsson 7s  Korpar flyger, kvällshimmel 5s  Ödla 4s  Korpar på soptipp 9s NilssonE:07:09 Negativ, ”över bl. neg.” NilssonE:07:10 Negativ, ”över bl. neg.” NilssonE:07:11 Negativ, ”över bl. neg.” NilssonE:07:12 Negativ, ”över bl. neg.” Dokumentet upprättat den 20 maj 2010 Uppdaterat den 2 maj 2012 /Jalle Henriksson 5
1 :10:02:27 Nr 34, fjällsippor och fjällblära på samma lokal, 15s  Fjällsippor 10s  Fjällblära 5s  :10:02:28 Nr 39, berg med lav, 30s  :10:02:29 Nr 43, fjällnejlikor och daggkåpor, 50s  :10:02:30 Nr 44, rosenbinka, 15s  :10:02:31 Nr 45, gulldraba  :10:02:32 Nr 46, 2min40s  Höga toppar med lätt nysnö 15s  Blomsteräng vid havet, midsommarblommor 40s  Spetsiga fjälltoppar 1min  Kal kust, hav 30s  Vyer mot bebyggelse längs fjorden och fjällen bakom 15s  :10:02:33 Nr 47, flyttblockmark, höst, samma som 10:02:32, 50s  :10:02:34 Nr 48, flyttblockmark, höst, samma som 10:02:32, 10s  :10:02:35 Nr 49, fjälldal, kal i botten, björkskog på sluttningarna, 50s  :10:02:36 Nr 50, Edvin själv, 2s  :10:02:37 Nr 51, fjällheden där Edvin och en annan man står, samma som 10:02:04, 6s  :10:02:38 Nr 52, vass fjällkam, samma som 10:02:05, 20s  :10:02:39 Nr 54, is som kalvar i havet, 6s  :10:02:40 Nr 55, is som kalvar i havet, samma som 10:02:39, 40s  :10:02:41 Nr 57, is som kalvar i havet, samma som 10:02:39, 40s  :10:02:42 Nr 58, is som kalvar i havet, samma som 10:02:39, 50s  :10:02:43 Nr 59, is som kalvar i havet, samma som 10:02:39, 10s  :10:02:44 Nr 60, is som kalvar i havet, samma som 10:02:39, 1min20s  :10:02:45 Nr 64, man på nunatak, 30s  :10:02:46 Nr 65, djup fjorddal, 15s  :10:02:47 Nr 67, vass fjällkam, bebyggelse, samma som 10:02:18, 1min  :10:02:48 Nr 69-70, inlandsis, 50s  :10:02:49 Nr 75, gul vallmo, 1min40s  :10:02:50 Nr 76, vit blomma, oidentifierad, samma som filmen (12.32), 3min20s  :10:02:51 Nr 82, hällar med räfflor, flyttblockmark, höst, samma som 10:02:32, 2min30s 3  :10:02:52 Nr 83, höstbilder, fjällnatur, 1min10s  Hällar med räfflor 50s  Fjällvyer, höst 20s  Stort flyttblock 2s  :10:02:53 Nr 84, karta Bjørnøya, 30s  :10:02:54 Nr 85, is som kalvar i havet, samma som 10:02:39, 5s  :10:02:55 Nr 86, ”Solnedgång”, kvällsljus över fjällbjörkskog, vatten och fjäll, 30s  :10:02:56 Nr 88, ”Lappsparv”, 40s NilssonE:10:03 Filmklipp  :10:03:01 ”Rester Istiden”, 50s  Flyttblockmark, höst, samma som 10:02:32, 30s  Istunga, is som kalvar i havet, samma som 10:02:39, 30s  :10:03:02 ”Kartor”, karta över polarområdet, 1min50s  :10:03:03 ”Vyer Nordnorge”, 4min50s  Höga toppar med lätt nysnö 1min30s + 40s  Fjordlandskap, bebyggelse 40s  Spetsiga fjälltoppar 50s + 10s  Bebyggelse vid fjord, ej med i filmen 30s  Hus på vall vid fjord, ej med i filmen, 30s  :10:03:04 ”Pan. Fjälltoppar”, höga toppar med lätt nysnö, 30s  :10:03:05 ”Rester Istiden”, Grönland, 1min10s  Inlandsis 3s  Is som kalvar i havet, samma som 10:02:39, 50s  Man på nunatak 20s NilssonE:10:04 Negativ NilssonE:10:05 Negativ NilssonE:10:06 Negativ samt 2 diabilder med text Dokumentet uppdaterat den 27 maj 2010 /Jalle Henriksson
1 :18:05:15 ”16 Blåst i björkar” 50s Blåst i stora björkar i Porsi 40s Kvällsvy mot vatten 2s Pakkobron 1s  :18:05:16 ”17 Ritolas kalvar”, går på bete vid älven 1min 40s  :18:05:17 ”18 ”Gulligullan”, Jokke sjunger vid köksbordet 1min 10s  :18:05:18 ”19 Turistbuss”, Buss med resenärer anländer till Porsi 3min 30s  :18:05:19 ”20 Bönehuset. Synkat. Sång- och publikbilder.” 6min 10s  :18:05:20 ”21 Bussresenärer i bönhuset fikar m.m.” 2min 30s Jokke sjunger i bönhuset 2min Besökare vid klockstapeln 30s  :18:05:21 ”21 Jokke i bönehuset. Synk. Sjunger utan publik” 3min 20s  :18:05:22 ”23 Porsidagen. Publikbilder. Jokke sjunger” 6min 10s Publikbilder, Intervju med Sigrid Karlsson, Vedevåg 2min 10s Jokke sjunger 3min 40s Publikbilder, Bertil Perrolf, Karl-Erik Eriksson 20s  :18:05:23 ”24 Porsidagen. Jokke talar med Perrolf m fl. Synk.” Jokke, Märta Magnusson, Bertil Perrolf, Karl-Erik Eriksson, Paul Forsell i Porsi, 6min  :18:05:24 ”Museet” (37 klipp),9min Stillbilder på järnväg, personer, kungen, arbetslag 5s + 2s + 7s + 20s + 2min 50s Jokke utnämnd till hedersordförande i Porsi IF 9s Gåva av Jokkmokks kommun 20s Jokke utnämnd till hedersmedlem i Jokkmokks brandkår 10s Spånkont 20s Grammofonskiva och affisch ”En stackars speleman” 30s Tidningsklipp bl.a. gåvor till prenatal forskning 2s + 15s + 30s + 30s Familjefotot 2s Övriga museiföremål 9s + 6s Jokkes scenkläder och gitarrer 1min 30s Guldskiva 1972 och årets artist 1975 30s  :18:05:25 ”26 Affischer”, skivreklam, Porsidagen m.m. 2min 40s  :18:05:26 ”27 Jokke vid hemmet. Synkar, bild av holmen m.m.”, 4min 20s  :18:05:27 ”28 Stugholmen från norr. Även strand och vågor.”, 1min 20s  3 NilssonE:18:06 Filmklipp  :18:06:01 ”29 Synk Jokke vid klockstapeln”, 2min 50s  :18:06:02 ”30 Bönehuset, klockstapeln, museet, pan snyggt visar platsen” 1min Bönhuset 9s Klockstapeln 9s Museet och klockstapeln 40s  :18:06:03 ”31 Bönehuset från Göstas udde”, norra stranden i Porsi 40s  :18:06:04 ”32 Bönehuset m.m. sett över älven” 1min 20s  :18:06:05 ”33 Jokke i tankar vid stranden om pappans död. Samt vågor” 1min  :18:06:06 ”34 Eila hjälper Jokke till bilen” 50s  :18:06:07 ”35 Jokke utanför skolan” 1min  :18:06:08 ”36 Flickorna ”Första kärleken” i Pellokes” 2min 40s  :18:06:09 ”37 Vyer från slalombacken. Första sången”, från Bomyrberget, 1min 10s  :18:06:10 ”38 Ovan Kuoka” 7min Jokke vid älvbacken vid Kuoka 50s Älven 6min  :18:06:11 ”39 Kraftverksbilder” från Letsi 4min 20s  :18:06:12 ”40 Flygbilderna”, flygbilder från älven kring Porsi 5min 50s  :18:06:13 ”41 IB vid polcirkeln”, tåget stannar vid Jokke 1min 40s  :18:06:14 ”42 Kvällsmoln från Skabramåive” 2min  :18:06:15 ”43 Rälsbuss och rallarrosor”, mjölkört vid banvall 1min 10s  :18:06:16 ”44 Ångloktåget avstånd”, tåg sett från höjd 2min 30s  :18:06:17 ”45 Pakkobron” 1min 20s  :18:06:18 ”46 Kvällsmoln från balkongen” 2min 30s  :18:06:19 ”47 Blåst i björkar” 15s  :18:06:20 ”48 Djupbäcken”, mycket liten bäck, tuvtåtel 40s  :18:06:21 ”49”, Schaktad grusbacke, Jokke med rälsspik 3min 20s  :18:06:22 ”50 Järnväg förfaller. Vaimat station” 1min 20s  :18:06:23 ”51 Rallarros nära med humla” 1min 20s  :18:06:24 ”52 Höst Messaurebäcken” 40s  :18:06:25 ”53 Rester” 50s Ångloktåg sett från höjd 5s Tåg passerar, polcirkelskylten 5s Tåget stannar vid Jokke 10s + 15s Mjölkört vid banvall 2s Kvällshimmel över älven 6s Utsikt från Bomyrberget vid Vuollerim 4s  :18:06:26 ”Rester 2” (81 klipp),10min 30s Porsidag 30s + 16s + 1s Rodd på sel 9s Jokke, Märta Magnusson, B Perrolf, K-E Eriksson, Paul
1 :21:05:03 ”Rester får”, får 1min 30s 3  :21:05:04 ”Hästar, får”, får 40s Hästar 8s + 7s Får 10s + 15s Vy av landskap med betande hästar 2s Dokumentet senast uppdaterat den 29 mars 2012 /Jh
1 Fjälltopp 10s  Strandpipare 5s  Hökuggla 4s  Älg i vatten 2s  Vy uppför Ráhpadalen 3s  :12:02:09 ”Rester” 1min  Isranunkel 15s  Smörbollar vid strömmande vatten 30s  Stor älg betar i ormbunks- och videsnår 15s  Smörboll vid vatten i regn 6s  :12:02:10 ”Insekter på kvanne” 20s  NilssonE:12:03 Negativ Obs ligger i samma låda som NilssonE:12:01  :12:03:01 ”Neg Aktsedelta”, flygvy delta, 2min Dokumentet upprättat den 8 november 2010 Uppdaterat den 3 maj 2012 /Jalle Henriksson
1 Sjávnjáälven 1min  Fräken vid älven 4s  Smörbollar vid älven 5s  Sjö, sommar 10s  Larver i dvärgbjörk nära kåta vid äng 3min  Kabbleka 40s  Nornor 1min30s  Källdunört (?) vid kallkälla 1min10s  Sjö, höst, dvärgbjörk och starr 1min 3  :09:03:03 ”Ellen natur 5B”, 8min20s  Granskogssilhuett mot himlen, en fågel flyger 10s  Tibast vid bäck 50s  Björklöv under framsprickning, bäck 30s  Flygbilder över myrarna 5s + 1min30s  Kallkälla, en annan än den i filmen, sand som rörs upp 30s  Ticka på träd 10s  Flygbild, torvhus med plåttak 1min30s  Granskog, torvhus med plåttak 1min20s  Groda, höst 30s  Blåbär och lingon 1min10s  Obestämd fågel 10s  Tall med snö i bakgrunden (hör inte till filmen) 3s  :09:03:04 ”Ellen rester”, vyer från byn Sjávnjá, 11s NilssonE:09:04 Negativ, 27 rullar, 4diabilder med text NilssonE:09:05 Negativ, 2 rullar NilssonE:09:06 Negativ, 2rullar Dokumentet uppdaterat den 25 maj 2010 /Jalle Henriksson