logo

Carlotta - the museum database

AJD:59:2009:01 :: Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap mellan Parka och Buollemoajvve

Object description
Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2009-09-07 - 2009-09-12.
Dokument
AJD:59:2009:01
Titel
Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap mellan Parka och Buollemoajvve
Redogörelse
Rapport från en fältundersökning av vallar, härdar m.m. längs Nuortvallegruppens flyttled 2009-09-07 - 2009-09-12.
Media - format
pdf
Personnamn - Författare
Henriksson Jalle
Text

1

Bild 1 Vy över vall nr 20, nära årddå på Bálatjåhkkå:s sydsida Foto 33

Rapport om rekognoseringstur i kulturlandskap

mellan Parka och Buollemoajvve

090907-090912

Jalle Henriksson

2

Allmänt

Karta 1: Färdrutt

Avsikten var att finna kulturpåverkade landskap, framförallt vallar, längs Nuortvallegruppens

höst- och vårflyttväg. Som bakgrund hade jag en sammanställning av skriftliga uppgifter (den

som jag gjorde 090728), satellitbilder

1

och en del muntliga uppgifter från Per-Israel Pavval.

Sträckan är lång, så det handlar om en översiktlig rekognosering.

Det ska finnas vallar i området som har röjts med miljöstöd. Nummer 11 i min redovisning är

en sådan, men det finns tydligen också någon som jag inte har passerat, såsom en vid

Árvesjávrreluspen. De uppgifter om vallar och sk kulturelement som kan ha framkommit i

samband med dessa ansökningar har jag inte lyckats införliva i denna rapport.

Jag valde att gå den norra sidan av Skielldadalen, som föreföll vara något mindre använd som

flyttled i senare tid. Av praktiska skäl gick jag från öster till väster, alltså motsatt den riktning

som man flyttade under mjölkningssäsongen. Jag har dock numrerat mina iakttagelser i den

senare riktningen, alltså från väster till öster.

Längs hela sträckan är kulturpåverkan uppenbar. Särskilt påtagligt är det i vad jag här kallat

mellanområdet, från slättlandet söder om Skielldajávrre till Sarvasj, men även i Skielldadalen

finns en hel del vallar. Vallarna är av olika storlekar och typer och i olika skeden av

igenväxning.

Jag har framförallt letat efter vallar och härdar på vallarna, härdar i övrigt är sådana som jag

har råkat gå på.

Min kamera fick slut batteri efter tre dagar. Jag har därför inga foton från Skielldadalen.

Numreringen med Foto 1, 2 osv refererar till en bildfilmapp, ”Foton Nuortvalle”, som biläggs

denna Wordfil. Bilderna i denna rapport är hämtade därifrån men har fått andra nummer.

1

Satellitbilderna är mycket skarpa väster om Stuor Láptjok utom i området kring Tsatsák.

3

Redovisning av iakttagelser

Karta 2: Parka-Skielldadalen

1. Härd, 0,90x0,70m. (7409789/1576374) Kol framkom vid sondning. Intill västra kanten av:

Vall, 100x100m i nordsluttning, beväxt med gräs och vuxna björkar.

2. Härd, 0,95x0,65m. (7405273/1579584) Inget kol framkom. På torr lavbeväxt backe i område med

osäkra vallar men mycket gräsmarker.

3. Vall, 100x100m. (7405461/1584116) Beväxt med gräs och vuxna björkar.

4. Vall, inom ett oregelbundet område eller flera vallar, sammantaget över 500m i sin största

utsträckning, det mesta ganska öppna gräsytor. I centrala delen:

Härd, 1.10x0,70m med extra boassjosten. (7407053/1585418) Inget kol framkom. Två härdar är

dokumenterade här sedan tidigare, varav detta torde vara den ena..

5. Härd, avvikande typ, djup med mycket och stor sten, 1,40x0,70m. (7407334/1587271) Sot

framkom vid sondning. Nära sjöstranden. Intill härden bort från sjön ett område med lavmark och

glest björkuppslag som är påfallande magert/utarmat.

6. Vall, oregelbunden, med största utbredning 150m i motsatta riktningar. (7407399/1588667)

Bevuxen med mycket gräs men också vuxna björkar. Ingen härd påträffades.

7. Härd, ej helt komplett, men visar kolförekomst vid sondning. (7404066/1593354) På torr backe

med björkar i östra delen av

Vall, 120x20m beväxt med kruståtel och fårsvingel. Österut fortsätter vallen lika långt, men är där

mer utarmad och beväxt med lav och glest björkuppslag.

Jag gick över bäcken mittför 7, satellitbilden ger indikationer på att det kan finnas vallmarker även

längre österut på denna sida. Mittför Tjiegŋalis höll jag högre upp

;

i sluttningen. Där finns en del

ängsliknande områden vid årddå, men jag såg då vallområden nere i dalen. Därför gick jag åter ner,

men troligtvis missade jag någon vall vid övre Tjiegŋalis. Eller någon vid årddå.

Mellan Bäjvvájávrre och Gaskasjávrre gick jag tillbaka till södra sidan på grund av dålig terräng. Där

kom jag direkt på en vall. Jag kunde inte med kikaren se något valliknande på norra sidan om

Gaskasjávrre.

4

Karta 3: Mellanområdet

8. Rester av ställning/suoŋer i västra kanten av vallområde som utbreder sig långt österut.

(7402270/1594786) Ingen härd påträffades. Foto 1,2 (av vallområdet)

9. Vall, 180x100m. (7401819/1596510) På flyttleden/fyrhjulingsvägen. Ingen härd påträffad. Foto 3

10. Vall,. (7401482/1599349) Ingen härd påträffades. Vallmarkerna fortsätter ytterligare en bra bit ned

efter stigen/fyrhjulingsvägen. Foto 5

11. Vall, nyröjd, Iŋgá giedde. (7401363/1599714) På flyttleden/fyrhjulingsvägen.Bör vara

dokumenterad i samband med miljöstöd. Foto 6, 7

12. Vall, 150x150m, oregelbunden. (7401284/1600399) På flyttleden/fyrhjulingsvägen nära

trädgränsen, beväxt med gräs och vuxna björkar. Ingen härd påträffades. Foto 8,9,10,11

13. Härd, 0,95x0,60m på kalfjäll. (7401432/1601216) Foto 12 30m söder därom ett område med

Vall, fläckvis och oregelbunden utsträckning, beväxt med fårsvingel. Foto 13, 14, 15, 16

Något hundratal meter väster därom ytterligare

Vall, oregelbunden, men frodigare än föreg.

14. Vall, 150x70m. (7400481/1602981) Oregelbunden och fortsätter i en smal ände ytterligare något

hundratal m mot öster. På flyttleden/fyrhjulingsvägen. Mycket stagg? Foto 17, 18 I västra delen

Härd, 0,95x0,60m, mycket övertorvad. Sot framkom vid sondning.

15. Härd i fyrhjulingsspåret. (7399190/1605271) Vid sondning framkom sot. Foto 19 Söder därom ett

svåruppskattat valliknande område med vuxna björkar. Foto 20

16. Härd, 0,95x0,70m på kalfjäll. (7398657/1606454) Vid sondning framkom sot. Foto 21 Intill finns

Vall, mindre, ganska maget område. Foto 22

Detta är den del av sträckan som uppenbart är gammal flyttled, och nu fyrhjulingsväg. Här är kolossalt

mycket kulturpåverkad mark, särskilt kring Átjekvárásj, på Tsatsáks västsluttning (ännu längre ned än

10) samt i kanterna mot myrlandet mellan 9 och 8. Största öppna ytan där torde vara minst 500m lång.

Skälet till att jag inte hittade några härdar är att jag inte mäktade med att gå runt alla vallar. Många

valliknande marker blev inte heller noterade, och då vet jag inte vad som fanns i björkskogen på

sidorna om stigen.

I Svackan mellan Átjekvárásj och Sarvvátj finns mycket gräsmarker. Där syns på satellitbilden tre

öppna ytor, som det inte är säkert att jag har undersökt. Även österut, i svackan mellan Sarvasj två

toppar, finns ett större, valliknande område som finns på Foto 23 och 24.

5

Karta 4: Nuortvalle

16. Se föreg. (7398657/1606454)

17. Vall, 100x40m öppen gräsyta, men syns också i björkskogssluttningen nedanför. Foto 25, 26 Något

väster om mitten:

Härd, fyrkantig 1,00x1,00m. (7398088/1609717) Vid sondning framkom sot. Foto 27

18. Valliknande område nära Rávdoajvve-vistet, beväxt med mycket björkskog. (7397757/1613918)

Foto 28

19. Härd, 1,00x0,70m. (7396897/1614283) Stenar vid ingången mot söder. Vid sondning framkom

sot. Foto 29, 30, 31

20. Vall, 150x50m. Beväxt med kruståtel och blåbär. Foto 32, 33 I västra änden:

Härd, (7395027/1616915) Vid sondning framkom kol. Foto 34

Härd 15m sö föreg. Vid sondning framkom mycket sot.

Härd 100m ö föreg. Vid sondning framkom kol.

Här gick jag förbi Rávdoajvve, men jag kunde kanske lika gärna ha gått rakt mot Stuor-Láptjok, jag

vet inte hur

;

vägarna har använts. Uppenbarligen finns det vallar och härdar där jag gick. Det syns en

gammal textad led från Rávdoajvve och västerut, där den verkar försvinna ungefär som det anges på

kartan. Vid Sarvasj, där jag kom upp vid 16, blir fjällryggen smalare och vägvalsmöjligheterna därmed

mindre.

6

Frågor och diskussion

Det krävs träning för att bli bra på att hitta vallar. I de områden där satellitbilderna är bra är de till stor

hjälp, men även tolkningen av dem kräver vana.

Jag hade räknat med att vallarna skulle ligga på klövjestigen, och den har jag nog hittat långa sträckor.

Där är också vallarna rikligt förekommande. Men det förekommer kanske också vallar på andra

ställen. Den tidigare dokumenterade vallen vid Árvesjávrre:s västända ligger ungefär två kilometer

från den led som jag nu har gått. Man skulle behöva förstå i vilket sammanhang den har använts. En

tänkt flyttväg därifrån längs Árvesjávrre:s norra strand verkar inte så bra. Ett annat exempel är vallarna

vid Bäjvvájávrre som är omgivna av besvärlig terräng utom upp mot fjället.

Jag förväntade mig också att vallarna gärna skulle ligga kring årddå. Typiska sådana vallar finns, som

nr 17 och 20 (Bild 1). Men i Skielldadalen finns det vallar längst ned i dalen. Där har jag visserligen

letat för litet kring årddå. Finns det alternativa flyttvägar, en för höst och en för vår, eller kanske

variationer av andra skäl? Vallen nr 3 ligger likaså långt ned. Jag antar att det finns en flyttled högre

upp på Gájsásj, söder om Sadjem, som ansluter till kartans stig vid den nuvarande renvaktarstugan.

På många ställen ligger vallarna mycket tätare än vad som är lämpliga dagsflyttningsavstånd. Samma

typ av frågor vill jag ställa där; är det alternativa vallar, olika flyttlags ställen, årstidsbundna platser

eller vad?

Vallarna som jag har sett uppvisar som sagt många varianter och olika igenväxningsskeden. Kanske är

området just därför intressant i forskningshänseende? På de högsta partierna är vallarna mycket magra,

såsom nr 13 och 16 (Bild 2), på Tsatsák:s västsida är de frodiga. En del är bevuxna med ganska stora

björkar (Bild 3), andra är mer öppna, t ex kring 8 och 9 (Bild 4). En vall, nr 11, är nyligen röjd (Bild

5). Det vore bra om det fanns någon metod för att bedöma ålder eller någon klassificeringsmodell för

att indela vallarna i olika typer efter flora, läge eller andra kännetecken.

Många igenväxande vallar är oregelbundna med långa utlöpare, t ex 6 och 7 i Skielldadalen. De är

svårbeskrivna vad gäller utsträckning.

Bild 2 Härd vid vall på Sarvasj

(nr 16), mager

typ på fjällkrön. Foto 22

7

Bild 3 Frodig vall

med stora björkar

nära Rávdávrre

(nr 18). Foto 28

Den här typen av

vallar är ofta mycket

svåra att beskriva till

form och storlek.

Bild 4 Östra änden

av det stora vall-

området söder om

Skielldajávrre

(mellan 8 och 9)

Vy mot v Foto 2

Bild 5 Iŋgá giedde,

röjd vall (nr 11)

Foto 7